English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Muitinės mokymo centras

Muitinės mokymo centro nuostatai

PATVIRTINTA

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

generalinio direktoriaus 2011 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 1B-670

(Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

generalinio direktoriaus 2018 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 1B-1065 redakcija)

 

MUITINĖS MOKYMO CENTRO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Muitinės mokymo centras yra specialioji Lietuvos Respublikos muitinės (toliau – muitinė) įstaiga.

2. Muitinės mokymo centras yra biudžetinė įstaiga.

3. Muitinės mokymo centro savininkė yra valstybė.

4. Muitinės mokymo centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas). Muitinės departamento kompetenciją įgyvendinant Muitinės mokymo centro savininko teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymas, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos finansų ministro 1998 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 171 „Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

5. Muitinės mokymo centras  savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

6. Muitinės mokymo centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis savo sąskaitą Lietuvos Respublikoje registruotame banke, antspaudą su savo pavadinimu, naudojasi muitinės simbolika ir atributika.

7. Muitinės mokymo centro buveinės adresas yra: Jeruzalės g. 25, LT- 08420 Vilnius, Lietuvos Respublika.

 

II SKYRIUS

MUITINĖS MOKYMO CENTRO TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

8. Muitinės mokymo centro veiklos tikslas – užtikrinti muitinės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), tinkamą kvalifikaciją ir administracinius gebėjimus, kurie leistų jiems profesionaliai ir efektyviai atlikti tiesiogines pareigas, sėkmingai valdyti pokyčius.

9. Muitinės mokymo centro uždaviniai yra šie:

9.1. organizuoti ir vykdyti muitinės pareigūnų stažuotės įvadinį mokymą, muitinės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą;

9.2. organizuoti, vykdyti ir koordinuoti muitinės pareigūnų specialųjį parengimą;

9.3. organizuoti ir vykdyti verslo atstovų mokymą, tvirtinti asmenų, pageidaujančių teikti atstovavimo muitinėje paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje, profesinę kvalifikaciją.

10. Muitinės mokymo centras, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

10.1. vykdo priimtų į tarnybą muitinėje pareigūnų stažuotės įvadinį mokymą ir specialųjį parengimą;

10.2. vykdo muitinės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą;

10.3. išduoda išlaikiusiems baigiamuosius kvalifikacinius egzaminus ir, jeigu yra numatyta, išklausiusiems mokymo kursą atitinkamus pažymėjimus;

10.4. rengia muitinės pareigūnų įvadinio mokymo bei specialiojo parengimo programas;

10.5. rengia muitinės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programas;

10.6. organizuoja ir vykdo asmenų, pageidaujančių teikti atstovavimo muitinėje paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje, verslo atstovų mokymą, rengia mokymo programas ir kvalifikacinius egzaminus;

10.7. teikia tvirtinti Muitinės departamento generaliniam direktoriui mokymo programas;

10.8. pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus muitinės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo, mokymo proceso organizavimo ir jo kokybės užtikrinimo klausimais;

10.9. vykdo metodinį ir tiriamąjį darbą mokymo klausimais;

10.10. leidžia ir platina metodinę medžiagą, paskaitų komplektus, mokymo priemones, informacinius leidinius;

10.11. organizuoja muitinės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų bei kitų asmenų, kurie dalyvauja mokymuose Muitinės mokymo centre, apgyvendinimą;

10.12. atlieka kitas su muitinės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų bei kitų valstybės institucijų tarnautojų, verslo atstovų  mokymu ir kvalifikacijos tobulinimu susijusias funkcijas ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus ir jo pavaduotojų pavedimus.

 

III SKYRIUS

MUITINĖS MOKYMO CENTRO TEISĖS

 

11. Muitinės mokymo centras, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas savo funkcijas, turi teisę:

11.1. gauti iš Muitinės departamento struktūrinių padalinių, teritorinių muitinių ir specialiųjų muitinės įstaigų informaciją, išvadas, atliktų tyrimų dokumentus, kitus duomenis, susijusius su Muitinės mokymo centro vykdomais uždaviniais ir funkcijomis;

11.2. įvykdžius Muitinės departamento nustatytus muitinės pareigūnų stažuotės įvadinio mokymo, pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planus, mokyti kitų institucijų atstovus;

11.3. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti sutartis;

11.4. bendradarbiauti su Lietuvos bei užsienio šalių mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo įstaigomis;

11.5. teikti Muitinės departamentui siūlymus mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo organizavimo klausimais;

11.6. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka gauti paramą Muitinės mokymo centro uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;

11.7. naudotis kitomis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

 

IV SKYRIUS

MUITINĖS MOKYMO CENTRO DARBO ORGANIZAVIMAS

 

12. Muitinės mokymo centrui vadovauja direktorius, kurį skiria į pareigas ir iš jų atleidžia Muitinės departamento generalinis direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

13. Muitinės mokymo centro direktorius turi pavaduotoją, kurį skiria į pareigas ir iš jų atleidžia Muitinės departamento generalinis direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

14. Nesant Muitinės mokymo centro direktoriaus, jo pareigas eina Muitinės mokymo centro direktoriaus pavaduotojas. Nesant Muitinės mokymo centro direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo, Muitinės mokymo centro direktoriaus funkcijas atlieka Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas.

15. Muitinės mokymo centro direktorius:

15.1. vadovauja Muitinės mokymo centrui, planuoja ir organizuoja jo veiklą, užtikrina Muitinės mokymo centrui pavestų funkcijų vykdymą;

15.2. organizuoja ir kontroliuoja Muitinės mokymo centro darbo planų vykdymą ir tvirtina ataskaitas;

15.3. pagal kompetencija leidžia įsakymus ir kitus įsakymais tvirtinamus teisės aktus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;

15.4. tvirtina Muitinės mokymo centro vidaus tvarkos taisykles, struktūrinių padalinių nuostatus;

15.5. pagal kompetenciją nustatyta tvarka atstovauja Muitinės mokymo centrui kitose įstaigose ir organizacijose arba įgalioja tai daryti kitus Muitinės mokymo centro valstybės tarnautojus ar darbuotojus;

15.6. pagal kompetenciją sudaro sandorius, Muitinės mokymo centro vardu pasirašo sutartis arba įgalioja tai atlikti Muitinės mokymo centro direktoriaus pavaduotoją;

15.7. nustato kuruojamos veiklos sritis Muitinės mokymo centro direktoriaus pavaduotojui;

15.8. rūpinasi Muitinės mokymo centro valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimu;

15.9. užtikrina Muitinės mokymo centro valstybės tarnautojų ir darbuotojų saugą bei sveikatos apsaugą;

15.10. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

16. Muitinės mokymo centro direktoriaus pavaduotojas organizuoja ir kontroliuoja jo kuruojamų struktūrinių padalinių darbą, atlieka kitas jam pavestas funkcijas. Muitinės mokymo centro direktoriaus pavaduotojas yra tiesiogiai pavaldus Muitinės mokymo centro direktoriui.

17. Muitinės mokymo centro struktūriniai padaliniai savo veikloje vadovaujasi Muitinės mokymo centro direktoriaus patvirtintais atitinkamo struktūrinio padalinio nuostatais.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Muitinės mokymo centro vieši pranešimai skelbiami muitinės interneto svetainėje adresu www.lrmuitine.lt.

19. Muitinės mokymo centro nuostatai keičiami Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

20. Muitinės mokymo centras gali būti pertvarkomas, reorganizuojamas ir likviduojamas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

________________________

Informacija atnaujinta 2023-04-05