English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Elektroninės sistemos

Sparčiosios nuorodos:

Verslininko sąsajos specifikacija

Prieigos prie muitinės tinklinės paslaugos testavimo aplinkoje suteikimo gairės

iMDAS kliento sąsajos specifikacija

 


 

Verslininko sąsajos specifikacija

Verslininko sąsajos specifikacija − dokumentas, kuriame apibrėžta sąsaja tarp MDAS sistemos ir ekonominės veiklos vykdytojų naudojamų taikomųjų programinių sistemų. Šios sąsajos apibrėžimas aprašo veiksmų sekų diagramas, keitimosi elektroniniais pranešimais scenarijus, apima visų elektroninių pranešimų, suprantamų kaip XML dokumentai, specifikavimą ir kitus detalius techninio komunikavimo (mainų) aspektus.

Dokumentų paketas skirtas ekonominės veiklos vykdytojų naudojamų taikomųjų programų, kurios keisis duomenimis su MDAS sistema, kūrėjams.

Nuo 2017 m. birželio 26 d. galioja dokumento, kuriame apibrėžtos bendrosios sąsajos tarp ekonominės veiklos vykdytojų naudojamų taikomųjų programinių sistemų ir muitinės informacinių sistemų nuostatos, techninio komunikavimo (mainų) aspektai ir kt., Verslininko sąsajos specifikacija (bendroji dalis) versija 1.10.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. galioja dokumento, kuriame apibrėžta sąsaja tarp MDAS sistemos ir ekonominės veiklos vykdytojų naudojamų taikomųjų programinių sistemų, Verslininko sąsajos specifikacija (I, II, III tomai) versija 2.30.

DĖMESIO !

Patikslintas Verslininko sąsajos specifikacijos III tomas, kuriame specifikuoti pranešimai, susiję su patobulintos Importo kontrolės sistemos pirmąja versija (ICS2 R1) - Verslininko sąsajos specifikacija (III tomas) versija 2.32. Pakeitimai (patikslinimai) išvardyti byloje MDAS-TIS-EN_v2.32_volume III_list_of_changes. Šis funkcionalumas yra įdiegtas muitinės testavimo aplinkoje.

Dokumente „Verslininko sąsajos specifikacija (III tomas versija 2.32)“ skelbiamų pakeitimų įsigaliojimo data 2021 m. kovo 15 d.

Atkreipiame dėmesį, kad:

- Nuo 2021 m. balandžio 27 d. įdiegus naują Nacionalinės tranzito kontrolės sistemos (toliau – NTKS) versiją, laikinojo saugojimo deklaracijų susiejimas su tranzito deklaracijomis ir prekių kiekio balansavimas MDAS nebus palaikomas. Papildomas procedūrų, elektroninių dokumentų susiejimo ir prekių kiekio balansavimo pranešimas (IELB20LT), kuriame deklaruojamas tranzito deklaracijos numeris, turės būti teikiamas (siunčiamas) sistemai NTKS.

- Dėl MDAS-TIS v2.30 apibrėžtų taisyklių R529LT ir R530LT naudojimo pradžios datos bus informuota atskiru pranešimu.

Informacija skirta Elektroninių garantijų pateikimo muitinei iš garanto informacinės sistemos funkcionalumo programinės įrangos kūrėjams - Garanto sąsajos specifikacija versija 1.30 ir Verslininko sąsajos specifikacija (bendroji dalis) versija 1.10. 

Informacija programinės įrangos muitinės tarpininkams ir deklarantams gamintojų dėmesiui. Vykdomi Verslininko portalo ir duomenų mainų su verslo sistemomis atnaujinimo darbai. Atnaujinamas paslaugos gavėjo paskyros registravimo ir aktyvavimo sprendimas. Prie paskyros paslaugų gavėjo atstovas galės prisijungti naudodamasis muitinės Bendrojo autentifikavimo portalo BAP priemonėmis, suteikiančiomis galimybę identifikuoti paslaugų gavėjo atstovą muitinėje registruotu skaitmeniniu sertifikatu ar Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos VIISP priemonėmis, suteikiančiomis galimybę patvirtinti tapatybę, naudojant asmens tapatybės kortelę su integruotais kvalifikuotais skaitmeniniais sertifikatais, komercinių bankų internetinės bankininkystės sistemomis, asmeniniu kvalifikuotu skaitmeniniu sertifikatu, mobiliuoju parašu. Parengta žiniatinklio paslaugos, skirtos verslo ir muitinės sistemų komunikacijai, specifikacija – EM-VARTAI FSS Išorinėms sistemoms v.2.30. Prieiga prie elektroninių muitinės paslaugų bus suteikiama, vadovaujantis šia specifikacija. 

Informacija atnaujinta 2021-03-10

 


 

Prieigos prie muitinės tinklinės paslaugos testavimo aplinkoje suteikimo gairės 

Norint gauti prieigą prie muitinės tinklinės sąsajos testavimo aplinkos, reikia atlikti šiuos žingsnius:

•    Bendro autentifikavimo portale (https://bap-app-tst.lrmuitine.lt) užregistruoti paslaugų gavėją (jungiantis per VIISP, o jei nėra galimybės El. valdžios vartuose atstovauti paslaugų gavėjui, registracijos formą pildyti BAP portale). Registracijos formoje nurodyti EORI kodą, jei jis paslaugų gavėjui yra paskirtas testinėje aplinkoje, kitu atveju – jį sugeneruos ir priskirs muitinės). Prisijungus naudotojui, sugeneruoti muitinės išduodamą skaitmeninį sertifikatą, kuris būtų naudojamas žiniatinklio paslaugos sesijos bilietui gauti (vadovaujantis dokumento „EM-VARTAI FSS išorinėms sistemoms specifikacijos“ v2.30 2.2 papunkčiu).

•    el. paštu itpc@lrmuitine.lt informuoti apie paslaugų gavėjo registraciją bei pateikti sistemos pavadinimą, versiją ir skaitmeninio sertifikato viešąją dalį. Testavimo tikslais galima naudoti bet kurį techniniu atžvilgiu galiojantį X.509 skaitmeninį sertifikatą, nepriklausomai nuo to, kaip jis yra sugeneruotas. Pageidaujamas failo plėtinys yra *.DER, tačiau priimamas bet kuris kitas standartinėmis priemonėmis iš *.DER konvertuojamas failas. Jei paslaugų gavėjas BAP priemonėmis registruotas be VIISP duomenų, laiške reikia pateikti sertifikato pasirašymo prašymą (CSR), parengtą vadovaujantis Sertifikato generavimo instrukcija.

Registracijos metu bus sukurtas muitinės tinklinės sąsajos naudotojas, paslaugos gavėjui bus priskirtas testinis EORI kodas, jei tokio kodo jis neturėjo, bei paslaugų gavėjo atstovui bus priskirtos papildomos atstovaujamos įmonės, kad sistemų kūrėjai teisingai įgyvendintų galimus atstovavimus.

Informacija atnaujinta 2021-01-15 

 


 

iMDAS kliento sąsajos specifikacija

Atsižvelgus į teisės aktų, susijusių su mažos vertės siuntų deklaravimu, pokyčius bei e-prekybos paketo įgyvendinimu, parengtas mažos vertės siuntų deklaracijų ir paštu atsiunčiamų prekių deklaracijų apdorojimo sistemos iMDAS kliento sąsajos specifikacijos projektas (versija v0.20). Šis dokumentas parengtas, vadovaujantis 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos Muitinės kodekso nuostatos, B priede H6 ir H7 duomenų rinkiniams nustatytais reikalavimais.

Dėmesio! iMDAS kliento sąsajos specifikacijos projekte pateikti duomenys nėra galutiniai, duomenų elementai ir jiems keliami reikalavimai gali kisti.

iMDAS paleidimo į gamybą data – 2021 m. liepos 1 d.

iMDAS kliento sąsajos specifikacija − dokumentas, kuriame apibrėžta sąsaja tarp naujai kuriamos MDAS sistemos dalies (toliau – iMDAS), atitinkančios naujus Sąjungos muitinės kodekso reikalavimus, bei muitinės klientų (fizinių bei juridinių asmenų) naudojamų taikomųjų programinių sistemų. iMDAS ir kliento sistemos komunikacija vyks per EM-VARTAI sistemą, naudojant žiniatinklio paslaugas, aprašytas EM-VARTAI išorinėms sistemoms skirtoje specifikacijoje, skelbiamoje šioje svetainėje. Prieiga prie elektroninių muitinės paslaugų bus suteikiama, vadovaujantis šia specifikacija. 

iMDAS kliento sąsajos specifikacijoje aprašytos veiksmų sekų diagramos, atitinkančios muitinės veiklos procesus, bei keitimosi elektroniniais pranešimais scenarijai, iMDAS ir kliento informacinės sistemos mainuose dalyvaujančių elektroninių pranešimų, suprantamų kaip XML dokumentai, struktūros ir kita techninė informacija. Specifikaciją sudaro du tomai: I tome pateikiama bendra informacija, II tome pateikiamos mažos vertės siuntų deklaracijų ir paštu atsiunčiamų prekių deklaracijų el. pranešimų struktūros, duomenų elementų pildymo taisyklės bei tarp kliento ir iMDAS vykdomų duomenų mainų, atitinkančių muitinės veiklos procesus, sekų diagramos. Kartu pridedamos xsd schemos.

Dokumentų paketas skirtas muitinės klientų naudojamų taikomųjų programų, kurios keisis duomenimis su iMDAS sistema, kūrėjams.

iMDAS kliento sąsajos specifikacijos projekte nurodytus testinius sąrašus programavimo reikmėms galite paimti čia [BUNDLE_iMDAS.zip] versija v.10.

iMDAS sąrašų aprašymai pateikti iMDAS kliento sąsajos specifikacijos I tomo 4-toje dalyje, sąrašų struktūra – faile ReferenceData.xsd

Informacija atnaujinta 2021-04-02

 

 


Pasiteirauti galite el. paštu ITPC@lrmuitine.lt

Informacija atnaujinta 2021-04-02