English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Viešosios ir administracinės paslaugos

1.       

Paslaugos pavadinimas

Deklaracijų priėmimas ir tvarkymas

(paslaugos aprašymas)

2.       

Paslaugos apibūdinimas

Muitinei gali būti teikiamos šios elektroninės muitinės deklaracijos:

1. Įprastinės eksporto (kartu su saugos ir saugumo duomenimis arba be jų) deklaracijos.

2. Įprastinės importo deklaracijos.

3. Išankstiniai pranešimai apie eksportuojamus kompensuojamus žemės ūkio produktus.

4. Įvežimo ir išvežimo bendrosios deklaracijos.

5. Įprastinės tranzito deklaracijos (kartu su saugos ir saugumo duomenimis arba be jų).

6. Elektroniniai TIR knygelės duomenys (kartu su saugos ir saugumo duomenimis arba be jų).

7. Laikinojo saugojimo deklaracijos.

8. Asmenų deklaracijos (keleivių, grynųjų pinigų ir degalų deklaracijos).

Deklarantai (ekonominės veiklos operacijų vykdytojai bei jų atstovai) gali pateikti elektronines deklaracijas muitinei ir gauti informaciją apie deklaracijų apdorojimo eigą ir atliktą arba neatliktą muitinį įforminimą.

3.       

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (127–129, 145–146, 162, 170–174, 271–272 str.);

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – MD) generalinio direktoriaus 2015-03-31 įsakymas Nr. 1B-244 „Dėl Elektroninės prekių laikinojo saugojimo deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su prekių laikinuoju saugojimu, mainų taisyklių patvirtinimo“.

MD generalinio direktoriaus 2007-05-10 įsakymas Nr. 1B-341 „Dėl Keleivio deklaracijos formos, Reikalavimų keleivio deklaracijos blanko formai bei keleivio deklaracijos pildymo ir muitinio įforminimo instrukcijos patvirtinimo“.

MD generalinio direktoriaus 2014-05-22 įsakymas Nr. 1B-319 „Dėl Degalų deklaracijos formos, Reikalavimų degalų deklaracijos formai bei degalų Deklaracijos pildymo ir muitinio įforminimo instrukcijos patvirtinimo“.

MD generalinio direktoriaus 2006-12-29 įsakymas Nr. 1B-891 „Dėl Grynųjų pinigų deklaravimo formų, Reikalavimų grynųjų pinigų deklaravimo formos blankui bei Grynųjų pinigų deklaravimo formos pildymo ir muitinio įforminimo instrukcijos patvirtinimo“.

MD generalinio direktoriaus 2009-06-26 įsakymas Nr. 1B-357 „Dėl Elektroninių duomenų, naudojamų eksporto ir importo muitinės formalumams atlikti, mainų taisyklių ir Elektroninių duomenų, naudojamų eksporto ir importo muitinės formalumams atlikti, mainų pavyzdinės sutarties patvirtinimo“.

MD generalinio direktoriaus 2010-03-30 įsakymas Nr. 1B-202 „Dėl Elektroninės įvežimo bendrosios deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su įvežimo bendrosios deklaracijos apdorojimu, mainų taisyklių patvirtinimo“.

MD generalinio direktoriaus 2010-03-30 įsakymas Nr. 1B-204 „Dėl Elektroninės išvežimo bendrosios deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su šios deklaracijos apdorojimu, mainų taisyklių patvirtinimo“.

MD generalinio direktoriaus 2009-06-26 įsakymas Nr. 1B-360 „Dėl Elektroninės importo deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su importo procedūrų vykdymu, mainų taisyklių patvirtinimo“.

MD generalinio direktoriaus 2009-06-26 įsakymas Nr. 1B-362 „Dėl Elektroninės eksporto deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su eksporto procedūrų vykdymu, mainų taisyklių patvirtinimo“.

MD generalinio direktoriaus 2009-04-26 įsakymas Nr. 1B-399 „Dėl Žemės ūkio produktų eksporto rinkinio pateikimo ir priėmimo kompetentingoje eksporto muitinės įstaigoje bei eksporto muitinės formalumų atlikimo žemės ūkio produktams instrukcijos patvirtinimo“.

MD generalinio direktoriaus 2009-06-25 d. įsakymas Nr. 1B-356 „Dėl Muitinės veiklos tęstinumo taisyklių, taikomų neveikiant muitinės deklaracijų apdorojimo sistemai arba asmens, pateikiančio importo ir (arba) eksporto deklaraciją, elektroninei taikomajai programinei įrangai, patvirtinimo“.

MD generalinio direktoriaus 2013-04-17 įsakymas Nr. 1B-253 „Dėl Bendrijos ir bendrosios tranzito procedūrų bei TIR procedūros atlikimo terminų nustatymo“.

MD generalinio direktoriaus 2005-12-9 įsakymas Nr. 1B-793 „Dėl Elektroninės tranzito deklaracijos pateikimo, priėmimo ir įforminimo bei kitos elektroninės informacijos, susijusios su atitinkamų Bendrijos/bendrųjų tranzito procedūrų ir TIR operacijų vykdymu, mainų taisyklių ir tranzito deklaracijas naujosios kompiuterizuotos tranzito sistemos priemonėmis teikiančių asmenų Kompiuterių programinės ir aparatinės įrangos bei infrastruktūros reikalavimų“.

MD generalinio direktoriaus 2008-12-24 įsakymas Nr. 1B-825 „Dėl Tranzito deklaracijų teikimo naujosios Kompiuterizuotos tranzito sistemos priemonėmis tipinės sutarties formos patvirtinimo“.

MD generalinio direktoriaus 2005-11-25 įsakymas Nr. 1B-298 „Dėl Tranzito deklaracijos duomenų priėmimo, tikrinimo ir įforminimo, Bendrijos/bendrąją tranzito procedūrą atliekant NCTS sistemos priemonėmis, taisyklių, Tikrinimo rezultatų kodų klasifikatoriaus, naudojamo tranzito deklaracijai įforminti, Tipinės formos „TC 11 KVITAS“ ir Garantijų negaliojimo kodų klasifikatorių patvirtinimo“.

MD generalinio direktoriaus 2016-06-22 įsakymas Nr. 1B-536 „Dėl Sąjungos prekių muitinio statuso tvirtinimo, naudojantis įgaliotojo išdavėjo statusu, supaprastintos Sąjungos ir bendrosios tranzito procedūros, atliekamos naudojantis įgaliotojo siuntėjo ir įgaliotojo gavėjo statusu, taikymo ir TIR procedūros užbaigimo, naudojantis įgaliotojo gavėjo statusu, taisyklių patvirtinimo“.

MD generalinio direktoriaus 2005-12-15 įsakymas Nr. 1B-810 „Dėl Asmenų, pageidaujančių teikti tranzito deklaracijas Naujosios kompiuterizuotos tranzito sistemos priemonėmis, registravimo taisyklių patvirtinimo“.

MD direktoriaus 2004-04-27 įsakymas Nr. 1B-414 „Dėl Bendrojo administracinio dokumento muitinio įforminimo instrukcijos patvirtinimo“.

MD generalinio direktoriaus 2004-04-13 įsakymas Nr. 1B-329 „Dėl Bendrojo administracinio dokumento pildymo instrukcijos patvirtinimo“.

MD generalinio direktoriaus 2005-11-28 įsakymas Nr. 1B-761 „Dėl Sutikimo taikyti grįžtamąją procedūrą, kai neveikia asmens, deklaruojančio prekes Bendrijos/bendrajai tranzito procedūrai įforminti, programinė ir aparatinė įranga bei infrastruktūra, naudojama dirbti su Naujosios kompiuterizuotos tranzito sistemos priemonėmis, išdavimo taisyklių patvirtinimo“.

4.       

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 

Duomenis ir dokumentus apie prekes, reikalingus įprastinėms eksporto (kartu su saugos ir saugumo duomenimis arba be jų) deklaracijoms, įprastinėms importo deklaracijoms, tam tikriems muitinės importo ir eksporto formalumų supaprastinimams skirtoms deklaracijoms, išankstiniams pranešimams apie eksportuojamus kompensuojamus žemės ūkio produktus, įvežimo ir išvežimo bendrosioms deklaracijoms, įprastinėms tranzito deklaracijoms, TIR knygelėms, laikinojo saugojimo deklaracijoms įforminti muitinėje.

5.       

Informacija ir dokumentai, reikalingi prašymui priimti

Muitų teisės aktuose nurodytų institucijų informaciją ir (arba) dokumentus, reikalingus muitinės procedūrai, kuriai deklaruojamos prekės, įforminti.

6.       

Paslaugos teikėjas

Muitinės įstaigos, nurodytos klasifikatoriuje, patvirtintame Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 1B-351 „Dėl Muitinės įstaigų klasifikatoriaus patvirtinimo“.

7.       

Paslaugos vadovas

Muitinės departamento Muitinės procedūrų skyriaus viršininkė Neringa Motiejūnaitė:

tel. (8 5) 266 6078;

e. p. neringa.motiejunaite@lrmuitine.lt

8.       

Paslaugos suteikimo trukmė

Nereglamentuota

9.       

Paslaugos suteikimo kaina

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai

10.   

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Verslininko modulis − viešai pasiekiama programinė įranga, naudojimosi ja paslaugos yra nemokamos. Prisijungti prie sistemos gali tik asmenys, turintys galiojančias muitinės informacinėje sistemoje užregistruotas ir patvirtintas Verslininko modulio autentifikavimo priemones.

11.   

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant paslaugą

Deklarantai gali pateikti importo ir eksporto, įvežimo ir išvežimo bendrąsias deklaracijas, asmenų, laikinojo saugojimo deklaracijas ir išankstinius pranešimus apie eksportuojamus kompensuojamus žemės ūkio produktus. Minėtos deklaracijos teikiamos atsižvelgiant į

Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos (MDAS) Verslininko sąsajos specifikaciją, paskelbtą adresu: http://www.lrmuitine.lt/web/guest/591 ir naudojantis Verslininko portalo programine įranga, prieinama adresu: https://mdastrader.lrmuitine.lt , arba jungiantis S2S (system to system) būdu.

Verslininko portalas – tai specializuota viešai pasiekiama importo ir eksporto deklaracijų pateikimo programinė įranga. Ši programinė įranga leidžia asmenims, turintiems galiojančius, t. y. muitinės informacinėje sistemoje užregistruotus ir patvirtintus skaitmeninius sertifikatus, parengti ir pateikti elektroninį pranešimą muitinės informacinei sistemai, kurį pastaroji įvertina ir priima tolesniam apdorojimui arba atmeta, jei pateiktas pranešimas netenkina reikalaujamų kriterijų.

Verslininko portale verslininko įmonės atstovas, naudodamasis skaitmeniniu sertifikatu, galės atlikti šias pagrindines funkcijas:

- sukurti naują elektroninį pranešimą;

- įkelti turimą pranešimą iš vartotojo disko ar kitos laikmenos į Verslininko portalą;

- išsaugoti pranešimą failo pavidalu vartotojo diske;

- pasirašyti pranešimą elektroniniu būdu;

- siųsti pranešimą į muitinės informacinę sistemą patikrinti arba užregistruoti apdorojimui;

- surasti ir peržiūrėti anksčiau parengtus ir muitinės informacinėje sistemoje užregistruotus pranešimus;

- sukurti susijusį pranešimą, perkopijuojant reikiamus anksčiau parengto pranešimo duomenis į naujai kuriamą.

Verslininko įmonės administratoriai galės atlikti tokias administravimo funkcijas:

- sukurti ir užregistruoti naują verslininko įmonės atstovą;

- redaguoti atstovo duomenis;

- priskirti egzistuojantį atstovą prie atstovaujamos įmonės;

- priskirti taikomąją programą, su kuria atstovai galės dirbti, kai pasirinks atstovaujamą įmonę.

Deklarantai gali pateikti tranzito deklaracijos ir TIR knygelės duomenis. Minėtos deklaracijos teikiamos atsižvelgiant į Nacionalinės tranzito kontrolės sistemos (NTKS) funkcinę specifikaciją, kuri paskelbta adresu: http://www.lrmuitine.lt/web/guest/627 ir naudojantis Verslininko modulio programine įranga, prieinama adresu: https://trader.cust.lt:8443/trader/

Verslininko modulis – tai specializuota viešai pasiekiama elektroninių tranzito deklaracijų ir TIR knygelės duomenų rengimo, pateikimo muitinei ir gavimo informacijos iš muitinės programinė įranga. Ši programinė įranga leidžia verslininkui sukurti ir pateikti elektroninį pranešimą NTKS, kurį pastaroji įvertina ir priima tolesniam apdorojimui arba atmeta, jei pateiktas pranešimas netenkina reikalaujamų kriterijų, informuoja verslininką apie jo pateiktos deklaracijos ar TIR knygelės duomenų apdorojimo eigą.

Verslininko modulyje verslininko įmonės atstovas galės atlikti šias funkcijas:

- sukurti ir pateikti elektroninę tranzito deklaraciją;

- įkelti ir pateikti muitinei kitomis priemonėmis parengtą elektroninę tranzito deklaraciją;

- keistis su muitinės įstaigomis visais NTKS išorinės srities pranešimais;

- supaprastintų tranzito procedūrų atveju atspausdinti turimos programinės įrangos priemonėmis tranzito lydintįjį dokumentą.

- valdyti savo parengtus elektroninius tranzito deklaracijos duomenis;

-  gauti ataskaitas apie užbaigtus tranzito gabenimus;

- gauti informaciją apie garantijos panaudojimą.

Verslininko įmonės administratorius galės atlikti tokias administravimo funkcijas:

- sukurti ir užregistruoti naują verslininko įmonės atstovą;

- redaguoti atstovo duomenis;

- priskirti egzistuojantį atstovą prie atstovaujamos įmonės.

Keleivio portale“ deklaracijas galima užpildyti ir pateikti Lietuvos muitinei anksčiausiai prieš 14 dienų iki vykimo per muitinės postą. Deklaraciją pildantis asmuo joje turi nurodyti muitinės įstaigą, per kurią ketina vykti.

Sistema sėkmingai užpildytai ir pateiktai deklaracijai suteikia unikalų numerį, kurį deklaraciją užpildęs asmuo pateikia muitinės pareigūnui, kirsdamas valstybės sieną.

Per „Keleivio portalą“ galima pateikti šias deklaracijas:

- Keleivio deklaraciją – tai Muitinės departamento nustatytos formos muitinės deklaracija, kurioje keleivis nurodo duomenis apie save ir gabenamas prekes;

- Grynųjų pinigų deklaraciją – ją muitinei teikti turi asmenys, gabenantys ne mažesnę kaip 10 000 eurų grynųjų pinigų sumą (arba ją atitinkančią sumą kita valiuta);

- degalų deklaraciją – ją turi pateikti krovininių transporto priemonių vairuotojai.

Visos deklaracijos Keleivio portale gali būti pildomos lietuvių, anglų ir rusų kalbomis.

Prie portalo galima prisijungti naudojantis kompiuteriu arba bet kokiu mobiliuoju įrenginiu.

Keleivio portalo internetinis adresas − https://keleiviams.lrmuitine.lt

 

Informacija atnaujinta 2017-03-15