English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Laisvos darbo vietos

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) skelbia konkursą į Vilniaus teritorinės muitinės Mobiliųjų grupių inspektoriaus (statutinis valstybės tarnautojas) 11 pareigybių. Pareigybių grupė – 12. Pareiginės algos koeficientas 6,9.

Galioja nuo 2022-07-21 iki 2022-08-04

 Pagrindinės funkcijos: pareigybė reikalinga  Lietuvos Respublikos muitinės postų kompetencijai priskirtoms muitinės funkcijoms vykdyti, taip pat įgyvendinti muitinės kontrolės strategijos uždavinius Lietuvos Respublikos muitų teritorijoje, stiprinant kovą su kontrabanda ir įgyvendinant teisės aktų, už kurių įgyvendinimą atsakinga muitinė, pažeidimų prevenciją, atlikti muitinį tikrinimą ir muitinės dokumentų įforminimą, vykdyti muitinės priežiūrą, naudojant rentgeno kontrolės sistemas (toliau – RKS). Mobiliųjų grupių posto inspektorius atlieka pareigas specialiojoje – muitinės tikrinimo ir dokumentų įforminimo bei teisės aktų pažeidimų prevencijos – veiklos srityje.

Specialieji reikalavimai:

1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos muitų teisės aktais, Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą, gebėti taikyti juos praktikoje, taip pat būti susipažinęs su kitų institucijų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais tiek, kiek tai susiję su muitinės veikla;

2. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;

3. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti „B“ kategorijai priklausančias transporto priemones;

4. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III skilties reikalavimus;

5. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo tvarkoje nustatytus reikalavimus III-jo lygio pareigūnų grupei;

6. atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo“;

7.  atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, baigti privalomojo mokymo kursus ir būti susipažinęs su radiacinės saugos reikalavimais.

            Bendrieji reikalavimai:

1. Būti Lietuvos Respublikos pilietis ir mokėti lietuvių kalbą.

2. Būti sukakęs ne mažiau kaip 18 metų ir ne daugiau kaip 60 metų.

3. Būti nepriekaištingos reputacijos.

4. Būti lojalus Lietuvos valstybei.

5. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.

6. Būti tokios sveikatos būklės, kuri leistų eiti pareigas vidaus tarnybos sistemoje.

7. Būti tokio fizinio pasirengimo, kuris leistų eiti pareigas vidaus tarnybos sistemoje.

Pretendentai privalo pateikti:

1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame privalo būti nurodyta kontaktinė informacija kur gali būti siunčiama rašytinė informacija pretendentui.

2. Asmens tapatybę, pilietybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

3. Darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus, jeigu pareigybės aprašyme pretendentui nustatytas  reikalavimas turėti darbo patirties (stažo) tam tikroje srityje.

4. Gyvenimo aprašymą.

5. Užpildytą pretendento anketą (galima pildyti ir įstaigoje, kurioje priimami dokumentai).

6. Pretendento  privačių interesų deklaracijos kopiją.

7. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro centrinės medicinos ekspertizės komisijos išvadą ir dokumentus, kuriais patvirtinama pretendento atitiktis bendrojo fizinio pasirengimo  reikalavimams, jeigu pretendento sveikatos bei fizinio pasirengimo patikrinimai yra atlikti ne vėliau nei prieš 12 mėnesių iki konkurso dokumentų pateikimo termino pabaigos (žr. pareigybės aprašymo 4.4 ir 4.5 papunkčius).

8. Vairuotojo pažymėjimo, suteikiančio teisę vairuoti „B“ kategorijai priklausančias transporto priemones kopiją.

 

 

 

Dokumentai priimami iki 2022 m. rugpjūčio 4 d. Prieš pateikiant dokumentus prašome pasiteirauti +370 685 36824, el. pašto adresu  [email protected]     Pretendentai dokumentus gali pateikti įstaigos registruotu paštu arba nurodytu elektroniniu paštu (prašymai, siunčiami elektroniniu paštu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu).

 

 

 

Papildoma informacija:

 

 

Konkursas vykdomas vadovaujantis Konkursų į laisvas Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų pareigas organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. vasario 25 d. įsakymu 1K-56 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo finansų ministro valdymo srityje“ (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1K-322 redakcija).

 

Pretendentai, prieš paskiriant juos į pareigas, turės nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su atitinkamos kategorijos (slaptumo žyma) įslaptinta informacija.

 

 

PATVIRTINTA

Muitinės departamento prie

Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos

generalinio direktoriaus

2022 m.  balandžio 8 d.

įsakymu Nr. 1B-262

 

 

VILNIAUS TERITORINĖS MUITINĖS

 MOBILIŲJŲ GRUPIŲ POSTO INSPEKTORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1.               Vilniaus teritorinės muitinės Mobiliųjų grupių posto (toliau – Mobiliųjų grupių postas) inspektorius yra statutinis valstybės tarnautojas.

2.               Pareigybės grupė – 12.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

3.    Mobiliųjų grupių posto inspektoriaus pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos muitinės postų kompetencijai priskirtoms muitinės funkcijoms vykdyti, taip pat įgyvendinti muitinės kontrolės strategijos uždavinius Lietuvos Respublikos muitų teritorijoje, stiprinant kovą su kontrabanda ir įgyvendinant teisės aktų, už kurių įgyvendinimą atsakinga muitinė, pažeidimų prevenciją, atlikti muitinį tikrinimą ir muitinės dokumentų įforminimą, vykdyti muitinės priežiūrą, naudojant rentgeno kontrolės sistemas (toliau – RKS). Mobiliųjų grupių posto inspektorius atlieka pareigas specialiojoje – muitinės tikrinimo ir dokumentų įforminimo bei teisės aktų pažeidimų prevencijos – veiklos srityje.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI reikalavimai ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos muitų teisės aktais, Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą, gebėti taikyti juos praktikoje, taip pat būti susipažinęs su kitų institucijų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais tiek, kiek tai susiję su muitinės veikla;

4.2. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;

4.3. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti „B“ kategorijai priklausančias transporto priemones;

4.4. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III skilties reikalavimus;

4.5. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo tvarkoje nustatytus reikalavimus III-jo lygio pareigūnų grupei;

4.6. atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo“;

4.7.  atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, baigti privalomojo mokymo kursus ir būti susipažinęs su radiacinės saugos reikalavimais.

 

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. atlieka per muitinės postus gabenamų ar muitinės postuose deklaruojamų prekių, dokumentų, transporto priemonių, keleivių, bagažo muitinį tikrinimą ir įforminimą, vykdo grynųjų pinigų sumų ir grynųjų pinigų deklaravimo ir kilmės kontrolę;

5.2. esant poreikiui atlieka muitinės prižiūrimų prekių tikrinimus ne posto teritorijose;

5.3. užtikrina prekių ženklų apsaugos priežiūrą, Europos Bendrijos gyvūnų sveikatos ir augalų apsaugos standartų laikymąsi;

5.4. klasifikuoja prekes, nustato jų kilmę ir muitinę vertę, apskaičiuoja muitus ir kitus mokesčius, taiko priemones, kurios užtikrintų įsipareigojimų muitinei įvykdymą, renka muitus, kitus mokesčius ir rinkliavas;

5.5. įveda į muitinės informacines sistemas muitinės deklaracijų ir kitus šių sistemų apdorojamus duomenis, taip pat šiuos duomenis tvarko, analizuoja, perduoda ir priima;

5.6. taiko Europos Sąjungos ir nacionalinius licencijų ir kvotų režimus;

5.7. atlikdamas muitinį tikrinimą, daro kontrolinius matavimus, prekių inventorizacijas ir kitus tyrimus, plombuoja transporto priemones, kuriomis gabenamos prekės, taip pat šių prekių saugojimo vietas, žymi prekes jų identifikavimą palengvinančiais ženklais, nuima plombas;

5.8 . ima prekių pavyzdžius ir mėginius;

5.9. atlieka rizikos vertinimą ir priima motyvuotus sprendimus dėl muitinio tikrinimo būdo parinkimo;

5.10. vykdo kontrabandos, muitų taisyklių  pažeidimų prevenciją;

5.11. RKS ir kitomis techninėmis priemonėmis  atlieka transporto priemonių ir gabenamų prekių tikrinimus;

5.12. vykdo kitus su muitinės posto funkcijomis susijusius nenuolatinius pavedimus tam, kad būtų pasiekti Lietuvos Respublikos muitinės strateginiai tikslai.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus muitinės posto viršininkui, o jei darbas muitinės postuose organizuojamas pamainomis – muitinės posto pamainos viršininkui.

________________________

 

 

 

Susipažinau

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

(data)

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2022-07-21