English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Muitinės departamentas

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos vidaus tvarkos taisyklės

Patvirtinta

Muitinės departamento generalinio direktoriaus

2013 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 1B-623

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) vidaus tvarką, kurios tikslas – daryti įtaką Muitinės departamento pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį ir atliekančių vidaus administravimą (toliau kartu vadinami darbuotojais), elgesiui, kad gerėtų jų ir visuomenės santykiai.

2. Muitinės departamento darbo organizavimo, darbuotojų darbo, komandiruočių, atostogų suteikimo bei kitus klausimus reglamentuoja Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintas Muitinės departamento darbo reglamentas.

3. Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.

4. Už Taisyklių įgyvendinimą atsako Muitinės departamento generalinis direktorius.

II. DARBO IR POILSIO LAIKAS

5. Darbo laikas Muitinės departamente nustatomas Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymu vadovaujantis Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statutu (Žin., 2000, Nr. 94-2917; 2003, Nr. 64-2881), Lietuvos Respublikos darbo kodeksu (Žin., 2002,             Nr. 64-2569), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 990 „Dėl darbo laiko nustatymo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose“ (Žin., 2003, Nr. 79-3593) ir kitais teisės aktais.

6. Darbuotojams poilsio laikas nustatomas vadovaujantis Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statutu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708), Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 990 ir kitais teisės aktais.

7. Darbuotojai turi laikytis Muitinės departamente nustatyto darbo laiko režimo.

8. Darbuotojai, palikdami Muitinės departamentą ar kitą nustatytą tarnybos ar darbo vietą tarnybos ar darbo (toliau – darbas) tikslais, turi apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę. Norėdami išvykti ne darbo tikslais, darbuotojai turi gauti tiesioginio vadovo sutikimą.

9. Darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą, apie tai nedelsdami turi informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jeigu darbuotojai apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, tai gali padaryti kiti asmenys.

III. BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI

10. Darbuotojai privalo laikytis Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų etikos kodekso (Žin., 2007, Nr. 1-45), darbuotojų saugą ir sveikatą, priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, bei saugoti savo ir kitų darbuotojų sveikatą ir gyvybę.

11. Muitinės departamento patalpose leidžiama rūkyti tik tam skirtose specialiai parengtose ir pažymėtose vietose. Kitose vietose, taip pat tarnybinėse transporto priemonėse rūkyti draudžiama.

12. Darbuotojams draudžiama darbo metu būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių ar toksinių medžiagų.

13. Darbuotojai neturi laikyti jokių asmeninių maisto produktų ir gėrimų matomoje vietoje piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo vietose ir vartoti maisto produktų ar gėrimų piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo metu.

14. Darbuotojams draudžiama darbo laiku užsirakinti darbo patalpose, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktai nustato ką kita.

15. Darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik darbuotojui esant.

16. Darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros energiją ir kitus materialinius Muitinės departamento išteklius.

17. Muitinės departamento elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.

18. Darbuotojams draudžiama leisti pašaliniams asmenims naudotis Muitinės departamento elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis.

19. Kompiuterių, ryšių technikos priežiūrą bei remontą ir taikomosios programinės įrangos diegimą organizuoja ir šiuos darbus atlieka Muitinės informacinių sistemų centro darbuotojai arba už šią veiklą atsakingi juridiniai asmenys.

20. Baigęs darbą, kiekvienas darbuotojas turi sutvarkyti savo darbo vietą ir išjungti elektros prietaisus, kuriais naudojosi darbo vietoje. Darbuotojas, paskutinis toje patalpoje baigęs darbą, dar turi išjungti bendrojo naudojimo elektros prietaisus ir užrakinti patalpą.

21. Darbuotojai privalo laikytis Muitinės departamento generalinio direktoriaus  įsakymais nustatytos Muitinės departamento patalpų atsarginių raktų saugojimo, naudojimo bei išdavimo darbuotojams bei Muitinės departamento praėjimo kontrolės režimo tvarkos.

IV. APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI

22. Muitinės pareigūnų uniformos dėvėjimo tvarką reglamentuoja Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintos Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų uniformos išdavimo ir dėvėjimo taisyklės.

23. Darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga – švari, dalykinio stiliaus.

24. Darbuotojai, tiesiogiai neaptarnaujantys piliečių ir kitų asmenų, nedalyvaujantys posėdžiuose, komisijų ar kitoje veikloje, susijusioje su atstovavimu Muitinės departamentui arba jo reprezentavimu, paskutinę savaitės darbo dieną gali dėvėti laisvalaikio stiliaus drabužius.

25. Muitinės departamento generalinis direktorius arba jo įgaliotas asmuo, kurio nuomone, darbuotojo apranga ir išvaizda neatitinka Taisyklių 23 punkto reikalavimų, turi teisę įpareigoti darbuotoją ateityje rengtis ir tvarkytis tinkamai.

V. ELGESIO REIKALAVIMAI

26. Darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja Muitinės departamentą.

27. Muitinės departamente turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, aptarnaujamais ir kitais asmenimis.

28. Darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius.

29. Darbuotojams draudžiama laikyti necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir orumą turinio informaciją darbo vietoje.

VI. DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

30. Darbuotojui, pažeidusiam Taisykles, taikoma tarnybinė ar drausminė atsakomybė.

31. Muitinės pareigūnų tarnybinę atsakomybę reglamentuoja Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statutas ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, valstybės tarnautojų – Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, – Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

32. Taisyklės skelbiamos Muitinės departamento interneto tinklalapyje.

Informacija atnaujinta 2017-02-09