English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Muitinės laboratorija

Muitinės laboratorijos vidaus tvarkos taisyklės

PATVIRTINTA

Muitinės laboratorijos direktoriaus

2008 m. vasario 15 d.

įsakymu Nr. 3B-11        

(Muitinės laboratorijos direktoriaus

2016 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 3B-11 redakcija)

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Muitinės laboratorijos vidaus taisyklės (toliau vadinama – Taisyklės) reglamentuoja Muitinės laboratorijos vidaus tvarką, kurios tikslas – daryti įtaką Muitinės laboratorijos pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau vadinama – pareigūnai ir darbuotojai), elgesiui, kad gerėtų jų ir visuomenės santykiai.

2. Šių Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

3. Už Taisyklių įgyvendinimą atsako Muitinės laboratorijos direktorius.

II. DARBO IR POILSIO LAIKAS

4. Darbo laikas Muitinės laboratorijoje nustatomas vadovaujantis Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statutu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 990 „Dėl darbo laiko nustatymo valstybės ir savivaldybių įmonės, įstaigose ir organizacijose“ ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1B-32 „Dėl Muitinės departamento ir muitinės įstaigų darbo laiko nustatymo“.

5. Muitinės laboratorijoje pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį darbas pradedamas 8 valandą ir baigiamas 17 valandą, o penktadienį pradedamas 8 valandą ir baigiamas 15 valandą 45 minutės. Šeštadienis ir sekmadienis – poilsio dienos.

6. Pertraukos pailsėti ir pavalgyti trukmė – 45 minutės. Pertrauka pailsėti ir pavalgyti prasideda 12 valandą ir baigiasi 12 valandą 45 minutės. Pareigūnai ir darbuotojai pertrauką pailsėti ir pavalgyti naudoja savo nuožiūra.

7. Pareigūnams ir darbuotojams poilsio laikas nustatomas vadovaujantis Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statutu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 990 „Dėl darbo laiko nustatymo valstybės ir savivaldybių įmonės, įstaigose ir organizacijose“ ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1B-32 „Dėl Muitinės departamento ir muitinės įstaigų darbo laiko nustatymo“. Vadovaujantis šio įsakymo 4.1.2 punktu, šalių susitarimu gali būti nustatytas atskiras darbo grafikas.

8. Pareigūnai ir darbuotojai turi laikytis Muitinės laboratorijoje nustatyto darbo laiko režimo.

9. Pareigūnai ir darbuotojai, palikdami Muitinės laboratoriją tarnybos ar darbo (toliau vadinama – darbas) tikslais, turi apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę. Norėdami išvykti ne darbo tikslais, pareigūnai ir darbuotojai turi gauti tiesioginio vadovo sutikimą.

10. Pareigūnai ir darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą, apie tai turi informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti vėlavimo arba neatvykimo priežastis. Jei pareigūnai arba darbuotojai apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, tai gali padaryti kiti asmenys.

III. BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI

11. Muitinės laboratorijos patalpose, taip pat tarnybinėse transporto priemonėse, rūkyti draudžiama.

12. Pareigūnams ir darbuotojams draudžiama darbo metu būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių ar toksinių medžiagų.

13. Pareigūnai ir darbuotoji neturi laikyti jokių asmeninių maisto produktų ir gėrimų matomoje vietoje piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo vietose ir vartoti maisto produktų ar gėrimų piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo metu.

14. Pareigūnams ir darbuotojams draudžiama darbo laiku užsirakinti darbo patalpose, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktuose nustatyta kitaip.

15. Pareigūnai ir darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietose pašaliniai asmenys būtų tik pareigūnui ar darbuotojui esant.

16. Pareigūnai ir darbuotojai privalo laikytis teisės aktų nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų.

17. Pareigūnai ir darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros energiją ir kitus materialinius Muitinės laboratorijos išteklius.

18. Muitinės laboratorijos elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis pareigūnai ir darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.

19. Pareigūnams ir darbuotojams draudžiama leisti pašaliniams asmenims naudotis Muitinės laboratorijos elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro įranga ir kitomis priemonėmis.

20. Kompiuterių, ryšių technikos priežiūrą bei remontą ir taikomosios programinės įrangos diegimą organizuoja ir šiuos darbus atlieka Muitinės informacinių sistemų centro darbuotojai. 

IV. APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI

21. Pareigūnai ir darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga – švari, dalykinio stiliaus.

22. Pareigūnai ir darbuotojai, tiesiogiai neaptarnaujantys piliečių ir kitų asmenų, nedalyvaujantys posėdžiuose, komisijų ar kitoje veikloje, susijusioje su atstovavimu Muitinės laboratorijai arbas jos reprezentavimu, paskutinę savaitės darbo dieną gali dėvėti laisvalaikio stiliaus drabužius.

23. Muitinės laboratorijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo, kurio nuomone, pareigūno ar darbuotojo apranga ar išvaizda neatitinka šių Taisyklių 21 punkto reikalavimų, įpareigoja pareigūną ar darbuotoją ateityje rengtis ir tvarkytis tinkamai.

V. ELGESIO REIKALAVIMAI

24. Pareigūnai ir darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja Muitinės laboratoriją, kurioje dirba.

25. Pareigūnai ir darbuotojai turi laikytis Lietuvos Respublikos pareigūnų etikos kodekso, darbuotojų saugą ir sveikatą, priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, tarnybinės ir darbo drausmės, tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas pareigas ir funkcijas.

26. Muitinės laboratorijos pareigūnų ir darbuotojų tarpusavio santykiai turi būti grindžiami sąžiningumu ir mandagumu.

27. Muitinės laboratorijoje turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, pareigūnai ir darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, aptarnaujamais ir kitais asmenimis.

28. Pareigūnams ir darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius.

29. Pareigūnams ir darbuotojams draudžiama laikyti necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir orumą turinio informaciją darbo vietoje.

VI. PAREIGŪNŲ IR DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

30. Pareigūnui ar darbuotojui, pažeidusiam šias Taisykles, taikoma tarnybinė ar drausminė atsakomybė.

31. Pareigūnų ir darbuotojų tarnybinę ar drausminę atsakomybę reglamentuoja Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statutas, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas ir Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 32. Taisyklės gali būti keičiamos, papildomos, keičiantis įstatymas ir kitiems teisės aktams, keičiant Muitinės laboratorijos darbo organizavimą, reorganizuojant Muitinės laboratoriją.

33. Su patvirtintomis Taisyklėmis pasirašytinai supažindinami visi Muitinės laboratorijos pareigūnai ir darbuotojai.

34. Muitinės laboratorijos patvirtintos vidaus tvarkos taisyklės skelbiamos Muitinės departamento interneto tinklapyje (www.lrmuitine.lt).

 

Informacija atnaujinta 2016-05-03