English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Laisvos darbo vietos

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skelbia atranką į Vilniaus teritorinės muitinės Muitinės procedūrų priežiūros skyriaus vyriausiojo inspektoriaus (statutinis valstybės tarnautojas) 2 pareigybes. Pareigybių grupė – 9.

Galioja nuo 2022-07-20 iki 2022-08-03

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 28 straipsnio 1 dalim ir 80 straipsniu, atrankoje gali dalyvauti tos pačios ar kitos statutinės įstaigos pareigūnai ir buvę pareigūnai, ministro nustatyta tvarka grąžinami į vidaus tarnybą.

 

Pagrindinės funkcijos: vyriausiojo inspektoriaus pareigybė reikalinga skyriaus nuostatuose priskirtiems uždaviniams ir funkcijoms vykdyti. Vyriausiasis inspektorius atlieka funkcijas specialiojoje – muitų teisės aktų įgyvendinimo užtikrinimo muitinės priežiūros priemonėmis – muitinės veiklos srityje.

 

Specialieji reikalavimai:

              1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, už kurių įgyvendinimą atsakinga muitinė, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą;

 

2.  turėti ne  žemesnį  kaip  aukštąjį   koleginį išsilavinimą,  iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį  išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

3. būti susipažinęs su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai;

4. mokėti dirbti kompiuteriu ,,MS Office“ programiniu paketu;

5. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III skilties reikalavimus;

6. turėti ne mažesnę nei 1 metų patirtį muitinės formalumų atlikimo priežiūros  srityje;

7. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo tvarkoje nustatytus reikalavimus III-jo lygio pareigūnų grupei.

 

Pretendentai privalo pateikti:

1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas pretendento vardas, pavardė, nekarinis pareigūno laipsnis, einamos pareigos ir elektroninio pašto adresas.

 

2. Asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

3. Gyvenimo aprašymą.

4. Kitus dokumentus, būtinus patikrinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams;

4.1. dokumentus, patvirtinančius atitiktį sveikatos būklės ir fizinio pasirengimo reikalavimams (žr. pareigybės aprašymo 4.5 ir 4.7 papunkčius);

5. asmens privačių interesų deklaraciją.

Jeigu atrankoje dalyvauja atranką organizuojančios įstaigos pareigūnas, 2–4 punktuose nurodytų dokumentų jis gali nepateikti, nurodydamas prašyme, kad šių dokumentų kopijos yra jo tarnybos byloje.

Dokumentai priimami iki 2022 m. rugpjūčio 3 d. Prieš pateikiant dokumentus prašome pasiteirauti telefonu  +370 675 21400 arba  el. paštu  [email protected] dėl dokumentų pateikimo būdo ir laiko.

 

Papildoma informacija

Atranka vykdoma žodžiu vadovaujantis Atrankos į laisvas vidaus tarnybos sistemos pareigūno pareigas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1V-142 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ pakeitimo“. 2020 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 1V-321 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo pakeitimo“.

 

PATVIRTINTA

 

Muitinės departamento prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

generalinio direktoriaus

2019 m.  balandžio 19 d. įsakymu

Nr. 1B-376

 

VILNIAUS TERITORINĖS MUITINĖS

MUITINĖS PROCEDŪRŲ PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO INSPEKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 1

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Muitinės procedūrų priežiūros skyriaus vyriausiasis inspektorius (toliau – vyriausiasis inspektorius) yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 9.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

3. Vyriausiojo inspektoriaus pareigybė reikalinga Muitinės procedūrų priežiūros skyriaus nuostatuose priskirtiems uždaviniams ir funkcijoms vykdyti. Vyriausiasis inspektorius atlieka funkcijas specialiojoje – muitų teisės aktų įgyvendinimo užtikrinimo muitinės priežiūros priemonėmis – muitinės veiklos srityje.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, už kurių įgyvendinimą atsakinga muitinė, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą;

4.2.  turėti ne  žemesnį  kaip  aukštąjį   koleginį išsilavinimą,  iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį  išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

4.3. būti susipažinęs su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai;

4.4. mokėti dirbti kompiuteriu ,,MS Office“ programiniu paketu;

 4.5. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III skilties reikalavimus;

 4.6. turėti ne mažesnę nei 1 metų patirtį muitinės formalumų atlikimo priežiūros  srityje;

 4.7. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo tvarkoje nustatytus reikalavimus III-jo lygio pareigūnų grupei.

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. prižiūri laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti, laikinojo išvežimo perdirbti procedūrų atlikimą ir nustatyta tvarka atlieka tyrimus dėl šių procedūrų tinkamo vykdymo;

5.2. prižiūri muitinio sandėliavimo, laisvosios zonos procedūrų atlikimą ir nustatyta tvarka atlieka tyrimus dėl šių procedūrų tinkamo vykdymo ir atlieka prekių, saugomų laikinojo saugojimo sandėliuose priežiūrą;

5.3. prižiūri eksporto procedūrų atlikimą ir nustatyta tvarka atlieka tyrimus dėl šių procedūrų tinkamo vykdymo;

5.4. prižiūri išorinio ir vidinio tranzito procedūrų atlikimą ir nustatyta tvarka atlieka tyrimus dėl šių procedūrų tinkamo vykdymo;

5.5. prižiūri gabenimą geležinkelių transportu su SMGS arba CIM važtaraščiais, kai šie dokumentai naudojami kaip deklaracijos Sąjungos tranzito procedūrai įforminti, nustatyta tvarka atlieka geležinkelio įmonės apskaitos centro patikrinimus bei tyrimus dėl tinkamo muitinės procedūrų užbaigimo, naudojant transporto dokumentus kaip tranzito deklaracijas;

5.6. atlikdamas muitinės procedūrų ir prekių laikinojo saugojimo muitinės priežiūrą, esant būtinumui, tikrina muitinės dokumentus, prekybos dokumentus, apskaitos registrus bei prekes asmens patalpose ir prekių buvimo vietose;

5.7. tais atvejais kai, atliekant muitinės procedūrų arba prekių laikinojo saugojimo priežiūrą, nustatomi pažeidimai, dėl kurių atsiranda mokestinė prievolė, nustatyta tvarka rengia sprendimų projektus dėl mokestinės prievolės atsiradimo muitinei, nustatęs administracinius nusižengimus, surašo administracinio nusižengimo protokolą arba imasi priemonių šiam protokolui surašyti; tais atvejais, jei asmenų veikloje nustato galimus nusikaltimo požymius, informuoja  skyriaus viršininką ar jo pavaduotoją;

5.8. kartu su muitinės postų pareigūnais atlieka muitinei pateiktų prekių ir jų dokumentų tikrinimą muitinio įforminimo metu;

5.9. analizuoja muitinės procedūrų atlikimą ir, pastebėjęs rizikos požymius, nustatyta tvarka teikia pranešimus apie pastebėtus rizikos požymius;

5.10. nustatyta tvarka atlieka prekėms (išskyrus strategines prekes, prekes, laikytinas pagamintomis pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises, nykstančius laukinius gyvūnus ir augalus (CITES konvencija), pavojingus krovinius, strategines ir dvigubos paskirties prekes, ginklus, šaudmenis, narkotines ir psichotropines bei jų pirmtakus (prekursorius), kultūros vertybes) taikomų draudimų ir apribojimų muitinės priežiūrą Vilniaus teritorinės muitinės veiklos zonoje veikiančiuose muitinės postuose;

5.11. atliekant muitinės procedūrų priežiūrą, teisės aktų nustatyta tvarka, rengia sprendimų projektus, teikia išvadas, pažymas, rengia ataskaitas;

5.12. teikia metodinę pagalbą fiziniams ir juridiniams asmenims muitinės procedūrų atlikimo klausimais, nagrinėja jų prašymus, nustatyta tvarka rengia atsakymų ir sprendimų projektus;

5.13. muitinės postams ir kitiems struktūriniams padaliniams teikia metodinę pagalbą, susijusią su skyriui priskirtomis funkcijomis;

5.14. nustatyta tvarka teikia informaciją ir rengia pažymas valstybės institucijoms, teritorinių muitinių struktūriniams padaliniams, fiziniams ir juridiniams asmenims apie asmenų įsipareigojimų (dėl muitinės formalumų atlikimo) vykdymą. Tvarko informaciją Lietuvos Respublikos muitinės informacinėse sistemose;

5.15. analizuoja informaciją, susijusią su skyriui priskirtomis funkcijomis, teikia siūlymus dėl muitinės veiklos tobulinimo;

5.16. nustatyta tvarka derina rengiamų teisės aktų, susijusių su skyriaus atliekamomis funkcijomis, projektus, teikia pastabas ir siūlymus, dalyvauja rengiant skyriaus darbo planus, numatytų priemonių įgyvendinime, rengia ataskaitas, tvarko skyriaus dokumentus, jų apskaitą ir užtikrina tinkamą jų saugojimą;

5.161. Muitinės departamento prie LR finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m.

spalio 28 d. įsakymo Nr. 1B-970 redakcija pildo Muitinės procedūrų priežiūros skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

 

5.17. vykdo  kitus su Vilniaus teritorinės muitinės ar Muitinės procedūrų priežiūros skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti statutinės įstaigos tikslai.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus Muitinės procedūrų priežiūros skyriaus viršininkui.

______________

Susipažinau

_____________________

(parašas)

_____________________

(vardas ir pavardė)

_____________________

(data)

Informacija atnaujinta 2022-07-25