English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Komisijos ir darbo grupės

Informacija apie komisijas ir darbo grupes, sudarytas svarbiems uždaviniams spręsti

Pavadinimas, tikslas

Teisės akto data ir numeris

Lietuvos Respublikos muitinės pertvarkos darbo grupė


Tikslas − parengti Lietuvos Respublikos muitinės pertvarkos į vieną juridinį asmenį planą ir pertvarkytos Lietuvos Respublikos muitinės organizacinę struktūrą.

MD generalinio direktoriaus 2018 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. 1B-216

Komisija darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientui nustatyti

MD generalinio direktoriaus 2017 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. 1B-117

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir verslo asociacijų atstovų darbo grupė eksportuojamų (reeksportuojamų) prekių išgabenimo iš prekių pateikimo vietų procesui tobulinti.

Tikslas − išanalizuoti eksportuojamų (reeksportuojamų) prekių išgabenimo įforminant TIR knygelę procesą ir galimybes jį patobulinti ir parengti siūlomą jo veiklos modelį; sudaryti parengto modelio įgyvendinimo priemonių plano projektą, apimantį bandomuosius projektus, teisės aktų parengimą, rezultatų pristatymą Muitinės konsultaciniame komitete, kitas darbo grupės siūlomas priemones modeliui įgyvendinti.

MD generalinio direktoriaus 2018 m. sausio 24 d. įsakymas Nr. 1B-63

Projekto „Vieningo informavimo ir konsultavimo tinklo sukūrimas muitinės klientams“ darbo grupė.

Tikslas − planuoti, organizuoti ir įgyvendinti projektą „Vieningo informavimo ir konsultavimo tinklo sukūrimas muitinės klientams“. 

MD generalinio direktoriaus 2018 m. sausio 22 d. įsakymas Nr. 1B-56

 

Muitinės leidimų projekto grupė

Tikslas − užtikrinti SMK muitinės sprendimų sistemos įdiegimą Lietuvos muitinėje terminais, nustatytais EK Mokesčių ir muitų sąjungos generalinio direktorato daugiamečiame elektroninės muitinės strateginiame plane (MASP) ir SMK darbo programoje, patvirtintoje Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2016/578.

MD generalinio direktoriaus 2017 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. 1B-115

Administracinės naštos mažinimo įgyvendinimo Lietuvos muitinėje darbo grupė.

Tikslas − nuolatos kaupti informaciją administracinės naštos mažinimo klausimais ir prireikus teikti metodinę paramą teisės aktų rengėjams atliekant nustatytus skaičiavimus.

MD generalinio direktoriaus 2017 m. sausio 24 d. įsakymas Nr. 1B-76

 

Darbo grupė „Vieningo konsultavimo ir informavimo Lietuvos muitinėje tinklo sukūrimas muitinės klientams“

Tikslas ‒ parengti Vieningo informavimo ir konsultavimo muitinėje organizacinio modelio ir priemonių, užtikrinančių muitinės klientų konsultavimą ir informavimą „vieno langelio“ principu, sukūrimo paslaugos viešojo pirkimo techninę specifikaciją ir pateikti įgyvendinančiajai institucijai paraišką finansavimui gauti.

MD generalinio direktoriaus 2017 m. sausio 20 d. įsakymas Nr. 1B-55

 

Veiklos efektyvumo tobulinimo ir darbo organizavimo gerinimo Lietuvos Respublikos muitinėje darbo grupė

Tikslas − tobulinti Lietuvos Respublikos muitinės valdymą ir efektyvinti organizacijos darbą.

MD generalinio direktoriaus 2017 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. 1B-42

 

Tarnybinės etikos komisija

Tikslas – vykdyti Tarnybinės etikos komisijos nuostatuose nustatytas funkcijas.

MD generalinio direktoriaus 2016 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. 1B-794

Nuolatinė komisija dėl MD patikėjimo teise valdomo valstybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti bei jo nurašymo

Tikslas – rūpintis, kad būtų teisingai ir pagrįstai pripažįstamas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti MD patikėjimo teise valdomas valstybės turtas.

MD generalinio direktoriaus 2016 m. rugsėjo 6 d. įsakymas Nr. 1B-715

Prekių klasifikavimo komisija

Tikslas – užtikrinti vieningą ir teisingą Kombinuotosios nomenklatūros ar kitų muitinės naudojamų nomenklatūrų taikymą, efektyviau spręsti sudėtingus prekių tarifinio klasifikavimo klausimus bei sutelkti šių klausimų nagrinėjimui Lietuvos Respublikos muitinės prekių klasifikavimo specialistus

MD generalinio direktoriaus 2016 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. 1B-629

Lietuvos Respublikos muitinės investicijų projektų atrankos komisija

Tiklsas ─ MD ir jam pavaldžių įstaigų investicijų projektams, kurie bus siūlomi asignavimų valdytojui – Finansų ministerijai – įtraukti į tam tikrų metų Valstybės investicijų programą, atrinkti.

MD generalinio direktoriaus  2016 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. 1B-397

 

Programos „Muitinė 2020“  koordinavimo ir priežiūros grupė

Tikslas − koordinuoti Europos Sąjungos muitinių veiksmų programą „Muitinė 2020“ bei užtikrinti efektyvų pagal šią programą suplanuotų priemonių įgyvendinimą Lietuvos muitinėje.

MD generalinio direktoriaus 2016 m. kovo 3 d. įsakymas Nr. 1B-157

MD valstybės tarnautojų vertinimo komisija

MD generalinio direktoriaus 2016 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. 1B-135

Sąjungos muitinės kodekso nuostatų įgyvendinimo koordinacinė grupė

Tikslas – vykdyti Sąjungos muitinės kodekso nuostatų įgyvendinimo darbų koordinavimą.

MD generalinio direktoriaus 2016 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. 1B-86

Projekto „IT įrangos, skirtos muitinės duomenų analizei ir apdorojimui, įsigijimas“ darbo grupė.

Tikslas – užtikrinti tinkamą Projekto sutarties vykdymą, projektų veiklų įgyvendinimą.

Pagrindas - Nacionalinės Vidaus saugumo 2014–2020 m. programos veiksmų įgyvendinimo planas.

MD generalinio direktoriaus 2016 m. sausio 22 d.  įsakymas Nr. 1B-62

Projektų priežiūros komitetas ir Projektų valdyba.

Tikslas – prižiūrėti Lietuvos Respublikos muitinės projektų valdymo procesą.

MD generalinio direktoriaus 2014 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. 1B-498

 

Saugos muitinėje koordinavimo komitetas

MD generalinio direktoriaus 2018 m. kovo 23 d. įsakymas Nr. 1B-239

MD statutinė komisija

MD generalinio direktoriaus 2016 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. 1B-33

Akcizų administravimo gerinimo komisija

Pagrindinis Komisijos uždavinys − užtikrinti efektyvų akcizų administravimą.

MD generalinio direktoriaus  2015 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr.1B-963

Tarnybinių gyvenamųjų patalpų (butų) skyrimo komisija

Tikslas ─ priimti sprendimą, suteikiant MD patikėjimo teise valdomas tarnybines gyvenamąsias patalpas MD pareigūnams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį.

MD generalinio direktoriaus  2015 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 1B-578

 

Realizuotinų ne Bendrijos prekių kainos (pradinės prekės pardavimo kainos ir prekės pardavimo aukcione kainos) nustatymo komisija

Tikslas ─ vykdyti sulaikytų prekių, daiktinių įrodymų (daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, daiktų, kurie yra administracinio teisės pažeidimo įrankis arba tiesioginis objektas), konfiskuotų, į valstybės pajamas perduotų, pripažintų bešeimininkėmis, neturinčių Bendrijos prekių muitinio statuso, prekių (toliau kartu vadinamos ne Bendrijos prekės), įvertinimą ir nuvertinimą

MD generalinio direktoriaus  2015 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. 1B-569

 

Ne Bendrijos prekių realizavimo komisija

Tikslas ─ vykdyti ne Bendrijos prekių realizavimą, ir F tipo muitinės sandėlyje apskaitomų prekių pripažinimą atliekomis

MD generalinio direktoriaus  2015 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. 1B-569

 

Neteisėtos apyvartos narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) naikinimo komisija

Tikslas ─ vykdyti paimtų iš neteisėtos apyvartos narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių), jų įpakavimo (taros), daiktinių įrodymų, ant kurių yra narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) liekanų naikinimą.

MD generalinio direktoriaus  2015 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. 1B-569

 

Sulaikytų prekių skaičiavimo komisija

Tikslas ─ vykdyti kiekio, kodo ir rūšies nustatymą sulaikytų prekių, pristatytų į F tipo muitinės sandėlį.

MD generalinio direktoriaus  2015 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. 1B-569

Pretenzijų nagrinėjimo komisija

Tikslas ─ vykdyti rašytinės pretenzijos nagrinėjimą dėl ne Bendrijos prekių realizavimo konkurso rezultatų ar konkurso vykdymo, realizuojant ne Bendrijos prekes.

MD generalinio direktoriaus  2015 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. 1B-569

 

Duomenų teikimo sutarčių darbo grupė.

Tikslas − koordinuoti MD ir muitinės įstaigų keistinų duomenų teikimo sutarčių sąrašo įgyvendinimą.

MD generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. 1B-268

Lietuvos Respublikos muitinės vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos teikimo komisija

Tikslas − priimti sprendimus ir teikti MD generaliniam direktoriui rekomendacijas dėl Lietuvos muitinės vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo ir humanitarinės pagalbos teikimo.

MD generalinio direktoriaus  2015 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. 1B-156

MD ir verslo asociacijų atstovų darbo grupė

Tikslas − identifikuoti eksporto sąlygų palengvinimo ir muitinės formalumų supaprastinimo problemas ir galimus jų sprendimo būdus.

MD generalinio direktoriaus  2014 m. balandžio 9 d. įsakymas Nr. 1B-220

 

Darbo grupė Europos Sąjungos muitinių kompetencijų sistemai diegti.

MD generalinio direktoriaus  2013 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 1B-0843

TIR procedūros vykdytojo leidimų išdavimo ir panaikinimo komitetas

MD generalinio direktoriaus 2011 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. 1B-15

Nuolatinė tarnybinių gyvenamųjų patalpų priežiūros komisija

Tikslas - atlikti periodines MD tarnybinių gyvenamųjų patalpų ir jose esančios įrangos būklės apžiūras.

MD generalinio direktoriaus 2010 m. spalio 20 d. įsakymas Nr. 1B-625

 

Muitinės muziejaus taryba

Muziejaus taryba svarsto Muziejaus veiklos programas ir jų įgyvendinimo rezultatus; ekspozicijų ir parodų planus; Muziejaus statuto, vidaus tvarkos taisyklių, ir kitų teisės aktų, susijusių su Muziejaus veikla, projektus.

MD generalinio direktoriaus  2010 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. 1B-588

 

Nelaimingų atsitikimų darbe, įvykusių MD pareigūnams vykdant veiklą, kuriai būdingi specifinės veiklos požymiai, nuolatinė specialioji ekspertų komisija

MD generalinio direktoriaus 2010 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. 1B-308

MD specialioji ekspertų komisija

Ji sudaryta MD struktūrinių padalinių ir muitinės įstaigų įslaptintos informacijos apsaugai koordinuoti, informacijos įslaptinimo pagrįstumui įvertinti, kitiems įslaptintos informacijos apsaugos sričių klausimams spręsti.

MD generalinio direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. 1B-776

Naudotų automobilių kainų žinynuose (kataloguose) aprobavimo komisija

Tikslas ‒ vykdo naudotų automobilių kainų žinynuose (kataloguose) esančių kainų analizę, vertinimą, teikia MD generaliniam direktoriui siūlymus dėl jų patvirtinimo.

MD generalinio direktoriaus 2008 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. 1B-413

Darbo grupė, atsakinga už muitinės kompetencijai priklausančių klausimų, susijusių su Europos Bendrijų nuosavais ištekliais, koordinavimą

MD generalinio direktoriaus  2006 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. 1B-228

 

Informacija atnaujinta 2022-02-17