English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Viešosios ir administracinės paslaugos

1.

Paslaugos pavadinimas

Asmenų, pageidaujančių teikti atstovavimo muitinėje paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje, profesinės kvalifikacijos suteikimas. 

Informacija apie paslaugą

2.

Paslaugos rezultatas

Asmeniui, pageidaujančiam teikti atstovavimo muitinėje paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje, patvirtinta profesinė kvalifikacija (išduotas tai patvirtinantis pažymėjimas), jam išlaikius kvalifikacinį egzaminą

3.

Paslaugos gavėjas

Fizinis asmuo

4.

Dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo, norėdamas gauti viešąją paslaugą

Asmuo, atvykęs laikyti kvalifikacinį egzaminą, privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. dokumentą, liudijantį sėkmingą profesinės kvalifikacijos rengimo kursų baigimą arba rašytinį pageidavimą laikyti kvalifikacinį egzaminą pasiruošus savarankiškai;

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

3. mokėjimo dokumentą (kvitą arba mokėjimo pavedimą su banko įstaigos žyma), jei nėra galimybės informacinės sistemos priemonėmis patikrinti valstybės rinkliavos sumokėjimo.

5.

Paslaugos aprašymas

Kvalifikacinis egzaminas laikomas išklausius profesinės kvalifikacijos rengimo kursus, kuriuos rengia Muitinės mokymo centras arba kita įstaiga, kurios organizuojamų profesinės kvalifikacijos rengimo kursų programa suderinta su Muitinės departamentu prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas).

Kvalifikacijos egzaminas gali būti laikomas (perlaikomas) per 6 mėnesius nuo paskutinės profesinės kvalifikacijos rengimo kursų dienos.

Asmens pageidavimu kvalifikacinis egzaminas gali būti laikomas pasiruošus savarankiškai, nurodytu atveju neišlaikius kvalifikacinio egzamino, jis turi būti perlaikomas tik išklausius profesinės kvalifikacijos rengimo kursus.

Kvalifikacinis egzaminas vyksta Muitinės mokymo centre (Jeruzalės g. 25, Vilnius).

Informacija apie kvalifikacinio egzamino datą ir laiką skelbiama Lietuvos Respublikos muitinės svetainėje www.lrmuitine.lt (Struktūra ir kontaktai / Muitinės mokymo centras / Kvalifikacinis egzaminas).

Asmenys, pageidaujantys laikyti kvalifikacinį egzaminą, registruojami Muitinės mokymo centre jiems atvykus į Muitinės mokymo centrą arba telefonu (8 5) 269 7856 ar elektroniniu paštu [email protected]  likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki kvalifikacinio egzamino. Registruodamasis kvalifikaciniam egzaminui asmuo turi nurodyti vardą ir pavardę, kontaktinius duomenis (telefono numerį, elektroninio pašto adresą).

Asmuo gali atšaukti registraciją ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki kvalifikacinio egzamino pradžios. Jeigu asmuo per nustatytą laiką neatšaukė registracijos, jam kvalifikacinį egzaminą leidžiama laikyti ne anksčiau kaip po 30 kalendorinių dienų nuo kvalifikacinio egzamino, į kurį neatvyko, dienos.

Kvalifikacinis egzaminas gali neįvykti, jeigu iki nustatytos registravimosi į jį pabaigos laikyti kvalifikacinį egzaminą užsiregistruoja mažiau nei 3 asmenys. Jeigu paskelbto kvalifikacinio egzamino data pakeičiama, kvalifikacinį egzaminą laikyti užsiregistravę asmenys apie tai informuojami pasinaudojus jų kontaktiniais duomenimis.

Asmenis, atvykusius laikyti kvalifikacinį egzaminą, egzaminuoja Muitinės mokymo centro direktoriaus įsakymu sudaryta nuolatinė Kvalifikacinio egzamino komisija.

Kvalifikacinį egzaminą sudaro teorinė ir praktinė dalys. Jos laikomos tą pačią dieną. Pirmiausia laikoma egzamino teorinė dalis, ją išlaikius – praktinė. Neišlaikius teorinės egzamino dalies, praktinė dalis tą dieną negali būti laikoma. Laikyti tik praktinę egzamino dalį galima, jeigu teorinė egzamino dalis išlaikyta, o praktinės dalies anksčiau išlaikyti nepavyko ir ji yra perlaikoma.

Kvalifikacinis egzaminas laikomas išlaikytu, jeigu išlaikomos abi egzamino dalys.

Kvalifikacinio egzamino programą, teorinės dalies testus ir praktinės dalies užduotis tvirtina Muitinės mokymo centro direktorius.

Kvalifikacinio egzamino teorinės dalies metu egzaminuojamiesiems pateikiamas testas, kurį sudaro ne mažiau kaip 50 klausimų iš Kvalifikacinio egzamino programos.

Teorinė kvalifikacinio egzamino dalis laikoma išlaikyta ir leidžiama laikyti kvalifikacinio egzamino praktinę dalį, jeigu testo įvertinimas yra teigiamas (šeši ir daugiau balų) vertinant dešimties balų sistema.

Kvalifikacinio egzamino praktinės dalies metu egzaminuojamasis traukia bilietą, kuriame yra dvi užduotys: prekių klasifikavimo užduotis ir muitinės formalumams atlikti būtinų dokumentų ar kitos informacijos parengimo užduotis.

Praktinė kvalifikacinio egzamino dalis ir drauge kvalifikacinis egzaminas laikomas išlaikytu, jeigu prekių klasifikavimo ir muitinės formalumams atlikti būtinų dokumentų ar kitos informacijos parengimo užduočių kiekvienos atskirai įvertinimai yra teigiami (šeši ir daugiau balų) vertinant dešimties balų sistema.

Egzaminuojamajam atsisakius atlikti arba neatlikus testo ar praktinės užduoties laikoma, kad jis kvalifikacinio egzamino neišlaikė.

Valstybės rinkliava už kvalifikacinio egzamino laikymą mokama Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (toliau – Rinkliavų įstatymas), Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458, ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 1B-800 „Dėl valstybės rinkliavos mokėjimo“ nustatyta tvarka.

Už kiekvieną perlaikomą kvalifikacinį egzaminą rinkliava turi būti mokama atskirai.

Neišlaikius kvalifikacinio egzamino, sumokėta valstybės rinkliava už kvalifikacinį egzaminą negrąžinama, išskyrus atvejus, nurodytus Rinkliavų įstatymo 10 straipsnyje.

Muitinės mokymo centras asmenims, išlaikiusiems kvalifikacinį egzaminą, išduoda Asmens, teikiančio atstovavimo muitinėje paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje, profesinės kvalifikacijos patvirtinimo pažymėjimą.

6.

Prašymo forma ir turinys

Asmenys, pageidaujantys laikyti (perlaikyti) kvalifikacinį egzaminą, registruojami Muitinės mokymo centre jiems atvykus į Muitinės mokymo centrą arba telefonu (8 5) 269 7856, ar elektroniniu paštu [email protected] likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki kvalifikacinio egzamino. Registruodamasis kvalifikaciniam egzaminui asmuo turi nurodyti vardą ir pavardę, kontaktinius duomenis (telefono numerį, elektroninio pašto adresą).

Asmuo gali atšaukti registraciją ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki kvalifikacinio egzamino pradžios. Jeigu asmuo per nustatytą laiką neatšaukė registracijos, jam kvalifikacinį egzaminą leidžiama laikyti ne anksčiau kaip po 30 kalendorinių dienų nuo kvalifikacinio egzamino, į kurį neatvyko, dienos.

7.

Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“;

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2001 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. 62 „Dėl mokėjimo už muitinės teikiamas papildomas paslaugas“ (su visais vėlesniais pakeitimais);

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. V-57/1B-160 „Dėl mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“;

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2008 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. 1B-800 „Dėl valstybės rinkliavos mokėjimo“;

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2017 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. 1B-288 „Dėl asmenų, teikiančių atstovavimo muitinėje paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje, identifikavimo kodų suteikimo taisyklių ir asmenų, pageidaujančių teikti atstovavimo muitinėje paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje, profesinės kvalifikacijos patvirtinimo“ (Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2022 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 1B-117 „Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 1B-288 „Dėl asmenų, teikiančių atstovavimo muitinėje paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje, identifikavimo kodų suteikimo taisyklių ir Asmenų, pageidaujančių teikti atstovavimo muitinėje paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje, profesinės kvalifikacijos patvirtinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ redakcija).

8.

Paslaugos teikėjas

Muitinės mokymo centras, Jeruzalės g. 25, LT-08420 Vilnius.

Tel. (8 5) 270 1771, el. p. [email protected], www.lrmuitine.lt  

Atsakingas struktūrinis padalinys – Mokymo administravimo skyrius. Kontaktinis asmuo: Mokymo administravimo skyriaus vyriausioji specialistė Aura Barysė, tel. (8 5) 269 7856, el. p. [email protected]

9.

Paslaugos suteikimo trukmė

Asmeniui, išlaikiusiam kvalifikacinį egzaminą, Asmens, teikiančio atstovavimo muitinėje paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje, profesinės kvalifikacijos patvirtinimo pažymėjimas išduodamas tą dieną, kai buvo išlaikytas egzaminas.

10.

Paslaugos suteikimo kaina

Kvalifikacinio egzamino kaina 86 EUR:

teorinės dalies laikymas – 40 EUR;

praktinės dalies laikymas – 46 EUR.

11.

Apmokėjimo rekvizitai

Valstybės rinkliava už kvalifikacinį egzaminą mokama Valstybinei mokesčių inspekcijai, pasirinktinai į vieną iš VMI biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų:

Sąskaitos Nr.

Banko kodas

Banko pavadinimas

LT78 7290 0000 0013 0151

72900

AB Citadele bankas

LT74 4010 0510 0132 4763

40100

AB DNB bankas

LT05 7044 0600 0788 7175

70440

AB SEB bankas

LT32 7180 0000 0014 1038

71800

AB Šiaulių bankas

LT74 7400 0000 0872 3870

74000

DANSKE BANK  A/S Lietuvos filialas

LT12 2140 0300 0268 0220

21400

NORDEA BANK  AB Lietuvos skyrius

LT24 7300 0101 1239 4300

73000

AB SWEDBANK

LT42 7230 0000 0012 0025

72300

UAB Medicinos bankas

Lėšų gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752.

Įmokos kodas: 5804.

Mokėjimo paskirtis: už asmens (vardas, pavardė) kvalifikacinį egzaminą.

Apmokėjimą galima atlikti banke arba naudojantis elektronine bankininkyste.

Savo nuomonę arba klausimus apie Lietuvos muitinės teikiamas paslaugas galite pateikti čia.

Informacija atnaujinta 2023-03-24