English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Paramai skirtos prekės

Teisinis pagrindas

 

Prekių, skirtų labdaros ir filantropijos organizacijoms, neapmokestinimą importo muitu nustato 2009 m. lapkričio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1186/2009, nustatantis Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1186/2009) 61-80 straipsniai, 2011 m. lapkričio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1224/2011, išdėstantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1186/2009, nustatančio Bendrijos atleidimo nuo muitų taisykles, 66–73 straipsnių taikymo nuostatas.

Prekių, kurios importuojamos kaip parama, neapmokestinimą importo PVM nustato Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 10 punktas ir to paties straipsnio 2 dalis, taip pat Importuojamų prekių, gautų kaip parama, neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. 558 „Dėl Importuojamų prekių, gautų kaip parama, neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu taisyklių patvirtinimo“.

Papildomus muitinės formalumus, taikomus paramos gavėjams ir neįgaliųjų poreikiams skirtoms prekėms, nustato  Atleidimo nuo muitų taikymo taisyklių, patvirtintų Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 1B-137 „Dėl Atleidimo nuo muitų taikymo taisyklių patvirtinimo“, 25-29 punktai. Paramos gavėjo statusas suteikiamas Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Žemiau pateikiama bendro pobūdžio informacija, kada paramos tikslais importuojamos prekės neapmokestinamos importo muitu ir PVM. Kiekvienu konkrečiu atveju taikant atleidimą nuo importo muito ir PVM arba, jeigu žemiau pateikta bendro pobūdžio informacija galimai neatitinka teisės aktų, turi būti vadovaujamasi nurodytais teisės aktais.

 

Bendriesiems tikslams skirtos prekės

 

Importo muitu ir PVM neapmokestinamos prekės:

Importo muitu ir PVM neapmokestinamos labdaros ir filantropijos organizacijų (toliau - paramos gavėjų) paramos tikslais importuojamos prekės:

1) skirtos skurstantiems asmenims nemokamai išdalyti minimaliems socialiai priimtiniems jų poreikiams tenkinti – tokios kaip maistas, vaistai, drabužiai, patalynė (atleidimui nuo importo PVM Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. 558 „Dėl Importuojamų prekių, gautų kaip parama, neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu taisyklių patvirtinimo“ patvirtintas konkretus prekių sąrašas, nurodant prekių kodus pagal Kombinuotąją nomenklatūrą);

2) skirtos parduoti labdaros renginiuose (aukcionuose), o visos surinktos lėšos bus skiriamos labdarai (skurstančių asmenų minimaliems socialiai priimtiniems poreikiams tenkinti). Labdaros renginiai (aukcionai) gali vykti ne dažniau kaip 4 kartus per metus;

3) įrenginiai, biuro įranga ir biuro reikmenys, skirti tik paramos gavėjų veiklai užtikrinti (naudoti tik pagal jų veiklos pobūdį), taip pat tų paramos gavėjų visuomenei naudingiems tikslams.

Visais atvejais atleidimas nuo importo muito ir PVM netaikomas alkoholio produktams, tabakui ir tabako gaminiams, kavai, arbatai ir transporto priemonėms, išskyrus greitosios medicinos pagalbos automobilius.

 

Prekių deklaravimas:

1) prekės deklaruojamos muitinės deklaracijoje nurodant konkrečius Kombinuotosios nomenklatūros prekių kodus; arba

2) prekės deklaruojamos muitinės deklaracijoje jas priskiriant Kombinuotosios nomenklatūros 9919 subpozicijai. Šiuo atveju kartu su muitinės deklaracija pateikiamas prekių laisvos formos sąrašas. Sąraše prekės turi būti aprašytos pakankamai tiksliai, kad būtų galima jas identifikuoti, nurodytas prekių kiekis. Sąraše nurodomas paramos gavėjo pavadinimas, adresas ir kodas, paramos gavėjo vadovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė ir pareigos. Sąrašą pasirašo paramos gavėjo vadovas arba jo įgaliotas asmuo.

 

Muitiniam tikrinimui pateikiami dokumentai:

1) importuotojas turi turėti paramos gavėjo statusą ir muitiniam tikrinimui pateikti paramos gavėjo statusą įrodantį dokumentą;

2) paramos teikėjo raštas, liudijantis, kad importuojamos prekės skirtos paramai.

 

Prekių naudojimo apribojimai:

Importuotų prekių, kurios buvo neapmokestintos importo muitu ir PVM, negalima skolinti, nuomoti ar perleisti (toliau – perduoti) kitiems asmenims, išskyrus asmenis, turinčius teisę naudotis atleidimu nuo importo muito ir PVM. Tai yra, importuotas prekes galima perduoti tik tiems asmenims, kurie turi paramos gavėjo statusą ir prekes naudos paramos tikslais, kuriais naudojamos  prekės neapmokestinamos importo muitu ir PVM. Asmenys, kuriems prekės perduodamos, turi raštu įsipareigoti prekes naudoti tik tais paramos tikslais, kuriais naudojamos prekės neapmokestinamos importo muitu ir PVM. Įsipareigojimo raštą saugo prekes perduodantis asmuo kartu su kitais paramos apskaitos dokumentais.

 

Neįgaliesiems skirtos prekės

 

Importo muitu ir PVM neapmokestinamos prekės, skirtos akliesiems:

Paveikslėliai, piešiniai, fotografijos ir kiti spaudiniai, skirti aklųjų švietimui, jų mokslinei ir kultūrinei pažangai, socialinei integracijai (atleidimui nuo importo muito, Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 III priede pateiktas prekių sąrašas, nurodant prekių kodus pagal Kombinuotąją nomenklatūrą).

 

Importo muitu ir PVM neapmokestinamos prekės, skirtos neįgaliesiems, įskaitant akluosius (toliau – neįgalieji):

Brailio popierius, baltosios lazdelės akliesiems ir silpnaregiams, rašomosios mašinėlės ir tekstų redagavimo įrenginiai, pritaikyti akliesiems ir silpnaregiams, plokštelių ir kasetiniai grotuvai, specialiai suprojektuoti ar pritaikyti akliesiems ir silpnaregiams, stalo žaidimai ir jų dalys, specialiai pritaikytos akliesiems ir silpnaregiams, taip pat visos kitos priemonės, specialiai skirtos aklųjų ir silpnaregių mokymui, jų moksliniam ir kultūriniam lavinimui (atleidimui nuo importo muito Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 IV priede pateiktas prekių sąrašas, nurodant prekių kodus pagal Kombinuotąją nomenklatūrą), taip pat prekės, specialiai sukonstruotus fiziškai ar protiškai neįgaliųjų, išskyrus akluosius, švietimo, darbo ar socialinės pažangos tikslais.

 

Neįgaliesiems, įskaitant akluosius, skirtos prekės neapmokestinamos importo muitu ir PVM, jeigu juos importuoja:

1) patys neįgalieji savo pačių naudojimui - taikomas atleidimas tik nuo importo muito, atleidimas nuo importo PVM netaikomas;

2) paramos gavėjai – įstaigos arba organizacijos, kurių veikla susijusi su pagalbos teikimu neįgaliesiems, arba kitos neįgaliųjų interesams atstovaujančios organizacijos – taikomas atleidimas nuo importo muito ir PVM.

Atsarginės dalys, sudėtinės dalys ir reikmenys bei įrankiai, skirti minėtų prekių priežiūrai ar remontui (toliau – priedai), neapmokestinami importo muitu ir PVM. Neapmokestinimas taikomas, jeigu priedai importuojami kartu su nurodytomis prekėmis arba, jeigu priedai importuojami kitu laiku nei nurodytos prekės, galima nustatyti, kad jie priklauso nurodytoms prekėms.

Nurodyti reikmenys – tai dalys, kurios yra specialiai suprojektuotos tam, kad, naudojamos kartu su konkrečia preke, pagerintų jos eksploatacines savybes ir išplėstų taikymo sritį.

 

Neapmokestinimas importo muitu, kai prekes importuoja patys neįgalieji savo pačių naudojimui:

1) asmuo turi turėti neįgaliojo statusą įrodantį dokumentą. Jeigu muitinės pareigūnas pareikalauja, minėtas dokumentas turi būti pateiktas muitiniam tikrinimui;

2) pateikta muitinės deklaracija, kartu yra ir prašymas neapmokestinti importuojamų prekių muitu;

3) muitinės pareigūno sprendimas išleisti prekes yra leidimas taikyti importuojamų prekių neapmokestinimą muitu.

 

Muitiniam tikrinimui pateikiami dokumentai, kai prekes importuoja paramos gavėjai – įstaigos arba organizacijos, kurių veikla susijusi su pagalbos teikimu neįgaliesiems, arba kitos neįgaliųjų interesams atstovaujančios organizacijos:

1) importuotojas turi turėti paramos gavėjo statusą ir muitiniam tikrinimui pateikti paramos gavėjo statusą įrodantį dokumentą;

2) prašymas neapmokestini importuojamų prekių. Prašyme nurodoma:

a) paramos gavėjo pavadinimas, buveinės adresas, kodas;

b) prašymo teisinis pagrindas – nuoroda į Tarybos reglamento (EB) Nr. 1186/2009 67 straipsnio 1 dalies b punktą ir (arba) 67 straipsnio 2 dalį arba 68 straipsnio 1 dalies b punktą ir (arba) 68 straipsnio 2 dalį, taip pat Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 10 punktą ir Importuojamų prekių, gautų kaip parama, neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. 558 „Dėl Importuojamų prekių, gautų kaip parama, neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu taisyklių patvirtinimo“, 3.4 ir (arba) 3.5 papunktį;

c) prekių aprašymas – tikslūs prekių pavadinimai, prekių kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą, prekių kiekis ir vertė;

d) vieta, kurioje prekės bus naudojamos;

e) prekių paskirtis – prekių panaudojimo tikslai, veiksmai, kuriuos numatoma atlikti su prekėmis, prekių panaudojimo sritis ir pan.;

f) įsipareigojimas prekes nusiųsti tiesiai į deklaruojamą paskirties vietą, apskaityti jas savo atsargose, naudoti jas tik tiems tikslams, kuriems importuojamos prekės neapmokestinamos muitu ir PVM, ir padėti atlikti bet kokį muitinį tikrinimą, siekiant užtikrinti, kad neapmokestinimo sąlygos buvo ir bus tenkinamos;

 g) kiti su prašymu susiję ir prašymą pagrindžiantys duomenys.

3) paramos gavėjų įstatų (nuostatų), kuriuose numatyta teikti pagalbą neįgaliesiems ar atstovauti jų interesams, kopija;

4) dokumentai, kuriuose yra visa informacija apie prekių charakteristikas ir technines specifikacijas;

5) dokumentai, įrodantys prekių paskirtį, kai importuojamos neįgaliųjų techninės pagalbos priemonės, sudedamosios jų dalys.

Jeigu importuojamoms prekėms Bendrajame muitų tarife nustatyta muito norma „neapmuitinama“, muitiniam tikrinimui pateikiami 1, 3 ir 5 punktuose nurodyti dokumentai bei paramos gavėjo išduota laisvos formos pažyma su importuojamų prekių sąrašu.

Priimtos muitinės deklaracijos, kurioje nurodyta importo muito ir PVM lengvata, įforminimas yra leidimas taikyti importuojamų prekių neapmokestinimą muitu ir PVM.

 

Prekių naudojimo apribojimai:

Importuotų prekių, kurios buvo neapmokestintos importo muitu ir PVM negalima skolinti, nuomoti ar perleisti (toliau – perduoti) kitiems asmenims, išskyrus atvejus, kai prekės perduodamos kitiems asmenims, kurie turi teisę naudotis atleidimu nuo importo muito ir PVM, tai yra, asmenys, kuriems prekės perduodamos, turi turėti paramos gavėjo statusą. Asmenys, kuriems prekės perduodamos, turi įsipareigoti prekes nusiųsti tiesiai į deklaruojamą paskirties vietą, apskaityti jas savo atsargose, naudoti jas tik tiems tikslams, kuriems importuojamos prekės neapmokestinamos muitu ir PVM, ir padėti atlikti bet kokį muitinį tikrinimą, siekiant užtikrinti, kad neapmokestinimo sąlygos buvo ir bus tenkinamos. Įsipareigojimo raštą saugo prekes perduodantis asmuo kartu su kitais paramos apskaitos dokumentais.

Importuotas prekes, kurios buvo neapmokestintos importo muitu ir PVM, galima perduoti neįgaliesiems asmenims, įskaitant akluosius, kuriems teikiama pagalba arba kurių interesams atstovaujama, nemokant importo muito ir PVM bei nereikalaujant įsipareigojimo rašto.

 

Dėl nelaimės ištiktiems asmenims skirtų prekių neapmokestinimo importo muitu ir PVM  žiūrėti rubriką „COVID-19“.

Informacija atnaujinta 2021-12-27