English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Garantijų taikymas

PASKIRTIS

Garantija muitinėje užtikrinamas atsiradusių arba galinčių atsirasti mokestinių prievolių, susijusių su muitinės administruojamais mokesčiais, įvykdymas.

Muitinės administruojami mokesčiai – tai importo arba eksporto muitai, taip pat akcizai ir pridėtinės vertės mokestis (PVM) už importuojamas prekes.

ATVEJAI, KAI GARANTIJOS REIKALAUJAMA, IR IŠIMTYS

Garantija pateikiama muitinei pareikalavus. Atvejus, kai garantijos turi būti reikalaujama, ir išimtis nustato ES muitų teisės aktai. Muitinė turi teisę reikalauti garantijos ir kitais atvejais, kai nėra įsitikinusi, kad atsiradusi ar galinti atsirasti mokestinė prievolė bus įvykdyta.

Garantijos reikalaujama:

    - atidedant muitų ir mokesčių sumokėjimą, taip pat taikant kitas mokėjimo lengvatas (atidedant nepriemokų išieškojimą, nustatant ilgesnį jų sumokėjimo terminą arba jį išdėstant),

    - steigiant muitinės sandėlius, laikinojo saugojimo sandėlius, laikinai saugant prekes ne laikinojo saugojimo sandėliuose,

    - taikant Sąjungos/ bendrąsias tranzito, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti, laikinojo išvežimo perdirbti, galutinio vartojimo procedūras,

    - importuojant pakaitos produktus prieš prekių laikinąjį išvežimą perdirbti,

    - išleidžiant į laisvąją apyvartą prekes, dėl kurių mokestinės prievolės dydis gali būti didesnis (paimtas prekių mėginys, bus tikslinama prekių muitinė vertė ir pan.),

    - kitais nereikšmingais atvejais.

Atvejų, kai garantiją pateikti privaloma, aprašymas:

  • Sąjungos muitinės kodekso 45, 110,  112, 148, 195, 211, 223, 233, 262 straipsniai,

  • Reglamento (ES) 2015/2446  90, 91 ir 115 straipsniai,

  • Reglamento (ES) 2015/2447 244 ir 251 straipsniai.

Garantijos nereikalaujama:

    - iš valstybės, regioninės ir vietos valdžios institucijų arba kitų institucijų, kurių veiklą reglamentuoja viešoji teisė, kai jos vykdo savo veiklą kaip valdžios institucijos,

    - vežant prekes stacionariomis transporto priemonėmis,

    - kai Sąjungos tranzito procedūra prekėms, gabenamoms jūra arba oru tarp Sąjungos uostų arba oro uostų, įforminama naudojantis supaprastinimu (leidžiama elektroninį transporto dokumentą pateikti vietoj muitinės deklaracijos),

    - kitais nereikšmingais atvejais.

Išimčių aprašymas: 

  •  Sąjungos muitinės kodekso  89 straipsnis,

  •  Reglamento (ES) 2015/2446  81 ir 153 straipsniai.

UŽTIKRINIMO PROCEDŪROS

Mokestinių prievolių įvykdymas muitinėje gali būti užtikrinamas:

    - pateikiant vienkartinę garantiją,

    - naudojantis mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo supaprastinimais. (bendrąja garantija, sumažinto dydžio bendrąja garantija, atleidimu nuo pareigos pateikti garantiją).

VIENKARTINĖ GARANTIJA

Paskirtis

Vienkartine garantija užtikrinamas mokestinių prievolių, susijusių su viena muitinės operacija, įvykdymas.

Dydis

Vienkartinės garantijos dydį nustato muitinė. Šis dydis turi būti lygus mokestinės prievolės dydžiui, jei jį įmanoma tiksliai nustatyti tuo metu, kai reikalaujama pateikti garantiją. Jeigu tikslus mokestinės prievolės dydis nežinomas, šis dydis nustatomas atsižvelgiant į didžiausią atsiradusios arba galinčios atsirasti mokestinės prievolės dydį, kuris apskaičiuojamas pagal didžiausias tos pačios rūšies prekėms taikomas muitų ir kitų mokesčių normas.

Už išleidžiamas į laisvąją apyvartą Lietuvoje registruotų PVM mokėtojų prekes garantijos dydis sumažinamas įskaityto PVM suma.

Pateikimo būdai

Visais atvejais kaip vienkartinė garantija gali būti naudojamas:

    - piniginis užstatas,

    - garanto elektroninis įsipareigojimas,

    - garanto rašytinis įsipareigojimas.

Specifiniais atvejais kaip vienkartinė garantija gali būti naudojama:

    - lakštų formos garantija,

    - kitos formos garantija.

Piniginis užstatas

Piniginis užstatas kaip vienkartinė garantija gali būti naudojamas bet kurių mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti ir sumokamas eurais mokėjimo pavedimu į vieną iš Muitinės departamento sąskaitų (įmokos kodas 899) arba, jeigu yra tokia galimybė – grynais pinigais arba mokėjimo kortele.

Prašymas grąžinti piniginį užstatą pateikiamas teritorinei muitinei, kuriai paskirta mokėtojo priežiūra:

  • raštu arba

  • per Mokesčių apskaitos ir kontrolės informacinės sistemos (MAKIS) paslaugų portalą.

Jeigu prašymas grąžinti piniginį užstatą nepateikiamas ir mokėtojas neturi jokių neįvykdytų mokestinių prievolių, piniginis užstatas toliau naudojamas kaip vienkartinė garantija kitų mokėtojo mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti.

Garanto elektroninis įsipareigojimas

Garanto elektroninis įsipareigojimas kaip vienkartinė garantija gali būti naudojamas bet kurių mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti. Įsipareigojimų duomenis registravimui gali teikti prieigą prie Garantijų valdymo sistemos (GVS) turintys garantai, kurių prisiimami įsipareigojimai  pripažįstami muitinėje kaip vienkartinė arba bendroji garantija.

Garanto elektroninio įsipareigojimo galiojimo teritorija priklauso nuo pasirinktos muitinės operacijos.

Garanto elektroninio įsipareigojimo duomenis registravimui GVS teikia garanto atstovas naudodamasis turima prieiga prie GVS.

Garanto rašytinis įsipareigojimas

Garanto rašytinis įsipareigojimas kaip vienkartinė garantija gali būti naudojamas bet kurių mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti. Juos gali išduoti garantai, kurių prisiimami įsipareigojimai  pripažįstami muitinėje kaip vienkartinė arba bendroji garantija.

Garanto rašytinio įsipareigojimo forma turi atitikti Muitinės departamento nustatytą dokumento „GARANTO ĮSIPAREIGOJIMAS. VIENKARTINĖ GARANTIJA“ formą. Taip pat galima naudoti Reglamento (ES) 2015/2447 32-01 priede pateiktą formą. 

Garanto rašytinio įsipareigojimo galiojimo teritorija priklauso nuo pasirinktos muitinės operacijos.

Garanto rašytinis įsipareigojimas pateikiamas:

    - iš anksto muitinės įstaigai,  turinčiai galimybę registruoti garanto įsipareigojimo duomenis GVS,

    - neveikiant GVS – muitinės įstaigai, reikalaujančiai pateikti garantiją.

Kartu su garanto rašytinio įsipareigojimo originalu teikiamas šio dokumento nuorašas (2-asis egzempliorius).

Lakštų formos garantija

Lakštų formos garantija yra vienkartinės garantijos forma, naudojama tik mokestinių prievolių, susijusių su atliekamomis tranzito operacijomis, įvykdymui užtikrinti.

Šiuo metu Lietuvoje nėra garantų, turinčių teisę teikti muitinei lakštų formos garantiją ir išduoti tranzito procedūros vykdytojams lakštus. Šios formos garantijos naudojimo procesas aprašytas Mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo įdiegus Garantijų valdymo sistemą taisyklių II skyriaus ketvirtajame skirsnyje.

Kitos formos garantija

Kitos formos garantija naudojama vienos mokestinės prievolės įvykdymui užtikrinti šiais atvejais:

    • sutartine hipoteka (įkeitimu) mokestinių prievolių įvykdymas gali būti užtikrinamas:

    - kai su ekonominės veiklos vykdytoju ketinama sudaryti mokestinės paskolos sutartį dėl mokestinę prievolę sudarančių mokesčių sumokėjimo atidėjimo arba išdėstymo, taip pat

    - apskundus muitinės sprendimą dėl papildomai apskaičiuotų muitų sumokėjimo.

          

    • priverstine hipoteka (įkeitimu) mokestinių prievolių įvykdymas gali būti užtikrinamas:

    - kai šias prievoles sudarantys mokesčiai apskaičiuojami po prekių išleidimo (atlikus asmens ūkinės komercinės veiklos, jos apskaitos, finansinės atskaitomybės, įsipareigojimų muitinei vykdymo tikrinimą), taip pat

    - kitais atvejais, kai toks mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimas yra būtinas.

Registravimas

Vienkartinės garantijos registruojamos GVS.

Piniginis užstatas GVS registruojamas automatiškai, o priskiriant jį konkrečiai muitinės operacijai prieigos prie įregistruotos garantijos duomenimis laikomas universalus kodas „LTUZS“.

Garanto elektroninis įsipareigojimas GVS registruojamas remiantis garanto atstovo perduotais duomenimis. Po garanto elektroninio įsipareigojimo įregistravimo garantui GVS priemonėmis perduodami GVS suformuoti prieigos prie įregistruotos garantijos duomenys, kuriuos jis perduoda asmens, už kurį garantuojama, atstovui.

Garanto rašytinio įsipareigojimo duomenis GVS registruoja dokumentą priėmusi muitinės įstaiga. Prieigos prie įregistruotos garantijos duomenys suformuojami GVS priemonėmis ir perduodami garanto rašytinį įsipareigojimą pateikusiam asmeniui.

 Prieigos prie įregistruotos garantijos duomenys naudojami priskiriant garanto įsipareigojimą konkrečiai muitinės operacijai, dėl kurios ši garantija yra pateikta (nurodant juos muitinės deklaracijoje, reeksporto deklaracijoje  ar pan.).

SUPAPRASTINIMAI

Pobūdis

Ekonominės veiklos vykdytojo prašymu muitinė leidžia naudotis mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos supaprastinimais, jeigu pareiškėjas atitinka tokiam leidimui gauti nustatytas sąlygas.

Dėl galinčių atsirasti mokestinių prievolių (laikinasis saugojimas, specialioji muitinės procedūra) gali būti taikomi šie mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos supaprastinimai:

    - ekonominės veiklos vykdytojams, atitinkantiems  bendrąsias patikimumo sąlygas ir gavusiems muitinės leidimą, leidžiama naudoti 100% referencinio dydžio bendrąją garantiją,

    - ekonominės veiklos vykdytojams, atitinkantiems bendrąsias ir specialiąsias patikimumo sąlygas ir gavusiems muitinės leidimą, leidžiama naudoti 50% arba 30% referencinio dydžio bendrąją garantiją arba naudotis atleidimu nuo pareigos pateikti garantiją.

Dėl atsirandančių mokestinių prievolių (išleidimas į laisvąją apyvartą, laikinasis įvežimas iš dalies atleidžiant nuo muito, galutinis vartojimas) gali būti taikomi šie mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos supaprastinimai:

    - ekonominės veiklos vykdytojams, atitinkantiems bendrąsias patikimumo sąlygas ir gavusiems muitinės leidimą, leidžiama naudoti 100%. referencinio dydžio bendrąją garantiją,

    - įgaliotiesiems ekonominės veiklos vykdytojams (muitinės formalumų supaprastinimas), gavusiems muitinės leidimą, leidžiama naudoti 30% referencinio dydžio bendrąją garantiją.

Taikant supaprastinimą užtikrinamas mokestinių prievolių, susijusių su leidime nurodytomis muitinės operacijomis, įvykdymas.

Referencinis dydis

Atsiradusių, taip pat dėl pradėtų ir neužbaigtų muitinės operacijų galinčių atsirasti mokestinių prievolių suma negali būti didesnė už leidime nurodytą referencinį dydį.

Referencinį dydį nustato muitinė kartu su ekonominės veiklos vykdytoju, kiekvienai muitinės operacijų grupei atskirai.

Jeigu mokestinių prievolių suma yra žinoma, referenciniu dydžiu laikoma ši suma.

Jeigu tikslios mokestinių prievolių sumos nustatyti neįmanoma arba ji kinta, nustatant referencinį dydį remiamasi 12 mėnesių duomenimis apie atliktas ir/ arba planuojamas atlikti muitinės operacijas, iš kurių išrenkamas reikšmingiausias laikotarpis, atitinkantis vidutinę muitinės operacijos trukmę.  Referenciniu dydžiu laikoma šiam laikotarpiui tenkanti mokestinių prievolių suma.

Leidimo išdavimo procedūra

Ekonominės veiklos vykdytojas, pageidaujantis naudotis vienu ar keliais mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos supaprastinimais, turi pateikti prašymą teritorinei muitinei, kurios veiklos zonoje laikomi ar jai prieinami asmens apskaitos registrai, kuriais remdamasi gali būti priimtas sprendimas.

Sprendimus muitinės įstaiga priima vadovaudamasi ES teisės aktų nustatytomis bendrosiomis sprendimų priėmimo nuostatomis ir terminais (prašymo priėmimui – iki 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos, sprendimo  priėmimui – iki 120 dienų nuo prašymo priėmimo dienos su galimybe šiuos terminus pratęsti, bet ne ilgesniam kaip 30 dienų terminui). 

Prašymai teikiami, leidimai išduodami, su jais susijusia informacija ir muitinės įstaigos sprendimais keičiamasi Muitinės sprendimų sistemos priemonėmis, kurios taikomos remiantis Muitinės leidimų, įtrauktų į Sąjungos muitinės kodekso Muitinės sprendimų sistemą, valdymo proceso aprašu.

Registravimas

Teisę naudotis išduotame leidime nurodytais supaprastinimais leidimo turėtojas įgyja, kai supaprastinimų duomenys įregistruojami GVS.

Leidimo atleisti nuo pareigos pateikti garantiją duomenis GVS registruoja leidimą išdavusi muitinės įstaiga remdamasi išduoto leidimo duomenimis.

Kitais atvejais leidimo duomenys GVS registruojami remiantis išduoto leidimo ir jo sąlygas atitinkančios bendrosios garantijos duomenimis:

    - jeigu pateiktas garanto elektroninis įsipareigojimas, garantui GVS priemonėmis perduodami GVS suformuoti prieigos prie įregistruotos garantijos duomenys, kuriuos jis perduoda asmens, už kurį garantuojama, atstovui,

    - jeigu pateiktas garanto rašytinis įsipareigojimas arba, kai tokia garantijos forma gali būti naudojama, sumokėtas piniginis užstatas, leidimo ir įsipareigojimo duomenis GVS registruoja leidimą išdavusi muitinės įstaiga. GVS suformuoti prieigos prie įregistruotos garantijos duomenys perduodami leidimo turėtojui.

Prieigos prie įregistruotos garantijos duomenis leidimo turėtojas naudoja priskirdamas supaprastinimą konkrečiai muitinės operacijai, kurios atžvilgiu reikalaujama garantijos (nurodo muitinės deklaracijoje, reeksporto deklaracijoje, prašyme išduoti leidimą ir pan.).

Bendrosios garantijos pateikimo būdai

Visais atvejais kaip bendroji garantija gali būti naudojamas:

    • garanto elektroninis įsipareigojimas,

    • garanto rašytinis įsipareigojimas.

Specifiniais atvejais kaip bendroji garantija gali būti naudojamas piniginis užstatas.

Garanto elektroninis įsipareigojimas

Garanto elektroninis įsipareigojimas kaip bendroji garantija gali būti naudojamas bet kurių mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti. Įsipareigojimo duomenis registravimui gali teikti prieigą  prie GVS turintys garantai, kurių prisiimami įsipareigojimai  pripažįstami muitinėje kaip vienkartinė arba bendroji garantija.

Garanto elektroninis įsipareigojimas turi galioti tose valstybėse, kuriose galioja leidimas.

Garanto elektroninio įsipareigojimo duomenis registravimui GVS teikia garanto atstovas naudodamasis turima prieiga prie GVS.

Garanto rašytinis įsipareigojimas

Garanto rašytinis įsipareigojimas kaip bendroji garantija gali būti naudojamas bet kurių mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti. Jį gali išduoti garantai, kurių prisiimami įsipareigojimai  pripažįstami muitinėje kaip vienkartinė arba bendroji garantija.

Garanto rašytinio įsipareigojimo forma turi atitikti Muitinės departamento nustatytą dokumento „GARANTO ĮSIPAREIGOJIMAS. BENDROJI GARANTIJA“ formą. Taip pat galima naudoti Reglamento (ES) 2015/2447  32-03 priede pateiktą formą. 

Garanto rašytinis įsipareigojimas turi galioti visose valstybėse, kuriose galioja leidimas.

Garanto rašytinis įsipareigojimas pateikiamas leidimą išdavusiai muitinės įstaigai, kartu su garanto rašytinio įsipareigojimo originalu teikiamas šio dokumento nuorašas (2-asis egzempliorius).

Piniginis užstatas

Piniginis užstatas kaip bendroji garantija gali būti naudojamas mokestinių prievolių, išskyrus susijusių su atliekamomis tranzito operacijomis, įvykdymui užtikrinti ir sumokamas eurais mokėjimo pavedimu į vieną iš Muitinės departamento surenkamųjų sąskaitų (įmokos kodas 899).

Prašymas grąžinti piniginį užstatą pateikiamas leidimą išdavusiai  muitinės įstaigai:

    • raštu arba

    • per Mokesčių apskaitos ir kontrolės informacinės sistemos (MAKIS) paslaugų portalą.

PRIEIGA PRIE GVS

Būdai

Prieiga prie GVS suteikiama EORI kodą turintiems asmenims, Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklių nustatyta tvarka įregistruotiems paslaugų gavėjais ir pasirinkusiems atitinkamą veiklos profilį.

Prieigą prie GVS turintys asmenys gali muitinės elektronines paslaugas  gauti:

    - „sistema–sistema“ būdu, pagrįstu GVS ir paslaugos gavėjo naudojamos informacinės sistemos duomenų mainais, 

    - arba naudodamiesi GVS portalu.

Daugiau informacijos apie GVS rasite čia.

NUORODOS

Nuostatos dėl garantijų taikymo:

    • Sąjungos muitinės kodekso III antraštinės dalies 2 skyrius,

    • Reglamento (ES) 2015/2446  III antraštinės dalies 2 skyrius,

    • Reglamento (ES) 2015/2447  III antraštinės dalies 1 skyrius,

    • Mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo įdiegus Garantijų valdymo sistemą taisyklės,

    • Garantų registravimo Lietuvos Respublikos muitinėje tvarkos aprašas.

Nuostatos dėl sprendimų:

    • Sąjungos muitinės kodekso  I antraštinės dalies 2 skyriaus 3 skirsnis,

    • Reglamento (ES) 2015/2446  I antraštinės dalies 2 skyriaus 2 skirsnis,

    • Reglamento (ES) 2015/2447  I antraštinės dalies 2 skyriaus 2 skirsnis,

    • Muitinės leidimų, įtrauktų į Sąjungos muitinės kodekso Muitinės sprendimų sistemą, valdymo proceso aprašas.

 

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2024-03-22