English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Informacija apie EORI

Ekonominės veiklos vykdytojų registracijos ir identifikavimo (EORI) kodas − tai Europos Sąjungoje unikalus kodas, kurį ekonominės veiklos vykdytojams ir kitiems asmenims suteikia valstybės narės muitinė.                 

EORI kodas naudojamas ekonominės veiklos vykdytojams ir kitiems asmenims identifikuoti jiems tvarkant reikalus su muitine, t. y. atliekant muitinės formalumus (įforminant importo, eksporto, tranzito muitinės procedūras, teikiant prašymus išduoti muitinės veiklos taisyklėmis numatytus leidimus ir pan.). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad vienoje valstybėje narėje suteiktas EORI kodas galioja ir kitose valstybėse narėse, todėl papildomai registruotis ir gauti EORI kodo nereikia.

**********************************

DĖMESIO! Sužinoti apie išduotą EORI kodą galite:

1. Prisijungus prie Bendro naudotojų valdymo portalo (BAP), skiltyje "Profilis" po žodžių "Paslaugų gavėjo duomenys" apačioje nurodomas EORI kodas (fiziniams asmenims LTLTXXXXXXXXXXXXX; juridiniams asmenims LT(įmonės kodas);

2. Žinant EORI kodą, galite pasitikrinti jo galiojimą/negaliojimą Vieno langelio informacinėje sistemoje (VLS portale).

*********************************

Teisės aktai, reglamentuojantys EORI kodo suteikimą ir naudojimą:

1) 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL 2013 L 269, p. 1), 9 str.;

2) 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (OL 2015 L 343 p. 1), 3−7 str.;

3) 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (OL 2015 L 343 p. 558), 6 ir 7 st.;

4) Lietuvos Respublikos muitinės įstatymo 53 str.;

5) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimas Nr. 694 „Dėl Muitinės prievolininkų registro nuostatų patvirtinimo“;

6) Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2021 m. liepos 19 d. įsakymas Nr. 1B-491 „Dėl Asmenų registravimo Muitinės prievolininkų registre tvarkos aprašo ir Asmens tipų klasifikatoriaus patvirtinimo“.

 

Informaciją apie valstybių narių muitines, atsakingas už EORI kodo suteikimą, bei EORI kodo galiojimą galima pasitikrinti čia.

Informuojame, kad nuo 2021 m. birželio 16 d. prašymai EORI kodui gauti ir kartu su jais pateikiami dokumentai teikiami naudojantis Muitinės leidimų sistemos priemonėmis (toliau – MLS).

Norint pasinaudoti šia paslauga, reikia patvirtinti  savo tapatybę Bendro naudotojų valdymo portalo (BAP) priemonėmis.  Tam pirmiausia reikia BAP priemonėmis adresu https://bap.lrmuitine.lt užsiregistruoti muitinės elektroninių paslaugų gavėju (Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklės). Rekomenduojame perskaityti BAP naudojo vadovą.  

Muitinės paslaugų naudotojai MLS kliento portalą (MLS VP) gali pasiekti adresu https://mls.lrmuitine.lt.  Prieš naudojantis sistema rekomenduojame perskaityti MLS VP naudotojo vadovą.

Kai muitinės paslaugų naudotojas registruotas BAP, prisijungimo seka tokia:  

1. Naršyklės adreso juostoje įveskite Muitinės leidimų sistemos klientų portalo (MLS VP) adresą: https://mls.lrmuitine.lt;  

2. Pasirinkite funkciją „Prisijungti“;  

3. Interneto naršyklė nukreips į Bendro naudotojų valdymo portalą (BAP) https://bap.lrmuitine.lt  (Jei naudotojas prie BAP jau prisijungęs ir sesija yra aktyvi iš anksčiau, pakartotiniai tapatybės patvirtinti nebereikia ir tęsiama nuo 6 žingsnio) ;  

4. Pasirinkite prisijungimo būdą:  

4.1. Muitinės išduotas sertifikatas arba;  

4.2.  Elektroninės valdžios vartai: pasirinkite tikslinę grupę „Gyventojas“ tapatybės patvirtinimui naudojant savo, kaip fizinio asmens, elektroninės bankininkystės ar elektroninio parašo duomenis;  

5. BAP patikrins, ar sėkmingai patvirtinta tapatybė;  

6. BAP nustačius teises „Prašymų suteikti muitinės leidimus Muitinės leidimų sistemos priemonėmis teikimas ir su jų suteikimu susijusių duomenų valdymo“ paslaugai gauti, būsite automatiškai nukreipti atgal į MLS VP portalą;  

7. Jums bus rodomas langas su galimais atstovauti paslaugų gavėjais;  

8. Pasirinkite atstovaujamą paslaugų gavėją;  

9. Jūs sėkmingai prisijungė prie MLS VP.  

Prašymo EORI kodui gauti pildymo instrukciją galite rasti čia.

Išsamesnė informacija apie naujas elektronines paslaugas pateikiama čia.

AKTUALU

Informacija dėl Lietuvos Respublikoje registruotų juridinių asmenų filialų ir atstovybių veiklos.

Informuojame apie Švedijoje taikomas teisės aktų nuostatas, susijusias su importo PVM sumokėjimu. Plačiau skaitykite čia.

EORI kodo suteikimo klausimais galima kreiptis:

Telefonu:

Nemokamu informacijos (darbo valandomis) tel. Nr. (8 5) 266 5000

Skambinant iš užsienio +370 5 266 5000

Elektroniniu paštu:

Vilniaus TM: [email protected]

Kauno TM: [email protected]

Klaipėdos TM: [email protected]

SVARBU

Iki atskiro nurodymo ne Lietuvos Respublikoje įsisteigusių (registruotų) asmenų Prašymai registruoti Muitinės prievolininkų registre (EORI ar laikinajam identifikavimo kodui gauti) teikiami ir nagrinėjami nesinaudojant Muitinės leidimų sistema. Prašymai gali būti teikiami teritorinei muitinei ar muitinės postui, kuriame bus atliekami muitinės formalumai.

Muitinės informacines sistemas (taip pat ir Muitinės leidimų sistemą - MLS) administruoja Muitinės informacinių sistemų centras, todėl jeigu iškils neaiškumų prisijungimo prie MLS ar prašymo pildymo klausimais prašytume kreiptis tiesiogiai į šį centrą: [email protected] ,  tel. (8 5) 236 23 02. 

Atkreipiame dėmesį į tai, kad teikiant prašymus EORI kodui gauti naudojantis MLS priemonėmis, t. y. MLS kliento portalu (toliau – MLS VP), MLS VP naudotojų tapatybė nustatoma BAP priemonėmis. Asmuo, kuris naudojasi (numato naudotis) muitinės elektroninėmis paslaugomis, yra atpažįstamas ir jo (taip pat, kai taikytina, jam suteiktų įgaliojimų kito muitinės elektroninių paslaugų gavėjo vardu naudotis muitinės elektroninėmis paslaugomis) duomenys jau patikrinti. Todėl, teikiant prašymus EORI kodui gauti naudojantis MLS VP, jokių papildomų asmenį identifikuojančių dokumentų (skenuotų kopijų) pateikti nereikia.

 

 

 

Informacija atnaujinta 2022-10-14