English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Užsienio prekybos tarifinis reguliavimas

  • Lietuvos Respublikos muitinė
  • Verslui ir privatiems asmenims
  • Užsienio prekybos tarifinis reguliavimas
  • Antidempingo ir kompensaciniai muitai
  • Bendra informacija

Antidempingo ir kompensaciniai muitai

Antidempingo ir kompensacinės priemonės − tai legalios prekybos apsaugos priemonės, naudojamos ginti Bendrijos rinką. Šias priemones, esant apibrėžtoms sąlygoms, leidžia taikyti Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) nuostatos. Visa veikla, susijusi su antidempingo ir kompensacinėmis priemonėmis, yra vykdoma laikantis galiojančių tarptautinių įsipareigojimų, o ypač tų, kuriuos nustato Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) VI straipsnis.

Antidempingo ir kompensaciniai muitai renkami nepriklausomai nuo kitų importui paprastai taikomų muitų, mokesčių ar rinkliavų. Šie muitai taikomi tik į laisvą apyvartą Bendrijoje išleidžiamoms prekėms.

Teisinis pagrindas

•   2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (kodifikuota redakcija) (OL 2016 L 176, p. 21), su visais pakeitimais ir papildymais;

•   2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1037 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (kodifikuota redakcija) (OL 2016 L 176, p. 55), su visais pakeitimais ir papildymais;

•   tam tikrų šalių gamintojų prekėms konkrečius antidempingo ir kompensacinius muitus nustato atskiri ES teisės aktai.

Reglamentai, kuriais nustatomi laikinieji ar galutiniai antidempingo/kompensaciniai muitai, taip pat reglamentai arba sprendimai, kuriais priimami įsipareigojimai dėl kainų arba nutraukiami tyrimai ar procedūros, spausdinami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Šiuos teisės aktus ir kitus susijusius pranešimus galima rasti paieškos sistemoje EUR-Lex.

Apibendrintą informaciją apie konkrečiai prekei taikomas ES tarifinio reguliavimo priemones, įskaitant antidempingo bei kompensacinius muitus, galima rasti TARIC duomenų bazėje arba Lietuvos Respublikos integruotame tarife LITAR.

TARIC ir LITAR duomenų bazėse kaupiama toliau nurodyta informacija apie konkrečią priemonę: priemonės tipas, prekės kodas, teisinis pagrindas, kilmės šalis, muito norma, galiojimo laikotarpis, papildomos pastabos (išnašos).

Antidempingo muitai

Antidempingo muitas gali būti įvestas bet kuriam importuojamam iš Bendrijos narėmis nesančių valstybių produktui dempingo kaina, kurį išleidus į laisvą apyvartą Bendrijoje būtų padaryta žala.

Produktu dempingo kaina yra laikomas produktas, jeigu jo eksporto į Bendriją kaina yra mažesnė nei palyginamoji panašaus produkto kaina įprastomis prekybos sąlygomis eksportuojančioje valstybėje. Eksportuojančia valstybe paprastai laikoma produkto kilmės valstybė.

„Žala“ suprantama kaip materialinė žala Bendrijos pramonei, materialinės žalos grėsmė Bendrijos pramonei arba materialinės kliūtys tai pramonei kurtis. Žala nustatoma, remiantis ją patvirtinančiais įrodymais ir objektyviai ištyrus:
a)   importo dempingo kaina kiekius ir poveikį panašių produktų kainoms Bendrijos rinkoje; ir
b)   tokio importo sąlygotą poveikį Bendrijos pramonei.

Antidempingo priemonės nustatomos tokios, kokių pakanka pašalinti atsiradusią žalą.

Laikinosios priemonės

Jeigu preliminariai nustatomas dempingo faktas bei jo sąlygota žala Bendrijos pramonei, ir jeigu ginant Bendrijos interesus būtina užkirsti kelią tokiai žalai, gali būti nuspręsta pradėti taikyti laikinuosius muitus.

Laikinuosius muitus nustatančiame reglamente nurodyti produktai išleidžiami į laisvą apyvartą Bendrijoje tik tuo atveju, jei pateikiama laikinojo muito dydžio garantija.

Laikinieji muitai gali būti nustatyti šešiems mėnesiams, pratęsiant jų taikymą dar trejiems mėnesiams, arba gali būti iš karto nustatyti devyneriems mėnesiams.

Įsipareigojimai dėl kainų

Tuo atveju, kai preliminariai buvo nustatytas dempingas ir žala, Komisija gali priimti bet kurio eksportuotojo savanoriškus ir pakankamus įsipareigojimus peržiūrėti savo kainas ar nutraukti eksportą dempingo kainomis. Tokiu atveju ir tol, kol šie įsipareigojimai galioja, laikinieji muitai ar galutiniai muitai netaikomi atitinkamam prekių, gaminamų konkrečiame Komisijos sprendime dėl įsipareigojimų priėmimo nurodytų kompanijų, importui.

Galutinės priemonės

Kai galutinai nustatyti faktai įrodo, kad yra dempingas ir jo padaryta žala bei dėl Bendrijos interesų reikia įsikišti, įvedamas galutinis antidempingo muitas.

Muitą įvedančiame reglamente tiksliai apibrėžiamas muitas kiekvienam tiekėjui/gamintojui ar eksportuotojui arba, jeigu tai nepraktiška − suinteresuotai tiekiančiajai šaliai.

Jeigu laikinosios priemonės buvo taikomos, reglamente nustatoma, kuri laikinojo muito dalis turi būti galutinai surinkta. Jeigu galutinis antidempingo muitas yra didesnis nei laikinasis muitas, skirtumas nesurenkamas. Jeigu galutinis muitas yra mažesnis nei laikinasis muitas, muitas perskaičiuojamas.

Bet kuri antidempingo priemonė galioja tiktai tokį laiką ir tokiu mastu, kiek tai reikalinga neutralizuoti žalą sukeliantį dempingą.

Šios priemonės nustoja galioti praėjus penkeriems metams, nebent peržiūros metu būtų išsiaiškinta, kad jas reikia tęsti. Pranešimai apie artėjančią priemonių galiojimo pabaigą, apie netekusias galios ar išliekančias priemones yra skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Kai nustatoma, kad galiojančios priemonės yra apeinamos, antidempingo muitas gali būti išplėstas:
a)   panašių prekių importui iš trečiųjų valstybių; arba
b)   panašių prekių importui iš šalies, kuriai taikoma priemonė; arba
c)   prekių sudėtinėms dalims.

Laikinai pakitus rinkos sąlygoms bei atsižvelgiant į Bendrijos interesus, antidempingo priemonių taikymas gali būti laikinai sustabdytas. Priemonės gali būti laikinai sustabdomos tik tada, jeigu rinkos sąlygos laikinai pasikeitė tokiu mastu, jog nėra tikimybės žalai atsinaujinti dėl tokio laikinojo sustabdymo. Priemonių taikymas bet kada gali būti atnaujinamas, jeigu laikinojo sustabdymo priežastis išnyko.

Komisija reglamentu gali nurodyti muitinėms registruoti tam tikrų produktų importą, kad vėliau tokių produktų importui būtų galima pritaikyti antidempingo priemones nuo registracijos datos. Registracija gali būti numatyta reglamentu, kuriame nurodomas tokio veiksmo tikslas ir, jei reikia, galimos turtinės prievolės suma. Registruoti importą privaloma ne ilgesnį kaip devynerių mėnesių laikotarpį.

Kompensaciniai muitai

Kompensacinis muitas − apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Bendrijos narėmis nesančių valstybių priemonė, kai toks importas daro žalą Bendrijos pramonei arba kai egzistuoja žalos Bendrijos pramonei grėsmė arba esminės kliūtys tai pramonei kurtis. Kompensacinės priemonės neįvedamos, jeigu nustatoma, kad tiesioginės arba netiesioginės subsidijos dydis yra minimalus arba jeigu subsidijuoto importo apimtis ar žala Bendrijos pramonei yra mažareikšmės, ypač importo iš besivystančių valstybių atveju.

Prekė yra laikoma esanti subsidijuojama, jei yra gaunama nauda iš kompensuotinos subsidijos.

Kompensacinės priemonės nustatomos tokios, kokių pakanka pašalinti atsiradusią žalą.

Laikinosios priemonės

Preliminariai nustačius kompensuotiną subsidijavimą bei jo sąlygotą žalą Bendrijos pramonei, ir jeigu dėl Bendrijos interesų būtina įsikišti, gali būti įvesti laikinieji muitai.

Laikinuosius muitus nustatančiame reglamente nurodyti produktai išleidžiami į laisvą apyvartą Bendrijoje tik tuo atveju, jei pateikiama laikinojo muito dydžio garantija.

Laikinieji muitai gali būti įvesti ne ilgesniam kaip keturių mėnesių laikotarpiui.

Įsipareigojimai dėl kainų

Tuo atveju, kai preliminariai buvo nustatytas subsidijavimas ir žala, Komisija gali priimti bet kurio eksportuotojo savanoriškus ir pakankamus įsipareigojimus, kuriais remiantis:
a)   kilmės ir (arba) eksportuojanti valstybė sutinka nutraukti ar apriboti subsidiją arba imtis kitų priemonių dėl jos poveikio; arba
b)   bet kuris eksportuotojas įsipareigoja peržiūrėti savo kainas arba nutraukti eksportą, kuriam kompensuotinos subsidijos teikia naudą, į aptariamą vietovę tokiu būdu, kad žalingas subsidijų poveikis bus pašalintas.

Tokiu atveju, kol galioja šie įsipareigojimai, laikinieji muitai ar galutiniai muitai netaikomi atitinkamam prekių, pagamintų konkrečiame Komisijos sprendime dėl įsipareigojimų priėmimo nurodytų kompanijų, importui.

Galutinės priemonės

Kai galutinai nustatyti faktai rodo, kad egzistuoja kompensuotinos subsidijos ir jų padaryta žala bei dėl Bendrijos interesų reikia įsikišti, įvedamas galutinis kompensacinis muitas. Priemonės nenustatomos, jei subsidija arba subsidijos yra nutrauktos arba buvo įrodyta, jog subsidijos nebeteikia jokios naudos tiriamiems eksportuotojams.

Muitą įvedančiame reglamente tiksliai apibrėžiamas individualus muitas kiekvienam tiekėjui/gamintojui ar eksportuotojui arba, jeigu tai nepraktiška − tik suinteresuotai tiekiančiajai šaliai.

Jeigu laikinosios priemonės buvo taikomos, reglamente nustatoma, kuri laikinojo muito dalis turi būti galutinai surinkta. Jeigu galutinis kompensacinis muitas yra didesnis nei laikinasis muitas, skirtumas nesurenkamas. Jeigu galutinis muitas yra mažesnis nei laikinasis muitas, muitas perskaičiuojamas.

Bet kuri kompensacinė priemonė galioja tiktai tokį laiką ir tokiu mastu, kiek tai reikalinga darančioms žalą kompensuotinoms subsidijoms įveikti.

Šios priemonės nustoja galioti praėjus penkeriems metams, nebent peržiūros metu būtų išsiaiškinta, kad jas reikia tęsti. Pranešimai apie artėjančią priemonių galiojimo pabaigą, apie netekusias galios ar išliekančias priemones yra skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Kai nustatoma, kad galiojančios priemonės yra apeinamos, kompensacinis muitas gali būti išplėstas:
a)   panašių prekių importui iš trečiųjų valstybių; arba
b)   panašių prekių importui iš šalies, kuriai taikoma priemonė; arba
c)   prekių sudėtinėms dalims.

Komisija reglamentu gali nurodyti muitinėms registruoti tam tikrų produktų importą, kad vėliau tokių produktų importui būtų galima pritaikyti kompensacines priemones nuo registracijos datos. Registracija gali būti numatyta reglamentu, kuriame nurodomas tokio veiksmo tikslas ir, jei reikia, galimos turtinės prievolės suma. Registruoti importą privaloma ne ilgesnį kaip devynerių mėnesių laikotarpį.

Laikinai pakitus rinkos sąlygoms bei atsižvelgiant į Bendrijos interesus, kompensacinių priemonių taikymas gali būti laikinai sustabdytas. Priemonės gali būti laikinai sustabdomos tik tada, jeigu rinkos sąlygos laikinai pasikeitė tokiu mastu, jog nėra tikimybės žalai atsinaujinti dėl tokio laikinojo sustabdymo. Priemonių taikymas bet kada gali būti atnaujinamas, jeigu laikinojo sustabdymo priežastis išnyko.

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2022-07-04

DETALIAU