English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Laisvos darbo vietos

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) skelbia konkursą į Vilniaus teritorinės muitinės Ūkio subjektų patikrinimų skyriaus vyriausiojo inspektoriaus (statutinis valstybės tarnautojas) 2 pareigybes. Pareigybių grupė – 9. Pareiginės algos koeficientas 7,5.

Galioja nuo 2022-07-21 iki 2022-08-04

Pagrindinės funkcijos: pareigybė reikalinga Ūkio subjektų patikrinimų  skyriaus nuostatuose priskirtiems uždaviniams ir funkcijoms vykdyti. Ūkio subjektų patikrinimų skyriaus vyriausiasis inspektorius  atlieka funkcijas specialiojoje  –asmenų ūkinės komercinės veiklos patikrinimų vykdymo - veiklos srityje.

Specialieji reikalavimai:

1. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, už kurių įgyvendinimą atsakinga muitinė, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą, viešąjį administravimą, buhalterinę apskaitą, ūkio subjektų veiklos patikrinimą.

2. Turėti socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, apskaitos, finansų, verslo ir vadybos arba teisės krypties ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą.

3. Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.

4. Būti susipažinęs su dokumentų rengimo, tvarkymo ar apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai.

5. atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus gauti leidimui dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

6. Atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III skilties reikalavimus.

7. Atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo tvarkoje nustatytus reikalavimus III -jo lygio pareigūnų grupei.

8. mokėti anglų, vokiečių, prancūzų arba rusų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygmeniu.

 

Bendrieji reikalavimai:

1. Būti Lietuvos Respublikos pilietis ir mokėti lietuvių kalbą.

2. Būti sukakęs ne mažiau kaip 18 metų ir ne daugiau kaip 60 metų.

3. Būti nepriekaištingos reputacijos.

4. Būti lojalus Lietuvos valstybei.

5. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.

6. Būti tokios sveikatos būklės, kuri leistų eiti pareigas vidaus tarnybos sistemoje.

7. Būti tokio fizinio pasirengimo, kuris leistų eiti pareigas vidaus tarnybos sistemoje.

Pretendentai privalo pateikti:

1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame privalo būti nurodyta kontaktinė informacija kur gali būti siunčiama rašytinė informacija pretendentui.

2. Asmens tapatybę, pilietybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

3. Darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus, jeigu pareigybės aprašyme pretendentui nustatytas  reikalavimas turėti darbo patirties (stažo) tam tikroje srityje.

4. Gyvenimo aprašymą.

5. Užpildytą pretendento anketą (galima pildyti ir įstaigoje, kurioje priimami dokumentai).

6. Pretendento  privačių interesų deklaracijos kopiją.

7. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro centrinės medicinos ekspertizės komisijos išvadą ir dokumentus, kuriais patvirtinama pretendento atitiktis bendrojo fizinio pasirengimo  reikalavimams, jeigu pretendento sveikatos bei fizinio pasirengimo patikrinimai yra atlikti ne vėliau nei prieš 12 mėnesių iki konkurso dokumentų pateikimo termino pabaigos (žr. pareigybės aprašymo 4.6 ir 4.7 papunkčius).

 8. Dokumentus, patvirtinančius kalbos žinias (žr. pareigybės aprašymo 4.8 papunktį).

 

 

Dokumentai priimami iki 2022 m. rugpjūčio 4 d. Prieš pateikiant dokumentus prašome pasiteirauti tel. +370 675  21400 arba el. paštu  [email protected]    Prašymai, siunčiami elektroniniu paštu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu.

 

 

Papildoma informacija:

 

 

Konkursas vykdomas vadovaujantis Konkursų į laisvas Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų pareigas organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. vasario 25 d. įsakymu 1K-56 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo finansų ministro valdymo srityje“ (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1K-322 redakcija).

 

Pretendentai, prieš paskiriant juos į pareigas, turės nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su atitinkamos kategorijos (slaptumo žyma) įslaptinta informacija.

 

Užsienio kalbų mokėjimo lygio nustatymą reglamentuoja Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1V-447 „Dėl Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2021 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 1V-251 redakcija).

 

 

                                                                                     PATVIRTINTA

                                                                                    Muitinės departamento prie

                                                                                    Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

                                                                                    generalinio direktoriaus

                                                                                    2019 m. balandžio 10    d. įsakymu Nr. 1B-330

                                                                                                    

VILNIAUS TERITORINĖS MUITINĖS

ŪKIO SUBJEKTŲ PATIKRINIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO INPEKTORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

    1.  Vilniaus teritorinės muitinės Ūkio subjektų patikrinimų skyriaus vyriausiasis inspektorius (toliau -vyriausiasis inspektorius ) yra statutinis valstybės tarnautojas (toliau - pareigūnas).

  1. Pareigybės grupė – 9.

 

II SKYRIUS

 PASKIRTIS

 

3. Vyriausiojo inspektoriaus pareigybė reikalinga Ūkio subjektų patikrinimų skyriaus nuostatose priskirtiems uždaviniams ir funkcijoms vykdyti. Vyriausiasis inspektorius pareigas atlieka specialiojoje – asmenų ūkinės komercinės veiklos patikrinimų vykdymo – veiklos srityje.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija; Europos Sąjungos teisės aktais, kuriuos įgyvendina muitinė; Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu; Lietuvos Respublikos Muitinės įstatymu; Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu; kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą, viešąjį administravimą, buhalterinę apskaitą, ūkio subjektų veiklos patikrinimą;

 4.2. turėti socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, apskaitos, finansų, verslo ir vadybos arba teisės krypties ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

 4.3. mokėti dirbti ,,MS Office” programiniu paketu;

 4.4. būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai;

 4.5. atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus gauti leidimui dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai”;

 4.6. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III skilties reikalavimus;

 4.7. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo tvarkoje nustatytus reikalavimus III-jo lygio pareigūnų;

4.8. mokėti anglų, vokiečių, prancūzų arba rusų kalbą pradedančiojo vartotojo  lygmens A2 lygmeniu.

 

                                                                                                                      

                                                                                                                                   IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

                     

                      5.Šias pareigas einantis pareigūnas atlieka šias funkcijas:

      5.1. atlieka atrinkto patikrinimui (tikrinamo) asmens rizikos įvertinimą ir teisės aktų nustatyta tvarka pildo klausimynus;

      5.2. atlieka  mokestinius patikrinimus ir vadovauja šiuos patikrinimus atliekančioms darbo grupėms;

      5.3. atlieka tikslinius muitinius patikrinimus ir vadovauja šiuos patikrinimus atliekančioms darbo grupėms;

      5.4. atlieka asmenų, siekiančių gauti Įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo statusą, atitikimo teisės aktų nustatytiems reikalavimams ir kriterijams įvertinimą ir vadovauja šiuos patikrinimus atliekančioms darbo grupėms;

      5.5. atlieka asmenų, kuriems išduoti Įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo (toliau tekste - AEO) leidimai (sertifikatai), atitikimo teisės aktų nustatytiems reikalavimams ir kriterijams priežiūrą ir vadovauja šiuos patikrinimus atliekančioms darbo grupėms;

      5.6. atlieka kartotinius asmenų, kuriems išduoti AEO leidimai (sertifikatai), atitikimo teisės aktų nustatytiems reikalavimams ir kriterijams įvertinimą ir vadovauja šiuos patikrinimus atliekančioms darbo grupėms;

      5.7. atlieka patikrinimus, susijusius su Europos Sąjungos Bendrosios žemės ūkio politikos priemonių įgyvendinimu ir vadovauja šiuos patikrinimus atliekančioms darbo grupėms;

      5.8.  nustatytų formų dokumentuose įformina asmenų patikrinimų rezultatus, pildo ir tvarko kitus su atliktais patikrinimais susijusius dokumentus;

      5.9. informacinių sistemų priemonėmis kaupia duomenis apie atliktus asmenų patikrinimus;

     5.10 atlieka teisės aktų nustatytus veiksmus, susijusius su atliktų patikrinimų metu nustatytų pažeidimų, neatitikimų ar trūkumų šalinimu, rizikos valdymu;

     5.11. analizuoja su atliktais patikrinimais susijusią informaciją, išaiškintus pažeidimus, atlieka likutinės rizikos įvertinimą, vykdo asmenų stebėseną ir teikia siūlymus pažeidimų prevencijos, muitinės kontrolės vykdymo ir tobulinimo srityse ar dėl naujų patikrinimų atlikimo;

      5.12. bendradarbiauja su kitomis valstybės institucijomis, Muitinės departamento struktūriniais padaliniais, muitinės įstaigomis ir Vilniaus teritorinės muitinės struktūriniais padaliniais, renkant ir keičiantis priskirtų funkcijų vykdymui reikalinga informacija;

      5.13. rengia medžiagą asmenų skundų ir prašymų, susijusių su TM atliktais patikrinimais, nagrinėjimui apeliacine tvarka  Muitinės departamentui;

      5.14. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų ir kitų dokumentų, susijusių su skyriaus kompetencijai priklausančia veiklos sritimi, projektus;

      5.15. konsultuoja asmenis ir teikia jiems informaciją skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

      5.151.Muitinės departamento prie LR finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. spalio
        28 d. įsakymo Nr. 1B-971 redakcija

pildo Ūkio subjektų patikrinimų skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

      5.16. vykdo ir kitus su Vilniaus teritorinės muitinės ar Ūkio subjektų patikrinimų skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

V SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus Vilniaus teritorinės muitinės Ūkio subjektų patikrinimų skyriaus viršininkui.

 

______________________________

 

 

Susipažinau

 ________________

(parašas)

 

_________________

(vardas, pavardė)

 

_________________

(data)

 

Informacija atnaujinta 2022-07-21