English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Asmens duomenų apsauga

Įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos muitinėje yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas, kurio pareiga užtikrinti veiklos atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

Lina Pranskevičienė, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patarėja.

A. Juozapavičiaus g. 9,  Vilnius

Tel. 8 615 81416 el.p. [email protected].

Į duomenų apsaugos pareigūną galite kreiptis visais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

Už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo stebėseną Lietuvos Respublikoje atsakinga nacionalinė asmens duomenų priežiūros institucija − Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija:

L. Sapiegos g. 17, LT-10312, Vilnius

Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445

Faks. (8 5) 261 9494

El. p. [email protected]

Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos muitinėje taisykles rasite čia>> 

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos Respublikos muitinėje aprašą rasite čia.

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos administracinio pastato ir jam priklausančios teritorijos vaizdo stebėjimo ir jo priemonėmis gautų duomenų tvarkymo taisykles rasite čia.

Informuojame, kad Jus galime užfiksuoti muitinės mobiliųjų grupių tarnybinėse transporto priemonėse įrengtomis vaizdo stebėjimo ir garso įrašymo priemonėmis. Garsas įrašomas tik tarnybinio automobilio viduje. Vaizdas stebimas tarnybinio automobilio salono viduje ir išorėje fiksuojant asmenis ir transporto priemones, esančius prieš ir už mobiliųjų grupių transporto priemonės. Vaizdo stebėjimas ir garso įrašymas vyksta visą mobiliosios grupės ekipažo pamainos laiką. Apie tai informuojame ant muitinės mobiliųjų grupių tarnybinių automobilių užklijuotais informaciniais lipdukais.

Jūsų vaizdo ir garso duomenų valdytojas yra teritorinė muitinė, kurios valdomomis vaizdo stebėjimo priemonėmis Jūs buvote užfiksuoti.

Muitinės mobiliųjų grupių vaizdo ir garso duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas 2016/679 6 straipsnio e) punktu vykdant Lietuvos Respublikos muitinės įstatymo 10 straipsnio 6 dalyje, 18 ir 182 straipsniuose nustatytas funkcijas ir 19 straipsnio 1 dalies 1, 2, 6, 7 ir 9 punktuose nustatytas pareigas.

Jūsų vaizdo ir garso duomenis tvarkome tik siekdami užtikrinti:

  • Lietuvos Respublikos muitinės mobiliųjų grupių funkcijų atlikimą;
  • Lietuvos Respublikos muitinės įgyvendinamų teisės aktų pažeidimų atskleidimą, tyrimą ir prevenciją;
  • pareigas vykdančių pareigūnų ir kitų asmenų, visuomenės, taip pat tarnybinių transporto priemonių ir jose esančio turto saugumą;
  • galimų neteisėtų muitinės pareigūnų veikų atskleidimą, tyrimą ir prevenciją.

Vaizdo ir garso duomenų saugojimo terminai:

Muitinės mobiliųjų grupių tarnybinėse transporto priemonėse įrengtomis vaizdo ir garso įrašymo priemonėmis gauti duomenys saugomi ne ilgiau, nei 30 dienų.

Duomenų teikimas:

Jūsų vaizdo ir garso duomenys tretiesiems asmenims bus teikiami tik pagal rašytinį prašymą atsakingam muitinės darbuotojui įvertinus prašyme nurodytus prašomų pateikti vaizdo ir garso duomenų tvarkymo tikslus, teikimo bei gavimo teisinius pagrindus ir apimtį.

Kaip užtikriname Jūsų vaizdo duomenų saugą:

  • atliekame poveikio duomenų apsaugai vertinimus ir konsultuojamės su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija;
  • parenkame ir nuolat atnaujiname duomenų apsaugos priemones, atsižvelgdami į aktualius teisės aktų reikalavimus, duomenų ir informacinių technologijų saugumo standartus, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos ir duomenų apsaugos pareigūno rekomendacijas;
  • užtikriname, kad vaizdo duomenis tvarkantys muitinės darbuotojai būtų supažindinti su asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais ir konfidencialumo principu bei jų laikytųsi, bendradarbiautų su duomenų apsaugos pareigūnu ir užtikrintų, kad vaizdo stebėjimo priemonės būtų techniškai tvarkingos, o apie sutrikimus būtų nedelsiant pranešama vaizdo stebėjimo priemonių prižiūrėtojui.

 

Duomenų subjektai turi šias teises, įtvirtintas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente:

– teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą Lietuvos Respublikos muitinėje;

– teisę susipažinti su Lietuvos Respublikos muitinėje tvarkomais savo asmens duomenimis;

– teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis;

– teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);

– teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;

– teisę į asmens duomenų perkeliamumą;

– teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.

Duomenų subjektai, siekdami įgyvendinti Bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytas teises, turi pateikti prašymą. Prašymo pavyzdį rasite čia. Atkreipiame dėmesį, kad pateikiant prašymą turi būti patvirtinta duomenų subjekto tapatybė.

Lietuvos Respublikos muitinė prašymą privalo išnagrinėti ir atsakymą pateikti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Terminas gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir nagrinėjamų prašymų skaičių.

Duomenų subjektas taip pat turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl Lietuvos Respublikos muitinės veiksmų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu. Atmintinę asmenims, ketinantiems kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, rasite čia.

                     

 

 

Informacija atnaujinta 2023-08-31