English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Muitinės kriminalinė tarnyba

Muitinės kriminalinės tarnybos vidaus tvarkos taisyklės

Patvirtinta

Muitinės kriminalinės tarnybos direktoriaus 2006 m. liepos 27d. įsakymu Nr.1R-125

(Muitinės kriminalinės tarnybos direktoriaus 2012 m. vasario  7 d. įsakymo Nr.  1R-30 redakcija ir 2013 m. rugsėjo 24 d. Nr. 105)              

MUITINĖS KRIMINALINĖS TARNYBOS VIDAUS TVARKOS

T  A  I  S  Y  K  L  Ė  S

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Muitinės kriminalinės tarnybos vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Muitinės kriminalinės tarnybos vidaus tvarką, kurios tikslas – daryti įtaką Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir atliekančių vidaus administravimą (toliau – pareigūnai ir darbuotojai), elgesiui, kad gerėtų jų ir visuomenės santykiai, taip pat nustatyti Muitinės kriminalinės tarnybos vidaus darbo tvarkos reikalavimus.

2. Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.

3. Už Taisyklių įgyvendinimą atsako Muitinės kriminalinės tarnybos direktorius.

II. DARBO IR POILSIO LAIKAS

4. Darbo laikas Muitinės kriminalinės tarnyboje nustatomas vadovaujantis Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statutu (Žin., 2000, Nr. 94-2917; 2003, Nr. 64-2881), Lietuvos Respublikos darbo kodeksu (Žin., 2002, Nr. 64-2569), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 990 „Dėl darbo laiko nustatymo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose“ (Žin., 2003, Nr. 79-3593), Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2010 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1B-449 „Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir muitinės įstaigų darbo laiko ir režimo nustatymo“.

5. Pareigūnams ir darbuotojams poilsio laikas nustatomas vadovaujantis Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statutu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708), Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 990 ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2010 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1B-449.

6. Pareigūnams ir darbuotojams, išskyrus nurodytiems Taisyklių 7 punkte, nustatoma 40 valandų trukmės penkių darbo dienų savaitė. Pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį dirbama nuo 800 iki 1700 valandos, penktadieniais - nuo 800 iki 1545 valandos. Šeštadienis ir sekmadienis – poilsio dienos. Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda, išskyrus sutrumpintą darbo laiką dirbančius darbuotojus.

7. Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymu nurodytų Muitinės kriminalinės tarnybos struktūrinių padalinių pareigūnai ir darbuotojai gali dirbti 12 arba 24 valandas per parą pagal suminę darbo laiko apskaitą.

8. Pareigūnams ir darbuotojams pertrauka pailsėti ir pavalgyti prasideda 1200 val. ir baigiasi 1245 val. Jei pareigūnui ar darbuotojui tenka dirbti per pietų pertrauką, jis gali papietauti ne pietų metu, apie tai informavęs tiesioginį savo viršininką.

9. Pareigūnams ir darbuotojams dirbant su videoterminalais kas valandą suteikiamos 10 minučių trukmės specialiosios pertraukos.

10. Pareigūnams ir darbuotojams, kurie dirba lauke arba nešildomose patalpose, kai aplinkos temperatūra žemesnė nei 17 laipsnių Celsijaus, arba veikiant kitiems nepalankiems sveikatai veiksniams, suteikiama ne rečiau kaip pusantros valandos ir ne trumpesnės 10 minučių pertraukos pailsėti bei pasišildyti tam skirtose buitinėse patalpose.

11. Pareigūnams ir darbuotojams, dirbantiems šios tvarkos 9 ir 10 punktų numatytomis sąlygomis, sudaromas specialių pertraukų grafikas bei nustatyta tvarka pažymimas darbo laiko apskaitos žiniaraštyje. Specialios pertraukos įskaitomos į darbo laiką.

12. Pareigūnai ir darbuotojai, palikdami Muitinės kriminalinę tarnybą ar kitą nustatytą tarnybos ar darbo vietą tarnybos ar darbo (toliau vadinama – darbas) tikslais, turi apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę. Norėdami išvykti ne darbo tikslais, pareigūnai ir darbuotojai turi gauti tiesioginio vadovo sutikimą.

13. Pareigūnai ir darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą, apie tai nedelsdami turi informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jeigu pareigūnai ar darbuotojai apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, tai gali padaryti kiti asmenys.

14. Pareigūnai ir darbuotojai išimtiniais atvejais (Muitinės kriminalinės tarnybos direktoriaus įsakymu, direktoriaus ar jo pavaduotojų rašytiniu arba žodiniu nurodymu, vadovaujantis Darbo kodekso 150-152 straipsnių nuostatomis) gali dirbti viršvalandžius, kurių bendroji trukmė per dvi dienas iš eilės neturi būti ilgesnė kaip keturios valandos, o per metus – šimtas dvidešimt valandų. Viršvalandžiai apskaitomi darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose.

15. Viršvalandiniu darbu nelaikomas Muitinės kriminalinės tarnybos  administracijos pareigūnų (direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų, struktūrinių padalinių, išskyrus Informacijos analizės, Nusikaltimų tyrimų, Narkotikų kontrolės, Paieškos, Technikos ir teritorinių skyrių, viršininkų ir jų pavaduotojų) darbas, viršijantis nustatytą darbo trukmę.

151. Muitinės kriminalinės tarnybos Informacijos analizės, Nusikaltimų tyrimų, Narkotikų kontrolės, Paieškos, Technikos, Rizikos valdymo ir teritorinių skyrių pareigūnai ir darbuotojai privalo dirbti viršijant nustatyto darbo laiko trukmę (neviršijant Darbo kodekso 152 straipsnyje nustatytos viršvalandinių darbų trukmės), taip pat poilsio ir švenčių dienomis bei nakties metu, kai nedelsiant būtina atlikti veiksmus, susijusius su muitų teisės aktų pažeidimų prevencija ir išaiškinimu, vykdyti operatyvinę veiklą, atlikti ikiteisminio tyrimo veiksmus, kai šių veiksmų negalima atlikti Taisyklių 6 punkte nustatytu darbo laiku.

III. BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI

16. Pareigūnai ir darbuotojai turi laikytis Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų etikos kodekso (Žin., 2002, Nr. 111-4958), darbuotojų saugą ir sveikatą, priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

17. Muitinės kriminalinės tarnybos patalpose leidžiama rūkyti tik tam skirtose, specialiai parengtose ir pažymėtose vietose. Kitose vietose, taip pat tarnybinėse transporto priemonėse, rūkyti draudžiama.

18. Pareigūnams ir darbuotojams draudžiama darbo metu būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių ar toksinių medžiagų.

19. Pareigūnai ir darbuotojai neturi laikyti jokių asmeninių maisto produktų ir gėrimų matomoje vietoje piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo vietose ir vartoti maisto produktų ar gėrimų piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo metu.

20. Pareigūnams ir darbuotojams draudžiama darbo laiku užsirakinti darbo patalpose, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktai nustato ką kitą.

21. Pareigūnai ir darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik pareigūnui ar darbuotojui esant.

22. Pareigūnai ir darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros energiją ir kitus materialinius Muitinės kriminalinės tarnybos išteklius.

23. Pareigūnams ir darbuotojams draudžiama naudotis Muitinės kriminalinės tarnybos elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis su darbu nesusijusiais tikslais. Interneto ryšys ir suteiktas tarnybinis elektroninis paštas naudojamas tik darbo funkcijoms atlikti.

24. Darbuotojai ir pareigūnai privalo efektyviai išnaudoti darbo laiką.

25. Pareigūnams ir darbuotojams draudžiama leisti pašaliniams asmenims naudotis Muitinės kriminalinės tarnybos elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis.

26. Kompiuterių, ryšių technikos priežiūrą bei remontą ir taikomosios programinės įrangos diegimą organizuoja ir šiuos darbus atlieka Muitinės kriminalinės tarnybos Informacijos analizės skyriaus pareigūnai arba už šią veiklą atsakingi juridiniai asmenys.

27. Muitinės pareigūnas ar darbuotojas, paskutinis toje patalpoje baigęs darbą, turi sutvarkyti darbo vietą, išjungti elektros prietaisus ir užrakinti patalpas.

IV. APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI

28. Pareigūnų uniformos dėvėjimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų uniformos išdavimo ir dėvėjimo taisyklės, patvirtintos Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2006 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. 1B-750 „Dėl Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų uniformos išdavimo ir dėvėjimo taisyklių patvirtinimo“.

29. Pareigūnai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų uniformos išdavimo ir dėvėjimo taisykles leista nedėvėti uniformos, ir darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga – švari, dalykinio stiliaus.

30. Pareigūnai ir darbuotojai, tiesiogiai neaptarnaujantys piliečių ir kitų asmenų, nedalyvaujantys posėdžiuose, komisijų ar kitoje veikloje, susijusioje su atstovavimu Muitinės kriminalinei tarnybai arba jos reprezentavimu, penktadieniais gali dėvėti laisvalaikio stiliaus drabužius.

31. Muitinės kriminalinės tarnybos direktorius, direktoriaus pavaduotojai arba struktūrinių padalinių viršininkai, kurių nuomone, pareigūno ar darbuotojo apranga ir išvaizda neatitinka Taisyklių 29 punkto reikalavimų, turi teisę įpareigoti pareigūną ar darbuotoją ateityje rengtis ir tvarkytis tinkamai.

V. ELGESIO REIKALAVIMAI

32. Pareigūnai ir darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja Muitinės kriminalinę tarnybą.

33. Muitinės kriminalinėje tarnyboje turi būti vengiama triukšmo, pašalinių garsų, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, pareigūnai ir darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, aptarnaujamais ir kitais asmenimis.

34. Pareigūnams ir darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius.

35. Pareigūnams ir darbuotojams draudžiama laikyti necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir orumą turinio informaciją darbo vietoje.

VI. KITI REIKALAVIMAI

36. Pareigūnai laikosi Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų, laiku pateikia Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymu paskirtam  pareigūnui privačių interesų deklaracijas.

37. Atleidžiamas iš tarnybos ir darbo pareigūnas ar darbuotojas privalo ne vėliau kaip atleidimo dieną grąžinti tarnybinį ar darbo pažymėjimą ir kitus dokumentus (tarnybinio automobilio techninį pasą, tyrimų bylas ir kt.) bei darbo ir asmenines apsaugos priemones, kurias jis turėjo eidamas pareigas, taip pat turi pateikti šių Taisyklių priede (priedas Nr.1) nustatytos formos atsiskaitymo lapelį. Atleidžiami iš tarnybos pareigūnai privalo grąžinti uniformą.

38. Pareigūnai ir darbuotojai įeidami, išeidami ar priimdami interesantus Muitinės kriminalinės tarnybos administraciniame pastate privalo laikytis Asmenų patekimo į Muitinės kriminalinės tarnybos patalpas tvarkos, patvirtintos Muitinės kriminalinės tarnybos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 1R-112 „Dėl asmenų patekimo į Muitinės kriminalinės tarnybos patalpas tvarkos patvirtinimo“.

39. Su pareigūnais ir darbuotojais, kurių darbas tiesiogiai susijęs su materialinių vertybių saugojimu, priėmimu, išdavimu, pardavimu, pirkimu, gabenimu, taip pat su pareigūnais ir darbuotojais, kuriems perduodamos priemonės naudoti darbe, sudaromos visiškos materialinės atsakomybės sutartys (priedas Nr. 2).

391. Muitinės kriminalinės tarnybos pastate Žalgirio g. 127, Vilniuje, ir šalia pastato esančioje teritorijoje vykdomas asmenų vaizdo stebėjimas. Šio vaizdo stebėjimo ir jo metu gautų asmens duomenų tvarkymo tikslas – užtikrinti Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 31 str. 4 d. 7 p. reikalavimų įvykdymą („jei zonoje saugoma informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“, įėjimas į zoną arba įėjimai į zonoje esančias patalpas turi būti stebimi vaizdo kameromis, turi būti kaupiamas 30 kalendorinių dienų vaizdo archyvas“), taip pat užtikrinti vaizdo stebėjimo zonoje matomų Muitinės kriminalinės tarnybos patalpų, priklausančios teritorijos, kito turto, informacijos, taip pat asmenų saugumą. Duomenų gavėjas – teisėsaugos institucijos, jeigu įvyksta teisės aktų pažeidimai. Duomenų tvarkytojas – Muitinės kriminalinės tarnybos Technikos skyrius

VII. PAREIGŪNŲ IR DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

40. Pareigūnui ar darbuotojui, pažeidusiam Taisykles, taikoma tarnybinė ar drausminė atsakomybė.

41. Pareigūnų ir darbuotojų tarnybinę ar drausminę atsakomybę reglamentuoja Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statutas, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas ir Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

42. Su šiomis Taisyklėmis supažindinamas kiekvienas pareigūnas ir darbuotojas pasirašytinai.

43. Priimami į tarnybą ir darbą pareigūnai ir darbuotojai su šiomis Taisyklėmis supažindinami prieš pradedant jiems dirbti..

Informacija atnaujinta 2018-04-27