English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Prekių muitinis įvertinimas

Importuojamų prekių PVM apmokestinamoji vertė

Teisinis reglamentavimas

Apskaičiuojant importuojamų prekių PVM apmokestinamąją vertę vadovaujamasi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio (toliau − PVM) įstatymo nuostatomis. PVM įstatymo galiojančią suvestinę redakciją galima rasti Teisės aktų registre.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 15 straipsnio 15 dalimi, importuojamų prekių apmokestinamoji vertė, nuo kurios skaičiuojamas importo PVM, apskaičiuojama prie šių prekių muitinės vertės, nustatytos vadovaujantis Sąjungos muitinės kodeksu (2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013) ir jo taikymą reglamentuojančiais teisės aktais, papildomai pridedant šias sumas (jeigu jos nėra įtrauktos į šių prekių muitinę vertę):

1) už šias prekes sumokėtus arba sumokėtinus ne Europos Sąjungoje ar ne Lietuvos Respublikoje nustatytus muitus, mokesčius ir kitas įmokas, taip pat Europos Sąjungoje už šias prekes nustatytus importo muitus, Europos Sąjungoje ar Lietuvos Respublikoje nustatytus mokesčius ir kitas įmokas (išskyrus patį PVM);

2) išlaidų, susijusių su prekių vežimu (įskaitant papildomas vežimo paslaugas) bei draudimu, dydį, taip pat sumokėtus ar sumokėtinus komisinius už atstovavimą ir prekių pakavimo vertę, jeigu visos nurodytosios išlaidos susijusios su prekių atgabenimu į pirmąją paskirties vietą šalies teritorijoje. Taikant šias nuostatas, pirmąja paskirties vieta šalies teritorijoje laikoma vežimo dokumentuose nurodyta prekių pristatymo vieta arba, jeigu prekių pristatymo vieta nenurodyta, pirmoji jų įvežimo į šalies teritoriją vieta;

3) šios dalies 2 punkte nurodytų paslaugų, susijusių su prekių gabenimu iš pirmosios paskirties vietos į kitą paskirties vietą Europos Sąjungos teritorijoje, jeigu ši vieta yra žinoma apmokestinimo momentu, vertę.

Vadovaujantis PVM įstatymo 45 straipsnio 3 dalimi, teikiamos paslaugos, įskaitant vežimą ir papildomas vežimo paslaugas, kai šios paslaugos yra susijusios su prekių importavimu Europos Sąjungos teritorijoje ir šių paslaugų apmokestinamoji vertė pagal PVM įstatymo 15 straipsnio 15 dalies nuostatas privalo būti įtraukta į apmokestinamąją importuojamų prekių vertę, apmokestinamos taikant 0 procentų PVM tarifą, siekiant išvengti dvigubo apmokestinimo.

PVM įstatymo paaiškinimas    

Detalesnis PVM įstatymo paaiškinimas ir pavyzdžiai, tarp jų ir 15 straipsnio 15 dalies ir 45 straipsnio 3 dalies, pateikiami PVM įstatymo apibendrintame komentare, kuris nors ir neturėdamas teisės akto galios, išreiškia kompetentingų valstybės institucijų nuomonę šio mokesčio įstatymo reglamentuojamais klausimais. Jis skelbiamas Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje: PVM įstatymo komentaras (žr. aktualią redakciją).

Išlaidos, susijusios su prekių importavimu Europos Sąjungos teritorijoje

Pateikiami paaiškinimai dėl paslaugų, įskaitant vežimą ir papildomas vežimo paslaugas, traktavimo importo PVM apmokestinamosios vertės tikslais (bus pildoma).

Išlaidos garantijai, pateikiamai prekėms įforminant tranzito procedūrą

Išlaidos garantijai, pateikiamai prekėms įforminant tranzito procedūrą dėl galinčios atsirasti mokestinės prievolės muitinei sumokėjimo užtikrinimo pagal Sąjungos muitinės kodekso 89 straipsnį, įsigyti nelaikytinos išlaidomis, susijusiomis su prekių draudimu pagal PVM įstatymo 15 straipsnio 15 dalį ir į importo PVM apmokestinamąją vertę neįtrauktinos.

Išlaidos garantijai, pateikiamai privalomųjų mokesčių sumokėjimui užtikrinti importuojant prekes

Išlaidos garantijai, kuri pateikiama užtikrinti importo muito sumos ir kitų privalomųjų mokėjimų importuojant prekes sumokėjimą, įsigyti nelaikytinos išlaidomis, susijusiomis su prekių draudimu pagal PVM įstatymo 15 straipsnio 15 dalį ir į importo PVM apmokestinamąją vertę neįtrauktinos.

Saugojimo terminale išlaidos

Saugojimo muitinės terminale išlaidos turi būti įtraukiamos į importo PVM apmokestinamąją vertę tais atvejais, kai prekės po atgabenimo į pirmąją paskirties vietą bus gabenamos į kitą paskirties vietą, apie kurią žinoma importo deklaracijos priėmimo momentu. Tais atvejais, kai šios išlaidos įtraukiamos į importuojamų prekių PVM apmokestinamąją vertę, jos teikiamos apmokestinant 0 proc. PVM tarifu, o jei šios išlaidos neįtraukiamos į importo PVM apmokestinamąją vertę, jos turi būti apmokestinamos taikant standartinį (21 proc.) PVM tarifą.

Jei saugojimo muitinės terminale išlaidas apmoka vežėjas, šie kaštai neįtraukiami į importuotojui pateikiamą sąskaitą už vežimo ir kitas paslaugas, kadangi laikomi vežėjo sąnaudomis. Šių išlaidų importuotojas negalės įtraukti į importuojamųjų prekių PVM apmokestinamąją vertę, todėl saugojimo terminale teikiamos paslaugos turi būti apmokestinamos standartiniu (21 proc.) PVM tarifu.

Tuo atveju, jei atskira sąskaita už prekių saugojimą muitinės laikino saugojimo terminale nebūtų išrašyta, bet išlaidų suma būtų įtraukiama į bendrą sąskaitą už teikiamas transportavimo paslaugas, nurodant vieną bendrą sumą ir neišskiriant atskirai kaštų už muitinės laikino saugojimo terminalo suteiktas paslaugas ir transportavimo išlaidų, ši bendra išlaidų suma būtų traktuojama kaip prekių vežimo paslaugų išlaidos, kurios būtų įtrauktinos į importuojamųjų prekių muitinę vertę (iki įvežimo į Sąjungos muitų teritoriją vietos) ir į importo PVM apmokestinamąją vertę (nuo įvežimo į Sąjungos muitų teritoriją vietos iki atgabenimo į pirmą ir į kitą (jei žinoma) paskirties vietą Sąjungos muitų teritorijoje). Tokiu atveju prekių saugojimo muitinės laikino saugojimo terminale paslaugos galėtų būti teikiamos apmokestinant jas 0 proc. PVM tarifu, vadovaujantis PVM įstatymo 45 straipsnio 3 dalimi.

Prekių muitinio tikrinimo paslaugų išlaidos

Vadovaujantis PVM įstatymo 15 straipsnio 15 dalies 1 punktu ir atsižvelgus į šio įstatymo (tarp jų ir nurodyto straipsnio) komentarą, asmens patirtos išlaidos už atliktą prekių muitinį tikrinimą deklaranto pageidaujamoje vietoje yra įtrauktinos į importuojamų prekių PVM apmokestinamąją vertę.

Sąjungos muitinės kodekso 173 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad deklaracijos taisyti neleidžiama, jeigu prašymas pateikiamas po to, kai muitinė pranešė deklarantui, kad ketina patikrinti prekes. Vadovaujantis Sąjungos muitinės kodekso 174 straipsniu, neteisingai deklaruota prekių PVM apmokestinamoji vertė nėra pagrindas muitinės deklaraciją pripažinti negaliojančia. Tuo atveju, jei muitinio tikrinimo metu raudonajame kanale metu paaiškėja, kad muitinės deklaracijoje nurodyta prekių PVM apmokestinamoji vertė turi būti patikslinta, ji turi būti patikslinta po prekių išleidimo, vykdant PVM apmokestinamosios vertės teisingumo kontrolę, remiantis muitinės turima informacija apie asmenis, kuriems buvo pateiktos sąskaitos už muitinės teikiamas paslaugas, arba asmens prašymu.

Instaliavimo darbų, atliekamų Europos Sąjungoje, išlaidos

Importuojamų prekių muitiniam įvertinimui pirmiausia taikomas sandorio vertės muitinio įvertinimo metodas, t. y. muitinė vertė nustatoma remiantis kaina, faktiškai sumokėta arba mokėtina už prekes, kuri patikslinama Sąjungos muitinės kodekso 71 ir 72 straipsniuose nurodytais muitinės vertės elementais.

Vadovaujantis Sąjungos muitinės kodekso 72 straipsnio b punktu į importuojamų prekių muitinę vertę neįskaitomos statybos, montavimo, surinkimo, priežiūros ar techninės pagalbos išlaidos, patirtos po to, kai importuojamos prekės, pavyzdžiui, pramoninė įranga, mašinos ar įrenginiai, jau atvežtos į Sąjungos muitų teritoriją.

Importuotos įrangos instaliavimo Lietuvoje išlaidos (inžinieriaus atvykimo į Lietuvą išlaidos, užmokestis už darbą instaliuojant įrangą) į importuojamos įrangos muitinę vertę ir PVM apmokestinamąją vertę neįskaitomos.

Prastovų išlaidos

Vadovaujantis PVM įstatymo 15 straipsnio 15 dalies nuostatomis, importuojamų prekių PVM apmokestinamoji vertė apskaičiuojama prie importuojamų prekių muitinės vertės pridedant išlaidas, susijusias su prekių vežimu (įskaitant papildomas vežimo išlaidas) bei draudimu, taip pat kitas išlaidas, susijusias su prekių atgabenimu į pirmąją paskirties vietą šalies teritorijoje. Vežimo ir draudimo išlaidos iki įvežimo į Sąjungos muitų teritoriją vietos turi būti įskaitomos į importuojamų prekių muitinę vertę, o vežimo ir draudimo išlaidos nuo įvežimo į Sąjungos muitų teritoriją vietos iki pirmosios prekių paskirties vietos − į importuojamų prekių PVM apmokestinamąją vertę. Pirmąja paskirties vieta šalies teritorijoje laikoma vežimo dokumentuose nurodyta prekių pristatymo vieta arba, jeigu prekių pristatymo vieta nenurodyta, pirmoji jų įvežimo į šalies teritoriją vieta. Tais atvejais, kai prekės numatytos gabenti į kitą importo PVM apmokestinimo momentu (importo deklaracijos priėmimo metu) žinomą paskirties vietą, papildomų vežimo paslaugų, kurios teikiamos jau po prekių atgabenimo į pirmą paskirties vietą šalies teritorijoje, vertė prie importuojamų prekių PVM apmokestinamosios vertės pridedama.

Jei asmuo muitinės deklaracijos priėmimo momentu žinojo apie numatomą gabenimą į kitą paskirties vietą ir galės pateikti papildomus tai pagrindžiančius dokumentus (prekių vežimo sutartį, krovinio pervežimo užsakymus, tarifus ir kt.), prastovų išlaidos ir gabenimo į kitą paskirties vietą išlaidos turi būti įtraukiamos į importo PVM apmokestinamąją vertę. Deklaruojant tai būtina išsiaiškinti ir, jei reikia, užklausti asmenį papildomai. Jeigu asmuo tokių įrodymų nepateiks, nesant pagrindo pagal PVM įstatymo 15 straipsnio 15 dalies 3 punktą įtraukti papildomų vežimo paslaugų (sandėliavimas, prastovos) teikimo išlaidų į importuojamų prekių PVM apmokestinamąją vertę, šios išlaidos jas teikiant turi būti apmokestinamos taikant standartinį (21 proc.) PVM tarifą.

Testavimo paslaugų išlaidos

Jei prekių tikrinimas yra būtinas, siekiant užtikrinti, kad importuojamos prekės atitiktų nustatytus kokybės reikalavimus, šios tikrinimo išlaidos, vadovaujantis Sąjungos muitinės kodekso 70 straipsniu ir atsižvelgiant į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą byloje C-15/99, laikytinos neatsiejama importuojamų prekių muitinės vertės dalimi ir įtrauktinos į importuojamų prekių muitinę vertę.

Tokiu atveju testavimo paslaugų išlaidos, kaip muitinės vertės dalis, turi būti įtraukiamos į importuojamų prekių PVM apmokestinamąją vertę kartu su importuojamų prekių muitine verte (PVM įstatymo 15 straipsnio 15 dalis). Jei teikiamos paslaugos susijusios su prekių importavimu Europos Sąjungos teritorijoje ir šių paslaugų apmokestinamoji vertė pagal PVM įstatymo 15 straipsnio 15 dalies nuostatas įtraukiama į PVM apmokestinamąją importuojamų prekių vertę, jos apmokestinamos taikant 0 proc. PVM tarifą (PVM įstatymo 45 straipsnio 3 dalis).

Atsižvelgiant į tai, minimos prekių tikrinimo paslaugos jas teikiant gali būti apmokestinamos taikant 0 proc. PVM tarifą, jeigu šių paslaugų išlaidos bus įtraukiamos į importuojamų prekių muitinę vertę ir kartu į šių prekių PVM apmokestinamąją vertę.

Muitinės tarpininko paslaugų išlaidų paskirstymas

Išlaidos, nurodytos PVM įstatymo 15 straipsnio 15 dalies 1–3 punktuose, įtraukiamos į importuojamųjų prekių PVM apmokestinamąją vertę jas tolygiai paskirstant kiekvienai prekių rūšiai. Jei vienoje importo deklaracijoje deklaruojamos kelių rūšių (32 langelis „Prekės“) prekės, muitinės tarpininko paslaugų išlaidos paskirstomos tolygiai kiekvienai prekių rūšiai pagal vertę ir įtraukiamos į tos prekių rūšies importo PVM apmokestinamąją vertę.

Importo PVM apmokestinamosios vertės elementai, deklaruojant prekes muitinei

Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemoje (toliau − MDAS) naudojami trys importo PVM apmokestinamąją vertę patikslinantys elementai:

- 01PV − Papildomos PVM apmokestinamąją vertę patikslinančios išlaidos, nurodytos PVM įstatymo 15 str. 15 d. 1 p.: už prekes sumokėti arba sumokėtini ne ES ar ne Lietuvos Respublikoje nustatyti muitai, mokesčiai ir kitos įmokos, taip pat ES už prekes nustatyti importo muitai, ES ar Lietuvos Respublikoje nustatyti mokesčiai ir kitos įmokos, išskyrus mokesčius, kurie apskaičiuojami šioje muitinės deklaracijoje, taip pat mokesčius, kurie įtraukti į prekių muitinę vertę. Deklaruojant šias išlaidas jų automatinis tolygus paskirstymas kiekvienai prekių rūšiai netaikomas;

- 02PV − Papildomos PVM apmokestinamąją vertę patikslinančios išlaidos, nurodytos PVM įstatymo 15 str. 15 d., kurios skirstomos pagal masę, išskyrus išlaidas, kurios įtrauktos į prekių muitinę vertę. Šiuo elementu deklaruojamos vežimo ir visos papildomos vežimo (sandėliavimo, pakrovimo, iškrovimo, pakavimo, svėrimo, saugojimo, prastovų ir kt.) išlaidos, kurioms, jei deklaruojama daugiau nei viena prekių rūšis, taikomas automatinis tolygus apskirstymas kiekvienai prekių rūšiai pagal bruto svorį;

- 03PV − Papildomos PVM apmokestinamąją vertę patikslinančios išlaidos, nurodytos PVM įstatymo 15 str. 15 d., kurios skirstomos pagal vertę, išskyrus išlaidas, kurios įtrauktos į prekių muitinę vertę. Šiuo elementu deklaruojamos draudimo, tarpininkavimo, ir kitos išlaidos, kurioms, jei deklaruojama daugiau nei viena prekių rūšis, taikomas automatinis tolygus paskirstymas kiekvienai prekių rūšiai pagal jų vertę.

Prekių muitinę, statistinę ir PVM apmokestinamąją vertę patikslinančių duomenų kodų ir elementų, susijusių su išlaidų paskirstymu, sąrašas (MDAS sąrašas 6LT) skelbiamas Lietuvos Respublikos muitinės tinklalapio rubrikoje „Verslui ir privatiems asmenims / Prekių muitinis įvertinimas / Bendra informacija / D. V. 1 pildymas“ (http://www.lrmuitine.lt/web/guest/698).

Informacija atnaujinta 2021-12-27