English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Laisvos darbo vietos

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skelbia atranką į Vilniaus teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriaus vyriausiojo inspektoriaus (statutiniai valstybės tarnautojai) 2 pareigybes.. Pareigybių grupė –9.

Galioja nuo 2022-08-10 iki 2022-08-25

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skelbia atranką į Vilniaus teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės  skyriaus vyriausiojo  inspektoriaus (statutiniai valstybės tarnautojai) 2  pareigybes.. Pareigybių grupė –9.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 28 straipsnio 1 dalim ir 80 straipsniu, atrankoje gali dalyvauti tos pačios ar kitos statutinės įstaigos pareigūnai ir buvę pareigūnai, ministro nustatyta tvarka grąžinami į vidaus tarnybą.

Pagrindinės funkcijos: vyriausiojo inspektoriaus pareigybė reikalinga skyriaus nuostatuose priskirtiems uždaviniams ir funkcijoms vykdyti. Vyriausiasis inspektorius atlieka pareigas specialiojoje – prekių klasifikavimo, muitų ir mokesčių tarifų taikymo, prekių kilmės ir prekių muitinio įvertinimo teisingumo kontrolės – veiklos srityje  

Specialieji reikalavimai:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 m. įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

2 atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III skilties reikalavimus;

3. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo tvarkoje nustatytus reikalavimus III-jo lygio pareigūnų grupei;

4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos muitų teisės aktais, už kurių įgyvendinimą atsakinga muitinė, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą pagal šiai pareigybei priskirtą darbo sritį, gebėti juos taikyti praktiškai;

5. mokėti dirbti „MS Office“ programiniu paketu;

6. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį muitinės formalumų atlikimo srityje.

 

Pretendentai privalo pateikti:

1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas pretendento vardas, pavardė, nekarinis pareigūno laipsnis, einamos pareigos ir elektroninio pašto adresas.

2. Asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

3. Gyvenimo aprašymą.

4. Kitus dokumentus, būtinus patikrinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams:

4.1. dokumentus, patvirtinančius atitiktį sveikatos būklės ir fizinio pasirengimo reikalavimams (žr. pareigybės aprašymo 4.2 ir 4.3 papunkčius).

5. Privačių interesų deklaracijos kopiją.

Jeigu atrankoje dalyvauja atranką organizuojančios įstaigos pareigūnas, 2–4 punktuose nurodytų dokumentų jis gali nepateikti, nurodydamas prašyme, kad šių dokumentų kopijos yra jo tarnybos byloje.

 

Dokumentai priimami iki 2022 m. rugpjūčio 25  d.. Prieš pateikiant dokumentus prašome pasiteirauti tel. 8686 38808 arba e. paštu [email protected] dėl dokumentų pateikimo laiko ir būdo.

 

Papildoma informacija

 

 

Atranka vykdoma žodžiu vadovaujantis Atrankos į laisvas vidaus tarnybos sistemos pareigūno pareigas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1V-142 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ pakeitimo“ ir 2020 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 1V-321 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo pakeitimo“.

          

PATVIRTINTA

Muitinės departamento prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

generalinio direktoriaus

2019 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. 1B-331

 

VILNIAUS TERITORINĖS MUITINĖS TARIFŲ IR MUITINIO ĮVERTINIMO KONTROLĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO INSPEKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Vilniaus teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis inspektorius yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 9.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

3. Vyriausiojo inspektoriaus pareigybė reikalinga skyriaus nuostatuose priskirtiems uždaviniams ir funkcijoms vykdyti. Vyriausiasis inspektorius atlieka pareigas specialiojoje – prekių klasifikavimo, muitų ir mokesčių tarifų taikymo, prekių kilmės ir prekių muitinio įvertinimo teisingumo kontrolės – veiklos srityje.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 m. įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

4.2 atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III skilties reikalavimus;

4.3. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo tvarkoje nustatytus reikalavimus III-jo lygio pareigūnų grupei;

4.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos muitų teisės aktais, už kurių įgyvendinimą atsakinga muitinė, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą pagal šiai pareigybei priskirtą darbo sritį, gebėti juos taikyti praktiškai;

4.5. mokėti dirbti „MS Office“ programiniu paketu;

4.6. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį muitinės formalumų atlikimo srityje.

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 

5.1. atlieka išleistų į laisvą apyvartą importuotų prekių klasifikavimo, kilmės, lengvatinių muitų ir mokesčių tarifų taikymo, prekių muitinės vertės teisingumo tikrinimus, atsirenka prekes tikrinimui pagal nustatytą riziką ir apie pastebėtus pažeidimus ar neatitikimus nedelsdamas informuoja skyriaus viršininką (pavaduotoją);

5.2. atlieka mokestinius tyrimus ir supaprastintus mokestinius patikrinimus po prekių muitinio įforminimo dėl prekių klasifikavimo, kilmės, lengvatinių muitų ir mokesčių tarifų taikymo, muitinės vertės  teisingumo bei kitų muitinės deklaracijų bei pašto siuntoms įformintų dokumentų  duomenų taisymo pagal skyriui priskirtą kompetenciją ir nustatyta tvarka įformina atliktų tikrinimų rezultatus;

5.3. nagrinėja asmenų prašymus dėl muitinės deklaracijų duomenų taisymo pagal skyriui priskirtą kompetenciją;

5.4. išduoda prekių preferencinę kilmę ir Sąjungos statusą patvirtinančius dokumentus, informacijos sertifikatus INF4, atlieka vėlesnius prekių preferencinės kilmės tyrimus, taip pat veiksmus, susijusius su patvirtinto eksportuotojo įgaliojimų suteikimu, vykdo patvirtintų eksportuotojų priežiūrą;

5.5. nustatyta tvarka administruoja tarifines kvotas, vykdo Europos Sąjungos užsienio prekybos apsaugos (antidempingo, kompensacinių) priemonių taikymo priežiūrą;

5.6. kontroliuoja Europos Sąjungos bendrosios žemės ūkio politikos sričiai priklausančių  žemės ūkio ir žuvininkystės produktų importo kainas bei  muitų ir mokesčių  taikymo teisingumą;

5.7. klasifikuoja prekes, nustatyta tvarka administruoja prekių mėginius (pavyzdžius) ir rengia Prekių klasifikavimo aktus;

5.8. kaupia duomenis apie nustatytus pažeidimus, analizuoja, vertina ir nustato muitinės riziką, susijusią su prekių klasifikavimu, kilme, lengvatinių muitų ir mokesčių tarifų taikymu, muitine verte ir  nustatyta tvarka teikia informaciją kitiems struktūriniams padaliniams, postams apie pastebėtą riziką ir taiko kitus reikalingus veiksmus bei priemones rizikos sumažinimui;

5.9. rengia atsakymus, išvadas ir teikia informaciją pagal skyriui priskirtą kompetenciją suinteresuotoms valstybės institucijoms, asmenims ir kitiems teritorinės muitinės struktūriniams padaliniams;

5.10. rengia išvadas, specialisto išvadas   nebaigtų muitinės procedūrų bei  sulaikytų (konfiskuotų) prekių atvejais dėl šių prekių klasifikavimo, muitinio įvertinimo ir joms taikomų importo muitų ir mokesčių apskaičiavimo;

5.11. analizuoja skyriaus veiklos rezultatus prekių klasifikavimo, kilmės, lengvatinių muitų ir mokesčių tarifų taikymo, prekių muitinės vertės kontrolės srityje ir teikia išvadas skyriaus viršininkui (pavaduotojui) dėl veiklos rezultatų gerinimo;

5.12. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus;

5.13. Muitinės departamento prie LR finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2020 m.
          vasario 12 d. įsakymo Nr. 1B-112 redakcija

pildo Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraščius.

         

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis pareigūnas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus viršininkui.

 

 

Susipažinau

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

(data)

 

Informacija atnaujinta 2022-08-10