English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Prekių muitinis įvertinimas

Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) tikslas − sudaryti palankias verslo sąlygas ES šalių augintojams ir gamintojams. Toliau pateikta informacija, susijusi su ES teisės aktuose numatytų muitinės vertės kontrolės priemonių taikymu, importuojant į Sąjungos muitų teritoriją ES BŽŪP priklausančias prekes − vaisius ir daržoves.

Importuojamų vaisių ir daržovių muitinis įvertinimas, taikant įvežimo kainų sistemą

Teisinis pagrindas

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas, 181 str., 2017 m. kovo 13 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/891, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 papildomas nuostatomis dėl vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektorių, 75 str. ir VII priedas, 2017 m. kovo 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/892, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės, 38–41str.

Įvežimo kainų sistema, importuojant vaisius ir daržoves

Įvežimo kainų sistema yra viena iš Europos Sąjungos (toliau − ES) vykdomos Bendrosios žemės ūkio politikos priemonių. Įvežimo kainų sistemos taikymas sudaro sąlygas patikrinti deklaruotos muitinės vertės pagrįstumą ir teisingai apskaičiuoti importo mokesčius.

Prekės įvežimo kaina atitinka jos muitinę vertę, apskaičiuotą vadovaujantis SMK ir SMK įgyvendinimo akto nuostatomis. Mažesnės muitinės vertės atveju taikomi papildomi muitai. Kuo muitinė vertė mažesnė, tuo papildomi muitai didesni. Jei importuojamų vaisių arba daržovių muitinė vertė lygi EK nustatytai šios prekės standartinei importo vertei (standard import value) arba už ją didesnė, papildomi importo muitai netaikomi.

Standartines importo vertes (standard import values) nustato EK kiekvieną darbo dieną kiekvienam Reglamento (ES) 2017/891 VII priedo A dalyje nurodytam produktui nustatytiems laikotarpiams pagal kilmės šalį.

Įvežimo kainų sistema nuolat taikoma pomidorams, agurkams, cukinijoms. Kai kuriems produktams, pvz., apelsinams, kriaušėms, abrikosams, persikams, slyvoms, įvežimo kainų sistema taikoma tik sezono metu.

Įvežimo kainos, jų taikymo sąlygos importo muitų apskaičiavimui ir standartinės importo vertės kasdien integruojamos į TARIC/LITAR duomenų bazes.

Muitinės vertės deklaravimas

Importuojamų Reglamento (ES) 2017/891 VII priedo A dalyje nurodytų vaisių ir daržovių muitinė vertė nustatoma:

• deklaruojant pagal SMK 70 straipsnį (sandorio vertės muitinio įvertinimo metodas) nustatytą muitinę vertę, jei prekės muitinė vertė daugiau nei 8 % viršija šiai prekei nustatytą standartinę importo vertę, taikomą tuo metu, kai teikiama produktų išleidimo į laisvą apyvartą deklaracija, turi būti pateikiama galinčios atsirasti mokestinės prievolės dydžio garantija, kuri apskaičiuojama remiantis standartine importo verte. Garantijos pateikti nereikalaujama, jei deklarantas pageidauja, kad galutinis muito dydis būtų apskaičiuotas remiantis standartine importo verte. Tais laikotarpiais, kai nustatyta standartinė importo vertė viršija Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedo trečios dalies I skirsnio 2 priede nurodytas įvežimo kainas, garantijos pateikti taip pat nereikalaujama;

• deklaruojant pagal SMK 74 straipsnio 2 dalies c punktą (dedukcinis muitinio įvertinimo metodas) nustatytą muitinę vertę, jei prekės muitinė vertė daugiau nei 8 % viršija šiai prekei nustatytą standartinę importo vertę, taip pat turi būti pateikiama garantija, kurios dydis apskaičiuojamas remiantis standartine importo verte;

• konsignacijos pagrindais importuojamų vaisių ir daržovių muitinė vertė nustatoma pagal SMK 74 straipsnio 2 dalies c punktą, tiesiogiai taikant standartinę importo vertę. Reglamento (ES) 2017/891 VII priedo A dalyje nustatytiems įvežimo kainų sistemos taikymo laikotarpiams SMK įgyvendinimo akto 142 straipsnyje nurodyta prekės vieneto kaina (nustatytoji kaina) netaikoma. Ji pakeičiama standartine importo verte. Kai muitinė vertė deklaruojama standartinės importo vertės pagrindu, papildomos procedūros požymio kodas E02. Deklaravus muitinę vertę standartinės importo vertės pagrindu, su muitine verte susijusių duomenų (vertės nustatymo rodiklių, vertės elementų) muitinės deklaracijoje pateikti nereikalaujama. Standartinės importo vertės pagrindu deklaruotos muitinės vertės pagrįstumas muitinio įforminimo metu ir po muitinio įforminimo papildomai netikrinamas, o papildomos garantijos, susijusios su muitinės vertės tikrinimu, pateikti muitinė nereikalauja.

Tais atvejais, kai turi būti pateikiama garantija, importuotojas per vieną mėnesį nuo produktų pardavimo, bet ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo išleidimo į laisvą apyvartą deklaracijos priėmimo dienos turi prievolę įrodyti, kad partija realizuota laikantis sąlygų, patvirtinančių deklaruotos muitinės vertės teisingumą. Muitinė gali pratęsti laikotarpį, daugiausia dar trims mėnesiams, remdamasi pagrįstu importuotojo prašymu. Pažeidus nustatytus terminus pateiktoji garantija prarandama.

Pateikta garantija grąžinama, jei pateikiami muitinę tenkinantys įrodymai apie produktų realizavimo sąlygas. Importuotojas kartu su sąskaita faktūra turi pateikti visus atitinkamam muitiniam tikrinimui atlikti reikalingus dokumentus, susijusius su kiekvieno atitinkamos partijos produkto pardavimu ir realizavimu, įskaitant su prekių vežimu, draudimu, tvarkymu ir laikymu susijusius dokumentus. Priešingu atveju garantija negrąžinama ir panaudojama importo mokesčiams sumokėti, taip pat skaičiuojami delspinigiai.

Informacija atnaujinta 2024-05-29

DETALIAU