English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Muitinės procedūros

Laikinasis saugojimas

Ne Sąjungos prekės (toliau – prekės), vadovaujantis 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 952/2013), 5, 95, 144−149 straipsniais; 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (toliau – Reglamentas (ES) 2015/2446), 1, 2, 115−118, 149−150, 154 straipsniais, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. sausio 22 d. nutarimo Nr. 78 „Dėl Prekių gabenimo, laikymo ir tikrinimo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pasienio kontrolės punktų teritorijoje esančiose muitinės prižiūrimose uosto komplekso zonose taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 593 redakcija) nuostatomis, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 1B-275 „Dėl prekių laikinojo saugojimo“, saugomos laikinojo saugojimo sandėliuose.

Prašymo išduoti leidimą turėti laikinojo saugojimo sandėlį ir Leidimo turėti laikinojo saugojimo sandėlį formas rasite Leidimų turėti laikinojo saugojimo sandėlį išdavimo, pakeitimo, jų galiojimo sustabdymo, sustabdymo atšaukimo ir (arba) leidimų pripažinimo netekusiais galios taisyklių, patvirtintų Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 1B-289 „Dėl Leidimų turėti laikinojo saugojimo sandėlį išdavimo, pakeitimo, jų galiojimo sustabdymo, sustabdymo atšaukimo ir (arba) leidimų pripažinimo netekusiais galios taisyklių patvirtinimo“ 1 ir 3 prieduose.

Prekės į laikinojo saugojimo sandėlį padedamos įforminus joms laikinojo saugojimo deklaraciją. Laikinai saugomoms prekėms per 90 dienų turi būti įforminta muitinės procedūra arba jos turi būti reeksportuojamos.

Padedamos prekės į laikinojo saugojimo sandėlį turi būti įtraukiamos į laikinojo saugojimo sandėlio apskaitą, vadovaujantis Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1B-764 „Dėl Muitinės prižiūrimose prekių saugojimo vietose laikomų prekių apskaitos, tvarkymo ir apyvartos ataskaitos pildymo taisyklių patvirtinimo“ (Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 1B-860 redakcija).

Ne Sąjungos prekės, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 952/2013, 144–149 straipsniais, Reglamento (ES) 2015/2446, 115 ir 117 straipsniais, Reglamento (ES) 2015/2447 (2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios  tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas  Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės), 192 straipsniu, gali būti taip pat laikinai saugomos prekių turėtojo (toliau – asmuo) pageidaujamoje vietoje, Leidimų laikinai saugoti prekes šių prekių turėtojo pageidaujamoje vietoje suteikimo taisyklių, patvirtintų Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1B-359, nustatyta tvarka gavus teritorinės muitinės, kuriai pateiktos prekės, vienkartinį leidimą laikinai saugoti prekes šių prekių turėtojo pageidaujamoje vietoje (toliau – vienkartinis leidimas). Vienkartinis leidimas gali būti suteikiamas asmenims, atitinkantiems Reglamento (ES) Nr. 952/2013 148 straipsnio 2 dalies reikalavimus ir esantiems:

- prekių gavėjais, kurių importuojamoms prekėms reikalingos specialios saugojimo, iškrovimo ir tikrinimo sąlygos;

- Sąjungos tranzito procedūros vykdytojais ir (arba) prekių vežėjais (ekspeditoriais), jeigu nerandamas prekių gavėjas (importuotojas), o prekėms taikomi draudimai arba apribojimai;

- prekių gavėjais, Sąjungos tranzito procedūros vykdytojais ir (arba) vežėjais (ekspeditoriais) kitais atvejais, kai tai būtina dėl susidariusių aplinkybių.

Vienkartinis leidimas gali būti suteiktas, jeigu:

- pripažįstama, kad vieta, kurioje pageidaujama laikinai saugoti prekes, atitinka Reglamento 2015/2446 117 straipsnyje nustatytas sąlygas ir yra tinkama bei muitinei priimtina šioms prekėms laikinai saugoti;

- bus galima užtikrinti muitinės priežiūros priemonių taikymą;

- muitinės priežiūros priemonių taikymas atitiks Reglamento Nr. 952/2013 148 straipsnio 3 dalyje nustatytą sąlygą.

Leidimą suteikia muitinės posto, kuriam pateiktos prekės, viršininkas arba jo pavaduotojas, o jų nesant – pamainos viršininkas arba vadovaujantis pareigūnas.

Prekės, laikinai saugomos asmens pageidaujamoje vietoje, Reglamento 2015/2446 115 straipsnio 2 dalies b punkte nustatytomis sąlygomis kitą dieną po pateikimo deklaruojamos muitinės procedūrai įforminti.

Informacija atnaujinta 2018-01-04