English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Muitų teisės aktuose nustatytos paslaugos

ES muitinės sprendimų sitema

 

Paslaugos pavadinimas

Leidimų, susijusių su muitų teisės aktų taikymu  suteikimas 

Paslaugos apibūdinimas

Pareiškėjo prašymu, kompetentinga muitinės įstaiga nagrinėja ir priima sprendimus dėl leidimų, susijusių su muitų teisės aktų taikymu, suteikimo. Asmuo kompetentingai muitinės įstaigai pateikdamas elektroninį prašymą gali kreiptis dėl šių leidimų:

1. Leidimas pateikti bendrąją garantiją, įskaitant sumažinto dydžio bendrąją garantiją arba atleidimą nuo pareigos ją teikti.   

2. Leidimas taikyti laikinojo įvežimo perdirbti procedūrą.

3. Leidimas taikyti laikinojo išvežimo perdirbti procedūrą.

4. Leidimas taikyti galutinio vartojimo procedūrą.

5. Leidimas taikyti laikinojo įvežimo procedūrą.

6. Įgaliotojo išdavėjo statuso suteikimas ir leidimas tuo statusu naudotis.   

7. Įgaliotojo gavėjo TIR operacijoms statuso suteikimas ir leidimas tuo statusu naudotis.  

8. Įgaliotojo siuntėjo statuso, kuriuo naudojamasi prekėms įforminant Sąjungos tranzito procedūrą,  suteikimas ir leidimas tuo statusu naudotis.

9. Įgaliotojo gavėjo statuso, kuriuo naudojamasi prekėms įforminant Sąjungos tranzito procedūrą, suteikimas ir leidimas tuo statusu naudotis.

10. Leidimas atidėti mokėtino muito mokėjimą, jei leidimas nesuteikiamas dėl vienintelės operacijos.

11. Įgaliotojo bananų svėrėjo statuso suteikimas ir leidimas tuo statusu naudotis.

12. Leidimas turėti laikinojo saugojimo sandėlius.

13. Leidimams steigti reguliariąją laivybos liniją.

14. Leidimas naudoti sandėlius prekių muitiniam sandėliavimui.

15. Leidimas naudoti specialias plombas.

16. Leidimas naudoti elektroninį transporto dokumentą kaip muitinės deklaraciją.

Elektroninė paslauga, skirta prašymams pateikti,  prašymams bei  leidimams valdyti, teikiama naudojantis Muitinės sprendimų sitemos ES verslininkų portalu, prie kurio jungiamasi adresu https://customs.ec.europa.eu/tpui-cdms-web/.

Kompetentinga muitinės įstaiga laikoma muitinės įstaiga, veikianti toje vietoje, kurioje laikomi ar yra prieinami pagrindiniai muitinei reikalingi pareiškėjo apskaitos registrai ir kurioje bus vykdoma bent dalis veiklos, kuriai taikomas sprendimas.

Kompetentinga muitinės įstaiga ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos patikrina, ar įvykdytos to prašymo priėmimo sąlygos, ir elektroniniu pranešimu informuoja pareiškėją apie prašymo priėmimą.

Pateikdamas prašymą, atitinkamas asmuo prisiima atsakomybę už visus toliau išvardytus atvejus:

a) prašyme pateiktos informacijos tikslumą ir išsamumą;

b) visų  prašymą papildančių dokumentų autentiškumą, tikslumą ir galiojimą;

c) kai taikytina – visų pareigų, susijusių su atitinkamos muitinės procedūros įforminimu konkrečioms prekėms arba su operacijomis, kurias leista atlikti, vykdymą.

Kompetentinga muitinės įstaiga, priėmusi palankų sprendimą dėl leidimo išdavimo, prašymą tenkina, muitinės leidimui suteikia  registracijos numerį ir elektroniniu pranešimu informuoja pareiškėją apie muitinės leidimo išdavimą.  

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Sąjungos muitinės kodekso (Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 952/2013)  22-32 str.;

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446  8−18 str. ir  A priedas;

Komisijos įgyvendinimo  reglamento (ES) 2015/2447 8−15 str. ir A priedas;

Komisijos įgyvendinimo reglamentas   (ES) 2017/2089;

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017-10-25 įsakymas Nr. 1B-891 „Dėl muitinės leidimų, įtrauktų į Sąjungos muitinės kodekso Muitinės sprendimų  sistemą, valdymo proceso aprašo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos Mokesčių administravimo įstatymo 88 str.  (leidimas nr. 10);

Lietuvos Respublikos finansų ministro 1998-11-17 įsakymas Nr.268 „Dėl mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį teisės pažeidimą mokėjimo atidėjimo arba išdėstymo taisyklių patvirtinimo“  (leidimas nr. 10);

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016-04-14 įsakymas Nr. 1B-273 „Dėl mokestinių prievolių užtikrinimo muitinėje taisyklių patvirtinimo“ (leidimas nr. 1);

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016-04-28 įsakymas Nr. 1B-344 „Dėl leidimų taikyti tikslinio naudojimo ir perdirbimo specialiąją procedūrą išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (leidimai nr. 2−5);

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016-06-22 įsakymas Nr. 1B-536 „Dėl Sąjungos prekių muitinio statuso tvirtinimo, naudojantis įgaliotojo išdavėjo statusu, supaprastintos sąjungos ir bendrosios tranzito procedūros, atliekamos naudojantis įgaliotojo siuntėjo ir įgaliotojo gavėjo statusu, taikymu ir TIR procedūros užbaigimo, naudojantis įgaliotojo gavėjo statusu, taisyklių patvirtinimo“ (leidimai nr. 6−9);

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2006-05-04 įsakymas Nr. 1B-307 „Dėl įgaliotojo šviežių bananų svėrėjo statuso suteikimo ir panaikinimo bei išleidžiamų į laisvą apyvartą šviežių bananų siuntų masės tikrinimo muitinėje instrukcijos patvirtinimo“ (leidimas nr. 11); 

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016-05-16 įsakymas Nr. 1B-403 „Dėl prašymo suteikti leidimą turėti laikinojo saugojimo sandėlį formos ir leidimo turėti laikinojo saugojimo sandėlį formos patvirtinimo“ (leidimas nr. 12);

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014-04-11 įsakymas Nr. 1B-225 „Dėl leidimo naudotis reguliariosios laivybos linijos statusu suteikimo taisyklių patvirtinimo“ (leidimas nr. 13);

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016-12-07 įsakymas Nr. 1B-992 „Dėl leidimų turėti muitinės sandėlį išdavimo, pakeitimo, jų galiojimo sustabdymo ir (arba) panaikinimo taisyklių patvirtinimo (leidimas nr. 14); 

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017-06-16 įsakymas Nr. 1B-501 „Dėl leidimų naudoti specialias plombas išdavimo taisyklių ir reikalavimų specialioms plomboms patvirtinimo“ (leidimas nr. 15).  

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 

 

Asmuo, Muitinės sprendimų sistemos verslininkų portalo priemonėmis teikiantis kompetentingai muitinės įstaigai prašymą išduoti  leidimą, turi pateikti visą reikalaujamą informaciją, būtiną priimti sprendimą.

Prieiga prie Muitinės sprendimų sistemos verslininkų portalo suteikiama vadovaujantis toliau aprašyta tvarka.

Ekonominės veiklos vykdytojas turi būti registruotas:

- Muitinės prievolininkų registre ir turi turėti galiojantį ekonominės veiklos vykdytojo registravimo ir identifikavimo (EORI) kodą, kuris naudojamas šiems asmenims identifikuoti jiems vykdant veiklą, reguliuojamą muitų teisės aktų, visose ES valstybėse;

- Bendro naudotojų valdymo portale (toliau – BAP) muitinės elektroninių paslaugų gavėju, adresas https://bap.lrmuitine.lt.

Asmenys, pageidaujantys naudotis muitinės elektroninėmis paslaugomus, registruojami Muitinės elektroninių paslaugų gavėjais vadovaujantis Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 1B-234 patvirtintomis Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės). Atkreiptinas dėmesys, kad juridinį asmenį muitinės elektroninių paslaugų gavėju BAP priemonėmis gali registruoti tik įmonės vadovas ar kitas atstovas, turintis įgaliojimą atstovauti juridiniam asmeniui. Fiziniam asmeniui, registravusiam paslaugų gavėjo paskyrą, suteikiamas BAP priemonėmis sugeneruotas naudotojo identifikavimo numeris ir jis tampa muitinės elektroninių paslaugų naudotoju bei registruoto paslaugų gavėjo administratoriumi. Paslaugų gavėjo administratorius turi teisę tvarkyti paslaugų gavėjo paskyrą, registruoti ir tvarkyti paslaugų gavėjo naudotojus bei delegavimo sutartis.

Ekonominės veiklos vykdytojo   atstovas, turintis administratoriaus teises,  BAP priemonėmis gali deleguoti kitą asmenį (tarpininką) jo vardu teikti elektroninius prašymus ir informaciją muitinės leidimams, įtrauktiems į Sąjungos muitinės kodekso Muitinės sprendimų sistemą, bei atlikti kitus su šiais leidimais susijusius veiksmus Muitinės sprendimų sistemos verslininkų portale.

Darbui su Sąjungos muitinės kodekso Muitinės sprendimų sistema muitinės elektroninių paslaugų atstovui arba, jeigu atstovaujama pagal delegavimo sutartį, delegavimo sutartyje pasirinktinai pagal numatytas teises gali būti  priskirti šie veiklos profiliai:

„CUST_CONSULTATIVE“ - prašymų ir leidimų duomenų peržiūra;

„CUST_ADMINISTRATIVE“ - prašymų ir leidimų duomenų tvarkymas;

„CUST_EXECUTIVE“ - prašymų ir leidimų duomenų tvarkymas ir valdymas.

Jungiantis prie Muitinės sprendimų sistemos verslininkų portalo, asmuo identifikuojamas Elektroninių valdžios vartų portalo priemonėmis arba muitinės išduotu ir BAP registruotu skaitmeniniu sertifikatu.

Teikiant prašymą Lietuvos Respublikos muitinės įstaigoms, visada turi būti pasirenkama Lietuva. Prisijungimo prie Muitinės sprendimų verslininko portalo atvejus galima rasti čia.

Iškilus klausimams, kreiptis el. paštu ITPC@lrmuitine.lt.

Informacija ir dokumentai, reikalingi prašymui priimti

Prašymas suteikti leidimą, susijusį su muitų teisės aktų taikymu,  priimamas, jeigu įvykdytos  šios sąlygos:

a) jei to reikia su prašymu susijusiai procedūrai taikyti, pareiškėjas yra registruotas muitinėje pagal Kodekso 9 str.;

b) jei to reikia su prašymu susijusiai procedūrai taikyti, pareiškėjas yra įsisteigęs Sąjungos muitų teritorijoje;

c) prašymas pateiktas atitinkamai kompetentingai muitinės įstaigai;

d) prašymas nėra susijęs su anksčiau išduotu ir tam pačiam pareiškėjui adresuotu leidimu, kuris per vienus metus iki prašymo pateikimo buvo pripažintas negaliojančiu arba atšauktas dėl to, kad pareiškėjas neįvykdė tuo sprendimu nustatytos pareigos.

Paslaugos teikėjas

Vilniaus teritorinė muitinė (LTVM0000)

Naujoji Riovonių g. 3, Vilnius

e. p. vilnius@lrmuitine.lt    

Kauno teritorinė muitinė (LTKM0000)

Jovarų g. 3, Kaunas

e. p. kaunas@lrmuitine.lt

Klaipėdos teritorinė muitinė (LTKL0000)

S. Nėries g. 4, Klaipėda

e. p. klaipeda@lrmuitine.lt

Paslaugos vadovas

Muitinės departamento Muitinės procedūrų skyriaus viršininkė Neringa Motiejūnaitė:

tel. (8 5) 266 6078;

e. p. neringa.motiejunaite@lrmuitine.lt

Paslaugos suteikimo trukmė

Per 120 kalendorinių dienų nuo prašymo priėmimo dienos

Paslaugos suteikimo kaina

Neatlygintinai

Prašymo forma ir turinys

Prašymų turinį reglamentuoja Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446   A priede ir Komisijos įgyvendinimo  reglamento (ES) 2015/2447  A priede suformuluoti reikalavimai. Vadovaujantis šiais reikalavimais, Muitinės sprendimų verslininko portale įdiegta standartizuota prašymo forma, priklausoma nuo prašymo tipo.

Europos Komisijos parengti vartotojo vadovai šių formų pildymui pateikiami čia:

1. Prašymas pateikti bendrąją garantiją (anglų kalba);

2. Prašymas taikyti laikinojo įvežimo perdirbti procedūrą (anglų kalba);

3. Prašymas taikyti laikinojo išvežimo perdirbti procedūrą (anglų kalba);

4. Prašymas taikyti galutinio vartojimo procedūrą (anglų kalba);

5. Prašymas taikyti laikinojo įvežimo procedūrą (anglų kalba);

6. Prašymas suteikti įgaliotojo išdavėjo statusą (anglų kalba);

7. Prašymas suteikti įgaliotojo gavėjo TIR operacijoms statusą (anglų kalba);

8. Prašymas suteikti įgaliotojo siuntėjo statusą (anglų kalba);

9. Prašymas suteikti įgaliotojo gavėjo  statusą (anglų kalba);

10. Prašymas atidėti mokėtino muito mokėjimą (anglų kalba);

11. Prašymas suteikti įgaliotojo bananų svėrėjo statusą (anglų kalba);

12. Prašymas turėti laikinojo saugojimo sandėlius (anglų kalba);

13. Prašymas steigti reguliariąją laivybos liniją (anglų kalba);

14. Prašymas naudoti sandėlius prekių muitiniam sandėliavimui (anglų kalba);

15. Prašymas naudoti specialias plombas (anglų kalba);

16. Prašymas naudoti elektroninį transporto dokumentą kaip muitinės deklaraciją (anglų kalba).

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant paslaugą

Paslauga elektroninė

 

Informacija atnaujinta 2019-11-26