English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Programos ir projektai

Projekto pavadinimas: Muitinės kontrolės, informacinių technologijų infrastruktūros ir muitinio tikrinimo įrangos sprendimai „Brexit’o“ pasekmėms mažinti.

Projekto vykdytojas: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021 m. sausio 1 d. – 2023 m. spalio 31 d.

Projekto kodas: 15.1.1-CPVA-V-205-01-0003.

Priemonė: Prisitaikymas prie „Brexit’o“.

Bendra projekto vertė: 11 139 153 Eur, iš kurių 9 936 000 Eur Prisitaikymo prie „Brexit‘o“ rezervo lėšos.

Projekto tikslas – užtikrinti tinkamą muitinės priežiūrą ir sparčią muitinės kontrolę, kompensuoti padidėjusį darbo krūvį, atnaujinti pasenusią muitinės IT infrastruktūrą.

Projekto aprašymas:

1. Muitinės priežiūros užtikrinimas vykdant prekių srautų į/iš Jungtinės Karalystės (JK) kontrolę – dėl padidėjusio darbo krūvio vykdant muitinės kontrolės veiksmus prižiūrint prekių eksportą iš Lietuvos (LT) į JK, prekių importą iš JK į LT, JK prekių tranzitą per LT teritoriją, papildomų pajėgumų, vykdant muitinės kontrolę tarptautiniuose oro uostose Vilniuje, Kaune, Palangoje, kontroliuojant pašto siuntas iš JK (po Brexit) ir kontroliuojant mažos vertės siuntas iš JK po 2021 m. liepos 1 d. poreikio. Planuojamas rezultatas – papildomai finansuojamų pareigybių skaičius (etato ekvivalentai) – 78 pareigybės visai muitinės sistemai.

2. Lietuvos muitinės duomenų centro inžinerinių sistemų ir techninės infrastruktūros atnaujinimas – siekiant užtikrinti IT pajėgumus apdoroti išaugusį muitinės deklaracijų skaičių, IT infrastruktūros patikimumą ir darbo stabilumą. Planuojamas rezultatas – duomenų centro inžinerinės infrastruktūros atnaujinimas ir naujų LAN ir SAN komutatorių įsigijimas ir įdiegimas.

3. Kompiuterinės technikos atnaujinimas – pakeičiant kompiuterius, kuriems pasibaigusi gamintojo garantija, kuriems negalima įdiegti operacinės sistemos atnaujinimų ir užtikrinti kibernetinio saugumo reikalavimų, kurie nebepalaiko naujausių operacinės sistemos versijų. Planuojamas rezultatas – 150 vnt. kompiuterių komplektų įsigijimas.

4. Mobilios rentgeno kontrolės sistemos (RKS) įsigijimas Klaipėdos TM jūrų uosto poste – dėl laivais iš JK gabenamų prekių, dažniausiai atgabenamų jūriniuose konteineriuose, tinkamos ir sparčios muitinės kontrolės užtikrinimo. Planuojamas rezultatas – mobilios RKS įsigijimas.

 

Nacionalinio Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programa
Finansinės paramos priemonė: Policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinė parama

 

Šios finansinės paramos priemonės konkretus tikslas – Nusikalstamumo prevencija ir kova su tarpvalstybiniu, sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu.

Minėta programa yra projekto – „Muitinės padalinių, vykdančių kriminalinę žvalgybą, pajėgumų stiprinimas“ finansavimo šaltinis.

Projektui skirta iki 218.456,26 EUR.

Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2019 m. gruodžio 31 d.

Projekto veiklos įgyvendintos iki 2019 m. sausio 21 d. 

Projekto tikslas.

Lietuvos muitinė įgyvendindama projektą siekė pagrindinio tikslo, t. y. stiprinti muitinės kriminalinės žvalgybos ir ikiteisminio tyrimo padalinių pajėgumus, įsigyjant IT įrangą, reikalingą Muitinės kriminalinės tarnybos ĮIRIS plėtrai.

Esmė.

Projekto metu įsigyta IT įranga, t. y. tarnybinės stotys ir terminalinės darbo vietos, duomenų saugykla ir virtualaus balansavimo įrenginys bei programinė įranga, kuri bus naudojama padalinių veikloje apdorojant kriminalinės žvalgybos ir ikiteisminio tyrimo metu gautus duomenis. Įgyvendinus projekto veiklą užtikrinti Lietuvos muitinės padalinių pajėgumai užkertant kelią tarpvalstybiniam, sunkiam ir organizuotam nusikalstamumui bei kovoti su juo.

Rezultatai.

Projekto metu įsigyta IT įranga naudojama Lietuvos muitinės padalinių, vykdančių nusikalstamumo prevenciją ir kovą su tarpvalstybiniu, sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu, pajėgumų stiprinimui kriminalinės žvalgybos ir ikiteisminio tyrimo srityje.

Plačiau apie projektą Centrinės projektų valdymo agentūros svetainėje.  

 

Finansinės paramos priemonė: 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ įgyvendinimo priemonė Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 „Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimui".

 

Minėtos programos valstybės projektas „Vieningo informavimo ir konsultavimo tinklo sukūrimas muitinės klientams“ (kodas 10.1.3-ESFA-V-918-01-0006) finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto veiklos įgyvendintos nuo 2017-09-06 iki 2019-09-06.

Projekto veiklos įgyvendinamos nuo 2020-02-11 iki 2022-12-31.

Projektui skirta iš viso 690 533,81 Eur

Projekto tikslas – pagerinti informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimą Muitinėje, skaitmenizuojant informavimo ir konsultavimo proceso valdymą, užtikrinant vieningo informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimą, sukuriant specialius reikalavimus atitinkančią darbo aplinką bei pritaikant inovatyvias technologines priemones.

Projekto turinys: 

- parengtas asmenų informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimo organizacinis modelis, sukurtas informavimo ir konsultavimo medžiagos ir informacijos struktūros modelis, užpildytas „Žinių medžio“ turinys pagal pasirinktas muitinės veiklos sritis, parengta metodinė dokumentacija, atliktas asmenų informavimo ir konsultavimo poreikių tyrimas (apklausa) ir pravesti specializuoti mokymai asmenis informuojantiems ir konsultuojantiems pareigūnams;

- sukurta ir įdiegta Vieningo informavimo ir konsultavimo informacinė sistema, sukurtas muitinės informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimą užtikrinantis organizacinis padalinys, atlikti specializuoti muitinės darbuotojų mokymai.

Projekto rezultatai: įdiegus unifikuotą ir centralizuotą asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos muitinėje organizacinį modelį ir jo veiklą užtikrinančias priemones bus teikiama vieningo asmenų informavimo ir konsultavimo muitinėje paslauga, taikant „Vieno langelio“ principą. 

 

ES programa „Muitinė“ 

Lietuvos muitinė nuo 1996 metų dalyvauja tęstinėje Europos Sąjungos bendradarbiavimo muitinių klausimais programoje, kurios dabartinis pavadinimas – „Muitinė“. Programa prasidėjo 2021 m. sausio 1 d. ir truks iki 2027 m. gruodžio 31 d.

Šios programos bendrasis tikslas – remti muitų sąjungą ir muitines, bendradarbiaujančias ir veikiančias vieningai, kad būtų saugomi Sąjungos ir jos valstybių narių finansiniai ir ekonominiai interesai, visoje Sąjungoje būtų užtikrintas saugumas ir sauga, o Sąjunga būtų apsaugota nuo nesąžiningos ir neteisėtos prekybos, kartu palengvinant teisėtą verslo veiklą.

Konkretūs Programos tikslai – remti:  muitų teisės aktų ir politikos rengimą ir vienodą įgyvendinimą; muitinių bendradarbiavimą; administracinių gebėjimų stiprinimą ir IT pajėgumų didinimą, įskaitant žmogiškųjų išteklių kompetenciją ir mokymą, taip pat Europos elektroninių sistemų plėtojimą ir veikimą; inovacijas muitų politikos srityje.

Iš programos „Muitinė“ lėšų finansuojamas  Europos informacinių sistemų Sąjungos komponentų ir pagal Sąjungos teisę sukurtų naujų Europos informacinių sistemų plėtojimas, techninė priežiūra, veikimas ir kokybės kontrolė, Lietuvos muitinės darbuotojų dalyvavimas įvairiose projekto grupėse, seminaruose, darbo vizituose, mokymuose, stebėsenos vizituose, ekspertų komandose bei kitoje nacionalinių administracijų ar Europos Komisijos pasiūlytoje veikloje.

Lietuvos muitinės atstovai dalyvauja daugiau kaip 20 projektų grupių: elektroninės muitinės, muitinių laboratorijų, pasienio kelių postų, saugumo rizikos taisyklių, rizikos valdymo, aptikimo technologijų, muitinės veiklos rezultatų vertinimo, darbo metodų ir kt.

Dalyvaudami darbo vizituose, seminaruose, konferencijose ir kitose programos priemonėse muitinės darbuotojai keičiasi patirtimi su Europos Sąjungos šalių narių muitinių administracijų atstovais. Įvairių muitinės sričių specialistai turi galimybių tobulinti kvalifikaciją ir įdiegti efektyvius darbo metodus, atitinkančius atitinkamus Europos Sąjungos standartus ir reikalavimus.

 

Lietuvos Respublikos muitinė (toliau – muitinė) kartu su ES rytinio ir pietrytinio pasienio (Suomija, Estija, Latvija, Lenkija, Slovakija, Kroatija, Vengrija, Bulgarija, Rumunija ir Graikija) muitinėmis ir Europos Komisija sėkmingai įgyvendina projektą – Rytinio ir pietrytinio pasienio muitinių ekspertų komanda (Customs Eastern and South-Eastern Land Border Expert Team) (toliau – CELBET) pagal programą „Muitinė 2020“.

CELBET 1-asis etapas buvo įgyvendinamas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. iki 2018 m. vasario 28 d. (18 mėnesių).

CELBET1 įgyvendinimo laikotarpiu ekspertų komanda sukūrė pastovius rizikos profilius visoms CELBET valstybėms narėms, parengė muitinės pasienio postų kontrolės gerinimo rekomendacijas, nustatė minimalius kontrolės užtikrinimo reikalavimus ir rentgenų naudojimo principus, palygino turimas IT sistemas ir nustatė kontrolės atrankos metodais prieinamos informacijos panaudojimą. Taip pat, nustatė techninės pagalbos poreikį ir parengė rekomendacijas dėl išorinės ES sienos apsaugos stiprinimo. Parengė analizę apie platesnį Numerių atpažinimo sistemos (NAS) ir rentgeno vaizdų mainų (BAXE) panaudojimą, sukūrė rekomendacijas dėl muitinės kontrolės ir aptikimo įrangos įsigijimo ir aptarnavimo. Sukūrė rekomendacijas bei atliko mokymo poreikių įvertinimą būsimiems bendriems pasienio apsaugos ir muitinės atstovų mokymams. Trumpa pasiektų rezultatų apžvalga.

Naujienlaiškis Nr. 1 (2018 m. kovo mėn.)

 

CELBET 2-asis etapas (Customs Eastern and South-Eastern Land Border, phase 2

CELBET2 projekto trukmė – 24 mėn., įgyvendinimo pradžia – 2018 m. balandžio 16 d.

CELBET2 dalyvaujančių valstybių narių muitinių administracijos, remdamosis CELBET1 ekspertų sėkmingiausiais rezultatais, planuoja intensyviai spręsti Sąjungos rytinių ir pietrytinių sausumos sienų valdymo klausimus ir toliau vykdyti operatyvines užduotis kitų valstybių narių ir Sąjungos naudai. Laikydamasi išsamaus ir nuoseklaus požiūrio ekspertų grupė sieks suderinti muitinio tikrinimo veiklą ir darbo metodus, aptikimo technologijas ir mokymus. Ekspertų grupė teiks ekspertines žinias ir pasiūlymus, paremtus praktine patirtimi, operatyviniu bendradarbiavimu ir rezultatais, pasiektais dar labiau tobulinant Sąjungos rytinių ir pietrytinių sausumos sienų veiklos valdymą. Plačiau apie CELBET2 tikslus.

Naujienlaiškis Nr. 2 (2018 m. birželio mėn.),  Nr. 3 (2018 m. lapkričio mėn.), Nr. 4 (2019 m. gegužės mėn.), Nr. 5 (2019 m. lapkričio mėn.) ir Nr. 6 (2020 m. balandžio mėn.).

CELBET2 projektas užsibaigė, pasiekti rezultatai tinkamai vertinami Europos Komisijos ir ES valstybių narių. Per dvejus projekto veiklos metus CELBET2 ekspertų komandų nariai ir visi kiti projekte dirbę kolegos, viso apie 400 žmonių per 11 ES valstybes nares (ES VN), pasiekė iš anksto keltus tikslus. Buvo parengta pasienio kontrolės postų (PKP) vertinimo sistema, įvairūs rizikos profiliai, platforma ir medžiaga skirta muitininkų mokymams, pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su DG TAXUD dėl mokymo centrų kūrimo rentgeno vaizdų analizės, automobilių apieškos, paieškos šunys ir e-mokymų srityse. Organizuotos jungtinės veiklos, kurių metu ieškota nelegalios įrangos ir prekių. Kartu su ES VN dirbo rengiant reikiamos pasienio kontrolei užtikrinti įrangos ir stacionarių rentgenų įsigijimo dokumentus, be to, parengtos rekomendacijos dėl Automatinės numerių atpažinimo sistemos plataus naudojimo (šiuo metu ši sistema dirba Lietuvoje ir dar keliose ES VN). Parengtos rekomendacijos dėl būtinų muitinės administracijos ir sienos apsaugos tarnybos PKP pamainų vadovybės bendradarbiavimo veiksmų bei dėl bendros veiklos ekstremalių situacijų metu. Pradėtas įgyvendinti Integruotos kontrolės modelio diegimas atrinktuose PKP. Trumpa pasiektų rezultatų apžvalga.

 

CELBET 3-iasis etapas (Customs Eastern and South-Eastern Land Border, phase 3)

CELBET3 projekto trukmė – 36 mėn., įgyvendinimo pradžia – 2020 m. gegužės 31 d.

CELBET3 metu toliau bus plėtojamos ir įgyvendinamos ankstesnių etapų metu pradėtos aktualiausios veiklos, pvz. pasienio kontrolės postų vertinimas, programa "mokyti mokytojus" (train the trainers), jungtinės veiklos, rizikos valdymas, pagalbos teikimas valstybėms narėms muitinės technologijų srityje ir tolesnis bendradarbiavimo su kaimyninėmis trečiosiomis šalimis stiprinimas. Be to, į CELBET3 bus įtraukti nauji elementai, tokie kaip tikslinės misijos, skirtos palaikyti bendradarbiavimą įrangos, muitinės kontrolės ir rizikos srityse, tarpžinybinio bendradarbiavimo stiprinimas ir kt.

CELBET 3 tikslas užtikrinti muitinės kontrolę ES rytiniame ir pietrytiniame pasienyje plečiant bendradarbiavimo priemones.

Plačiau apie Celbet galima paskaityti čia.

Informacijos galima rasti ir socialiniame tinkle Twitter naudojant nuorodą @Celbet3.

 

Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) Hercule III programa

Muitinės departamentas prie LR finansų ministerijos, kaip partneris, dalyvauja įgyvendinant Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) Hercule III programos „Mokymai ir konferencijos“ projektą „Kova su cigarečių kontrabanda ties išorine ES siena: pareigūnų apsikeitimo programa (786245 - ACSSEP)“. Pagrindinis projekto vykdytojas yra Vengrijos nacionalinė mokesčių ir muitinės administracija. Projekto partneriai – Bulgarijos, Estijos, Lietuvos, Lenkijos, Rumunijos ir Slovakijos muitinės administracijos. 

Projektas yra skirtas pasidalinti patikros metodų (ypač automobilių tikrinimo) gerąja praktika kovojant su cigarečių kontrabanda išoriniame ES pasienyje. 

Siekiant užkirsti kelią sukčiavimui, korupcijai, kontrabandai ir kitai neteisėtai veiklai, darančiai poveikį Sąjungos finansiniams interesams Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įgyvendina Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) programos Hercule III projektą „Rentgeno kontrolės sistemos įrengimas Šalčininkų kelio poste“.

Šio projekto įgyvendinimo metu įsigyta moderni muitinio tikrinimo technika  padės užtikrinti aukštą nacionalinio saugumo lygį, užkirs kelią nelegaliam krovinių gabenimui per Lietuvos Respublikos sieną, sudarys palankesnes sąlygas legaliam verslui atlikti muitinės formalumus.

 

 Programa „Horizontas“, projektas PEN-CP 

Europos Sąjunga yra viena iš pasaulinių lyderių daugelio technologijų srityje, tačiau ji susiduria su vis didėjančia tradicinių varžovų ir kylančios ekonomikos šalių konkurencija. „Horizontas 2020“ yra strategijos „Europa 2020“ pavyzdinės iniciatyvos „Inovacijų sąjunga“, skirtos Europos pasauliniam konkurencingumui didinti, vienas iš pagrindinių ramsčių.

Įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ pirmą kartą vienoje vietoje sutelkiamas visas ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimas. Labiau nei bet kada orientuojamasi į tai, kad mokslo laimėjimai virstų naujoviškais produktais ir paslaugomis, kurie teiktų verslo galimybių, gerintų žmonių gyvenimą ir saugotų visuomenę. Plačiau apie programą „Horizontas 2020“ šioje nuorodoje

Informacija apie Programą „Horizontas 2020“ Lietuvoje yra čia.

Lietuvos muitinė kartu su 16 partnerių, iš kurių 13 yra muitinių administracijos ir 4 mokslo tyrimo centrai, dalyvauja ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ projekte „Europos muitinių praktikų tinklas“ (toliau – PEN-CP).

PEN-CP įgyvendinimas nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. iki 2025 m. sausio 31 d.

PEN-CP numatytas biudžetas 3 496 253,13 EUR.

PEN-CP tikslas yra sukurti muitinės ekspertų, atsakingų už saugos ir saugumo politikos įgyvendinimą muitinėje, bendradarbiavimo ir informacijos mainų tinklą. Šis tinklas padėtų idėjas apie galimus tyrimus ir inovacijas muitinės srityje perkelti į perspektyvius sprendimus, technologijas ir procesų tobulinimą, kurie padėtų Europos muitinių administracijoms įveikti šiuolaikinių muitinių iššūkius.

PEN-CP yra numatytas keturių tikslų įgyvendinimas:

1. Nustatyti bendrus muitinės saugumo tyrimų, inovacijų ir standartizacijos poreikius;

2. Pagreitinti ir koordinuoti veiksmingą su muitinės saugumu susijusių naujovių ir jų diegimui skirtų investicijų panaudojimą;

3. Užmegzti ir palaikyti su esamais Europos, kitų pasaulio šalių ir nacionaliniais saugumo klausimų ekspertų tinklais;

4. Užtikrinti PEN-CP muitinės praktikų tinklo ilgalaikį tvarumą ir sėkmę.

Daugiau informacijos apie PEN-CP yra čia

Filmukas trumpai apie PEN-CP.

PEN-CP Žurnalai:  Nr. 1;  Nr. 2; Nr. 3; Nr. 4; Nr. 5; Nr. 6; Nr. 7; Nr. 8; Nr. 9; Nr. 10; Nr. 11; Nr. 12; Nr. 13;  Nr. 14 ir Nr. 15.

Pasaulio muitinių organizacija (PMO) žurnale mini PEN-CP (69–71 p.).

 

Informacija atnaujinta 2023-03-24