English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
 •  
 • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Viešosios ir administracinės paslaugos

 

Administracinės paslaugos pavadinimas

Deklaracijų priėmimas ir tvarkymas

Administracinės paslaugos aprašymas

Muitinei gali būti teikiamos šios deklaracijos:

1. Įvežimo (ENS) ir išvežimo (EXS) bendrosios deklaracijos;

2. Laikinojo saugojimo deklaracijos;

3. Standartinės eksporto deklaracijos (kartu su saugos ir saugumo duomenimis arba be jų);

4. Standartinės importo deklaracijos (įskaitant atsiunčiamų pašto siuntų deklaracijas ir mažos vertės siuntų deklaracijas);

5. Standartinės tranzito deklaracijos (kartu su saugos ir saugumo duomenimis arba be jų);

6. TIR knygelės ir elektroniniai TIR knygelių duomenys (kartu su saugos ir saugumo duomenimis arba be jų);

7. ATA knygelės;

8. Reeksporto deklaracijos;

9. Supaprastintos deklaracijos;

10. Papildomos deklaracijos;

11. Žodinės deklaracijos (įskaitant pateikiamas su jas papildančiomis keleivių ir degalų deklaracijomis);

12. Veiksmu pateikiamos deklaracijos (įskaitant deklaracijas, pateikiamas, kai deklaruojamos vykdant karinę veiklą gabenamos ar naudojamos prekės, kurioms įforminama NATO 302-oji forma arba ES 302-oji forma).

Deklaracijos teikiamos, kai muitinei privaloma pateikti išankstinę informaciją apie į Sąjungos muitų teritoriją įvežamas ar iš jos išvežamas prekes, kai prekės laikinai saugomos, kai prekėms pageidaujama įforminti jas deklaruojančio asmens (deklaranto) pasirinktą muitinės procedūrą arba reeksportą (šiais atvejais asmenims gali būti leista pateikti ne tik standartines, bet ir supaprastintas deklaracijas).

Tuomet, kai deklaracijos teikiamos naudojantis elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis, jas teikiantys asmenys ar jų atstovai gali tomis pačiomis priemonėmis gauti informaciją apie deklaracijų priėmimą, jų apdorojimo eigą ir atliktus muitinės formalumus.

Administracinės paslaugos gavėjai

Asmenys (fiziniai ir juridiniai)

Administracinės paslaugos teikimo būdas (tipas)

2.1–2.6 ir 2.8–2.10 punktuose nurodytos deklaracijos, išskyrus TIR knygeles, – naudojantis elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis;

2.7, 2.11 ir 2.12 punktuose nurodytos deklaracijos, išskyrus elektroninius TIR knygelių duomenis, – neelektroninėmis priemonėmis.

Administracinė paslauga teikiama (savarankiškai ar valstybės perduota funkcija)

 

Administracinė paslauga teikiama atlygintinai („taip“ arba „ne“)

 

Ne

 

Administracinės paslaugos rezultatas

Atlikus su deklaracijų pateikimu, priėmimu, tikrinimu ir įforminimu susijusius muitinės formalumus ir nenustačius pažeidimų bei įvykdžius su prekių deklaravimu, atitinkama muitinės procedūra ar kitu veiksmu susijusias pareigas (pvz., sumokėjus mokėtinus muitus ir mokesčius, pateikus jų sumokėjimą užtikrinančią garantiją, pateikus leidimą) asmuo įgyja teisę įvežti prekes į Sąjungos muitų teritoriją ar išvežti iš jos, laikinai saugoti prekes, gabenti ar naudoti prekes laikydamasis atitinkamos muitinės procedūros atlikimo tvarkos.

Muitinei nustačius pažeidimus ar asmeniui neįvykdžius nustatytų reikalavimų prekės gali būti neišleistos, sulaikytos ar konfiskuotos, o pažeidimus padariusiems asmenims gali būti taikomos teisės aktų numatytos sankcijos. Atitinkamais atvejais muitinė gali leisti deklaraciją pateikusiam asmeniui ją pataisyti ar pripažinti ją negaliojančia.

Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą, bei nuorodos į tų teisės aktų paskelbimo šaltinių suvestines redakcijas

Pavadinimas

2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas

Nuoroda

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02013R0952-20200101&qid=1639484806954

Pavadinimas

2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotas reglamentas (ES) 2015/2446 kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos

Nuoroda

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02015R2446-20210315&qid=1639561359972

Pavadinimas

2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2447 kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų  Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės

Nuoroda

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02015R2447-20210315&qid=1639561601493

Pavadinimas

2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/341, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas tam tikrų Sąjungos muitinės kodekso nuostatų taikymo pereinamuoju laikotarpiu, kol bus įdiegtos tam tikros elektroninės sistemos, taisyklėmis ir iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446

Nuoroda

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02016R0341-20210315&qid=1639561830650

Pavadinimas

2021 m. kovo 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/414 dėl elektroninių sistemų, skirtų informacijos mainams vykdyti ir tai informacijai saugoti vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 952/2013, kūrimo, priežiūros ir naudojimo techninių priemonių

Nuoroda

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0414&qid=1642420461744

Pavadinimas

Lietuvos Respublikos muitinės įstatymas

Nuoroda

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2294490FE9DD/asr

Pavadinimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 7 d. nutarimas Nr. 1224 „Dėl Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 27 d. nutarimo Nr. 1332 „Dėl 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, ir 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, taikymo Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“

Nuoroda

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b58e11d0bd5711e688d0ed775a2e782a/asr

Pavadinimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimas Nr. 694 „Dėl Muitinės prievolininkų registro nuostatų patvirtinimo“

Nuoroda

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DB85B51F7781/asr

Pavadinimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. sausio 22 d. nutarimas Nr. 78 „Dėl Prekių gabenimo, laikymo ir tikrinimo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pasienio kontrolės punktų teritorijoje esančiose muitinės prižiūrimose uosto komplekso zonose taisyklių patvirtinimo“

Nuoroda

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9D01AA23274C/asr

Pavadinimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimas Nr. 507 „Dėl popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįstos Sąjungos tranzito procedūros taikymo vežant prekes Lietuvos Respublikoje geležinkelių transportu su Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais susitarime (SMGS) nurodytais važtaraščiais“

Nuoroda

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.184A528D0BAA/asr

Pavadinimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. balandžio 21 d. nutarimas Nr. 454 „Dėl ATA knygelių išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Nuoroda

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FC1B083B114C/asr

Pavadinimas

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2021 m. liepos 19 d. įsakymas Nr. 1B-491 „Dėl Asmenų registravimo Muitinės prievolininkų registre tvarkos aprašo ir  Asmens tipų klasifikatoriaus patvirtinimo“

Nuoroda

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/958626e0e92911eb9f09e7df20500045

Pavadinimas

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus  2010 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. 1B-202 „Dėl Įvežimo bendrosios deklaracijos ir minimalaus duomenų rinkinio pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su įvežimo bendrosios deklaracijos ir minimalaus duomenų rinkinio apdorojimu, mainų taisyklių patvirtinimo“

Nuoroda

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2585C494C72F/asr

Pavadinimas

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. 1B-204 „Dėl Elektroninės išvežimo bendrosios deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su šios deklaracijos apdorojimu, mainų taisyklių patvirtinimo“

Nuoroda

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1330A5A0C07E/asr

Pavadinimas

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2015 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. 1B-244 „Dėl Elektroninės prekių laikinojo saugojimo deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su prekių laikinuoju saugojimu, mainų taisyklių patvirtinimo“

Nuoroda

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ac7e5bc0d78211e4894f9bde45468d3f/asr

Pavadinimas

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. 1B-71 „Dėl Prekių iškrovimo, laikinojo saugojimo ir gabenimo naudojant valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Krovinių ir prekių informacinę sistemą (KIPIS) tvarkos aprašo patvirtinimo“

Nuoroda

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1ede7e30c4e911e583a295d9366c7ab3/asr

Pavadinimas

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2020 m. spalio 9 d. įsakymas Nr. 1B-810 „Dėl Muitinės ir reeksporto deklaracijų, pateikiamų elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis ir raštu, surašymo taisyklių patvirtinimo“

Nuoroda

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a6400e100eb411ebb74de75171d26d52/asr

Pavadinimas

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. 1B-414 „Dėl Bendrojo administracinio dokumento muitinio įforminimo instrukcijos patvirtinimo“

Nuoroda

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.902726550690/asr

Pavadinimas

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus  2017 m. kovo 24 d. įsakymas Nr. 1B-234 „Dėl  Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“

Nuoroda

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9d3e8bc0106611e79800e8266c1e5d1b/asr

Pavadinimas

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2020 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. 1B-1029 „Dėl Muitinės veiklos tęstinumo taisyklių, taikomų neveikiant muitinės arba asmens elektroninėms sistemoms, patvirtinimo“

Nuoroda

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cdca67003fb011eb8d9fe110e148c770

Pavadinimas

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2020 m. rugsėjo 24 d. įsakymas Nr. 1B-761 „Dėl importo ir eksporto (reeksporto) deklaracijų ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su importo ir eksporto (reeksporto) deklaracijų įforminimu, pateikimo, priėmimo ir apdorojimo“

Nuoroda

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6ffe6c60fefc11ea88f28eae672e5b40

Pavadinimas

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. 1B-357 „Dėl Elektroninių duomenų, naudojamų eksporto ir importo muitinės formalumams atlikti, mainų taisyklių ir Elektroninių duomenų, naudojamų eksporto ir importo muitinės formalumams atlikti, mainų pavyzdinės sutarties patvirtinimo“

Nuoroda

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.46D0DD6DB6D2/asr

Pavadinimas

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. 1B-1001 „Dėl automatinio importo ir eksporto (reeksporto) deklaracijų priėmimo ir apdorojimo“

Nuoroda

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/411b8ec0d50411e7910a89ac20768b0f

Pavadinimas

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. 1B-362 „Dėl Elektroninės eksporto (reeksporto) deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su  eksporto ir reeksporto muitinės formalumų vykdymu, mainų taisyklių patvirtinimo“

Nuoroda

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.74EE8EB5506C/asr

Pavadinimas

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. 1B-399 „Dėl Žemės ūkio produktų eksporto rinkinio pateikimo ir priėmimo kompetentingoje eksporto muitinės įstaigoje bei eksporto muitinės formalumų atlikimo žemės ūkio produktams instrukcijos patvirtinimo“

Nuoroda

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DA4AB4817B8A/asr

Pavadinimas

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. 1B-360 „Dėl Elektroninės importo deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su importo procedūrų vykdymu, mainų taisyklių patvirtinimo“.

Nuoroda

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FB9C021CF344/asr

Pavadinimas

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. 1B-124 „Dėl Pašto siuntų deklaravimo, muitinio tikrinimo ir mokesčių už prekes, gaunamas pašto siuntose, apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“

Nuoroda

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.94989AA03D15/asr

Pavadinimas

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2021 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. 1B-431 „Dėl Mažos vertės siuntų deklaravimo, muitinio tikrinimo ir mokesčių už prekes mažos vertės siuntose apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Nuoroda

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4aaf8ca0d8ae11eb9f09e7df20500045

Pavadinimas

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2021 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. 1B-432 „Dėl Fizinių asmenų gaunamų smulkių prekių siuntų deklaravimo naudojantis išmaniosios Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos portalu tvarkos aprašo patvirtinimo“

Nuoroda

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/de683710d8c911eb9f09e7df20500045

Pavadinimas

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. gegužės 14 d. įsakymas Nr. 1B-343 „Dėl TIR knygelės pildymo taisyklių patvirtinimo“

Nuoroda

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.06C9FDC7ABF1/asr

Pavadinimas

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. 1B-449 „Dėl Elektroninės tranzito deklaracijos ir TIR knygelės su TIR operacija susijusių elektroninių duomenų teikimo Nacionalinės tranzito kontrolės sistemos priemonėmis tipinės sutarties formos patvirtinimo“

Nuoroda

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/073dfe9049ae11e7846ef01bfffb9b64

Pavadinimas

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. 1B-467 „Dėl Asmenų, pageidaujančių teikti elektroninės tranzito deklaracijos ir TIR knygelės su TIR operacija susijusius elektroninius duomenis, registravimo taisyklių patvirtinimo“

Nuoroda

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a77645904c4511e7846ef01bfffb9b64

Pavadinimas

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. 1B-1019 „Dėl Elektroninės tranzito deklaracijos pateikimo, priėmimo ir įforminimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su atitinkamų Sąjungos (bendrųjų) tranzito procedūrų ir TIR operacijų vykdymu, mainų taisyklių patvirtinimo“

Nuoroda

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/de1347a0dbf711e7910a89ac20768b0f

Pavadinimas

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. 1B-298 „Dėl Tranzito deklaracijos duomenų priėmimo, tikrinimo ir įforminimo, Bendrijos/bendrąją tranzito procedūrą atliekant NCTS sistemos priemonėmis, taisyklių, Tikrinimo rezultatų kodų klasifikatoriaus, naudojamo tranzito deklaracijai įforminti, Tipinės formos „TC 11 KVITAS“ ir Garantijų negaliojimo kodų klasifikatorių patvirtinimo“

Nuoroda

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C64F7848007D/asr

Pavadinimas

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. 1B-536 „Dėl Sąjungos prekių muitinio statuso tvirtinimo, naudojantis įgaliotojo išdavėjo statusu, supaprastintos Sąjungos ir bendrosios tranzito procedūros, atliekamos naudojantis įgaliotojo siuntėjo ir įgaliotojo gavėjo statusu, taikymo ir TIR procedūros užbaigimo, naudojantis įgaliotojo gavėjo statusu, taisyklių patvirtinimo“

Nuoroda

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/04c056403c2111e6bcc5c96b48152012/asr

Pavadinimas

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 1B-1085 „Dėl Popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįstų Sąjungos tranzito procedūrų, taikomų vežant prekes geležinkelių transportu, atlikimo taisyklių patvirtinimo“

Nuoroda

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d9afdb40ce5d11e69e09f35d37acd719

Pavadinimas

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. 1B-992 „Dėl TIR procedūros, atliekamos naudojantis TIR įgaliotojo siuntėjo statusu, taikymo taisyklių ir Pavyzdinės TIR įgaliotojo siuntėjo ir muitinės bendradarbiavimo sutarties patvirtinimo“

Nuoroda

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/28f17e70006a11ea9681cd81dcdca52c

Pavadinimas

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. 1B-963 „Dėl ATA knygelės pildymo ir naudojimo instrukcijos ir ATA knygelės muitinio įforminimo instrukcijos patvirtinimo“

Nuoroda

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d06ac6f0cb8f11e7910a89ac20768b0f/asr

Pavadinimas

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 1B-1099 „Dėl Prekių deklaravimo žodžiu taisyklių patvirtinimo“

Nuoroda

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f0f63610e71011e7acd7ea182930b17f/asr

Pavadinimas

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2021 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. 1B-193 „Dėl Vykdant karinę veiklą gabenamų ar naudojamų prekių, kurioms įforminama NATO 302-oji arba ES 302-oji forma, deklaravimo, muitinio įforminimo ir tikrinimo taisyklių patvirtinimo“

Nuoroda

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ae0d1800913511eb9fecb5ecd3bd711c

Administracinės paslaugos iniciavimo forma

Asmuo, pageidaujantis muitinei teikti deklaracijas elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis, privalo užsiregistruoti muitinės elektroninių paslaugų gavėju Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklių, patvirtintų Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 1B-234, nustatyta tvarka ir turėti Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje suteiktą ekonominės veiklos vykdytojo registracijos ir identifikavimo kodą (EORI kodą), kuris Lietuvos Respublikoje suteikiamas Asmenų registravimo Muitinės prievolininkų registre tvarkos aprašo, patvirtinto Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2021 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. 1B-491, nustatyta tvarka.

Paslauga inicijuojama suinteresuotam asmeniui pateikus kompetentingai muitinės įstaigai elektroninius deklaracijos duomenis (nustatyto formato duomenų rinkinį) arba, atitinkamais atvejais, nustatyta tvarka užpildytą nustatytos formos popieriuje surašomą dokumentą ar žodžiu pateikiamą informaciją arba atlikus nustatytą veiksmą, kuris laikomas deklaracija.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo, siekiantis gauti paslaugą

1. Išankstinę informaciją apie į Sąjungos muitų teritoriją įvežamas ar iš Sąjungos muitų teritorijos išvežamas prekes.

2. Informaciją, reikalingą prekių laikinajam saugojimui įforminti.

3. Informaciją, reikalingą prekes deklaruojančio asmens (deklaranto) pasirinktai muitinės procedūrai arba reeksportui įforminti.

4. Deklaraciją papildančius dokumentus, kai teisės aktų nustatytais atvejais juos privaloma pateikti muitinei arba kai jų reikia muitiniam tikrinimui atlikti.

Informacija ir dokumentai, kuriuos paslaugos teikėjas gauna pats

Informacija, reikalinga deklaracijoje pateiktų duomenų formatų atitikčiai ir, atitinkamais atvejais, teisingumui, deklaraciją papildančių dokumentų galiojimui ir reikalavimo pateikti deklaruojamas prekes muitinei įvykdymui patikrinti bei už deklaruojamas prekes mokėtiniems muitams ir mokesčiams apskaičiuoti.

Administracinės paslaugos teikėjo interneto svetainės adresas (nuoroda)

www.lrmuitine.lt

Kitos pastabos ir informacija apie administracinę paslaugą

Paslauga yra galutinė.

Raktažodžiai

Įvežimo bendroji deklaracija (ENS), išvežimo bendroji deklaracija (EXS), laikinojo saugojimo deklaracija, muitinės deklaracija, reeksporto deklaracija, TIR knygelė, ATA knygelė, supaprastinta deklaracija, papildoma deklaracija, žodinė deklaracija, veiksmu pateikiama deklaracija.

 

Už administracinės paslaugos suteikimą atsakingi asmenys, kontaktiniai duomenys:

Vardas, pavardė arba padalinys:

Pareigos:

Telefonas/faksas:

El. paštas:

Muitinės departamento Muitinės informacijos skyrius:

tel. 880090080, +37052613027 (skambinant iš užsienio);

e. p. [email protected];

 

Muitinės informacinių sistemų centro Informacinių technologijų paslaugų centras:

tel. +37052362302;

e. p. [email protected].

 

Duomenys apie elektroninėmis priemonėmis teikiamą paslaugą

Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos (toliau – MDAS) Verslininko portalas – tai specializuota viešai pasiekiama įvežimo bendrųjų deklaracijų, išvežimo bendrųjų deklaracijų, laikinojo saugojimo deklaracijų, importo ir eksporto muitinės deklaracijų, reeksporto deklaracijų ir papildomų deklaracijų pateikimo programinė įranga. Ši programinė įranga leidžia asmenims, turintiems galiojančius, t. y. muitinės informacinėje sistemoje užregistruotus ir patvirtintus skaitmeninius sertifikatus, parengti ir pateikti į MDAS pirmiau minėtas elektronines deklaracijas ir su jų priėmimu, tikrinimu bei muitiniu įforminimu susijusius elektroninius pranešimus, kurie įvertinami ir priimami tolesniam apdorojimui arba nepriimami, jeigu jie neatitinka nustatytų duomenų reikalavimų. MDAS informuoja asmenį apie jo pateiktos deklaracijos apdorojimo eigą.

MDAS Verslininko portalo priemonėmis asmens atstovas, naudodamasis skaitmeniniu sertifikatu, gali atlikti šias pagrindines funkcijas:

 • sukurti naują pranešimą;
 • įkelti turimą pranešimą iš vartotojo disko ar kitos laikmenos;
 • išsaugoti pranešimą failo pavidalu vartotojo diske;
 • pasirašyti pranešimą elektroniniu būdu;
 • siųsti pranešimą į muitinės informacinę sistemą patikrinti arba užregistruoti apdorojimui;
 • surasti ir peržiūrėti anksčiau parengtus ir muitinės informacinėje sistemoje užregistruotus pranešimus;
 • sukurti susijusį pranešimą, perkopijuojant reikiamus anksčiau parengto pranešimo duomenis į naujai kuriamą.

Asmens administratorius gali atlikti tokias administravimo funkcijas:

 • sukurti ir užregistruoti naują asmens atstovą;
 • redaguoti atstovo duomenis;
 • susieti egzistuojantį atstovą su atstovaujamu asmeniu;
 • priskirti taikomąją programą, su kuria atstovai gali dirbti pasirinkę atstovaujamą asmenį.

MDAS Verslininko portalas prieinamas adresu:

https://mdastrader.lrmuitine.lt arba jungiantis S2S (system to system) būdu.

MDAS (iMDAS) apdorojamas deklaracijas galima pateikti muitinei jungiantis S2S (system to system) būdu. Deklaracijas taip pateikiantis asmuo turi naudoti programinę įrangą, parengtą pagal MDAS Verslininko sąsajos specifikaciją ar iMDAS Kliento sąsajos specifikaciją, kurios prieinamos adresu http://www.lrmuitine.lt/web/guest/591.

Importo kontrolės sistemos 2 (ICS2) – informacinė sistema, naudojama įvežimo bendrųjų deklaracijų (ENS) duomenis surinkti iš įvairių ekonominės veiklos vykdytojų ir kitų asmenų – tarptautinių prekių tiekimo grandinių dalyvių. Jos 1-oji versija naudojama pašto paslaugų teikėjų ir skubių siuntų vežėjų teikiamiems minimaliems įvežimo bendrųjų deklaracijų (ENS) duomenų rinkiniams (PLACI) teikti, apdoroti ir saugoti bei kitiems su jais susijusios informacijos mainams su muitine vykdyti. Tam naudojamasi bendru Europos Komisijos ir ES valstybių narių susitarimu sukurta ES darniąja verslininko sąsaja, kuri prieinama adresu https://customs.ec.europa.eu/taxud/uumds/admin-ext/.

Visi būtini dokumentai, įskaitant specifikacijas, susiję su ICS2, pasiekiami per nuorodą https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-security/import-control-system-2-ics2/faq_en.

Nacionalinės tranzito kontrolės sistemos (toliau – NTKS) verslininko modulis – tai specializuota viešai pasiekiama elektroninių tranzito deklaracijų ir TIR knygelės duomenų rengimo, pateikimo muitinei ir informacijos priėmimo iš muitinės programinė įranga. Ši programinė įranga leidžia asmeniui parengti ir pateikti į NTKS pirmiau minėtus duomenų rinkinius ir su jų priėmimu, tikrinimu bei muitiniu įforminimu susijusius elektroninius pranešimus, kurie įvertinami ir priimami tolesniam apdorojimui arba nepriimami, jeigu jie neatitinka nustatytų duomenų reikalavimų. NTKS informuoja asmenį apie jo pateiktos deklaracijos ar TIR knygelės duomenų apdorojimo eigą.

NTKS Verslininko modulio priemonėmis asmens atstovas gali atlikti šias funkcijas:

 • sukurti ir pateikti elektroninę tranzito deklaraciją ir TIR knygelės duomenis;
 • įkelti ir pateikti muitinei kitomis priemonėmis parengtą elektroninę tranzito deklaraciją ir TIR knygelės duomenis;
 • keistis su muitinės įstaigomis visais NTKS išorinės srities pranešimais;
 • tranzito supaprastinimų taikymo atvejais turimos programinės įrangos priemonėmis  atspausdinti tranzito lydimąjį dokumentą;
 • valdyti savo parengtus elektroninius tranzito deklaracijos ar TIR knygelės duomenis;
 • gauti ataskaitas apie užbaigtas tranzito ir TIR operacijas;
 • gauti informaciją apie garantijos panaudojimą.

Asmens administratorius gali atlikti tokias administravimo funkcijas:

 • sukurti ir užregistruoti naują asmens atstovą;
 • redaguoti atstovo duomenis;
 • susieti egzistuojantį atstovą su atstovaujamu asmeniu.

NTKS verslininko modulis prieinamas adresu:

https://trader.lrmuitine.lt:8443/trader/.

NTKS apdorojamas deklaracijas ir elektroninius TIR knygelės duomenis galima pateikti muitinei jungiantis S2S (system to system) būdu. Deklaracijas ir (arba) duomenis taip pateikiantis asmuo turi naudoti programinę įrangą, parengtą pagal NTKS Verslininko modulio specifikaciją, prieinamą adresu http://www.lrmuitine.lt/web/guest/627.

Išmaniosios muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos (toliau – iMDAS) portalas – muitinės informacinė sistema, kuria naudodamiesi fiziniai asmenys gali deklaruoti savo gaunamas nedideles prekių siuntas, kurias sudarančių prekių muitinė vertė ne didesnė kaip 1000 eurų, o jų masė bruto ne didesnė kaip 1000 kg, kai netaikoma speciali nuotolinėsprekybos iš trečiųjų teritorijų ar trečiųjų valstybių importuojamomis prekėmis apmokestinimo schema (IOSS), pateikdami supaprastintą deklaraciją. Prie iMDAS portalo galima prisijungti adresu https://imdas.lrmuitine.lt.

iMDAS portalo naudotojai jo priemonėmis gali atlikti šias funkcijas:

 • rengti muitinės deklaracijas, pateikiamas savo gaunamose nedidelėse prekių siuntose esančioms prekėms deklaruoti, ir (arba) naudoti jau įformintas muitinės deklaracijas kaip šablonus tapačioms ar panašioms prekėms deklaruoti;
 • išsaugoti savo parengtas muitinės deklaracijas bet kuriame jų rengimo etape su galimybe vėliau pratęsti jų rengimo procesą;
 • taisyti ir tikslinti savo rengiamų ir muitinės dar nepriimtų muitinės deklaracijų duomenis;
 • peržiūrėti savo parengtas muitinės deklaracijas iki jų pateikimo muitinei;
 • atšaukti savo pateiktas muitinės deklaracijas, kol muitinė nėra jų priėmusi ir suteikusi pagrindinį registracijos numerį (MRN);
 • pašalinti savo parengtas muitinės deklaracijas, jeigu jos nebuvo pateiktos arba jeigu muitinė nėra jų priėmusi ir suteikusi pagrindinį registracijos numerį (MRN).

MDAS Keleivio portale deklaracijas galima parengti lietuvių, anglų arba rusų kalbomis ir pateikti muitinei ne anksčiau kaip prieš 14 dienų iki deklaruojamų prekių pateikimo muitinei. Deklaraciją rengiantis asmuo joje turi nurodyti muitinės įstaigą, per kurią ketina vykti. Sėkmingai užpildytai ir pateiktai deklaracijai suteikiamas nesikartojantis numeris, kurį deklaruojamas prekes pateikiantis asmuo nurodo muitinės pareigūnui, vykdamas per sieną.

MDAS Keleivio portalo priemonėmis galima pateikti šias deklaracijas:

 • keleivio deklaraciją – Muitinės departamento nustatytos formos žodinę muitinės deklaraciją papildantį dokumentą, kuriame keleivis nurodo duomenis apie save ir gabenamas prekes;
 • degalų deklaraciją –  Muitinės departamento nustatytos formos žodinę muitinės deklaraciją papildantį dokumentą, kuriame  nurodomi duomenys apie kelių transporto priemonės vairuotoją ir jo vairuojama transporto priemone įvežamus į Lietuvos Respublikos teritoriją ar iš jos išvežamus ir žodžiu deklaruojamus degalus (išskyrus dujas), esančius transporto priemonės degalų bake (-uose).

Prie MDAS Keleivio portalo galima prisijungti naudojantis kompiuteriu arba bet kokiu mobiliuoju įrenginiu adresu https://iMDAS.lrmuitine.lt.

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas

Kompetentingai muitinės įstaigai pateikiama rašytinė deklaracija – nustatytos formos dokumentas, užpildytas ir pasirašytas deklaranto arba jo įgalioto atstovo, kuriame pateikta informacija, reikalinga prekių įvežimo, išvežimo, laikinojo saugojimo, muitinės procedūros įforminimo arba reeksporto formalumams atlikti. Dokumentą priėmusi muitinės įstaiga jį užregistruoja ir nustatyta tvarka įformina.

Teisės aktų numatytais atvejais asmens pageidavimas, kad muitinė įformintų prekėms jo pasirinktą muitinės procedūrą arba reeksportą, gali būti pateikiamas žodžiu arba veiksmu (pvz., pasirenkant žalią arba raudoną kanalą, kai muitinės įstaigoje taikoma tokia prekių deklaravimo sistema, pateikiant nustatytos formos dokumentą – NATO 302-ąją formą arba ES 302-ąją formą, vykstant per sieną ir nepateikiant kitos formos muitinės deklaracijos).

 

Informacija atnaujinta 2022-01-24