English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Laisvos darbo vietos

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skelbia atranką į Vilniaus teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriaus vyresniojo inspektoriaus (statutiniai valstybės tarnautojai) pareigybę.. Pareigybių grupė –11.

Galioja nuo 2022-08-10 iki 2022-08-25

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 28 straipsnio 1 dalim ir 80 straipsniu, atrankoje gali dalyvauti tos pačios ar kitos statutinės įstaigos pareigūnai ir buvę pareigūnai, ministro nustatyta tvarka grąžinami į vidaus tarnybą.

Pagrindinės funkcijos: vyresniojo inspektoriaus pareigybė reikalinga skyriaus  nuostatuose priskirtiems uždaviniams ir funkcijoms vykdyti. Vyresnysis inspektorius atlieka funkcijas specialiojoje – prekių klasifikavimo, muitų ir mokesčių tarifų taikymo, prekių kilmės ir prekių muitinio įvertinimo teisingumo kontrolės  – veiklos srityje.

Specialieji reikalavimai:

1. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos muitų teisės aktais,  už kurių įgyvendinimą  muitinė, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu,  Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu ir  kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą pagal šiai pareigybei priskirtą darbo sritį.

2. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją.

3.  Mokėti dirbti „MS Office“ programiniu paketu.

4. Atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III skilties reikalavimus.

5. Atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo tvarkoje nustatytus reikalavimus  III-jo lygio pareigūnų grupei.

Pretendentai privalo pateikti:

1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas pretendento vardas, pavardė, nekarinis pareigūno laipsnis, einamos pareigos ir elektroninio pašto adresas.

2. Asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

3. Gyvenimo aprašymą.

4. Kitus dokumentus, būtinus patikrinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams; 

4.1. dokumentus, patvirtinančius atitiktį sveikatos būklės ir fizinio pasirengimo reikalavimams (žr. pareigybės aprašymo 4.2 ir 4.3 papunkčius).

5. Privačių interesų deklaracijos kopiją.

Jeigu atrankoje dalyvauja atranką organizuojančios įstaigos pareigūnas, 2–4 punktuose nurodytų dokumentų jis gali nepateikti, nurodydamas prašyme, kad šių dokumentų kopijos yra jo tarnybos byloje.

 

Dokumentai priimami iki 2022 m. rugpjūčio 25  d.. Prieš pateikiant dokumentus prašome pasiteirauti tel. 8686 38808 arba e. paštu [email protected] dėl dokumentų pateikimo laiko ir būdo.

 

Papildoma informacija

 

 

Atranka vykdoma žodžiu vadovaujantis Atrankos į laisvas vidaus tarnybos sistemos pareigūno pareigas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1V-142 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ pakeitimo“ ir 2020 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 1V-321 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo pakeitimo“.

          

           PATVIRTINTA

Muitinės departamento prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

generalinio direktoriaus

2019 m. balandžio 10 d. įsakymu

Nr. 1B-331

 

VILNIAUS TERITORINĖS MUITINĖS TARIFŲ IR MUITINIO ĮVERTINIMO KONTROLĖS SKYRIAUS VYRESNIOJO INSPEKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Vilniaus teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriaus (toliau – skyrius) vyresnysis inspektorius yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 11.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

3. Vyresniojo inspektoriaus pareigybė reikalinga skyriaus nuostatuose priskirtiems uždaviniams ir funkcijoms vykdyti. Vyresnysis inspektorius atlieka pareigas specialiojoje – prekių klasifikavimo, muitų ir mokesčių tarifų taikymo, prekių kilmės ir prekių muitinio įvertinimo teisingumo kontrolės – veiklos srityje.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;

4.2. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III skilties reikalavimus;

4.3. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo tvarkoje nustatytus reikalavimus III-jo lygio pareigūnų grupei;

4.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos muitų teisės aktais, už kurių įgyvendinimą atsakinga muitinė, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą pagal šiai pareigybei priskirtą darbo sritį;

4.5. mokėti dirbti „MS Office“ programiniu paketu.

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. atlieka išleistų į laisvą apyvartą importuotų prekių klasifikavimo, lengvatinių muitų ir mokesčių tarifų taikymo, prekių muitinės vertės teisingumo tikrinimus, atsirenka prekes tikrinimui pagal nustatytą riziką ir apie pastebėtus pažeidimus ar neatitikimus nedelsdamas informuoja skyriaus viršininką (pavaduotoją);

5.2. atlieka mokestinius tyrimus ir supaprastintus mokestinius patikrinimus po prekių muitinio įforminimo dėl prekių klasifikavimo, lengvatinių muitų ir mokesčių tarifų taikymo, muitinės vertės  teisingumo ir kitų muitinės deklaracijų bei pašto siuntoms įformintų dokumentų duomenų taisymo pagal skyriui priskirtą kompetenciją ir nustatyta tvarka įformina atliktų tikrinimų rezultatus;

5.3. nagrinėja asmenų prašymus dėl muitinės deklaracijų duomenų taisymo pagal skyriui priskirtą kompetenciją;

5.4. kontroliuoja Europos Sąjungos bendrosios žemės ūkio politikos sričiai priklausančių  žemės ūkio ir žuvininkystės produktų importo kainas bei  muitų ir mokesčių  taikymo teisingumą;

5.4. klasifikuoja prekes, nustatyta tvarka administruoja prekių mėginius (pavyzdžius) ir rengia prekių klasifikavimo aktus;

5.5. išduoda prekių preferencinę kilmę ir Sąjungos statusą patvirtinančius dokumentus, informacijos sertifikatus INF4, atlieka vėlesnius prekių preferencinės kilmės tyrimus, taip pat veiksmus, susijusius su patvirtinto eksportuotojo įgaliojimų suteikimu, vykdo patvirtintų eksportuotojų priežiūrą;

5.6. nustatyta tvarka administruoja tarifines kvotas, vykdo Europos Sąjungos užsienio prekybos apsaugos (antidempingo, kompensacinių) priemonių taikymo priežiūrą;

5.7. kaupia duomenis apie nustatytus pažeidimus, analizuoja, vertina ir nustato muitinės riziką, susijusią su prekių klasifikavimu, lengvatinių muitų ir mokesčių tarifų taikymu, muitine verte, kilme ir  nustatyta tvarka teikia informaciją kitiems struktūriniams padaliniams, postams apie pastebėtą riziką ir taiko kitus reikalingus veiksmus bei priemones rizikos sumažinimui;

5.8. rengia išvadas, specialisto išvadas  nebaigtų muitinės procedūrų bei  sulaikytų (konfiskuotų) prekių atvejais dėl šių prekių klasifikavimo, muitinio įvertinimo ir joms taikomų importo muitų ir mokesčių apskaičiavimo, teikia informaciją pagal skyriui priskirtą kompetenciją suinteresuotoms valstybės institucijoms, asmenims ir kitiems teritorinės muitinės struktūriniams padaliniams;

5.9. analizuoja skyriaus veiklos rezultatus prekių klasifikavimo, lengvatinių muitų ir mokesčių tarifų taikymo, prekių muitinės vertės kontrolės srityje ir teikia siūlymus skyriaus viršininkui (pavaduotojui) dėl veiklos rezultatų gerinimo;

5.10. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

        

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis pareigūnas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus viršininkui.

 

Susipažinau

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

(data)

                                                                

 

 

 

Informacija atnaujinta 2022-08-10