English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Siuntos

PREKIŲ, SIUNČIAMŲ PAŠTO SIUNTOSE, DEKLARAVIMAS IR MUITINIS TIKRINIMAS

Pašto siuntoje esančios prekės – pašto siuntinyje arba pakuotėje esančios prekės, išskyrus korespondenciją, kurias pagal Pasaulinės pašto sąjungos konvencijos nuostatas veža arba už kurių vežimą atsako pašto paslaugų teikėjas (Sąjungos muitinės kodekso deleguotojo akto 1 straipsnio 24 punktas).
Pašto paslaugos teikėjas – valstybėje narėje įsisteigęs paslaugų teikėjas, jos paskirtas teikti tarptautines paslaugas pagal Pasaulinę pašto konvenciją (Sąjungos muitinės kodekso deleguotojo akto 1 straipsnio 25 punktas).

Toks paskirtasis pašto paslaugų teikėjas Lietuvos Respublikoje yra AB Lietuvos paštas, t. y. importuoti, eksportuoti ir gabenti tranzitu pašto siuntas naudojant Pasaulinės pašto sąjungos nustatytos formos dokumentus (CN22, CN23 ir pan.) Lietuvos Respublikoje gali tik AB Lietuvos paštas.

AB Lietuvos paštas laikomas turinčiu pašto siuntų siuntėjų arba gavėjų įgaliojimą deklaruoti tokias siuntas, kurių vertė neviršija 1000 eurų, o neto masė neviršija 1000 kilogramų, šių asmenų vardu, jeigu jie nėra iš anksto informavę AB Lietuvos paštą, kad pageidauja deklaruoti jų siunčiamas arba gaunamas pašto siuntas patys arba paskirdami kitą atstovą muitinėje (Lietuvos Respublikos muitinės įstatymo 24 straipsnio 3 dalis).

Prekes, siunčiamas pašto siuntose, kurių vertė yra ne didesnė kaip 1000 Eur ir kurioms netaikomi draudimai ir apribojimai, pašto siuntų gavėjų ir siuntėjų vardu, pateikiant CN22, CN23 muitinės deklaracijas, deklaruoja muitinei ir pateikia muitiniam tikrinimui AB Lietuvos paštas (Sąjungos muitinės kodekso deleguotojo akto 141 straipsnio 3 ir 4 dalys, 144 straipsnis).

Kai pašto siunta atsiunčiamos prekės, kurių vertė yra ne didesnė kaip 1000 Eur ir kurioms netaikomi draudimai ir apribojimai, ir muitinė nustato, kad CN22 arba CN23 formos deklaracija nepateikta arba siuntėjo užpildytoje CN22 ar CN23 formos deklaracijoje nurodyti ne visi privalomi nurodyti duomenys, AB Lietuvos pašto atstovas dalyvaujant muitinės pareigūnui atidaro pašto siuntą ir užpildo naują CN23 formos deklaraciją, kurioje pateikia muitinei reikalingą informaciją apie pašto siuntoje esančias prekes. Šios deklaracijos skiltyje „Data ir siuntėjo parašas“ jis nurodo AB Lietuvos pašto pavadinimą ir pasirašo, o skiltyje „Pastabos“ nurodo, kad deklaracija užpildyta atidarius pašto siuntą.

Prekės, siunčiamos pašto siuntose, deklaruojamos pateikiant standartinę importo arba eksporto muitinės deklaraciją Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos (MDAS) priemonėmis:

•         kai šių prekių vertė pašto siuntoje yra didesnė kaip 1000 eurų;

•         kai šioms prekėms taikomi draudimai ir apribojimai;

•         kai dėl šių prekių pateiktas prašymas grąžinti muitą ar kitus privalomuosius mokėjimus;

•         kai šias prekes siuntėjai arba gavėjai pageidauja deklaruoti patys arba naudodamiesi kitų muitinės tarpininkų paslaugomis ir apie tai iš anksto, iki pašto siuntose siunčiamų prekių pateikimo muitinei, informavę (raštu, el. paštu, telefonu) AB Lietuvos paštą. Apie tai neinformavus pašto bendrovės laikoma, kad pašto siuntų siuntėjai arba gavėjai įgaliojo AB Lietuvos paštą jų vardu deklaruoti pašto siuntose siunčiamas prekes.

Siuntėjai, pageidaujantis, kad pašto siunta išsiunčiamas prekes standartine eksporto deklaracija jų vardu deklaruotų AB Lietuvos paštas, pateikdami išsiunčiamą pašto siuntą AB Lietuvos paštui, užpildytos CN22 formos muitinės deklaracijos langelyje „Išsamus turinio aprašymas“, CN23 formos muitinės deklaracijos langelyje „Pastabos“ turi nurodyti: „Pageidauju eksporto deklaracijos“.

Informacija apie standartinių importo ir eksporto muitinės deklaracijų pateikimą MDAS priemonėmis nurodyta Lietuvos Respublikos muitinės tinklalapyje www.lrmuitine.lt, rubrikoje Paslaugos  – Elektroninės sistemos – Muitinės deklaracijų apdorojimo sistema – Verslininko portalas – Atmintinė asmeniui, ketinančiam naudotis verslininko portalu.

Kilus sunkumų, susijusių su standartinių muitinės deklaracijų pateikimu, galima kreiptis adresu ITPC@lrmuitine.lt .

Nekomercinio pobūdžio prekės, atsiųstos pašto siuntose, jeigu šioms prekėms netaikomi draudimai ir apribojimai, išleidimo į laisvą apyvartą muitinės procedūrai įforminti gali būti deklaruojamos žodžiu Vilniaus teritorinės muitinės Pašto poste (Servečės g-vė 1, LT-02121 Vilnius) (Sąjungos muitinės kodekso deleguotojo akto 135 ir 142 straipsniai).

Nekomercinio pobūdžio prekės, siunčiamos siuntose, – tai prekės, kurias vienas privatus asmuo siunčia kitam privačiam asmeniui, jei tokios siuntos siunčiamos nereguliariai, jose yra tik gavėjo ar jo šeimos narių asmeniniam naudojimui skirtos prekės, kurios nei pagal savo pobūdį, nei pagal savo kiekį neturi jokių komercinio suinteresuotumo požymių, ir siuntėjo yra siunčiamos gavėjui be jokio užmokesčio (Sąjungos muitinės kodekso deleguotojo akto 1 straipsnio 21 punktas).

Muitinė gali atlikti bet kokį muitinį tikrinimą, kuris, jos manymu, yra būtinas. Atliekant muitinį tikrinimą visų pirma gali būti tikrinamos prekės, imami jų pavyzdžiai, tikrinamas deklaracijoje ar pranešime pateiktos informacijos tikslumas ir išsamumas, taip pat tai, ar egzistuoja dokumentai ir ar jie autentiški, tikslūs ir galiojantys, atliekami tarnybiniai tyrimai ir kiti panašūs veiksmai (Sąjungos muitinės kodekso 46 straipsnis). Tikrindama priimtoje muitinės deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą, muitinė gali patikrinti deklaraciją ir ją papildančius dokumentus, reikalauti, kad deklarantas pateiktų kitus dokumentus, tikrinti prekes, imti prekių pavyzdžius analizei arba detaliam patikrinimui (Sąjungos muitinės kodekso 188 straipsnis).

Atsiųstose pašto siuntose radusi prekių, kurias į Sąjungos muitų teritoriją galima atsiųsti tik su atitinkamų valstybės institucijų leidimais, ir nustačiusi, kad šie leidimai muitiniam tikrinimui nebuvo pateikti, muitinė apie tai informuoja deklarantą ir nustato terminą, per kurį deklarantas privalo pateikti reikalingus leidimus (Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo akto 247 straipsnis). Jeigu per nustatytą terminą šie dokumentai nepateikiami arba jeigu pašto siuntos dėl kitų priežasčių neįmanoma pristatyti gavėjui, AB Lietuvos paštas pašto siuntą laikinai saugo, kol ji grąžinama siuntėjui (reeksportuojama) arba, AB Lietuvos paštui turint disponavimo pašto siunta teisę ar siuntėjo/gavėjo nurodymą, priimamas sprendimas dėl prekių perdavimo valstybės nuosavybėn arba sunaikinimo (Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo akto 220 straipsnio 2 dalis, Sąjungos muitinės kodekso 197 ir 199 straipsniai).

Atsiųstose pašto siuntose radusi draudžiamų gabenti prekių, muitinė jas sulaiko teisės aktų nustatyta tvarka.

Paštu iš Lietuvos Respublikos į trečiąsias šalis ir iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką siunčiamoms prekėms taikomi importo ir eksporto draudimai ir apribojimai, nustatyti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir nepriklausantys nuo prekių gabenimo būdo (pvz., apribojimai, taikomi eksportuojamoms kultūros vertybėms, nykstančioms augalų ir gyvūnų rūšims, dvigubos paskirties prekėms ir kt.).

AB Lietuvos paštas pašto siuntų iš siuntėjų nepriima, jeigu pašto siuntoje yra draudžiamų išgabenti iš Lietuvos Respublikos prekių arba nepateikti prekėms išgabenti būtini leidimai. Jeigu pašto siunta norima išsiųsti prekes, kurioms taikoma laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti arba muitinio sandėliavimo procedūra, prieš pateikiant jas AB Lietuvos paštui, turi būti atlikti visi teisės aktų nustatyti atitinkamos muitinės procedūros užbaigimo formalumai.

Prekių, siunčiamų pašto siuntomis, deklaravimą ir muitinės formalumų atlikimą reglamentuoja:
1.     2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL 2013 L 269, p. 1) (Sąjungos muitinės kodeksas);
2.
    2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (OL 2015 L 343, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/341 (OL 2016 L 69, p. 1) (Sąjungos muitinės kodekso deleguotasis aktas) 138, 140, 141 ir 144 straipsniai;
3.
     2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (OL 2015 L 343, p.558) (Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo aktas) 220, 288 – 290 straipsniai;
4.
    Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2009 m. vasario 26 d. įsakymu Nr.1B-124 patvirtintos Pašto siuntų deklaravimo, muitinio tikrinimo ir mokesčių už prekes, gaunamas pašto siuntose, apskaičiavimo taisyklės.

Europos Sąjungos teisės aktai pateikiami tinklalapyje http://europa.eu/.

Nacionaliniai teisės aktai pateikiami tinklalapyje https://www.e-tar.lt/portal/index.html

SVARBU:

Operatyviam muitinės formalumų atlikimui prekėms, atsiunčiamoms pašto siuntose iš  trečiųjų šalių, bei šių siuntų pristatymui užtikrinti:

•       Prie pašto siuntos turi būti pridėta CN22 arba CN23 muitinės deklaracija;

•       CN22 ir CN23 muitinės deklaracijos turi būti pildomos griežtai vadovaujantis šių deklaracijų pildymo instrukcijomis:

-          deklaracija turi būti užpildyta išsamiai ir įskaitomai;

-          kiekvienas daiktas deklaracijoje turi būti aprašytas smulkiai, negalima pateikti bendro pobūdžio informacijos (pvz: „drabužiai“, turi būti: „moteriškos medvilninės palaidinės“, „vyriškos vilnonės kelnės‘ ir pan.);

-          turi būti nurodytas kiekvieno daikto kiekis ir jo matavimo vienetas;

-          turi būti nurodyta kiekvieno daikto vertė ir siuntos vertė ir naudojama valiuta;

-          turi būti nurodyti HS prekių kodas ir prekių kilmė;

-          turi būti nurodytos visos išlaidos, susijusios su siuntos siuntimu;

-          turi būti nurodytas siuntos rūšis (dovana, prekių pavyzdys ar kt.);

-          turi būti pridėti visi muitinės formalumų atlikimui reikalingi dokumentai (sąskaitos, leidimai, sertifikatai ir kt.).

Daugiau aktualių klausimų ir atsakymų šia tema galite rasti rubrikoje „Dažniausiai užduodami klausimai“ – „Pašto siuntos“.

                                   

 

Informacija atnaujinta 2019-12-11