English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Muitų teisės aktuose nustatytos paslaugos

Paslaugos versija

1

Paslaugos pavadinimas

Prašymų suteikti muitinės leidimus Muitinės leidimų sistemos priemonėmis teikimas ir su jų suteikimu susijusių duomenų valdymas

Paslaugos apibūdinimas

Elektroninė paslauga „Prašymų suteikti muitinės leidimus Muitinės leidimų sistemos priemonėmis teikimas ir su jų suteikimu susijusių duomenų valdymas“, skirta prašymų pateikimui,  prašymų bei  leidimų valdymui, teikiama naudojantis Muitinės leidimų sistemos kliento portalu (toliau – MLS VP), prie kurio jungiamasi adresu https://mls.lrmuitine.lt.

Asmuo, pateikdamas elektroninį prašymą kompetentingai muitinės įstaigai, gali kreiptis dėl šių leidimų:

1. Leidimo registruoti asmenį Muitinės prievolininkų registre (EORI) (kodas - REG);

2. Identifikavimo kodą asmeniui, teikiančiam atstovavimo muitinėje paslaugas LT teritorijoje, suteikiančio leidimo (kodas - 9PK);

3. Leidimo pripažinti negaliojančia priimtą muitinės ir reeksporto deklaraciją (kodas – 9DN);

4. Leidimo taisyti priimtą muitinės ir reeksporto deklaraciją (kodas – 9DT);

5. Leidimo tikrinti prekes, deklaruotas MDAS, ne muitinės patalpose nustatytu (nenustatytu) muitinės posto darbo laiku (kodas - 9DV);

6. Leidimo prekių turėtojui patikrinti muitinės prižiūrimas prekes ir (arba) imti jų pavyzdžius (mėginius) (kodas - 9AP);

7. Leidimo laikinai saugoti prekes šių prekių turėtojo pageidaujamoje vietoje (kodas - 9LV);

8. Leidimo išduoti kelių transporto priemonių, skirtų kroviniams gabenti su muitinės plombomis, tinkamumo liudijimą (kodas - 9TL).

Kompetentinga muitinės įstaiga, kuriai turi būti pateikiamas prašymas, yra muitinės įstaiga, kompetentinga priimti sprendimą ir atsakinga už formalumų tvarkymą Muitinės leidimų sistemos  priemonėmis. Muitinės įstaigų kompetencija nustatyta Muitinės įstaigų klasifikatoriuje, patvirtintame Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 1B-351 „Dėl Muitinės įstaigų klasifikatoriaus patvirtinimo“.

Muitinė, gavusi pareiškėjo pateiktą prašymą, priima sprendimą, kuriuo:

   - nustačiusi, kad pateiktas prašymas atitinka visas prašymo priėmimo sąlygas, prašymą priima ir apie tai informuoja pareiškėją, arba

   - nustačiusi, kad prašyme pateikta ne visa reikalaujama informacija, kreipiasi į pareiškėją, prašydama pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus, arba

   - nustačiusi, kad pateiktas prašymas neatitinka prašymo priėmimo sąlygų, prašymo nepriima ir apie tai informuoja pareiškėją. 

Pateiktą prašymą pareiškėjas gali atšaukti tiek po pateikimo, tiek ir po to, kai prašymas yra priimtas (registruotas) ir nagrinėjamas, kol muitinė nėra priėmusi sprendimo dėl prašomo muitinės leidimo suteikimo.

Muitinė, išnagrinėjusi prašymą, priima sprendimą, kuriuo:

   - prašymą tenkina ir suteikia leidimą, arba

   - prašymo netenkina.

Šiuo atveju, jeigu tai numatyta atitinkamo leidimo suteikimo taisyklėse, muitinė informuoja pareiškėją apie numatomą priimti jam nepalankų sprendimą. Pareiškėjas gali pateikti savo nuomonę dėl numatomo nepalankaus sprendimo. Muitinė, įvertinusi pareiškėjo išdėstytus motyvus arba pasibaigus terminui, per kurį pareiškėjas turėjo išsakyti savo nuomonę dėl sprendimo, priima sprendimą, kurį ketino priimti, arba ketinimų atsisako.

Jeigu tai numatyta atitinkamo leidimo suteikimo taisyklėse, leidimo turėtojo prašymu suteiktas leidimas gali būti:

    - atšauktas;

   - sustabdytas leidimo galiojimas, atšauktas leidimo galiojimo sustabdymas, pratęstas leidimo galiojimo sustabdymo terminas;

   - pratęstas leidimo galiojimo terminas.

Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos teikimą

2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, 6 straipsnis.

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2021 m. balandžio 19 d. įsakymas Nr. 1B-253 „Dėl Muitinės leidimų, suteikiamų Muitinės leidimų sistemos priemonėmis, valdymo proceso aprašo patvirtinimo“.

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2021 m. liepos 19 d. įsakymas Nr. 1B-491 „Dėl Asmenų registravimo Muitinės prievolininkų registre tvarkos aprašo ir Asmens tipų klasifikatoriaus patvirtinimo“ (kodas – REG).

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. 1B-288 „Dėl Asmenų, teikiančių atstovavimo muitinėje paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje, identifikavimo kodų suteikimo taisyklių ir Asmenų, pageidaujančių teikti atstovavimo muitinėje paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje, profesinės kvalifikacijos patvirtinimo taisyklių patvirtinimo“ (kodas – 9PK).

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus  2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. 1B-835 „Dėl Duomenų taisymo muitinėje įformintuose dokumentuose taisyklių, Muitinėje įformintų dokumentų pripažinimo negaliojančiais taisyklių ir Dokumento taisymo (papildymo) pažymos formos patvirtinimo“ (kodas – 9DN, kodas – 9DN).

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2020 m. vasario 24 d. įsakymas Nr. 1B-158 „Dėl Prekių, deklaruotų Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemoje, tikrinimo ne muitinės patalpose nustatytu (nenustatytu) muitinės posto darbo laiku organizavimo taisyklių patvirtinimo“ (kodas – 9DV).

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2021 m. lapkričio 5 d. įsakymas Nr. 1B-782 „Dėl Leidimo prekių turėtojui patikrinti muitinės priežiūrimas prekes ir (arba) imti jų pavyzdžius (mėginius) suteikimo taisyklių patvirtinimo“ (kodas – 9AP).

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2021 m. lapkričio 5 d. įsakymas Nr. 1B-781 „Dėl Leidimo laikinai saugoti prekes šių prekių turėtojo pageidaujamoje vietoje suteikimo taisyklių patvirtinimo“ (kodas – 9LV).

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2022 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. 1B-320 „Dėl Kelių transporto priemonių, skirtų kroviniams gabenti su muitinės plombomis, tinkamumo liudijimų įforminimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (kodas – 9TL).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 

Asmuo MLS VP priemonėmis turi pateikti elektroninį prašymą ir visą reikalingą informaciją bei dokumentų kopijas, nustatytus atitinkamo leidimo suteikimo taisyklėse, būtinus sprendimo priėmimui.

Informacija ir dokumentai, reikalingi prašymui priimti

Pateikdamas elektroninį prašymą, jame nurodo prašymui suteiktą unikalų numerį (LRN) ir atitinkamo prašymo duomenis, nustatytus leidimų suteikimo taisyklėse.

Duomenis, kuriuos turi pateikti pareiškėjas, nurodyti Muitinės leidimų sistemos klientų portalo naudotojo vadove:

MLS_VP_Naudotojo vadovas_3v.pdf  

Paslaugos teikėjas

Paslaugos teikėjai pagal atitinkamus leidimus nustatyti Muitinės įstaigų klasifikatoriuje, patvirtintame Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 1B-351 „Dėl Muitinės įstaigų klasifikatoriaus patvirtinimo“.

Paslaugos vadovas

Muitinės departamento Muitinės procedūrų skyriaus vedėja Neringa Motiejūnaitė:

tel. (8-5) 266 6078;

el. p. [email protected]

Paslaugos suteikimo trukmė

Per atitinkamų leidimų suteikimo taisyklėse nustatytus terminus

Paslaugos suteikimo kaina

Neatlygintinai

Prašymo forma ir turinys

MLS_VP_Naudotojo vadovas_3v.pdf 

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant paslaugą

Asmuo, pageidaujantis gauti muitinės elektroninę paslaugą „Prašymų suteikti muitinės leidimus Muitinės leidimų sistemos priemonėmis teikimas ir su jų suteikimu susijusių duomenų valdymas“, privalo Bendro naudotojų valdymo portalo (toliau – BAP) priemonėmis adresu https://bap.lrmuitine.lt, vadovaujantis Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklėmis, patvirtintomis Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 1B-234, užsiregistruoti muitinės elektroninių paslaugų gavėju.

Muitinės elektroninių paslaugų naudotojai BAP priemonėmis identifikuojami muitinės išduotu ir BAP registruotu skaitmeniniu sertifikatu arba Elektroninių valdžios vartų priemonėmis, suteikiančiomis galimybę jo tapatybę patvirtinti per išorines sistemas, naudojant asmens tapatybės kortelę su integruotu kvalifikuotu skaitmeniniu sertifikatu, komercinių bankų internetinės bankininkystės sistemas, asmeninį kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą arba mobilųjį parašą.

Registruoti muitinės elektroninių paslaugų naudotojai prisijungia prie MLS VP šia žingsnių seka:

1. Naršyklės adreso juostoje įveda MLS VP adresą: https://mls.lrmuitine.lt;

2. Pasirinka funkciją „Prisijungti“;

3. Interneto naršyklė nukreips į BAP https://bap.lrmuitine.lt (Jei naudotojas prie BAP jau prisijungęs ir sesija yra aktyvi iš anksčiau, pakartotiniai tapatybės patvirtinti nebereikia ir tęsiama nuo 6 žingsnio);

4. Pasirenka prisijungimo būdą:

4.1. Muitinės išduotas sertifikatas arba;

4.2. Elektroninės valdžios vartai: pasirenka tikslinę grupę „Gyventojas“ tapatybės patvirtinimui naudojant savo, kaip fizinio asmens, elektroninės bankininkystės ar elektroninio parašo duomenis;

BAP patikrins ar sėkmingai patvirtinta tapatybė.

BAP nustačius teises „Prašymų suteikti muitinės leidimus Muitinės leidimų sistemos priemonėmis teikimas ir su jų suteikimu susijusių duomenų valdymo“ paslaugai gauti, asmuo automatiškai nukreipiamas atgal į MLS VP.

5. Bus rodomas langas su galimais atstovauti paslaugų gavėjais;

6. Pasirenka atstovaujamą paslaugų gavėją.

MLS paslaugos naudotojas gauna veiklos profilyje numatytas teises naudotis paslaugomis:

MLS_READ – Duomenų peržiūra;

MLS_MANAGE – Duomenų peržiūra, įvedimas ir informacijos teikimas;

MLS_EORI – EORI duomenų peržiūra, įvedimas ir informacijos teikimas.

Susidūrus su prisijungimo prie MLS VP problemomis arba veikimo sutrikimais, galima kreiptis į Muitinės informacinių sistemų centro Informacinių technologijų paslaugų skyrių adresu elektroniniu adresu [email protected] .

Paslaugos teikimo ypatumai

-

 

Informacija atnaujinta 2022-11-03