English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Laisvos darbo vietos

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skelbia atranką į Klaipėdos teritorinės muitinės Ūkio subjektų patikrinimų skyriaus vyriausiojo inspektoriaus (statutinis valstybės tarnautojas) 2 pareigybes. Pareigybių grupė – 9.

Galioja nuo 2022-07-15 iki 2022-07-29

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 28 straipsnio 1 dalim ir 80 straipsniu, atrankoje gali dalyvauti tos pačios ar kitos statutinės įstaigos pareigūnai ir buvę pareigūnai, ministro nustatyta tvarka grąžinami į vidaus tarnybą.

Pagrindinės funkcijos: vyriausiojo inspektoriaus  pareigybė reikalinga  asmenų ūkinės komercinės veiklos patikrinimams atlikti, skyriaus nuostatuose nustatytiems uždaviniams ir funkcijoms vykdyti. Vyriausiasis inspektorius  atlieka funkcijas specialiojoje – asmenų ūkinės komercinės veiklos patikrinimų vykdymo – specialiojoje veiklos srityje.

Specialieji reikalavimai:

1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos muitų teisės aktais,  Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Muitinės įstatymu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą, viešąjį administravimą, buhalterinę apskaitą, ūkio subjektų veiklos patikrinimą;

4.2. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

4.3.  turėti ne mažesnę nei vienerių metų patirtį muitinės veiklos srityje;

4.4. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III skilties reikalavimus;

4.5. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo tvarkoje III-jo lygio pareigūnų grupei nustatytus reikalavimus;

4.6. būti susipažinęs su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai;

4.7. mokėti dirbti ,,MS Office” programiniu paketu.

                                                                                                                                             

Pretendentai privalo pateikti:

1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas pretendento vardas, pavardė, nekarinis pareigūno laipsnis, einamos pareigos ir elektroninio pašto adresas.

2. Asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

3. Gyvenimo aprašymą.

4. Kitus dokumentus, būtinus patikrinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams:

4.1. dokumentus, patvirtinančius atitiktį sveikatos būklės ir fizinio pasirengimo reikalavimams (žr. pareigybės aprašymo 4.4 ir 4.5 papunkčius).

Jeigu atrankoje dalyvauja atranką organizuojančios įstaigos pareigūnas, 2–4 punktuose nurodytų dokumentų jis gali nepateikti, nurodydamas prašyme, kad šių dokumentų kopijos yra jo tarnybos byloje.

            Dokumentai priimami iki 2022 m.  liepos 29 d.  Prieš pateikiant dokumentus prašome suderinti dokumentų pateikimo būdą ir laiką telefonu Nr.  +370 699 67318 arba el. paštu  reda.sukiene@nbfc.lt.

 

.

 

Papildoma informacija

 

 

Atranka vykdoma žodžiu vadovaujantis Atrankos į laisvas vidaus tarnybos sistemos pareigūno pareigas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1V-142 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ pakeitimo“ bei 2020 m. balandžio 6 d. Nr. 1V-321 „ Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. IV-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ pakeitimo“.

PATVIRTINTA

                       Muitinės departamento prie

                        Lietuvos Respublikos

                        finansų ministerijos

                        generalinio direktoriaus

                        2019 m. balandžio 10 d.

                         įsakymu  Nr. 1B-334

 

                                                                                                    

KLAIPĖDOS TERITORINĖS MUITINĖS ŪKIO SUBJEKTŲ PATIKRINIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO INSPEKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Nr. 3

 

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Klaipėdos teritorinės muitinės  Ūkio subjektų patikrinimų skyriaus vyriausiasis inspektorius (toliau – vyriausiasis inspektorius) yra statutinis valstybės tarnautojas (toliau –  pareigūnas).

2. Pareigybės grupė 9.

 

 

II SKYRIUS

 PASKIRTIS

 

3. Vyriausiojo inspektoriaus pareigybė reikalinga asmenų ūkinės komercinės veiklos patikrinimams atlikti, Ūkio subjektų patikrinimų skyriaus (toliau – skyrius) nuostatuose nustatytiems uždaviniams ir funkcijoms vykdyti. Vyriausiasis inspektorius pareigas atlieka specialiojoje – asmenų ūkinės komercinės veiklos patikrinimų vykdymo – veiklos srityje.

 

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos muitų teisės aktais,  Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Muitinės įstatymu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą, viešąjį administravimą, buhalterinę apskaitą, ūkio subjektų veiklos patikrinimą;

4.2. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

4.3.  turėti ne mažesnę nei vienerių metų patirtį muitinės veiklos srityje;

4.4. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III skilties reikalavimus;

4.5. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo tvarkoje III-jo lygio pareigūnų grupei nustatytus reikalavimus;

4.6. būti susipažinęs su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai;

4.7. mokėti dirbti ,,MS Office” programiniu paketu.

                                                                                                                                            

 

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. atlieka asmenų rizikos įvertinimą pasirengimo patikrinimams ir jų vykdymo etapuose;

5.2. atlieka mokestinius patikrinimus ir vadovauja šiuos patikrinimus atliekančioms darbo grupėms;

5.3. atlieka tikslinius muitinius patikrinimus ir vadovauja šiuos patikrinimus atliekančioms darbo grupėms;

5.4. atlieka atitikimo įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo (toliau – AEO) statuso kriterijams patikrinimus ir vadovauja šiuos patikrinimus atliekančioms darbo grupėms;

5.5. vykdo įgaliotųjų ekonominės veiklos vykdytojų atitikimo AEO statuso kriterijams priežiūrą;

5.6. įformina atliktų asmenų ūkinės komercinės veiklos patikrinimų rezultatus, rengia ataskaitų ir sprendimų projektus, tvarko ir saugo rengiamus ir gaunamus dokumentus;

5.7. bendradarbiauja su kitomis valstybės institucijomis, Muitinės departamento struktūriniais padaliniais, muitinės įstaigomis ir Klaipėdos teritorinės muitinės struktūriniais padaliniais, renkant ir keičiantis priskirtų funkcijų vykdymui reikalinga informacija;

5.8. rengia ir derina teisės aktų ir kitų skyriaus kompetencijai priskiriamų dokumentų, projektus;

5.9. konsultuoja asmenis ir teikia jiems informaciją skyriaus kompetencijos klausimais;

5.10. vykdo kitus su Klaipėdos teritorinės muitinės ar Ūkio subjektų patikrinimų skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 

V SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus Klaipėdos teritorinės muitinės Ūkio subjektų patikrinimų skyriaus viršininkui.

 

______________________________

 

Susipažinau

 

 

 _________________

(parašas)

 

_________________

(vardas, pavardė)

 

_________________

(data)

Informacija atnaujinta 2022-07-15