English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Muitinės kriminalinė tarnyba

Muitinės kriminalinės tarnybos nuostatai

 

MUITINĖS KRIMINALINĖS TARNYBOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Muitinės kriminalinė tarnyba (toliau – Tarnyba) yra specialioji Lietuvos Respublikos muitinės (toliau – muitinė) įstaiga.

2. Tarnyba yra biudžetinė įstaiga.

3. Tarnybos savininkė yra valstybė.

4. Tarnybos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas). Muitinės departamento kompetenciją įgyvendinant Tarnybos savininko teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymas, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos finansų ministro 1998 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 171 „Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

5. Tarnyba vykdo savo veiklą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

6. Tarnyba yra viešasis juridinis asmuo, turintis savo sąskaitą Lietuvos Respublikoje registruotame banke, antspaudą su savo pavadinimu, naudojasi muitinės simbolika ir atributika.

7. Tarnybos administracijos buveinė yra adresu: Žalgirio g. 127, LT-08217 Vilnius, Lietuvos Respublika.

 

II. TARNYBOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

8. Tarnybos tikslas – užtikrinti efektyvią muitinės įgyvendinamų teisės aktų pažeidimų prevenciją ir padarytų muitinės įgyvendinamų teisės aktų pažeidimų bei kitų muitinei vykdant savo funkcijas išaiškėjusių teisės aktų pažeidimų išsamų tyrimą.

9. Tarnybos uždaviniai yra šie:

9.1. užtikrinti muitinės kompetencijai priskirtų teisės aktų įgyvendinimą;

9.2. organizuoti ir vykdyti muitinės įgyvendinamų teisės aktų ir kitų muitinės kompetencijai priskirtų teisės aktų pažeidimų prevenciją, išaiškinimą ir tyrimą;

9.3. vykdyti tarptautinį ir tarpžinybinį bendradarbiavimą tiriant nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus, susijusius su muitinės veikla;

9.4. pagal Tarnybos kompetenciją įgyvendinti Lietuvos Respublikos muitinės veiklos strategiją.

10. Tarnyba, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

10.1. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka atlieka ikiteisminį tyrimą dėl nusikalstamų veikų, išaiškėjusių muitinei atliekant tiesiogines funkcijas, numatytas jos veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose;

10.2. vykdo kriminalinę žvalgybą su muitinės veikla susijusių nusikalstamų veikų faktams išaiškinti;

10.3. renka, analizuoja ir vertina informaciją apie kontrabandos ir kitų su muitinės veikla susijusių nusikalstamų veikų ir pažeidimų tendencijas;

10.4. vykdo muitinės įgyvendinamų teisės aktų pažeidimų rizikos valdymą centriniu lygiu;

10.5. nagrinėja ekonomines, teisines ir kriminogenines kontrabandos ir kitų su muitinės veikla susijusių nusikalstamų veikų ir pažeidimų priežastis ir sąlygas, pagal kompetenciją imasi priemonių joms šalinti;

10.6. organizuoja ir vykdo prevencinio pobūdžio priemones kontrabandos ir kitų su muitinės veikla susijusių nusikalstamų veikų ir pažeidimų užkardymui;

10.7. teisės aktų nustatyta tvarka sulaiko neteisėtai gabenamas prekes, daiktus ir su jais susijusius asmenis nustatytam pažeidimui įforminti ar tyrimui atlikti;

10.8. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo sulaikytų ir suimtų asmenų konvojavimą;

10.9. bendradarbiauja su teritorinėmis muitinėmis ir kitomis muitinės įstaigomis ir pagal kompetenciją duoda joms privalomus nurodymus atlikti prevencines ar kitas priemones;

10.10. pagal kompetenciją bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos teisėsaugos ir kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis;

10.11. siekdama išaiškinti nusikalstamas veikas ar vykdydama jų prevenciją, organizuoja ir vykdo bendras operacijas su kitomis teisėsaugos institucijomis;

10.12. pagal kompetenciją bendradarbiauja su Europos Sąjungos institucijomis, kitų valstybių institucijomis, organizacijomis muitinės įgyvendinamų teisės aktų pažeidimų prevencijos, tyrimų, rizikos valdymo ir informacijos rinkimo srityse;

10.13. pagal kompetenciją atstovauja muitinei Europos Sąjungos, užsienio valstybių institucijose ir tarptautinėse organizacijose;

10.14. Muitinės departamentui įgaliojus tvarko kitų valstybės institucijų, įstaigų duomenų bazių duomenis ir nustatyta tvarka teikia juos muitinės įstaigų pareigūnams, karjeros valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai);

10.15. tvarko Tarnybos specialiosios technikos, ginklų, šaudmenų apskaitą ir kontroliuoja jų naudojimą;

10.16. atlieka visus prekių, paslaugų ir darbų pirkimų, susijusių su kriminaline žvalgyba, organizavimo ir vykdymo veiksmus (įskaitant sutarčių sudarymą), kurie numatyti atlikti perkančiajai organizacijai pagal Pirkimų, susijusių su žvalgybinio pobūdžio veikla, tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 282 „Dėl Pirkimų, susijusių su žvalgybinio pobūdžio veikla, tvarkos aprašo patvirtinimo“;

10.17. nustatyta tvarka rengia, dalyvauja rengiant, derina teisės aktų, susijusių su muitinės įgyvendinamų teisės aktų pažeidimų prevencija ir tyrimais, projektus, teikia siūlymus ir pastabas;

10.18. pagal kompetenciją analizuoja ir apibendrina muitinės įgyvendinamų teisės aktų taikymo praktiką ir teikia Muitinės departamentui siūlymus dėl jų tobulinimo;

10.19. dalyvauja atliekant priimamų į tarnybą ir darbą muitinėje pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų specialiuosius tikrinimus;

10.20. nagrinėja asmenų skundus, prašymus bei siūlymus Tarnybos veiklos klausimais, imasi priemonių nustatytiems trūkumams ir pažeidimams šalinti;

10.21. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas bei Muitinės departamento generalinio direktoriaus ir jo pavaduotojų pavedimus.

 

III. TARNYBOS TEISĖS

 

11. Tarnyba, vykdydama savo funkcijas, pagal kompetenciją turi teisę:

11.1. tikrinti, ar asmenys laikosi muitinės įgyvendinamų teisės aktų, ir reikalauti pašalinti priežastis, sudarančias galimybes juos pažeisti;

11.2. nustatyta tvarka teikti Muitinės departamentui ir kitoms institucijoms siūlymus ir gauti iš jų informaciją bei išaiškinimus dėl muitinės įgyvendinamų teisės aktų taikymo;

11.3. gauti iš Muitinės departamento struktūrinių padalinių, muitinės įstaigų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, taip pat įstaigų, įmonių ir organizacijų bei asmenų informaciją, išvadas, atliktų tyrimų dokumentus, kitus duomenis, susijusius su Tarnybos veikla;

11.4. nustatyta tvarka atlikti muitinį tikrinimą, susipažinti ir paimti buhalterinės apskaitos, prekių gabenimo, įsigijimo dokumentus, gauti patikrinimų, revizijų medžiagas, prekių pavyzdžius ir kitą reikalingą informaciją galimam pažeidimui nustatyti, taikyti Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso ir Kriminalinės žvalgybos įstatymo numatytas ikiteisminio tyrimo ir kriminalinės žvalgybos priemones;

11.5. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti sutartis;

11.6. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka gauti paramą uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;

11.7. naudotis kitomis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

 

IV. TARNYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

12. Tarnybai vadovauja direktorius, kurį skiria į pareigas ir iš jų atleidžia Muitinės departamento generalinis direktorius Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto nustatyta tvarka.

13. Tarnybos direktorius turi pavaduotoją, kurį skiria į pareigas ir iš jų atleidžia Muitinės departamento generalinis direktorius Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto nustatyta tvarka.

14. Nesant Tarnybos direktoriaus, jo pareigas eina Tarnybos direktoriaus pavaduotojas.

15. Tarnybos direktorius:

15.1. vadovauja Tarnybai, planuoja ir organizuoja jos veiklą, užtikrina Tarnybai pavestų funkcijų vykdymą;

15.2. pagal kompetenciją leidžia įsakymus ir kitus įsakymais patvirtintus teisės aktus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;

15.3. tvirtina Tarnybos vidaus tvarkos taisykles, skyrių nuostatus;

15.4. priima sprendimą arba įgalioja kitą Tarnybos pareigūną pradėti arba atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą;

15.5. pagal kompetenciją atstovauja Tarnybai Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijose, užsienio valstybių institucijose, tarptautinėse organizacijose arba suteikia atitinkamus įgaliojimus kitiems Tarnybos pareigūnams, karjeros valstybės tarnautojams arba darbuotojams;

15.6. sudaro sandorius arba įgalioja tai atlikti savo pavaduotojus, kitus muitinės pareigūnus, karjeros valstybės tarnautojus arba darbuotojus;

15.7. nustato kuruojamos veiklos sritis Tarnybos direktoriaus pavaduotojui;

15.8. užtikrina Tarnybos pareigūnų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų saugą bei sveikatos apsaugą;

15.9. vykdo kitas savo pareigybės aprašymo ir kitų teisės aktų nustatytas pareigas.

16. Tarnybos direktoriaus pavaduotojas organizuoja ir kontroliuoja jo kuruojamų struktūrinių padalinių darbą, atlieka kitas jam pavestas funkcijas. Tarnybos direktoriaus pavaduotojas yra tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui.

17. Tarnybos struktūriniai padaliniai savo veikloje vadovaujasi Tarnybos direktoriaus patvirtintais atitinkamo struktūrinio padalinio nuostatais.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Tarnybos vieši pranešimai skelbiami muitinės interneto svetainėje adresu www.lrmuitine.lt.

19. Tarnybos nuostatai keičiami Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

20. Tarnyba gali būti pertvarkoma, reorganizuojama ir likviduojama įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________

 

Informacija atnaujinta 2023-07-12