English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Laisvos darbo vietos

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skelbia atranką į Imuniteto tarnybos vyriausiojo tyrėjo (statutiniai valstybės tarnautojai) pareigybę. Pareigybių grupė - 8. Pareigų atlikimo vieta Kaune.

Galioja nuo 2022-07-20 iki 2022-08-03

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 28 straipsnio 1 dalim ir 80 straipsniu, atrankoje gali dalyvauti tos pačios ar kitos statutinės įstaigos pareigūnai ir buvę pareigūnai, ministro nustatyta tvarka grąžinami į vidaus tarnybą.

Pagrindinės funkcijos: inspektoriaus pareigybė reikalinga  korupcijai atsparios aplinkos kūrimo Muitinės departamente ir jam pavaldžiose muitinės įstaigose (toliau – muitinė) funkcijoms vykdyti. Imuniteto tarnybos vyriausiasis tyrėjas atlieka funkcijas specialiojoje – korupcijos prevencijos ir teisės pažeidimų (įskaitant korupcinio pobūdžio) tyrimų – veiklos srityje.

Specialieji reikalavimai:

1.  turėti teisės krypties ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį vidaus tarnybos sistemoje korupcijos prevencijos srityje;

3. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programos priemonėmis;

5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vidaus tarnybos statutu, Muitinės įstatymu, Viešojo administravimo įstatymu, Korupcijos prevencijos įstatymu, Baudžiamuoju ir Baudžiamojo proceso kodeksais, Kriminalinės žvalgybos įstatymu, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu, Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu, kitais Europos Bendrijos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą, korupcijos prevenciją, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą, gerai išmanyti tarnybinės, administracinės ir baudžiamosios atsakomybės taikymo principus;

6. išmanyti Lietuvos valdžios ir valdymo institucijų ir įstaigų sistemą, veiklos principus, suvokti esmines jų funkcijas;

7. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų Sveikatos būklės reikalavimų sąvado III skilties reikalavimus;

8. atitikti teisės aktų nustatytą III fizinio pasirengimo reikalavimų lygį;

10. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti įvairialypę informaciją ir jos pagrindu daryti apibendrinimus, teikti pasiūlymus (vertinimus) ir išvadas;

11. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymo ir įslaptintos informacijos administravimo taisykles;

12. atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus gauti leidimui dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

Pretendentai privalo pateikti:

1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas pretendento vardas, pavardė, nekarinis pareigūno laipsnis, einamos pareigos ir elektroninio pašto adresas.

2. Asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

3. Gyvenimo aprašymą.

4. Kitus dokumentus, būtinus patikrinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams:

4.1. dokumentus, patvirtinančius atitiktį sveikatos būklės ir fizinio pasirengimo reikalavimams (žr. pareigybės aprašymo 4.7 ir 4.8 papunkčius).

5. Asmens privačių interesų deklaracijos kopiją.

 

Jeigu atrankoje dalyvauja atranką organizuojančios įstaigos pareigūnas, 2–4 punktuose nurodytų dokumentų jis gali nepateikti, nurodydamas prašyme, kad šių dokumentų kopijos yra jo tarnybos byloje.

 

Dokumentai priimami iki 2022 m. rugpjūčio 3 d. Prieš pateikiant dokumentus, prašome pasiteirauti tel. +370 675 21400 arba elektroniniu paštu: [email protected].  dėl dokumentų pateikimo laiko ir būdo.

 

Papildoma informacija

 

Pretendentai, prieš paskiriant juos į pareigas, turės nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su atitinkamos kategorijos (slaptumo žyma) įslaptinta informacija.

 

Atranka vykdoma žodžiu vadovaujantis Atrankos į laisvas vidaus tarnybos sistemos pareigūno pareigas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1V-142 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ pakeitimo“.

 PATVIRTINTA

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus

2022 m. vasario 14 d.

įsakymu Nr. 1B-100

 

 

 

IMUNITETO TARNYBOS VYRIAUSIOJO TYRĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Imuniteto tarnybos vyriausiasis tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 8.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

3. Imuniteto tarnybos vyriausiojo tyrėjo pareigybė reikalinga korupcijai atsparios aplinkos kūrimo Muitinės departamente ir jam pavaldžiose muitinės įstaigose (toliau – muitinė) funkcijoms vykdyti. Imuniteto tarnybos vyriausiasis tyrėjas atlieka funkcijas specialiojoje – korupcijos prevencijos ir teisės pažeidimų (įskaitant korupcinio pobūdžio) tyrimų – veiklos srityje.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM  PAREIGŪNUI

 

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti teisės krypties ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį vidaus tarnybos sistemoje korupcijos prevencijos srityje;

4.3. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programos priemonėmis;

4.5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vidaus tarnybos statutu, Muitinės įstatymu, Viešojo administravimo įstatymu, Korupcijos prevencijos įstatymu, Baudžiamuoju ir Baudžiamojo proceso kodeksais, Kriminalinės žvalgybos įstatymu, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu, Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu, kitais Europos Bendrijos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą, korupcijos prevenciją, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą, gerai išmanyti tarnybinės, administracinės ir baudžiamosios atsakomybės taikymo principus;

4.6. išmanyti Lietuvos valdžios ir valdymo institucijų ir įstaigų sistemą, veiklos principus, suvokti esmines jų funkcijas;

4.7. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų Sveikatos būklės reikalavimų sąvado III skilties reikalavimus;

4.8. atitikti teisės aktų nustatytą III fizinio pasirengimo reikalavimų lygį;

4.10. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti įvairialypę informaciją ir jos pagrindu daryti apibendrinimus, teikti pasiūlymus (vertinimus) ir išvadas;

4.11. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymo ir įslaptintos informacijos administravimo taisykles;

4.12. atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus gauti leidimui dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

 

IV SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. organizuoja ir (ar) vykdo teisės pažeidimų (įskaitant korupcinio pobūdžio) tyrimą arba dalyvauja juos tiriant;

5.2. atlieka gautos informacijos apie galimai neteisėtus muitinės personalo veiksmus tikrinimus;

5.3. siekdamas užtikrinti korupcijos prevencijos efektyvumą, analizuoja atliktus informacijos apie galimai neteisėtus muitinės darbuotojų veiksmus tikrinimus, tarnybinius patikrinimus ir nustatytus tarnybinius nusižengimus ir teikia Imuniteto tarnybos viršininkui ir Muitinės departamento generaliniam direktoriui siūlymus dėl jų prevencijos ir korupcijos rizikos veiksnių mažinimo;

5.4. nuolat antikorupciniu požiūriu stebi, vertina muitinės vykdomą veiklą, kaupia ir sistemina informaciją apie korupciją muitinėje ir šios informacijos pagrindu nustato veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, siūlo muitinės veiklos sritis, kuriose einamaisiais metais tikslinga atlikti analizę ir vertinimą antikorupciniu požiūriu;

5.5. siekdamas atrinkti tinkamiausius kandidatus į pareigas muitinėje, dalyvauja atliekant asmenų, siekiančių eiti arba einančių pareigas muitinėje, asmenybės savybių vertinimą;

5.6. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka organizuoja ir (ar) atlieka atsparumo korupcijai lygio nustatymą;

5.7. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka organizuoja ir (ar) atlieka korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą;

5.8. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka organizuoja ir (ar) atlieka teisės aktų projektų antikorupcinius vertinimus;

5.9. rengia procesinius dokumentus teismams, įgaliojus Muitinės departamento generaliniam direktoriui atstovauja Muitinės departamentui teismuose Imuniteto tarnybos tarnybinės veiklos klausimais;

5.10. siekdamas užtikrinti korupcijos prevencijos efektyvumą, atlieka muitinės veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizę ir vertinimą ir teikia siūlymus dėl analizės ir vertinimo metu nustatytų korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos sumažinimo ar panaikinimo;

5.11. siekdamas įgyvendinti korupcijos prevencijos ir kontrolės priemones, nustatyta tvarka atlieka muitinės darbuotojų tarnybinės veiklos ir elgesio tikrinimus, įgyvendina kitas korupcijos prevencijos ir kontrolės priemones;

5.12. siekdamas, kad būtų operatyviai atskleistos muitinės personalo padarytos korupcinio pobūdžio ir kitos nusikalstamos veikos, atlieka atskirus ikiteisminio tyrimo veiksmus;

5.13. siekdamas užtikrinti korupcijos prevencijos efektyvumą, pažangios patirties perėmimą, bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija kovos su korupcija srityje, teisės aktų nustatyta tvarka bendradarbiauja su Muitinės kriminaline tarnyba, kitomis teisėsaugos institucijomis, imuniteto tarnybomis, dalyvauja vykdant bendras operacijas ir priemones;

5.14. kontroliuoja, kaip viešojo sektoriaus subjekto darbuotojai laikosi antikorupcinio elgesio standartų, konsultuoja juos antikorupcinio elgesio klausimais;

5.15. siekdamas tinkamai įgyvendinti Imuniteto tarnybos kompetencijai priskirtas funkcijas, dalyvauja darbo grupių, komisijų korupcijos prevencijos, darbo organizavimo ir gerinimo klausimais darbe ir teikia informaciją Imuniteto tarnybos viršininkui apie dalyvavimo šiose darbo grupėse ir komisijose rezultatus;

5.16. vykdo kitus Imuniteto tarnybos viršininko, jo pavaduotojo su Imuniteto tarnybos funkcijomis susijusius nenuolatinius pavedimus tam, kad būtų pasiekti Lietuvos Respublikos muitinės strateginiai tikslai.

 

 

V SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

                      6. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus Imuniteto tarnybos viršininkui.

 

_____________________

 

 

 Susipažinau

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

(data)

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Informacija atnaujinta 2022-07-20