English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Laisvos darbo vietos

Muitinės kriminalinė tarnyba skelbia konkursą į Muitinės kriminalinės tarnybos Rizikos valdymo skyriaus vyresniojo inspektoriaus (statutinis valstybės tarnautojas) pareigybę. Pareigybių grupė – 11. Pareiginės algos koeficientas – 7,2.

Galioja nuo 2022-08-10 iki 2022-08-25

Pagrindinės funkcijos: Pareigybė reikalinga vykdyti rizikos valdymą centriniu lygiu Lietuvos Respublikos muitinėje (toliau – muitinė), pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka keistis rizikos informacija su Europos Komisija ir Europos Sąjungos valstybių narių muitinių administracijomis, tarptautinėmis organizacijomis ir Lietuvos Respublikos institucijomis, atlikti Rentgeno kontrolės sistemų sugeneruotų radiografinių vaizdų analizę, vertinti muitinės deklaracijų riziką, vykdyti muitinės deklaracijų atranką tikrinimui, nustatyti muitinio  tikrinimo būdus, duoti privalomus pavedimus tikrinimui ir kontroliuoti pavedimų vykdymą dirbant su rizikos valdymo ir kitomis informacinėmis sistemomis. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo funkcijas specialiojoje – muitų teisės aktų pažeidimų atskleidimo ir prevencijos – veiklos srityje.

Specialieji reikalavimai:

1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;

2. būti gerai susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vidaus tarnybą, viešąjį administravimą, muitinės veiklą, administracinių nusižengimų teiseną, įslaptintos informacijos administravimą, asmens duomenų apsaugą;

3. Muitinės departamento prie LR finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2021 m.
          lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 1B-790 redakcija

      atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus suteikti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;

4. Neteko galios Muitinės departamento prie LR finansų ministerijos
       generalinio direktoriaus 2021 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 1B-790

5. atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, baigti privalomojo mokymo kursus ir būti susipažinęs su radiacinės saugos reikalavimais;

 6. Sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams sąvado III skiltį;

 7. atitikti keliamus fizinio pasirengimo reikalavimus, susijusius su fiziniais ir praktiniais gebėjimais eiti šias pareigas pagal trečią fizinio pasirengimo reikalavimų lygį;

 8. išmanyti teisės aktų projektų ir dokumentų rengimo taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai;

 9. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

 10. mokėti anglų arba rusų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu.

 

Bendrieji reikalavimai:

1. Būti Lietuvos Respublikos pilietis ir mokėti lietuvių kalbą.

2. Būti sukakęs ne mažiau kaip 18 metų ir ne daugiau kaip 60 metų.

3. Būti nepriekaištingos reputacijos.

4. Būti lojalus Lietuvos valstybei.

5. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.

6. Būti tokios sveikatos būklės, kuri leistų eiti pareigas vidaus tarnybos sistemoje.

7. Būti tokio fizinio pasirengimo, kuris leistų eiti pareigas vidaus tarnybos sistemoje.

Pretendentai privalo pateikti:

1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame privalo būti nurodyta kontaktinė informacija kur gali būti siunčiama rašytinė informacija pretendentui (prašymas adresuojamas Muitinės kriminalinės tarnybos direktoriui).

2. Asmens tapatybę, pilietybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

3. Darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus, jeigu pareigybės aprašyme pretendentui nustatytas  reikalavimas turėti darbo patirties (stažo) tam tikroje srityje.

4.Gyvenimo aprašymą.

5. Užpildytą pretendento anketą.

6. Pretendento  privačių interesų deklaracijos kopiją.

7. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro centrinės medicinos ekspertizės komisijos išvadą ir dokumentus, kuriais patvirtinama pretendento atitiktis bendrojo fizinio pasirengimo  reikalavimams, jeigu pretendento sveikatos bei fizinio pasirengimo patikrinimai yra atlikti ne vėliau nei prieš 12 mėnesių iki konkurso dokumentų pateikimo termino pabaigos (žr. pareigybės aprašymo 4.6 ir 4.7 papunkčius).

8. Dokumentus, patvirtinančius kalbos žinias (žr. pareigybės aprašymo 4.10 papunktį).

 

 

Dokumentai priimami iki 2022 m. rugpjūčio 25  d. adresu: Žalgirio g.127., Vilnius, 311 kab. telefonas pasiteirauti 8-5-2748029, el. pašto adresas  [email protected]   Pretendentai dokumentus gali pateikti  konkursą organizuojančios įstaigos registruotu paštu arba nurodytu elektroniniu paštu (prašymai, siunčiami elektroniniu paštu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu).

Papildoma informacija

 

Pretendentai, prieš paskiriant juos į pareigas, turės nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su atitinkamos kategorijos (slaptumo žyma) įslaptinta informacija.

 

Konkursas vykdomas vadovaujantis Konkursų į laisvas Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų pareigas organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. vasario 25 d. įsakymu 1K-56 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo finansų ministro valdymo srityje“ (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1K-322 redakcija).

Užsienio kalbų mokėjimo lygio nustatymą reglamentuoja Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1V-447 „Dėl Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. 1V-279 redakcija).

 

PATVIRTINTA

Muitinės departamento

prie Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos

generalinio direktoriaus

2021 m. lapkričio 4 d.

įsakymu Nr. 1B-778

 

 

MUITINĖS KRIMINALINĖS TARNYBOS RIZIKOS VALDYMO SKYRIAUS

VYRESNIOJO INSPEKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Muitinės kriminalinės tarnybos Rizikos valdymo skyriaus (toliau – Rizikos valdymo skyrius) vyresnysis inspektorius yra statutinis valstybės tarnautojas (pareigūnas).

2. Pareigybės grupė – 11.

 

II SKYRIUS
PASKIRTIS

 

3. Pareigybė reikalinga vykdyti rizikos valdymą centriniu lygiu Lietuvos Respublikos muitinėje (toliau – muitinė), pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka keistis rizikos informacija su Europos Komisija ir Europos Sąjungos valstybių narių muitinių administracijomis, tarptautinėmis organizacijomis ir Lietuvos Respublikos institucijomis, atlikti Rentgeno kontrolės sistemų sugeneruotų radiografinių vaizdų analizę, vertinti muitinės deklaracijų riziką, vykdyti muitinės deklaracijų atranką tikrinimui, nustatyti muitinio  tikrinimo būdus, duoti privalomus pavedimus tikrinimui ir kontroliuoti pavedimų vykdymą dirbant su rizikos valdymo ir kitomis informacinėmis sistemomis. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo funkcijas specialiojoje – muitų teisės aktų pažeidimų atskleidimo ir prevencijos – veiklos srityje.

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;

4.2. būti gerai susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vidaus tarnybą, viešąjį administravimą, muitinės veiklą, administracinių nusižengimų teiseną, įslaptintos informacijos administravimą, asmens duomenų apsaugą;

4.3. Muitinės departamento prie LR finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2021 m.
          lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 1B-790 redakcija

     atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus suteikti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;

4.4. Neteko galios Muitinės departamento prie LR finansų ministerijos
       generalinio direktoriaus 2021 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 1B-790

4.5. atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, baigti privalomojo mokymo kursus ir būti susipažinęs su radiacinės saugos reikalavimais;

4.6. Sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams sąvado III skiltį;

4.7. atitikti keliamus fizinio pasirengimo reikalavimus, susijusius su fiziniais ir praktiniais gebėjimais eiti šias pareigas pagal trečią fizinio pasirengimo reikalavimų lygį;

4.8. išmanyti teisės aktų projektų ir dokumentų rengimo taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai;

4.9. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“  programiniu paketu;

4.10. mokėti anglų arba rusų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu.

 

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. atlieka Rentgeno kontrolės sistemų sugeneruotų radiografinių vaizdų analizę ir priima sprendimus ir duoda privalomus nurodymus dėl reikalingo muitinio tikrinimo;

5.2. atlieka rizikos analizę, renka, analizuoja, sistemina ir vertina informaciją apie rizikos veiksnius ir požymius;

5.3. muitinės informacinių sistemų ir kitų priemonių pagalba pagal nustatytus rizikos požymius atlieka muitinės deklaracijų rizikos įvertinimą ir atranką muitiniam tikrinimui, priima sprendimus dėl reikalingo muitinio tikrinimo pobūdžio ir vietos, duoda privalomus pavedimus muitiniam tikrinimui;

5.4. kontroliuoja pavedimų muitiniam tikrinimui vykdymo kokybę;

5.5. rengia rizikos profilių projektus, siūlymus dėl kitų rizikos mažinimo priemonių ir teikia juos Rizikos valdymo skyriaus viršininkui arba skyriaus viršininko pavaduotojui;

5.6. įveda rizikos profilius, kitus rizikos parametrus muitinės informacinėse sistemose arba teisės aktų nustatyta tvarka padaro juos kitaip prieinamus muitinį tikrinimą atliekantiems pareigūnams;

5.7. analizuoja rizikos profilių ir kitų rizikos parametrų taikymo rezultatus;

5.8. vertina rizikos mažinimo priemonių efektyvumą ir teikia siūlymus Rizikos valdymo skyriaus viršininkui arba skyriaus viršininko pavaduotojui dėl rizikos mažinimo priemonių efektyvumo didinimo;

5.9. per Europos Sąjungos ar jos institucijų informacines sistemas kreipiasi dėl rizikos informacijos į Europos Komisiją ar Europos Sąjungos valstybės narės (valstybių narių) muitinės administraciją ar jų prašymu teikia rizikos informaciją;

5.10. rengia raštų, kitų dokumentų projektus Rizikos valdymo skyriaus veiklos klausimais;

5.11. dalyvauja  tarptautinėse ir tarpžinybinėse operacijose, susijusiose su rizikos mažinimo priemonių taikymu;

5.12. teikia siūlymus Rizikos valdymo skyriaus viršininkui dėl teisės aktų, rizikos valdymui reikalingų informacinių sistemų tobulinimo;

5.13. teikia informaciją ir konsultacijas muitinės pareigūnams rizikos valdymo klausimais;

5.14. užtikrina tinkamą darbą su rizikos valdymo ir kitomis informacinėmis sistemomis;

5.15. tvarko Rizikos valdymo skyriaus dokumentus;

5.16. vykdo kitus su Muitinės kriminalinės tarnybos ar Rizikos valdymo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Muitinės kriminalinės tarnybos strateginiai tikslai.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus Rizikos valdymo skyriaus viršininkui.

___________________

 

Susipažinau

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

(data)

 

Informacija atnaujinta 2022-08-10