English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Laisvos darbo vietos

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skelbia atranką į Klaipėdos teritorinės muitinės Mobiliųjų grupių posto inspektoriaus (statutinis valstybės tarnautojas) 12 pareigybių. Pareigybių grupė – 12.

Galioja nuo 2022-07-15 iki 2022-07-29

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 28 straipsnio 1 dalim ir 80 straipsniu, atrankoje gali dalyvauti tos pačios ar kitos statutinės įstaigos pareigūnai ir buvę pareigūnai, ministro nustatyta tvarka grąžinami į vidaus tarnybą.

Pagrindinės funkcijos: inspektoriaus pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos muitinės postų kompetencijai priskirtoms muitinės funkcijoms vykdyti, taip pat įgyvendinti muitinės kontrolės strategijos uždavinius Lietuvos Respublikos muitų teritorijoje, stiprinant kovą su kontrabanda ir įgyvendinant teisės aktų, už kurių įgyvendinimą atsakinga muitinė, pažeidimų prevenciją, atlikti muitinį tikrinimą ir muitinės dokumentų įforminimą, vykdyti muitinės priežiūrą, naudojant rentgeno kontrolės sistemas (toliau – RKS). Mobiliųjų grupių posto inspektorius atlieka pareigas specialiojoje – muitinės tikrinimo ir dokumentų įforminimo bei teisės aktų pažeidimų prevencijos – veiklos srityje.

Specialieji reikalavimai:

1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos muitų teisės aktais, Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą, gebėti taikyti juos praktikoje, taip pat būti susipažinęs su kitų institucijų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais tiek, kiek tai susiję su muitinės veikla;

2. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;

3. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti „B“ kategorijai priklausančias transporto priemones;

4. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III skilties reikalavimus;

5. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo tvarkoje nustatytus reikalavimus III-jo lygio pareigūnų grupei;

 6. atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo“;

7.  atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, baigti privalomojo mokymo kursus ir būti susipažinęs su radiacinės saugos reikalavimais.

 

Pretendentai privalo pateikti:

1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas pretendento vardas, pavardė, nekarinis pareigūno laipsnis, einamos pareigos ir elektroninio pašto adresas.

2. Asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

3. Gyvenimo aprašymą.

4. Kitus dokumentus, būtinus patikrinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams:

4.1. dokumentus, patvirtinančius atitiktį sveikatos būklės ir fizinio pasirengimo reikalavimams (žr. pareigybės aprašymo 4.4 ir 4.5 papunkčius).

5.  Asmens privačių interesų deklaracijos kopiją.

 

Jeigu atrankoje dalyvauja atranką organizuojančios įstaigos pareigūnas, 2–4 punktuose nurodytų dokumentų jis gali nepateikti, nurodydamas prašyme, kad šių dokumentų kopijos yra jo tarnybos byloje.

 

Dokumentai priimami iki 2022 m.  liepos 29 d.  Prieš pateikiant dokumentus prašome suderinti dokumentų pateikimo būdą ir laiką telefonu Nr.  +370 699 67318 arba el. paštu  reda.sukiene@nbfc.lt.

 

Papildoma informacija

 

Pretendentai, prieš paskiriant juos į pareigas, turės nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su atitinkamos kategorijos (slaptumo žyma) įslaptinta informacija.

 

Atranka vykdoma žodžiu vadovaujantis Atrankos į laisvas vidaus tarnybos sistemos pareigūno pareigas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1V-142 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ pakeitimo“.

 

 

PATVIRTINTA

Muitinės departamento prie

Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos

generalinio direktoriaus

2022 m. liepos 8 d.

įsakymu Nr. 1BE-501

 

 

KLAIPĖDOS TERITORINĖS MUITINĖS

 MOBILIŲJŲ GRUPIŲ POSTO INSPEKTORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1.               Klaipėdos teritorinės muitinės Mobiliųjų grupių posto (toliau – Mobiliųjų grupių postas) inspektorius yra statutinis valstybės tarnautojas.

2.               Pareigybės grupė – 12.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

3.    Mobiliųjų grupių posto inspektoriaus pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos muitinės postų kompetencijai priskirtoms muitinės funkcijoms vykdyti, taip pat įgyvendinti muitinės kontrolės strategijos uždavinius Lietuvos Respublikos muitų teritorijoje, stiprinant kovą su kontrabanda ir įgyvendinant teisės aktų, už kurių įgyvendinimą atsakinga muitinė, pažeidimų prevenciją, atlikti muitinį tikrinimą ir muitinės dokumentų įforminimą, vykdyti muitinės priežiūrą, naudojant rentgeno kontrolės sistemas (toliau – RKS). Mobiliųjų grupių posto inspektorius atlieka pareigas specialiojoje – muitinės tikrinimo ir dokumentų įforminimo bei teisės aktų pažeidimų prevencijos – veiklos srityje.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos muitų teisės aktais, Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą, gebėti taikyti juos praktikoje, taip pat būti susipažinęs su kitų institucijų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais tiek, kiek tai susiję su muitinės veikla;

4.2. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;

4.3. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti „B“ kategorijai priklausančias transporto priemones;

4.4. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III skilties reikalavimus;

4.5. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo tvarkoje nustatytus reikalavimus III-jo lygio pareigūnų grupei;

4.6. atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo“;

4.7.  atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, baigti privalomojo mokymo kursus ir būti susipažinęs su radiacinės saugos reikalavimais.

 

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. atlieka per muitinės postus gabenamų ar muitinės postuose deklaruojamų prekių, dokumentų, transporto priemonių, keleivių, bagažo muitinį tikrinimą ir įforminimą, vykdo grynųjų pinigų sumų ir grynųjų pinigų deklaravimo ir kilmės kontrolę;

5.2. esant poreikiui atlieka muitinės prižiūrimų prekių tikrinimus ne posto teritorijose;

5.3. užtikrina prekių ženklų apsaugos priežiūrą, Europos Bendrijos gyvūnų sveikatos ir augalų apsaugos standartų laikymąsi;

5.4. klasifikuoja prekes, nustato jų kilmę ir muitinę vertę, apskaičiuoja muitus ir kitus mokesčius, taiko priemones, kurios užtikrintų įsipareigojimų muitinei įvykdymą, renka muitus, kitus mokesčius ir rinkliavas;

5.5. įveda į muitinės informacines sistemas muitinės deklaracijų ir kitus šių sistemų apdorojamus duomenis, taip pat šiuos duomenis tvarko, analizuoja, perduoda ir priima;

5.6. taiko Europos Sąjungos ir nacionalinius licencijų ir kvotų režimus;

5.7. atlikdamas muitinį tikrinimą, daro kontrolinius matavimus, prekių inventorizacijas ir kitus tyrimus, plombuoja transporto priemones, kuriomis gabenamos prekės, taip pat šių prekių saugojimo vietas, žymi prekes jų identifikavimą palengvinančiais ženklais, nuima plombas;

5.8. ima prekių pavyzdžius ir mėginius;

5.9. atlieka rizikos vertinimą ir priima motyvuotus sprendimus dėl muitinio tikrinimo būdo parinkimo;

5.10. vykdo kontrabandos, muitų taisyklių  pažeidimų prevenciją;

5.11. RKS ir kitomis techninėmis priemonėmis  atlieka transporto priemonių ir gabenamų prekių tikrinimus;

5.12. vykdo kitus su muitinės posto funkcijomis susijusius nenuolatinius pavedimus tam, kad būtų pasiekti Lietuvos Respublikos muitinės strateginiai tikslai.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

  6. Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Mobiliųjų grupių posto viršininkui.

 

________________________

Informacija atnaujinta 2022-07-15