English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Laisvos darbo vietos

Muitinės kriminalinė tarnyba skelbia atranką į Rizikos valdymo skyriaus vyriausiojo inspektoriaus pareigybę (statutinis valstybės tarnautojas). Pareigybių grupė - 9.

Galioja nuo 2022-08-10 iki 2022-08-25

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 28 straipsnio 1 dalim ir 80 straipsniu, atrankoje gali dalyvauti tos pačios ar kitos statutinės įstaigos pareigūnai ir buvę pareigūnai, ministro nustatyta tvarka grąžinami į vidaus tarnybą.

1.        Pagrindinės funkcijos: pareigybė reikalinga rizikos valdymą centriniu lygiu, diegti naujoves ir gerąją patirtį rizikos valdymo srityje Lietuvos Respublikos muitinėje (toliau – muitinė), pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka keistis rizikos informacija su Europos Komisija ir Europos Sąjungos valstybių narių muitinių administracijomis, tarptautinėmis organizacijomis ir Lietuvos Respublikos institucijomis, atlikti Rentgeno kontrolės sistemų sugeneruotų radiografinių vaizdų analizę, vertinti muitinės deklaracijų riziką, vykdyti muitinės deklaracijų atranką tikrinimui, nustatyti muitinio  tikrinimo būdus, duoti privalomus pavedimus tikrinimui ir kontroliuoti pavedimų vykdymą dirbant su rizikos valdymo ir kitomis informacinėmis sistemomis. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo funkcijas specialiojoje – muitų teisės aktų pažeidimų atskleidimo ir prevencijos – veiklos srityje.

2.        Specialieji reikalavimai:

1.      turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

2.       turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį teisės aktų pažeidimų tyrimo ir atskleidimo srityje;

3.       būti gerai susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vidaus tarnybą, viešąjį administravimą, muitinės veiklą, administracinių nusižengimų teiseną, įslaptintos informacijos administravimą, asmens duomenų apsaugą;

4.       Muitinės departamento prie LR finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2021 m.
                lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 1B-790 redakcija

atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus suteikti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;

5.        atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, baigti privalomojo mokymo kursus ir būti susipažinęs su radiacinės saugos reikalavimais;

6.        sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams sąvado III skiltį;

7.       atitikti keliamus fizinio pasirengimo reikalavimus, susijusius su fiziniais ir praktiniais gebėjimais eiti šias pareigas pagal trečią fizinio pasirengimo reikalavimų lygį;

8.       išmanyti teisės aktų projektų ir dokumentų rengimo taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai;

9.       mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

10.     mokėti anglų arba rusų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu.

Pretendentai privalo pateikti:

1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas pretendento vardas, pavardė, nekarinis pareigūno laipsnis, einamos pareigos ir elektroninio pašto adresas.

2. Asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

3. Gyvenimo aprašymą.

4. Kitus dokumentus, būtinus patikrinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams:

4.1. dokumentus, patvirtinančius atitiktį sveikatos būklės ir fizinio pasirengimo reikalavimams (žr. pareigybės aprašymo 4.6 ir 4.7 papunkčius).

5. Privačių interesų deklaracijos kopiją.

6.  Dokumentus, patvirtinančius kalbos žinias (žr. pareigybės aprašymo 4.10  papunktį).

Jeigu atrankoje dalyvauja atranką organizuojančios įstaigos pareigūnas, 2–4 punktuose nurodytų dokumentų jis gali nepateikti, nurodydamas prašyme, kad šių dokumentų kopijos yra jo tarnybos byloje.

 

Dokumentai priimami iki 2022 m. rugpjūčio 25   d. adresu: Vilnius, Žalgirio g. 127, 311 kab., telefonas pasiteirauti 8-5-274 8029, el. pašto adresas  [email protected]

 

 

Papildoma informacija

 

Pretendentai, prieš paskiriant juos į pareigas, turės nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su atitinkamos kategorijos (slaptumo žyma) įslaptinta informacija bei kitus reikalavimus (žr. pareigybės aprašymo 4.4 papunktį).

 

Užsienio kalbų mokėjimo lygio nustatymą reglamentuoja Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1V-447 „Dėl Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 1V-251 redakcija).

 

 

 

Atranka vykdoma žodžiu vadovaujantis Atrankos į laisvas vidaus tarnybos sistemos pareigūno pareigas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1V-142 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ pakeitimo“ ir  Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr.IV-321 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr.1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo pakeitimo“ ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 1V-321 ‚Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ pakeitimo“.

 

PATVIRTINTA

Muitinės departamento

prie Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos

generalinio direktoriaus

2021 m. lapkričio 4 d.

įsakymu Nr. 1B-778

 

 

MUITINĖS KRIMINALINĖS TARNYBOS RIZIKOS VALDYMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO INSPEKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1.     Muitinės kriminalinės tarnybos Rizikos valdymo skyriaus (toliau – Rizikos valdymo skyrius) vyriausiasis inspektorius yra statutinis valstybės tarnautojas (pareigūnas).

2.     Pareigybės grupė – 9.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

3      Pareigybė reikalinga vykdyti rizikos valdymą centriniu lygiu, diegti naujoves ir gerąją patirtį rizikos valdymo srityje Lietuvos Respublikos muitinėje (toliau – muitinė), pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka keistis rizikos informacija su Europos Komisija ir Europos Sąjungos valstybių narių muitinių administracijomis, tarptautinėmis organizacijomis ir Lietuvos Respublikos institucijomis, atlikti Rentgeno kontrolės sistemų sugeneruotų radiografinių vaizdų analizę, vertinti muitinės deklaracijų riziką, vykdyti muitinės deklaracijų atranką tikrinimui, nustatyti muitinio  tikrinimo būdus, duoti privalomus pavedimus tikrinimui ir kontroliuoti pavedimų vykdymą dirbant su rizikos valdymo ir kitomis informacinėmis sistemomis. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo funkcijas specialiojoje – muitų teisės aktų pažeidimų atskleidimo ir prevencijos – veiklos srityje.

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

4.      Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1.      turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

4.2..       turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį teisės aktų pažeidimų tyrimo ir atskleidimo srityje;

4.3..       būti gerai susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vidaus tarnybą, viešąjį administravimą, muitinės veiklą, administracinių nusižengimų teiseną, įslaptintos informacijos administravimą, asmens duomenų apsaugą;

4.4.       Muitinės departamento prie LR finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2021 m.
                lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 1B-790 redakcija

atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus suteikti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;

4.5.       atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, baigti privalomojo mokymo kursus ir būti susipažinęs su radiacinės saugos reikalavimais;

4.6..         Sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams sąvado III skiltį;

4.7..       atitikti keliamus fizinio pasirengimo reikalavimus, susijusius su fiziniais ir praktiniais gebėjimais eiti šias pareigas pagal trečią fizinio pasirengimo reikalavimų lygį;

4.8..       išmanyti teisės aktų projektų ir dokumentų rengimo taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai;

4.9..       mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“  programiniu paketu;

4.10.      mokėti anglų arba rusų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu.

 

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

5.             Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1.                atlieka Rentgeno kontrolės sistemų sugeneruotų radiografinių vaizdų analizę ir priima sprendimus ir duoda privalomus nurodymus dėl reikalingo muitinio tikrinimo;

5.2.                atlieka rizikos analizę, renka, analizuoja, sistemina ir vertina informaciją apie rizikos veiksnius ir požymius;

5.3.               muitinės informacinių sistemų ir kitų priemonių pagalba pagal nustatytus rizikos požymius atlieka muitinės deklaracijų rizikos įvertinimą ir atranką muitiniam tikrinimui, priima sprendimus dėl reikalingo muitinio tikrinimo pobūdžio ir vietos, duoda privalomus pavedimus muitiniam tikrinimui;

5.4.             kontroliuoja pavedimų muitiniam tikrinimui vykdymo kokybę;

5.5.              rengia rizikos profilių projektus, siūlymus dėl kitų rizikos mažinimo priemonių ir teikia juos Rizikos valdymo skyriaus viršininkui arba skyriaus viršininko pavaduotojui;

5.6.             įveda rizikos profilius, kitus rizikos parametrus muitinės informacinėse sistemose arba teisės aktų nustatyta tvarka padaro juos kitaip prieinamus muitinį tikrinimą atliekantiems pareigūnams;

5.7.             analizuoja rizikos profilių ir kitų rizikos parametrų taikymo rezultatus;

5.8.             vertina rizikos mažinimo priemonių efektyvumą ir teikia siūlymus Rizikos valdymo skyriaus viršininkui arba skyriaus viršininko pavaduotojui dėl rizikos mažinimo priemonių efektyvumo didinimo;

5.9..                per Europos Sąjungos ar jos institucijų informacines sistemas kreipiasi dėl rizikos informacijos į Europos Komisiją ar Europos Sąjungos valstybės narės (valstybių narių) muitinės administraciją ar jų prašymu teikia rizikos informaciją;

5.10.            atstovauja muitinei ar Muitinės kriminalinei tarnybai kitose valstybės institucijose, tarpžinybiniuose, tarptautiniuose pasitarimuose, projektuose;

5.11.               rengia teisės aktų, raštų, kitų dokumentų projektus Rizikos valdymo skyriaus veiklos klausimais;

5.12.               dalyvauja  tarptautinėse ir tarpžinybinėse operacijose, susijusiose su rizikos mažinimo priemonių taikymu;

5.13.                teikia siūlymus Rizikos valdymo skyriaus viršininkui dėl teisės aktų, rizikos valdymui reikalingų informacinių sistemų tobulinimo;

5.14.                 teikia informaciją ir konsultacijas muitinės pareigūnams rizikos valdymo klausimais;

5.15.                užtikrina tinkamą darbą su rizikos valdymo ir kitomis informacinėmis sistemomis;

5.16.                tvarko Rizikos valdymo skyriaus dokumentus;

5.17.              vykdo kitus su Muitinės kriminalinės tarnybos ar Rizikos valdymo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Muitinės kriminalinės tarnybos strateginiai tikslai.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

6.             Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus Rizikos valdymo skyriaus viršininkui.

___________________

 

Susipažinau

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

(data)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2022-08-10