English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Apribojimai ir draudimai

Medienos produktų importas (FLEGT)

FLEGT schema medienos produktų importui į ES

Nelegali miškų ruoša – pasaulinė problema, turinti didžiulį neigiamą ekonominį, aplinkosaugos ir socialinį poveikį. Siekiant užkirsti kelią masiniam miškų naikinimui 2003 m. buvo parengtas Europos Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui dėl ES veiksmų plano dėl miškų teisės aktų vykdymo, valdymo ir prekybos (FLEGT). ES FLEGT veiksmų planas nustato priemones, kaip užkirsti kelią nelegaliam medienos produktų importui į ES, pagerinti medienos tiekimą iš atsakingai tvarkomų miškų. Ši programa apima tiek importuojančios, tiek eksportuojančios šalies priemones. Veiksmų plane numatytos priemonės remti medieną tiekiančių šalių veiksmus siekiant sąžiningos ir skaidrios veiklos. Planas taip pat nukreiptas į tai, kad būtų sumažintas nelegaliai iškirstos medienos vartojimas Europos Sąjungoje ir prekyba nelegalia mediena didžiosiose ES rinkose.

Remiantis minėtu planu buvo priimtas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2173/2005 dėl FLEGT licencijavimo schemos medienos importui į Europos Bendriją sukūrimo (toliau – FLEGT reglamentas) ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1024/2008, kuriuo nustatomos išsamios priemonės Tarybos reglamentui (EB) Nr. 2173/2005 dėl FLEGT licencijavimo schemos medienos importui į Europos Bendriją sukūrimo įgyvendinti. Šie reglamentai nustato tam tikrų medienos produktų importo į Europos Sąjungą iš trečiųjų šalių, kurios yra pasirašiusios savanoriškos partnerystės susitarimus  (SPS), sąlygas. Susitarimų tikslas – paremti šalis legaliai gaminant medieną. Tokius susitarimus yra pasirašiusios Gana, Indonezija, Kamerūnas, Liberija, Centrinė Afrikos Respublika ir Kongo Respublika.  Kai šalyje įdiegiama FLEGT licencijavimo schema, medienos produktai iš tos šalies gali būti eksportuojami į ES tik tokiu atveju, kai su jais pateikiama galiojanti FLEGT licencija.

Vadovaujantis FLEGT reglamento nuostatomis nuo šio reglamento II ir III priede išvardytus produktus ir importuoti trečiųjų šalių, nurodytų FLEGT reglamento I priede, draudžiama, jeigu su jais nepateikta galiojanti FLEGT licencija – nustatytos formos dokumentas, išduotas ir patvirtintas SPS pasirašiusios šalies kompetentingos institucijos. FLEGT licencijos forma pateikta Reglamento (EB) Nr. 1024/2008 priede.

Veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos

SPS – svarbi ES FLEGT veiksmų plano įgyvendinimo priemonė, ir nors trečiosios šalys yra skatinamos pasirašyti SPS, tačiau šiuo metu tik nedaugelis trečiųjų šalių yra pasirašiusios tokius susitarimus. Kad būtų efektyviau kovojama su neteisėta medienos ruoša ir siekiant sumažinti jos daromą žalą, buvo priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 995/2010, kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos. Pagal šio reglamento nuostatas pateikimas rinkai – tai medienos ir medienos produktų tiekimas vidaus rinkai pirmą kartą. Tiekimas rinkai apima ir medienos bei medienos produktų importą iš trečiųjų šalių. Reglamento (ES) Nr. 995/2010 4 straipsnis nustato, kad „draudžiama pateikti rinkai neteisėtai paruoštą medieną ir iš tokios medienos pagamintus medienos produktus“. Veiklos vykdytojai, tiekiantys medieną ir medienos produktus rinkai, turi turėti dokumentus, patvirtinančius, kad produktai buvo pagaminti iš legaliai paruoštos medienos (vienas iš tokių dokumentų – FLEGT licencijos pateikimas). Atsakingos už šio reglamento vykdymą yra paskirtos  Valstybinė miškų tarnyba ir Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

Medienos produktų importas iš Indonezijos

Indonezijai įdiegus FLEGT licencijavimo schemą 2016 m. birželio 9 d. buvo priimtas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES)  2016/1387, kuriuo, su Indonezijai sudarius savanoriškos partnerystės susitarimą dėl FLEGT licencijavimo schemos, taikomos į Europos Sąjungą importuojamai medienai, iš dalies keičiami Tarybos reglamento (EB) Nr. 2173/2005 I ir III priedai. Šis reglamentas taikomas nuo 2016 m. lapkričio 15 d. Tai reiškia, kad nuo minėtos datos iš Indonezijos importuojant (išleidžiant į laisvą apyvartą) medienos produktus, išvardytus reglamento (ES) Nr. 2016/1387 priede, muitinės įstaigai turės būti pateikta Indonezijos kompetentingos institucijos išduota galiojanti FLEGT licencija (C690).  FLEGT licencijos pateikti nereikės tais atvejais, kai tai taikomos išimtys:

- kai su produktais pateiktas CITES sertifikatas (dokumento kodas – C400);

- importuojami produktai, pagaminti ne iš reglamento (ES)  2016/1387 priede nurodytų produktų (pvz., iš bambuko arba rotango);

- popieriaus produktai, kurių gamybai naudojamos ne medienos ar perdirbtos medžiagos. Tokiu atveju turi būti pateiktas SPS šalies partnerės,  kuri yra popieriaus produktų kilmės šalis, pramonės ministerijos išduotas oficialus raštas (dokumento kodas – C631), kuriuo patvirtinama, kad popieriaus produktams naudojamos ne medienos ar perdirbtos medžiagos;

- medienos produktai, kurie buvo išvežti iš Indonezijos iki  lapkričio 15 d.              

Licencijų pateikimo tvarką apibrėžia FLEGT licencijavimo schemos medienos importui į Europos bendriją įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2009 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1B-233.

Išsamesnį FLEGT schemos taikymo paaiškinimą galima rasti Europos Komisijos parengtose FLEGT reglamentų įgyvendinimo gairėse „Muitinė ir FLEGT. Įgyvendinimo gairės. Vieša santrauka“.

Elekroninė FLEGT licencijų valdymo sistema 

Kuriama Europos Sąjungos elektroninė FLEGT licencijų valdymo sistema, kuri yra TRACES sistemos dalis ir vadinama FLEGIT/TRACES.  Šios sistemos tikslas – suteikti galimybę importuotojams pateikti licencijas elektroniniu būdu. Vis dėlto kol kas teisiškai galiojanti licencijos forma yra popierinė FLEGT licencija. 

Informacija atnaujinta 2016-10-26