English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Prekių muitinis įvertinimas

Kontroliuojamųjų sandorių kainodara (angl. Transfer pricing) (kituose šaltiniuose dar vadinama susijusių arba asocijuotų asmenų sandorių kainodara) yra terminas, kuris vartojamas norint apibūdinti tarptautinių įmonių prekių ir (arba) paslaugų perleidimo kainų susijusioms įmonėms nustatymą.

Kontroliuojamųjų sandorių kainodaros klausimo aktualumą sąlygoja kartu su globalizacijos plėtra, tarptautinių įmonių skaičiaus augimu didėjantis ir tarptautinių sandorių tarp susijusių asmenų, − tarp pagrindinės ir pavaldžiosios kompanijos arba tarp keleto pavaldžiųjų įmonių, įsikūrusių skirtingose valstybėse ir esančių skirtingose mokesčių jurisdikcijose, skaičius.

Klausimas yra svarbus tiek nacionalinėms mokesčių, tiek muitinės administracijoms.

Susijusių asmenų muitinei deklaruotų sandorių tikrinimo principai

Muitų teisės požiūriu, kontroliuojamų sandorių kainodara yra tiesiogiai susijusi su importuojamų prekių muitinės vertės nustatymu. Kadangi sandoriams tarp susijusių asmenų neturi poveikio tokie pat rinkos dėsniai, kaip sandoriams tarp nesusijusių asmenų, muitinė juos nagrinėja susijusių įmonių (Sąjungos muitinės kodekso 70 straipsnio 3 dalies d punktas, Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo akto 127 straipsnis, Susitarimo 1 straipsnio 2 dalis) kontekste, siekdama išsiaiškinti, ar šalių tarpusavio ryšys neturėjo įtakos prekės pardavimo kainai.

Muitinė, siekdama nustatyti, ar pirkėjo ir pardavėjo ryšys neturėjo įtakos kainai ir ar sandorio vertės muitinio įvertinimo metodas pagal Sąjungos muitinės kodekso 70 straipsnio 1 dalį gali būti taikomas, nagrinėja:

- pardavimo aplinkybes pagal importuotojo (deklaranto) pateiktą išsamią sandorio vertės pagrindimui reikalingą informaciją, apimančią ir kontroliuojamųjų sandorio kainodaros dokumentaciją, rengiamą pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 40 straipsnio 2 dalies ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 15 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. 1K-123 „Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 40 straipsnio 2 dalies ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 15 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau − Kainodaros taisyklės ), XI skyriaus reikalavimus, ar kitą informaciją, kuri pagrindžia kontroliuojamojo sandorio kainos nustatymą pagal Kainodaros taisykles, ir parodančią, kaip įmonė, nustatydama sandorių su susijusiais asmenimis kainas, laikėsi ištiestosios rankos principo, jeigu tokie asmenys turi prievolę laikytis Kainodaros taisyklių reikalavimų; arba

- importuotojo (deklaranto) pateiktus įrodymus, kad deklaruota sandorio vertė beveik nesiskiria nuo tikrinimui naudojamų vienos iš Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo akto 134 straipsnio 2 dalyje išvardytų tuo pačiu arba beveik tuo pačiu metu nustatytų verčių, kurios naudojamos tik deklaranto prašymu ir tik deklaruotos muitinės vertės tikrinimo tikslams.

Pardavimo aplinkybės nėra nagrinėjamos visais atvejais, kai pirkėjas ir pardavėjas yra tarpusavyje susiję, t. y. kai muitinės administracijai nekyla abejonių dėl kainos priimtinumo, deklaruota sandorio vertė gali būti pripažįstama nereikalaujant, kad importuotojas suteiktų papildomą informaciją.

Ištiestosios rankos principas

Kontroliuojamųjų sandorių kainodara aktuali ir Lietuvos muitinei, nes Lietuvoje veikiančios tarptautinės įmonės taip pat taiko Kontroliuojamų sandorių kainodaros politiką, paremtą Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau − EBPO) gairėmis, ir sandorio vertę grindžia minėtos kainodaros principais, kurių pagrindinis − ištiestosios rankos principas.

Ištiestosios rankos principas − tai principas, pagal kurį sandorių tarp asocijuotų asmenų kainos neturi skirtis nuo tikrosios rinkos kainos, o uždirbtas pelnas, arba pajamos, gautos atlikus sandorius tarp asocijuotų asmenų, neturi skirtis nuo pelno (pajamų), kuris būtų uždirbtas, sudarius sandorį tikrąja rinkos kaina.

Sandorių kainodarą pagrindžiantys dokumentai, pardavimo aplinkybių ir kainodaros tikrinimas

Lietuvos įmonės ir užsienio įmonės, vykdančios veiklą Lietuvoje per nuolatines buveines, kurių pardavimo pajamos mokestiniu laikotarpiu, einančiu prieš mokestinį laikotarpį, kuriuo atliekama transakcija, viršijo 2 896 200 eurų, bei finansų, kredito ir draudimo įmonės turi parengti sandorių tarp asocijuotų asmenų kainodaros dokumentaciją, kurioje būtų pateikta kontroliuojamų sandorių kainodaros nustatymo metodika (pagrindas − Kainodaros taisyklių 68 punktas).

Kai muitinė nagrinėja deklaruotą susijusių įmonių sandorį ir neturi ankstesnių duomenų apie šias įmones, kontroliuojamų sandorių kainodaros dokumentai yra pagrindiniai tikrinimui reikalingi įrodymai.

Kontroliuojamųjų sandorių kainodaros dokumentacija teikiama, grindžiant kontroliuojamojo sandorio pagrindu deklaruotą muitinę vertę, asmens iniciatyva arba muitinei paprašius, laikantis Kainodaros taisyklių 76 punkte nustatyto termino.

Asmenų gali būti prašoma muitinei pateikti kontroliuojamojo sandorio kainos atitikimo ištiestosios rankos principui pagrindimo dokumentus, parengtus pagal Kainodaros taisyklių XI reikalavimus, tik esant prievolei juos rengti pagal minėtas nuostatas, tačiau tai neriboja asmenų teisės pateikti minėtus reikalavimus atitinkančius pagrindimo dokumentus ir kitais, nei Kainodaros taisyklių 68 punkto nustatytais atvejais (jeigu asmuo tokius dokumentus turi parengęs). Nesant tokios prievolės, asmenų gali būti prašoma pateikti kitus dokumentus, pagrindžiančius kontroliuojamojo sandorio kainos atitikimą ištiestosios rankos principui pagal bendrąsias Kainodaros taisyklių nuostatas. Muitinė taip pat nagrinėja asmens iniciatyva pateiktus įrodymus, kad deklaruota sandorio vertė beveik nesiskiria nuo tikrinimui naudojamų vienos iš Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo akto 134 straipsnio 2 dalyje išvardytų tuo pačiu arba beveik tuo pačiu metu nustatytų verčių.

Deklaruojant muitinę vertę, pagrįstą kontroliuojamųjų sandorių kainodara, retrospektyvūs muitinės vertės koregavimai dėl sandorio kainos atitikimo ištiestosios rankos principui gali būti atliekami, jeigu asmuo iki muitinio įforminimo apie tai raštu informuoja teritorinę muitinę arba muitinio įforminimo metu pateikia kainodarą pagrindžiančius įrodymus (dokumentus, nurodant 44 muitinės deklaracijos langelyje) arba po muitinės procedūros įforminimo yra pasirengęs teritorinei muitinei pateikti įrodymus, kad tokie susitarimai galiojo muitinio įforminimo metu.

Įpareigojantys kainodaros sprendimai − mokestiniai susitarimai tarp mokesčių administratoriaus (-ių) ir mokesčių mokėtojo − jei tokie sudaryti, taip pat gali suteikti vertingos informacijos ir pasitarnauti muitinės tikslams, sprendžiant kontroliuojamų sandorių kainodaros klausimus. Todėl asmenys turimus aktualius įpareigojančius kainodaros sprendimus greta kitų kainodarą grindžiančių dokumentų taip pat galėtų pateikti tikrinimus po muitinio įforminimo atliekantiems muitinės pareigūnams.

Muitinėje nagrinėjama visa importuotojo pateikta informacija ir dokumentai, tarp jų kontroliuojamųjų sandorių kainodaros dokumentacija, parengta laikantis Kainodaros taisyklių nustatytų reikalavimų, mokesčių administratorių įpareigojantys sprendimai, rašytinės sutartys, sudarytos su trečiaisiais asmenimis, turėjusiais įtakos sandorio vertei (sutartys dėl tarpininkavimo, mokesčių už patentus ir licencijas, paslaugų, žaliavų ir t. t.), prekių įsigijimo sutartys ir jų priedai, susirašinėjimai tarp sandorio šalių arba tarp vienos iš sandorio šalių ir kitų subjektų, pirkimo užsakymai, prekių ar paslaugų aprašymai, sąskaitos, transporto ir draudimo dokumentai, apmokėjimo už prekes ar paslaugas pardavėjui arba tretiesiems asmenims pardavėjo naudai dokumentai, finansinės atskaitomybės analizė (balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita, aiškinamasis raštas) ir kiti šaltiniai.

Kontroliuojamųjų sandorių kainodaros patikrinimui naudojami palyginamųjų įmonių metiniai finansiniai rodikliai, todėl susijusių įmonių taikomos kontroliuojamojo sandorio kainodaros atitikimas ištiestosios rankos principui gali būti patikrinamas vertinant mokesčių mokėtojų metinius rodiklius (mokesčių mokėtojai praėjusių mokestinių metų pelno mokesčio deklaraciją teikia iki kitų metų birželio 15 dienos), todėl muitinei asmenys turėtų pateikti aktualius, su nagrinėjamuoju laikotarpiu, kai buvo sudarytas vertinamas sandoris, susijusius, dokumentus (pelno mokesčio deklaraciją, kontroliuojamųjų sandorių kainodaros dokumentaciją).

Muitinė asmens pateiktos kainodarą grindžiančią informacijos bei dokumentų pagrindu atlieka tyrimą ir priima sprendimą dėl muitinės vertės nustatymo ar (tam tikrais atvejais) tikslinimo pagrįstumo.

Sandorio kainos atitikimas ištiestosios rankos principui ir kiti kontroliuojamųjų sandorių kainodaros aspektai prireikus vertinami padedant Valstybinei mokesčių inspekcijai. Pasaulio muitinių organizacija (toliau − PMO) taip pat labai akcentuoja muitinės ir mokesčių administracijų bendradarbiavimo šioje srityje svarbą.

Muitinės priimamų sprendimų terminai yra susiję su įmonės aktualios dokumentacijos pateikimo terminais ir (esant poreikiui) Valstybinės mokesčių inspekcijos išvados pateikimo galimybėmis, nepažeidžiant Sąjungos muitinės kodekso 22 straipsnio ir Sąjungos muitinės kodekso deleguotojo akto 13 straipsnio nuostatų.

Asmens pateiktų kontroliuojamojo sandorio kainodarą pagrindžiančių dokumentų vertinimas muitinėje atliekamas tik pardavimo aplinkybių ištyrimui, siekiant nustatyti, ar pirkėjo ir pardavėjo tarpusavio ryšys neturėjo įtakos prekių pardavimo kainai. Muitinės priimami sprendimai dėl muitinės vertės nustatymo susiję tik su Sąjungos muitinės kodekso ir jį įgyvendinančių aktų reguliuojama sritimi ir nedaro poveikio Valstybinės mokesčių inspekcijos vykdomai kontroliuojamųjų sandorių kainodarą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo priežiūrai.

Kontroliuojamų sandorių kainodaros reglamentavimas

• Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 40 str. 2 dalis

• Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 40 straipsnio 2 dalies ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 15 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo taisyklės (LR finansų ministro 2004-04-09 įsakymas Nr. 1K-123)

• Asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaitos FR0528 forma (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos viršininko įsakymas Nr. VA-140)

• Mokesčių mokėtojo prašymo pritarti būsimojo kontroliuojamojo sandorio kainodaros principams pateikimo, prašymo nagrinėjimo, mokesčių administratorių įpareigojančio sprendimo priėmimo ir pakeitimo taisyklės (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos viršininko 2011 m. spalio 21 d. įsakymas Nr. VA-106)

• Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos rekomendacijos Mokesčių mokėtojams apie kontroliuojamų sandorių kainodarą

Pirmiau išvardyti LR teisės aktai parengti remiantis EBPO Rekomendacijomis dėl Sandorių kainodaros daugianacionalinėms įmonėms ir mokesčių administracijoms (OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations). Jų įgyvendinimo priežiūrą vykdo Valstybinės mokesčių inspekcijos Didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamentas.

PMO, EBPO ir EK veikla kontroliuojamųjų sandorių kainodaros ir muitinio įvertinimo srityje:

• 2006 m. ir 2007 m. surengtos dvi jungtinės PMO/ EBPO konferencijos;

• 2007 m. sukurta tikslinė grupė (susidedanti iš muitinės, mokesčių administracijų ir verslo atstovų) kontroliuojamųjų sandorių kainodaros klausimams spręsti;

• nuo 2007 m. klausimai nagrinėjami PMO Muitinio įvertinimo techniniame komitete;

• 2010 m. parengtas PMO Muitinio įvertinimo techninio komiteto Komentaras 23.1;

• 2015 m. parengtas PMO Muitinio įvertinimo ir kontroliuojamųjų sandorių kainodaros vadovas;

• 2015 m. klausimas pateiktas EK Muitinio įvertinimo pakomitečiui;

• 2016 m. parengta PMO Muitinio įvertinimo techninio komiteto Atvejo studija 14.1;

• PMO, EBPO, EK plėtojami ryšiai su verslo sektoriumi;

• šiuo metu PMO Muitinio įvertinimo techniniame komitete svarstomi atvejų studijų projektai:

- dėl susijusių asmenų sandorių ir jų kainodaros, kai sandorio kaina grindžiama perpardavimo kainos metodu;

- dėl kontroliuojamųjų sandorių kainodaros dokumentacijos nagrinėjimo susijusių įmonių tikrinimo atveju.

Papildomi informacijos šaltiniai

Pasaulio muitinių organizacijos svetainė

Informacija atnaujinta 2021-12-27