English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Prekių muitinis įvertinimas

Prekių muitinio įvertinimo reglamentavimas

Tarifinio reguliavimo priemonių efektyvumas, realus prekių apmokestinimo lygis, t. y. tikroji muitų, mokesčių ir rinkliavų suma, tiesiogiai priklauso nuo prekių muitinės vertės. 

Prekių muitinė vertė yra ne tik mokesčių ir muitų apskaičiavimo pagrindas − ja remiamasi nustatant importo kvotas, išduodant licencijas, nustatant sankcijas už muitų ir kitų teisės aktų pažeidimus. Importuojamų prekių muitinės vertės nustatymas ir kontrolė yra svarbi ne tik apskaičiuojant mokesčius už importuojamas prekes, bet ir tuo, kad importuojamoms prekėms taikant vienodas, skaidrias ir prognozuojamas muitinio įvertinimo taisykles, sudaromos vienodos importo sąlygos visiems verslo dalyviams ir sąžiningai konkurencijai.

Globalizacija ir prekybos liberalizavimas, išaugę prekybos mastai, poreikis mažinti prekių pristatymo trukmę, transporto paslaugų modernizacija, būtinybė gerinti verslo sąlygas, taip pat elektroninės komercijos augimas įpareigoja Lietuvos muitinę ieškoti efektyvesnių muitinio įvertinimo kontrolės būdų.

Muitinio įvertinimo kontrolės gerinimas padeda ne tik efektyviau kovoti su vengimu mokėti mokesčius, bet ir gerinti jų surinkimą, taip pat verslo aplinką.

Pagrindinis muitinio įvertinimo nuostatas tarptautiniu lygmeniu įteisinantis dokumentas – Pasaulio prekybos organizacijos (toliau – PPO) Muitinio įvertinimo susitarimas (GATT VII straipsnis), kuriame nustatytos taisyklės privalo būti integruotos į kiekvienos valstybės PPO narės nacionalinę muitų teisę (toliau – Susitarimas). Europos Sąjungos mastu galiojančios Susitarimo nuostatos perkeltos į Sąjungos muitinės kodekso  70–74 str., Sąjungos muitinės kodekso deleguotojo akto  71 str., Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo akto  127–146 str. bei 23–01 ir 23–02 priedus, Sąjungos muitinės kodekso pereinamojo laikotarpio deleguotojo akto  6 str. ir 8 priedą.

Europos Komisijos Mokesčių ir muitų sąjungos generalinis direktoratas parengė ir interneto tinklalapyje skelbia Prekių muitinio įvertinimo gaires.

Nors gairės nėra teisiškai privalomas dokumentas, tačiau jos svarbios muitinei ir ekonominės veiklos vykdytojams, užtikrinant vieningą ES teisės aktų, reglamentuojančių prekių muitinį įvertinimą, taikymą.

Muitinio įvertinimo problemas tarptautiniu lygmeniu sprendžia Pasaulio muitinių organizacijos (toliau – PMO) Muitinio įvertinimo techninis komitetas, susirenkantis du kartus per metus centrinėje PMO būstinėje Briuselyje ir rengiantis įvairias papildomų gairių dėl Susitarimo praktinio taikymo ir interpretavimo priemones. Europos Sąjungai atstovaujanti Europos Komisija (toliau – EK) taip pat yra PMO Muitinio įvertinimo techninio komiteto narė.

PMO yra parengusi Muitinio įvertinimo kompendiumą, kuriame pateikiamos Komiteto išvados, nuomonės ir komentarai dėl specifinių muitinio įvertinimo atvejų. Išsamesnė informacija apie tai pateikiama PMO interneto tinklalapyje.

EK ir ES valstybių narių pateikiamus muitinio įvertinimo klausimus nagrinėja Europos Komisijos Muitinės kodekso komiteto Ekspertų grupė.

 Muitinį įvertinimą reglamentuojantys nacionaliniai teisės aktai

- Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo taisyklės ( Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016-12-07 nutarimas Nr. 1224);

- Lietuvos Respublikos muitinės įstatymas;

- Importuojamų prekių muitinio įvertinimo kontrolės taisyklės (Muitinės departamento direktoriaus 2004-04-28 įsakymas Nr. 1B-431);

- Importuojamų naudotų transporto priemonių muitinio įvertinimo taisyklės (Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2019 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. 1B-989);

- Mokestinio tyrimo atlikimo taisyklės (Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2010 m. kovo 8 d. įsakymas Nr. 1B-139);

- Prekių sandorio vertės patikslinimo jų gabenimo, draudimo, krovimo bei tvarkymo išlaidomis instrukcija (Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004-12-29 įsakymas Nr. 1B-1199);

- Su muitine verte susijusių duomenų deklaracijos pildymo instrukcija (Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2016-04-06 įsakymas Nr. 1B-246)

D.V.1 pagrindinis ir papildomi lapai

- Turto vertintojų arba ekspertų išvadų naudojimo, nustatant prekių muitinę vertę, taisyklės (Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004-12-20 įsakymas Nr. 1B-1150);

- Dedukcinio prekių muitinės vertės nustatymo metodo taikymo instrukcija (Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2007-05-03 įsakymas Nr. 1B-317).

Prekių muitinė vertė taip pat yra svarbi skaičiuojant importo PVM ir statistikos tikslais.

- 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos; 

- Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas;

- Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo komentaras;

- 2010 m. vasario 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 113/2010, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis, nuostatos dėl prekybos aprėpties, duomenų apibrėžčių, pagal verslo charakteristikas ir sąskaitose faktūrose nurodytą valiutą suskirstytos prekybos statistikos rengimo ir specifinių prekių arba prekių gabenimo. 

 

Informacija atnaujinta 2020-05-07