English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Ūkio subjektų priežiūra

Verslo priežiūros naujienos

Informaciją apie verslo priežiūros politiką galima rasti interneto Ekonomikos ir inovacijų ministerijos svetainėje 

Teisės aktai

Nacionalinių, Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių teisės aktų, nustatančių Lietuvos Respublikos muitinės vykdomą ūkio subjektų veiklos priežiūrą ir poveikio priemonių taikymą, sąrašą galima rasti Teisės aktų, reguliuojančių ūkio subjektų priežiūrą atliekančių institucijų veiklą ir įtvirtinančių atitinkamų priežiūros sričių reikalavimus, sąraše (I skyrius „Teisės aktai, reguliuojantys priežiūrą atliekančių subjektų veiklą“).

Informaciją apie pagrindinius muitinės vykdomos ūkio subjektų priežiūros reikalavimus galima rasti Teisės aktų, reguliuojančių ūkio subjektų priežiūrą atliekančių institucijų veiklą ir įtvirtinančių atitinkamų priežiūros sričių reikalavimus, sąraše (II skyrius „Teisės aktai, įtvirtinantys atitinkamos priežiūros srities reikalavimus“)

Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų

2011 m. rudenį didžioji dauguma verslo priežiūrą atliekančių institucijų, taip pat ir Muitinės departamentas, pasirašė Deklaraciją dėl pirmųjų verslo metų. Šiuo dokumentu įstaigos įsipareigojo pirmaisiais įmonės metais aktyviai teikti konsultacijas bei pagalbą, padedant laikytis teisės aktų, o ne skubėti skirti baudas. Plačiau skaitykite čia.

Deklaracijos tekstą rasite čia.

Poveikio priemonių taikymas

Informacija apie poveikio priemonių taikymą skelbiama rubrikoje "Teisinė atsakomybė" 

Muitinės struktūrinių padalinių priimtų sprendimų apskundimo tvarka

Apskundimo tvarką reglamentuoja:

1. Sąjungos muitinės kodeksas (2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, I antraštinės dalies 2 skyriaus 6 skirsnis „Skundai“).

2. Lietuvos Respublikos muitinės įstatymas (VIII skyriaus „Muitinės įstaigų sprendimai ir skundai, jų pateikimas, nagrinėjimas“ 29–38 str.).

3. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas (IX skyriaus „Mokesčių administratoriaus sprendimų apskundimas. Mokestiniai ginčai“ 144–160 str).

4. Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. 1B-1074 „Dėl Skundų pateikimo Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir jų nagrinėjimo nuostatų patvirtinimo“.

Informacijos apie asmenų aptarnavimo tvarką Muitinės departamente galite rasti čia.

Konsultavimas

Informacija teikiama nemokamu telefonu 8 800 900 80, elektroniniu paštu [email protected] bei atvykus į Muitinės departamentą (A. Jakšto g. 1, Vilnius), 112 kabinete.

Vilniaus teritorinėje muitinėje tel.:  (8 5) 235 6223, (8 5) 235 6224; Kauno teritorinėje muitinėje tel.: (8 37) 304 291, (8 37) 304 292, Klaipėdos teritorinėje muitinėje tel. (8 46) 390 000.

Asmenų konsultavimo Muitinės departamente tvarką nustato Asmenų konsultavimo Muitinės departamente prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos taisyklės, patvirtintos Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2014 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 1B-182.

Aktualios informacijos galite rasti mūsų svetainės rubrikoje „Dažniausiai užduodami klausimai“.

Asmenų prašymai pateikiami ir nagrinėjami vadovaujantis Sąjungos muitinės kodekso (I antraštinės dalies 2 skyriaus 3 skirsnis „Sprendimai, susiję su muitų teisės aktų taikymu“) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo“ nuostatomis. 

Ūkio subjektų veiklos patikrinimai

Muitinės priežiūrą (tarp jų ir tikrinimų vykdymą) reglamentuojantys teisės aktai pateikti Teisės aktų, reguliuojančių ūkio subjektų priežiūrą atliekančių institucijų veiklą ir įtvirtinančių atitinkamų priežiūros sričių reikalavimus, sąraše (II skyriaus E ir F dalyse).

Informaciją apie planinius patikrinimus rasite čia.

Ūkio subjektų, kurių rizikingumo lygis žemiausias, sąrašas (ūkio subjektų „baltasis sąrašas“; 2022-07-01).

Ūkio ministerijos parengtas informacinis leidinys (lankstinukas) „Verslininkams apie inspektavimą. Pagrindinės verslininko teisės ir pareigos“, kuriame pateiktos bendrosios tikrinamo ūkio subjekto teisės ir pareigos.

Kontroliniai klausimynai

Informaciją apie kontrolinius klausimynus rasite čia.

Kontrolinių klausimynų rengimo tvarkos aprašas.

Už kontroliniuose klausimynuose nenurodytų reikalavimų pažeidimus tikrinamam asmeniui netaikomos poveikio priemonės, jeigu teisės aktai numato tokią galimybę (nuobaudos, veiklos ribojimas ir kitos), išskyrus išimtinius atvejus, kai poveikio priemonės yra būtinos siekiant užkirsti kelią reikšmingos žalos ar pavojaus visuomenei, kitų asmenų interesams ar aplinkai atsiradimui.

Dėl kontroliniuose klausimynuose nenurodytų reikalavimų pažeidimų tikrintam asmeniui teisės aktų nustatyta tvarka gali būti surašomi nurodymai, įpareigojimai, kuriuos asmuo turi per tam tikrą laikotarpį pašalinti.

Nurodyti kontroliniai klausimynai gali būti nenaudojamas tik tuomet, kai patikrinimo tikslas yra detaliai patikrinti konkretų klausimą (rizikos požymį, aspektą) iš kontrolinio klausimyno, dėl kurio muitinė turi pagrįstos informacijos ir kurio neištyrimas (nepatikrinimas) gali lemti reikšmingos žalos ar pavojaus visuomenei, kitų asmenų interesams ar aplinkai atsiradimą.

  • Asmens atitikimo apskaitos registrų tvarkymo reikalavimams naudojantis įgaliotojo gavėjo ir (arba) įgaliotojo siuntėjo statusu kontrolinis klausimynas.

Pastaba. Asmens atitikimo apskaitos registrų tvarkymo reikalavimams naudojantis įgaliotojo gavėjo ir (arba) įgaliotojo siuntėjo statusu kontrolinis klausimynas naudojamas atliekant asmenų, siekiančių gauti arba jau turinčių leidimus naudotis įgaliotojo gavėjo ir (arba) įgaliotojo siuntėjo statusu, atitikimo apskaitos registrų tvarkymo reikalavimams patikrinimus. Esant būtinybei, šis kontrolinis klausimynas gali būti naudojamas tikrinant asmens atitikimą reikalavimams dėl įgaliotojo išdavėjo statuso naudojimo. Atitikus apskaitos registrų tvarkymo reikalavimams ir gavus leidimus naudotis įgaliotojo gavėjo ir (arba) įgaliotojo siuntėjo statusu asmeniui bus suteikta teisė taikyti supaprastintas Sąjungos ir bendrąsias tranzito procedūras, o turint įgaliotojo gavėjo statusą - taikyti ir TIR procedūros supaprastinimus.

  • Asmens atitikimo reikalavimams gauti ilgalaikį leidimą taikyti supaprastintas procedūras, įforminamas asmens pageidaujamoje vietoje, kontrolinis klausimynas.
  • Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „LINAVA“ gebėjimų vykdyti Muitinės konvencijos dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis 9 priedo I dalies reikalavimus vertinimo kriterijų kontrolinis klausimynas.
  • Asmens atitikimo reikalavimams naudotis suteiktais patvirtinto eksportuotojo įgaliojimais kontrolinis klausimynas.
  • Asmens atitikimo reikalavimams gauti įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo statusą savikontrolės klausimynas (vadovaujantis 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 26 straipsnio nuostatomis).
  • Asmens atitikimo apskaitos registrų tvarkymo ir mokumo reikalavimams naudojantis sumažinto dydžio bendrąja garantija arba atleidimu nuo pareigos pateikti garantiją kontrolinis klausimynas
  • Bendrosios garantijos referencinio dydžio nustatymo kontrolinis klausimynas

Metines Lietuvos Respublikos muitinės veiklos ataskaitas, kuriose pateikiama informacija ir apie muitinės vykdytą ūkio subjektų veiklos priežiūrą (vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo 367 str. 2 d.), galite rasti svetainės rubrikoje „Veiklos sritys“, taip pat „Leidiniai“.

Veiklos vertinimo kriterijai

Lietuvos muitinės veiklos, atliekant ūkio subjektų priežiūrą, vertinimo kriterijų dinamika 2013 m.

Lietuvos muitinės veiklos, atliekant ūkio subjektų priežiūrą, vertinimo kriterijų dinamika 2014 m. 

Lietuvos muitinės veiklos, atliekant ūkio subjektų priežiūrą, vertinimo kriterijų dinamika 2015 m.

Lietuvos muitinės veiklos, atliekant ūkio subjektų priežiūrą, vertinimo kriterijų dinamika 2016 m. 

Lietuvos muitinės veiklos, atliekant ūkio subjektų priežiūrą, vertinimo kriterijų dinamika 2017 m.

Lietuvos muitinės veiklos, atliekant ūkio subjektų priežiūrą, vertinimo kriterijų dinamika 2018 m. 

Lietuvos muitinės veiklos, atliekant ūkio subjektų priežiūrą, vertinimo kriterijų dinamika 2019 m.

Lietuvos muitinės veiklos, atliekant ūkio subjektų priežiūrą, vertinimo kriterijų dinamika 2020 m.

Lietuvos muitinės veiklos, atliekant ūkio subjektų priežiūrą, vertinimo kriterijų dinamika 2021 m.

Lietuvos muitinės veiklos, atliekant ūkio subjektų priežiūrą, vertinimo kriterijų dinamika 2022 m.

Aktuali informacija verslui

Nuo 2016 m. gegužės 1 d. bus taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 952/2013 patvirtintas Sąjungos muitinės kodeksas. Daugiau informacijos apie tai rasite svetainės rubrikoje „Sąjungos muitinės kodeksas“.

 

Informacija atnaujinta 2023-01-17