English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Aktualijos

Dėl EK sprendimo neapmokestinti paramai skirtų prekių taikymo Lietuvos muitinėje (išaiškinimas)

Europos Komisija, atsižvelgdama Europos Sąjungos valstybių narių prašymus priėmė sprendimą (ES) 2020/491 neapmokestinti importo muitais ir PVM nuo 2020 m. sausio 30 d. iki 2020 m. liepos 31 d. importuojamų prekių, skirtų nemokamai išdalyti ar nemokamai naudotis nuo COVID-19 protrūkio nukentėjusiems, galintiems nukentėti arba su COVID-19 protrūkiu kovojantiems asmenims. Pateikiame išaiškinimą, kaip šis sprendimas bus taikomas praktiškai.

Importo muitais ir PVM neapmokestintas prekes gali importuoti:

- valstybinės organizacijos – tai valstybės įstaigos, viešosios įstaigos ar kiti nepelno siekiantys viešieji juridiniai asmenys;

- paramos gavėjo statusą turinčios organizacijos. Paramos gavėjo statusas suteikiamas Labdaros ir paramos įstatyme nurodytiems paramos gavėjams, turintiems minėto įstatymo ir Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka suteiktą paramos gavėjo statusą;

- pagalbos tarnybos, kai prekės importuojamos tokių tarnybų poreikiams patenkinti teikiant pagalbą nuo COVID-19 protrūkio nukentėjusiems, galintiems nukentėti arba su COVID-19 protrūkiu kovojantiems asmenims. Pagalbos tarnybų importuojamoms prekėms gali būti taikomas atleidimas nuo importo muitų ir PVM, jeigu jos yra valstybinės arba paramos gavėjo statusą turinčios organizacijos;

- dėl pirmiau nurodytų asmenų interesų veikiantys asmenys (tiekėjai, pirkimų organizatoriai, prekes dovanojantys subjektai ir pan.).

Valstybinės ar paramos gavėjo statusą turinčios organizacijos, taip pat pagalbos tarnybos turėtų turėti ir muitinei pareikalavus kartu su muitinės deklaracija pateikti atitinkamą jų statusą įrodantį dokumentą – registracijos pažymėjimą, paramos gavėjo statusą įrodantį dokumentą ir pan.

Jeigu prekes importuoja tiekėjai, pirkimų organizatoriai ar kiti asmenys valstybinių ar paramos statusą turinčių organizacijų interesais, muitinei pateikiamos sutartys, užsakymai ar kitokie dokumentai, kuriais būtų pagrįstas prekių importas tų organizacijų interesais. Prekių importas valstybinių ar paramos gavėjo statusą turinčių organizacijų interesais galimas tokiais atvejais, kai, pavyzdžiui, labdaros ir paramos fondas (paramos gavėjo statusą turinti organizacija) ar pelno siekianti įmonė kelių sveikatos priežiūros įstaigų užsakymu organizuoja prekių toms įstaigoms pristatymą – suranda trečiojoje šalyje tiekėją, nuperka prekes, jas importuoja į Lietuvos Respubliką (išleidžia į laisvą apyvartą) ir perleidžia toms sveikatos priežiūros įstaigoms, kurių užsakymu prekės buvo importuotos. Kad labdaros ir paramos fondo ar pelno siekiančios įmonės importuotos prekės nebūtų apmokestintos importo muitais ir PVM, kartu su muitinės deklaracija turėtų būti pateikti importuotojo susitarimai su sveikatos priežiūros įstaigomis ar tų įstaigų užsakymai importuotojui, kurie parodytų, kad prekės importuotos tų sveikatos priežiūros įstaigų interesais, jų veiklai užtikrinti Europos Komisijos sprendime nurodytiems tikslams.

Importuojant prekes valstybinių ar paramos gavėjo statusą turinčio organizacijų interesais kartu su muitinės deklaracija turi būti pateikiama ir garantija, kuri užtikrintų importo muitų ir PVM sumokėjimą, jeigu kartais prekės nebūtų perduotos toms organizacijoms, kurių interesais jos buvo importuotos. Garantijos būtų atsisakoma, kai muitinei bus pateikti prekių perleidimą organizacijoms, kurių interesais jos buvo importuotos, įrodantys dokumentai (sutartys, perleidimo aktai ar pan.).

Minėtu Europos Komisijos sprendimu nustatyta, kad importo muitais ir PVM neapmokestinamos prekės, kurias importuoja sprendime nurodytos organizacijos, todėl, pažymėtina, kad prekes, kurias importuoja fiziniai asmenys (dovanotas, įsigytas elektroninėje prekyboje ir pan.) apmokestinamos nustatytais importo muitais ir PVM, atsižvelgiant į teisės aktais numatytas mokestines išimtis: siuntos, kurių vertė neviršija 22 eurų, neapmokestinamos importo PVM, siuntos, kurių vertė neviršija 150 eurų, neapmokestinamos importo muitais, siuntos, neatlygintinai siunčiamos fiziniams asmenims jų asmeniniams ar šeimos poreikiams tenkinti ir kurios neviršija 45 eurų, neapmokestinamos importo muitais ir PVM (detalesnė informacija apie mokestinių lengvatų taikymą ir taikymo išimtis fiziniams asmenims pateikta muitinės interneto tinklapyje).

Atkreiptinas dėmesys, kad atleidimui nuo importo muitų ir PVM taikyti būtinos dvi sąlygos:

- prekes turėtų importuoti valstybinės arba paramos gavėjo statusą turinčios organizacijos (arba prekės importuojamos tokių organizacijų interesais); ir

- importuojamos prekės turėtų būti skirtos nemokamai išdalyti ar nemokamai naudotis nuo COVID-19 protrūkio nukentėjusiems, galintiems nukentėti arba su COVID-19 protrūkiu kovojantiems asmenims, taip pat pagalbos tarnybų savo reikmėms skirtos prekės.

Jeigu pelno siekianti įmonė importuos prekes, skirtas pardavimui vaistinėse, kitose prekybos vietose, nors prekės pagal savo pobūdį ir būtų skirtos apsisaugoti nuo COVID-19 protrūkio, tokios prekės būtų apmokestintos nustatytais importo muitais ir PVM. Taip pat, jeigu pelno siekianti įmonė importuotų prekes, skirtas apsisaugoti nuo COVID-19 protrūkio, ir jas išdalytų savo darbuotojams, atleidimas nuo importo muitų ir PVM nebūtų taikomas. Taip pat tokiu atveju, jeigu prekes, kurios pagal savo pobūdį galėtų būti skirtos apsisaugoti nuo COVID-19 protrūkio, importuoja paramos gavėjo statusą turinti organizacija, tačiau prekių nenumato nei nemokamai išdalyti, nei nemokamai duoti naudotis nuo COVID-19 protrūkio nukentėjusiems, galintiems nukentėti arba su COVID-19 protrūkiu kovojantiems asmenims, tokios prekės turėtų būti apmokestintos nustatytais importo muitais ir PVM.

Prekių panaudojimo tikslas deklaruojamas pateikiant importuojančios organizacijos rašytinį patvirtinimą, kad importuotos prekės bus naudojamos tik nemokamai išdalyti ar nemokamai naudotis nuo COVID-19 protrūkio nukentėjusiems, galintiems nukentėti arba su COVID-19 protrūkiu kovojantiems asmenims (jeigu prekės importuojamos valstybinių ar paramos gavėjo statusą turinčių organizacijų interesais, patvirtinimo muitinei pateikti nereikia), ir atitinkamai užpildant muitinės deklaraciją – taikant atleidimą nuo importo muitų ir PVM, nurodomas procedūros požymio kodas „Prekės, įvežamos nukentėjusiems nuo nelaimės C26“, o nacionaliniai procedūros požymio kodai – 017 arba 018 priklausomai nuo to, ar prekės yra akcizų objektas ir ar taikomas atleidimas nuo akcizų.

Prekės importo muitinės deklaracijoje gali būti deklaruojamos priskiriant jas konkrečioms TARIC subpozicijoms arba priskiriant 9919000060 TARIC subpozicijai. Tačiau, jeigu prekės muitinės deklaracijoje bus nurodomos priskiriant jas 9919000060 TARIC subpozicijai, importuotojas iki kitos savaitės, kada prekės buvo importuotos, antros dienos elektroninio pašto adresu COVID19PrekiuAtaskaita@lrmuitine.lt turės pateikti prekių sąrašą XLSX formatu, nurodant muitinės deklaracijos numerį, prekių kodus, kiekius ir kitą informaciją pagal Importo muitų ir pridėtinės vertės mokesčio netaikymo, esant ekstremaliajai situacijai, taisyklių, patvirtintų Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2020 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1B-263, priede pateiktą šabloną.

Baigtinio prekių, kurios neapmokestinamos importo muitais ir PVM, sąrašo nustatyta nėra, tačiau bet kokiu atveju prekės turėtų būti skirtos Komisijos sprendime nustatytiems tikslams – nemokamai išdalyti ar nemokamai naudotis nuo COVID-19 protrūkio nukentėjusiems, galintiems nukentėti arba su COVID-19 protrūkiu kovojantiems asmenims. Jeigu prekės pagal savo pobūdį visai neatitinka nustatytų tikslų, dėl kurių taikomas atleidimas, tokios prekės bus apmokestintos nustatytais importo muitais ir PVM.

Importuotos prekės nemokant importo muitų ir PVM gali būti skolinamos ar perleidžiamos tik toms valstybinėms organizacijoms ar paramos gavėjams, kurie turi teisę naudotis Komisijos sprendimu nustatytu atleidimu nuo importo muitų ir PVM. Jeigu prekės paskolinamos ar perleidžiamos organizacijoms, kurios neturi teisės pasinaudoti nustatytu atleidimu, taip pat jeigu prekės pradedamos naudoti ne tuo tikslu, dėl kurių jos buvo neapmokestintos, už tokias prekes turi būti sumokėti importo muitai ir PVM. Organizacija, apie tokį prekių perleidimą arba naudojimą turi informuoti teritorinę muitinę ir pateikti importo muitams ir PVM apskaičiuoti reikalingus duomenis. Importo muitų ir PVM sumokėjimo tvarką nustato Muitinės administruojamų mokesčių ir su jais susijusių sumų mokėjimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 748 „Dėl Muitinės administruojamų mokesčių ir su jais susijusių sumų mokėjimo taisyklių patvirtinimo“. Teritorinė muitinė, remdamasi pateiktais duomenimis, taip pat atsižvelgdama į muitinės deklaracijose pateiktą informaciją apskaičiuos mokėtinus importo muitus ir PVM bei apie mokėtiną jų sumą informuos asmenį, kuris apskaičiuotus importo muitus ir PVM turės sumokėti per 10 dienų nuo pranešimo įteikimo dienos.

Organizacijos, iki Komisijos sprendimo paskelbimo importavusios kovoti su COVID-19 protrūkio padariniais skirtas prekes, kurios buvo apmokestintos importo muitais ir PVM, turi teisę pateikti prašymą grąžinti sumokėtus mokesčius arba atsisakyti juos išieškoti, jeigu jie dar nesumokėti. Prašymas grąžinti importo muitus ir PVM arba atsisakyti juos išieškoti pateikiamas teritorinei muitinei, kurios veiklos zonoje registruota importuotojo buveinė.

Daugiau informacijos apie mokesčių lengvatas paramai COVID-19 protrūkio laikotarpiu interneto Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainėje 

.

 

Informacija atnaujinta 2020-04-09