English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Muitų teisės aktuose nustatytos paslaugos

ES muitinės sprendimų sitema

1.       

Paslaugos versija

2

2.       

Paslaugos pavadinimas

Leidimų, susijusių su muitų teisės aktų taikymu  suteikimas

3.       

Paslaugos apibūdinimas

Pareiškėjo prašymu, kompetentinga muitinės įstaiga nagrinėja ir priima sprendimus dėl leidimų, susijusių su muitų teisės aktų taikymu, suteikimo. Asmuo, kompetentingai muitinės įstaigai pateikdamas elektroninį prašymą gali kreiptis dėl šių leidimų:

1. Leidimas pateikti bendrąją garantiją, įskaitant sumažinto dydžio bendrąją garantiją arba atleidimą nuo pareigos ją teikti.  

2. Leidimas taikyti laikinojo įvežimo perdirbti procedūrą.

3. Leidimas taikyti laikinojo išvežimo perdirbti procedūrą.

4. Leidimas taikyti galutinio vartojimo procedūrą.

5. Leidimas taikyti laikinojo įvežimo procedūrą.

6. Įgaliotojo išdavėjo statuso suteikimas ir leidimas tuo statusu naudotis.  

7. Įgaliotojo gavėjo TIR operacijoms statuso suteikimas ir leidimas tuo statusu naudotis. 

8. Įgaliotojo siuntėjo statuso, kuriuo naudojamasi prekėms įforminant Sąjungos tranzito procedūrą,  suteikimas ir leidimas tuo statusu naudotis.

9. Įgaliotojo gavėjo statuso, kuriuo naudojamasi prekėms įforminant Sąjungos tranzito procedūrą, suteikimas ir leidimas tuo statusu naudotis.

10. Leidimas atidėti mokėtino muito mokėjimą, jei leidimas nesuteikiamas dėl vienintelės operacijos.

11. Įgaliotojo bananų svėrėjo statuso suteikimas ir leidimas tuo statusu naudotis.

12. Leidimas turėti laikinojo saugojimo sandėlius.

13. Leidimams steigti reguliariąją laivybos liniją.

14. Leidimas naudoti sandėlius prekių muitiniam sandėliavimui.

15. Leidimas naudoti specialias plombas.

16. Leidimas naudoti elektroninį transporto dokumentą kaip muitinės deklaraciją.

17. Leidimas naudoti supaprastintas deklaracijas.

18. Sumų, kurios yra prekių muitinės vertės dalis, nustatymo supaprastinimo leidimas.

19. Leidimas atlikti centralizuotą muitinį įforminimą.

20. Leidimas pateikti muitinės deklaraciją (taip pat ir eksporto procedūros atveju) įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu.

21. Leidimas naudotis savikontrole.

22. Leidimas naudoti tranzito deklaraciją, kurioje pateikiama mažiau duomenų.

Elektroninė paslauga, skirta prašymų pateikimui,  prašymų bei  leidimų valdymui teikiama naudojantis Muitinės sprendimų verslininko portalu, prie kurio jungiamasi adresu: https://customs.ec.europa.eu/tpui-cdms-web/.

Kompetentinga muitinės įstaiga laikoma muitinės įstaiga, veikianti toje vietoje, kurioje laikomi ar yra prieinami pagrindiniai muitinei reikalingi pareiškėjo apskaitos registrai ir kurioje bus vykdoma bent dalis veiklos, kuriai taikomas sprendimas.

Kompetentinga muitinės įstaiga ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos patikrina, ar įvykdytos to prašymo priėmimo sąlygos ir elektroniniu pranešimu informuoja pareiškėją apie prašymo priėmimą.

Pateikdamas prašymą, atitinkamas asmuo prisiima atsakomybę už visus toliau išvardytus atvejus:

a) prašyme pateiktos informacijos tikslumą ir išsamumą;

b) visų  prašymą papildančių dokumentų autentiškumą, tikslumą ir galiojimą;

c) kai taikytina – visų pareigų, susijusių su atitinkamos muitinės procedūros įforminimu konkrečioms prekėms arba su operacijomis, kurias leista atlikti, vykdymą.

Kompetentinga muitinės įstaiga, priėmusi palankų sprendimą dėl leidimo išdavimo, prašymą tenkina, muitinės leidimui suteikia  registracijos numerį, ir elektroniniu pranešimu informuoja pareiškėją apie muitinės leidimo išdavimą. 

4.       

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Sąjungos muitinės kodekso (Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 952/2013)  22-32 straipsniai. 

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446  8-18 straipsniai ir  A priedas.

Komisijos įgyvendinimo  reglamento (ES) 2015/2447 8-15 straipsniai ir A priedas.

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/414, 2021 m. kovo 8 dienos.

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017-10-25 įsakymas Nr. 1B-891 „Dėl muitinės leidimų, įtrauktų į Sąjungos muitinės kodekso Muitinės sprendimų  sistemą, valdymo proceso aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos Mokesčių administravimo įstatymo 88 straipsnis  (leidimas Nr. 10).

Lietuvos Respublikos finansų ministro 1998-11-17 įsakymas Nr.268 „Dėl mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį teisės pažeidimą mokėjimo atidėjimo arba išdėstymo taisyklių patvirtinimo“  (leidimas Nr. 10).

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016-04-14 įsakymas Nr. 1B-273 „Dėl mokestinių prievolių užtikrinimo muitinėje taisyklių patvirtinimo“   (leidimas Nr. 1).

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016-04-28 įsakymas Nr. 1B-344 „Dėl leidimų taikyti tikslinio naudojimo ir perdirbimo specialiąją procedūrą išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (leidimai Nr.2-5).

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016-06-22 įsakymas Nr. 1B-536 „Dėl Sąjungos prekių muitinio statuso tvirtinimo, naudojantis įgaliotojo išdavėjo statusu, supaprastintos sąjungos ir bendrosios tranzito procedūros, atliekamos naudojantis įgaliotojo siuntėjo ir įgaliotojo gavėjo statusu, taikymu ir TIR procedūros užbaigimo, naudojantis įgaliotojo gavėjo statusu, taisyklių patvirtinimo“  (leidimai Nr.6-9).

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2006-05-04 įsakymas Nr. 1B-307 „Dėl įgaliotojo šviežių bananų svėrėjo statuso suteikimo ir panaikinimo bei išleidžiamų į laisvą apyvartą šviežių bananų siuntų masės tikrinimo muitinėje instrukcijos patvirtinimo“ (leidimas Nr. 11).

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017-04-05 įsakymas Nr. 1B-289 „Dėl leidimų turėti laikinojo saugojimo sandėlį išdavimo, pakeitimo, jų galiojimo sustabdymo, sustabdymo atšaukimo ir (arba) leidimų pripažinimo netekusiais galios taisyklių patvirtinimo“  (leidimas Nr. 12).

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2019-04-18 įsakymas Nr. 1B-356 „Dėl leidimo naudotis reguliariosios laivybos linijos statusu suteikimo taisyklių patvirtinimo“ (leidimas Nr. 13).

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016-12-07 įsakymas Nr. 1B-992 „Dėl leidimų turėti muitinės sandėlį išdavimo, pakeitimo, jų galiojimo sustabdymo ir (arba) panaikinimo taisyklių patvirtinimo (leidimas Nr. 14).  

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017-06-16 įsakymas Nr. 1B-501 „Dėl leidimų naudoti specialias plombas išdavimo taisyklių ir reikalavimų specialioms plomboms patvirtinimo“  (leidimas Nr. 15).  

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2020-12-28 įsakymas Nr. 1B-1052 „Dėl leidimų naudoti elektroninį transporto dokumentą kaip muitinės deklaraciją suteikimo taisyklių patvirtinimo“  (leidimas Nr. 16). 

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2021-10-19 įsakymu Nr. 1B-725 patvirtintas Leidimo supaprastinta tvarka deklaruoti sumas, kurios yra prekių muitinės vertės dalis, išdavimo tvarkos aprašas (leidimas Nr. 18).

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. 1B-392 „Dėl Muitinės deklaracijos pateikimo įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu taisyklių patvirtinimo“ (leidimas Nr. 20).

5.       

Paslaugos inicijavimas

 

Asmuo, Muitinės sprendimų sistemos verslininko portalo priemonėmis teikiantis kompetentingai muitinės įstaigai prašymą išduoti  leidimą turi pateikti visą reikalaujamą informaciją, būtiną priimti sprendimą.

Prieiga prie Muitinės sprendimų verslininko portalo suteikiama, vadovaujantis žemiau aprašyta tvarka.

Ekonominės veiklos vykdytojas turi būti registruotas:

Muitinės prievolininkų registre ir turi turėti galiojantį ekonominės veiklos vykdytojo registravimo ir identifikavimo (EORI) kodą, kuris naudojamas šių asmenų identifikavimui jiems vykdant veiklą reguliuojamą muitų teisės aktų visose ES valstybėse;

Bendro naudotojų valdymo portale (toliau – BAP) muitinės elektroninių paslaugų gavėju, adresas https://bap.lrmuitine.lt/.

Fiziniai ir juridiniai asmenys gali registruotis muitinės elektroninių paslaugų gavėjais, tvarkyti muitinės elektroninių paslaugų gavėjo paskyrą BAP priemonėmis Muitinės elektroninių paslaugų portalo taisyklių, patvirtintų Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 1B-234 „Dėl Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

Muitinės sprendimų verslininko portalo naudotojams numatyti veiklos profiliai, suteikiantys teises:  

  • CUST_CONSULTATIVE – prašymų ir leidimų duomenų peržiūra;
  • CUST_ADMINISTRATIVE – prašymų  ir leidimų  duomenų tvarkymas;
  • CUST_EXECUTIVE – prašymų ir leidimų  duomenų tvarkymas ir valdymas.

Muitinės elektroninių paslaugų naudotojai BAP priemonėmis identifikuojami muitinės išduotu ir BAP registruotu skaitmeniniu sertifikatu arba Elektroninių valdžios vartų priemonėmis, suteikiančiomis galimybę jo tapatybę patvirtinti per išorines sistemas, naudojant asmens tapatybės kortelę su integruotu kvalifikuotu skaitmeniniu sertifikatu, komercinių bankų internetinės bankininkystės sistemas, asmeninį kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą arba mobilųjį parašą.

Teikiant prašymą Lietuvos Respublikos muitinės įstaigoms, visada turi būti pasirenkama Lietuva. Prisijungimo prie Muitinės sprendimų verslininko portalo atvejus galima rasti čia.

Iškilus klausimams, kreiptis el. paštu [email protected]

6. Informacija ir dokumentai, reikalingi prašymui priimti

Prašymas suteikti leidimą, susijusį su muitų teisės aktų taikymu  priimamas, jeigu įvykdytos  šios sąlygos:

a) jei to reikia su prašymu susijusiai procedūrai taikyti, pareiškėjas yra registruotas muitinėje pagal Kodekso 9 straipsnį;

b) jei to reikia su prašymu susijusiai procedūrai taikyti, pareiškėjas yra įsisteigęs Sąjungos muitų teritorijoje;

c) prašymas pateiktas atitinkamai kompetentingai muitinės įstaigai;

d) prašymas nėra susijęs su anksčiau išduotu ir tam pačiam pareiškėjui adresuotu leidimu, kuris per vienus metus iki prašymo pateikimo buvo pripažintas negaliojančiu arba atšauktas dėl to, kad pareiškėjas neįvykdė tuo sprendimu nustatytos pareigos.

7.       

Paslaugos teikėjas

Vilniaus teritorinė muitinė (LTVM0000),

Naujoji Riovonių g. 3, Vilnius 

el. p. [email protected]   

Kauno teritorinė muitinė (LTKM0000),

Jovarų g. 3, Kaunas

el. p. [email protected]

Klaipėdos teritorinė muitinė (LTLM0000),

S. Nėries g. 4, Klaipėda

el. p.  [email protected]

8.       

Paslaugos vadovas

Muitinės departamento Muitinės procedūrų skyriaus viršininkė Neringa Motiejūnaitė:

tel. (8-5) 266 6078; 

el. p. [email protected]

9.   

Paslaugos suteikimo trukmė

Per 120 kalendorinių dienų nuo prašymo priėmimo dienos

10.   

Paslaugos suteikimo kaina

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai

11.   

Prašymo forma ir turinys

Prašymų turinį reglamentuoja Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 A priede ir Komisijos įgyvendinimo  reglamento (ES) 2015/2447  A priede suformuluoti reikalavimai. Vadovaujantis šiais reikalavimais Muitinės sprendimų verslininko portale įdiegta standartizuota prašymo forma, priklausomai nuo prašymo tipo.

Europos Komisijos parengti vartotojo vadovai šių formų pildymui (anglų kalba) pateikiami čia.

12.   

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant paslaugą

Paslauga elektroninė

13.   

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

-

 

Informacija atnaujinta 2022-02-10