English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Ūkio subjektų priežiūra

Verslo priežiūros politika

Informaciją apie verslo priežiūros politiką galima rasti interneto Ekonomikos ir inovacijų ministerijos svetainėje 

Teisės aktai

Pagrindiniai Europos Sąjungos muitų teisės aktai skelbiami čia.Teminį interaktyvų nacionalinių teisės aktų sąrašą rasite čia.

Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų

2011 m. rudenį didžioji dauguma verslo priežiūrą atliekančių institucijų, taip pat ir Muitinės departamentas, pasirašė Deklaraciją dėl pirmųjų verslo metų. Šiuo dokumentu įstaigos įsipareigojo pirmaisiais įmonės metais aktyviai teikti konsultacijas bei pagalbą, padedant laikytis teisės aktų, o ne skubėti skirti baudas. Plačiau skaitykite čia .

Deklaracijos tekstą rasite čia.

Konsultavimas

Informacija darbo dienomis darbo valandomis bendrais klausimais teikiama nemokamu telefonu (8 5) 2665000, muitinės deklaracijų teikimo klausimais – telefonu (8 5) 2665001, paklausimai raštu teikiami elektroniniu paštu [email protected] bei atvykus į Vilniaus teritorinę muitinę  (Naujoji Riovonių g. 3, Vilnius,146 kab.) Nemokamas pasitikėjimo (visą parą) telefonas 8 800 555 44.

Asmenų konsultavimo Muitinės departamente tvarką rasite čia.

Aktualios informacijos galite rasti mūsų svetainės rubrikoje „Dažniausiai užduodami klausimai“ .

Asmenų prašymai pateikiami ir nagrinėjami vadovaujantis Sąjungos muitinės kodeksu (43-45 str.) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo“ nuostatomis. 

Ūkio subjektų veiklos patikrinimai

Teisės aktai reglamentuojantys ūkio subjektų veiklos patikrinimus:

1. Sąjungos muitinės kodeksas (46-48 str.).

2. Lietuvos Respublikos muitinės įstatymas (19 str. 2 d. 4-6 p., 8-10 p., 13-15 p., 26 str. 1, 2, 5 ir 6 d.).

3. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas (VI ir VII skyriai).

4. Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. 1B-407 „Dėl muitinės vykdomų patikrinimų atlikimo taisyklių patvirtinimo“.

Ūkinės veiklos patikrinimus, mokestinius tyrimus reglamentuojančius nacionalinius teisės aktus rasite teminio nacionalinių teisės aktų sąrašo B dalyje.

Lietuvos muitinės patikrinimai muitinio įforminimo metu ar po jo atliekami vadovaujantis rizikos vertinimo išvadomis. Rizikos valdymą muitinėje reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta, jog tam tikra nedidelė dalis patikrinimų atliekama atsitiktinės atrankos būdu.

Apie numatytą ūkinės veiklos patikrinimą, tyrimą ūkio subjektas informuojamas prieš 10 d. Pranešime apie patikrinimą nurodomas reikalavimas nustatytu laiku (nurodant dieną ir valandą) būti jam priklausančiose patalpose arba atvykti į teritorinę muitinę, arba paruošti ir pateikti patikrinimui reikalingus dokumentus, ataskaitas, registrus ir pan. (gali būti pateiktas atskiras pirminis tikrintinų dokumentų sąrašas).

Ūkio subjektas gali būti iš anksto neinformuotas apie numatytą patikrinimą jo buveinėje tik esant pagrįstai rizikai, kad patikrinimui atlikti reikiami dokumentai gali būti paslėpti ar sunaikinti, arba yra kitų aplinkybių, dėl kurių patikrinimas taptų neįmanomas arba jo atlikimas ypač pasunkėtų.

Bendrosios tikrinamo ūkio subjekto teisės ir pareigos pateiktos čia 

Lietuvos muitinė taip pat periodiškai tikrina Lietuvos Respublikoje registruotus ūkio subjektus, turinčius leidimus taikyti Sąjungos muitinės kodekse numatytus supaprastinimus arba Įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo (AEO) statusą.

AEO statusą turinčių Lietuvos įmonių sąrašas pateikiamas čia

Kontrolinių klausimynų naudojimas

Už kontroliniuose klausimynuose nenurodytų reikalavimų pažeidimus tikrinamam asmeniui netaikomos poveikio priemonės, jeigu teisės aktai numato tokią galimybę (nuobaudos, veiklos ribojimas ir kitos), išskyrus išimtinius atvejus, kai poveikio priemonės yra būtinos siekiant užkirsti kelią reikšmingos žalos ar pavojaus visuomenei, kitų asmenų interesams ar aplinkai atsiradimui.

Dėl kontroliniuose klausimynuose nenurodytų reikalavimų pažeidimų tikrintam asmeniui teisės aktų nustatyta tvarka gali būti surašomi nurodymai, įpareigojimai, kuriuos asmuo turi per tam tikrą laikotarpį pašalinti.

Kontroliniais klausimynais gali būti nesinaudojama, kai patikrinimo tikslas – detaliai patikrinti konkretų kontrolinio klausimyno klausimą, dėl kurio muitinė turi pagrįstos informacijos ir kurio neištyrimas (nepatikrinimas) gali lemti reikšmingos žalos ar pavojaus visuomenei, kitų asmenų interesams ar aplinkai atsiradimą.

Kontrolinių klausimynų rengimo tvarkos aprašas.

  • Asmens atitikimo apskaitos registrų tvarkymo reikalavimams naudojantis įgaliotojo gavėjo ir (arba) įgaliotojo siuntėjo statusu kontrolinis klausimynas.

Pastaba. Asmens atitikimo apskaitos registrų tvarkymo reikalavimams naudojantis įgaliotojo gavėjo ir (arba) įgaliotojo siuntėjo statusu kontrolinis klausimynas naudojamas atliekant asmenų, siekiančių gauti arba jau turinčių leidimus naudotis įgaliotojo gavėjo ir (arba) įgaliotojo siuntėjo statusu, atitikimo apskaitos registrų tvarkymo reikalavimams patikrinimus. Esant būtinybei, šis kontrolinis klausimynas gali būti naudojamas tikrinant asmens atitikimą reikalavimams dėl įgaliotojo išdavėjo statuso naudojimo. Atitikus apskaitos registrų tvarkymo reikalavimams ir gavus leidimus naudotis įgaliotojo gavėjo ir (arba) įgaliotojo siuntėjo statusu asmeniui bus suteikta teisė taikyti supaprastintas Sąjungos ir bendrąsias tranzito procedūras, o turint įgaliotojo gavėjo statusą - taikyti ir TIR procedūros supaprastinimus.

  • Asmens atitikimo reikalavimams gauti ilgalaikį leidimą taikyti supaprastintas procedūras, įforminamas asmens pageidaujamoje vietoje, kontrolinis klausimynas.
  • Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „LINAVA“ gebėjimų vykdyti Muitinės konvencijos dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis 9 priedo I dalies reikalavimus vertinimo kriterijų kontrolinis klausimynas.
  • Asmens atitikimo reikalavimams naudotis suteiktais patvirtinto eksportuotojo įgaliojimais kontrolinis klausimynas.
  • Asmens atitikimo reikalavimams gauti įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo statusą savikontrolės klausimynas (vadovaujantis 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 26 straipsnio nuostatomis).
  • Asmens atitikimo apskaitos registrų tvarkymo ir mokumo reikalavimams naudojantis sumažinto dydžio bendrąja garantija arba atleidimu nuo pareigos pateikti garantiją kontrolinis klausimynas.
  • Bendrosios garantijos referencinio dydžio nustatymo kontrolinis klausimynas.

Poveikio priemonių taikymas

Informacija apie poveikio priemonių taikymą skelbiama rubrikoje "Teisinė atsakomybė".

Muitinės sprendimų apskundimo tvarka

Apskundimo tvarką reglamentuoja:

1. Sąjungos muitinės kodeksas (43-45 str.).

2. Lietuvos Respublikos muitinės įstatymas (29–38 str.).

3. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas (144–160 str.).

4. Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. 1B-1074 „Dėl Skundų pateikimo Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir jų nagrinėjimo nuostatų patvirtinimo“.

Informacijos apie asmenų aptarnavimo tvarką Muitinės departamente galite rasti čia.

Veiklos vertinimo kriterijai

Lietuvos muitinės veiklos, atliekant ūkio subjektų priežiūrą, vertinimo kriterijų dinamika 2021 m.

Lietuvos muitinės veiklos, atliekant ūkio subjektų priežiūrą, vertinimo kriterijų dinamika 2022 m.

Lietuvos muitinės veiklos, atliekant ūkio subjektų priežiūrą, vertinimo kriterijų dinamika 2023 m.

Lietuvos muitinės veiklos, atliekant ūkio subjektų priežiūrą, vertinimo kriterijų dinamika 2024 m.

Metines Lietuvos Respublikos muitinės veiklos ataskaitas, kuriose pateikiama informacija ir apie muitinės vykdytą ūkio subjektų veiklos priežiūrą, galite rasti čia..

 

Informacija atnaujinta 2024-05-06