English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Laisvos darbo vietos

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) skelbia konkursą į Vilniaus teritorinės muitinės Mokesčių apskaitos ir išieškojimo skyriaus vyresniojo inspektoriaus (statutinis valstybės tarnautojas) pareigybę. Pareigybių grupė – 11. Pareiginės algos koeficientas 7,2.

Galioja nuo 2022-06-20 iki 2022-07-05

Pagrindinės funkcijos: pareigybė reikalinga skyriaus nuostatuose priskirtiems uždaviniams ir funkcijoms vykdyti. Mokesčių apskaitos ir  išieškojimo  skyriaus  vyresnysis inspektorius  atlieka pareigas  specialiojoje – muitinės administruojamų valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos biudžeto (Europos Sąjungos nuosavi ištekliai) mokestinių pajamų apskaitos, muitinei, kaip garantijos įstaigai, tenkančių funkcijų vykdymo  – veiklos srityje.

Specialieji reikalavimai:

1.  Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą ir kitus aspektus pagal šiai pareigybei priskirtą darbo sritį  2.  Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą  ir įgytą kvalifikaciją.

3.  Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai.

4.   Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.

5.   Sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams sąvado III skiltį.

6. Atitikti vidaus tarnybos pareigūnų sistemos fizinio pasirengimo tvarkoje nustatytus reikalavimus III lygio pareigūnų  grupei.

Bendrieji reikalavimai:

1. Būti Lietuvos Respublikos pilietis ir mokėti lietuvių kalbą.

2. Būti sukakęs ne mažiau kaip 18 metų ir ne daugiau kaip 60 metų.

3. Būti nepriekaištingos reputacijos.

4. Būti lojalus Lietuvos valstybei.

5. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.

6. Būti tokios sveikatos būklės, kuri leistų eiti pareigas vidaus tarnybos sistemoje.

7. Būti tokio fizinio pasirengimo, kuris leistų eiti pareigas vidaus tarnybos sistemoje.

Pretendentai privalo pateikti:

1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame privalo būti nurodyta kontaktinė informacija kur gali būti siunčiama rašytinė informacija pretendentui.

2. Asmens tapatybę, pilietybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

3. Darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus, jeigu pareigybės aprašyme pretendentui nustatytas  reikalavimas turėti darbo patirties (stažo) tam tikroje srityje.

4. Gyvenimo aprašymą.

5. Užpildytą pretendento anketą (galima pildyti ir įstaigoje, kurioje priimami dokumentai).

6. Pretendento  privačių interesų deklaracijos kopiją.

7. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro centrinės medicinos ekspertizės komisijos išvadą ir dokumentus, kuriais patvirtinama pretendento atitiktis bendrojo fizinio pasirengimo  reikalavimams, jeigu pretendento sveikatos bei fizinio pasirengimo patikrinimai yra atlikti ne vėliau nei prieš 12 mėnesių iki konkurso dokumentų pateikimo termino pabaigos (žr. pareigybės aprašymo 4.4 ir 4.5 papunkčius).

 

Dokumentai priimami iki 2022 m. liepos 5   d. Prieš pateikiant dokumentus prašome pasiteirauti tel. +370 675  21400 arba  el. paštu [email protected] .Prašymai, siunčiami elektroniniu paštu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu.

 

Papildoma informacija

 

 

Konkursas vykdomas vadovaujantis Konkursų į laisvas Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų pareigas organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. vasario 25 d. įsakymu 1K-56 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo finansų ministro valdymo srityje“ (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1K-322 redakcija).

PATVIRTINTA

Muitinės departamento prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

generalinio direktoriaus

2019 m. balandžio 10 d.

įsakymu Nr. 1B-327

 

 

VILNIAUS TERITORINĖS MUITINĖS
MOKESČIŲ APSKAITOS IR IŠIEŠKOJIMO SKYRIAUS
VYRESNIOJO INSPEKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

   1. Vilniaus teritorinės muitinės Mokesčių apskaitos ir išieškojimo skyriaus vyresnysis inspektorius (toliau – vyresnysis inspektorius) yra statutinis valstybės tarnautojas.

  1. Pareigybės grupė – 11.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

3. Vyresniojo inspektoriaus pareigybė reikalinga skyriaus nuostatuose priskirtiems uždaviniams ir funkcijoms vykdyti. Vyresnysis inspektorius atlieka pareigas specialiojoje – muitinės administruojamų valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos biudžeto (Europos Sąjungos  nuosavi ištekliai) mokestinių pajamų apskaitos, muitinei, kaip garantijos įstaigai, tenkančių funkcijų vykdymo – veiklos srityje.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą ir kitus aspektus pagal šiai pareigybei priskirtą darbo sritį;

4.2. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;

4.3. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

4.4. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III skilties reikalavimus;

4.5. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo tvarkoje nustatytus reikalavimus III-jo lygio pareigūnų grupei.

           

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

  1. Pareigūnas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

5.1. apskaito muitinės administruojamas valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos  biudžeto (Europos Sąjungos  nuosavi ištekliai) mokestines prievoles, tvarko į mokesčių surenkamąsias sąskaitas įplaukusius ar įskaitytus valstybės biudžetui ar Europos Sąjungos biudžetui (Europos Sąjungos  nuosavi ištekliai)  priskirtinus muitus, mokesčius ir su jais susijusias sumas; prižiūri Lietuvos Respublikos muitinės mokesčių mokėtojų duomenis Mokesčių apskaitos ir kontrolės informacinėje sistemoje (toliau – MAKIS);

5.2. registruoja mokestines prievoles, automatiškai nepatenkančias į MAKIS; kontroliuoja mokestinių prievolių apskaitos (įskaitant grynųjų pinigų ir atsiskaitymų bankų mokėjimo kortelėmis muitinės postuose apskaitą) teisingumą; sudaro Vilniaus teritorinės muitinės administruojamų mokesčių mokėtojų mokesčių balansą;

5.3. rengia sprendimus: dėl muitų, mokesčių ir su jais susijusių sumų grąžinimo, perdavimo Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) kontrolei, atsisakymo išieškoti akcizo mokestį, mokesčių mokėtojo muitinės administruojamų mokesčių permokos įskaitymo VMI administruojamų mokesčių nepriemokoms arba mokesčiams padengti, taip pat VMI administruojamų mokesčių permokos (skirtumo) įskaitymo muitinės administruojamų mokesčių nepriemokoms arba mokesčiams padengti, mokestinės prievolės įskaitymo trečiųjų asmenų sumokėtais mokesčiais, dėl mokestinės prievolės išieškojimo nepradėjimo, atleidimo / neatleidimo nuo delspinigių, muitų perkėlimo iš ,,A“ į ,,B“ sąskaitas, mokestinės prievolės pripažinimo /nepripažinimo beviltiška;

5.4. vykdo muitų ir mokesčių, ir su jais susijusių sumų sumokėjimo kontrolę, apskaičiuoja ir registruoja delspinigius; rengia sprendimus dėl mokestinės nepriemokos išieškojimo iš mokesčio mokėtojo ar garanto sąskaitų ir turto; rengia reikalavimus (pretenzijas) garantui dėl mokestinės nepriemokos sumokėjimo už mokesčių mokėtoją;

5.5. rengia sprendimus dėl mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška; nacionalinėje bylų valdymo ir žvalgybos (toliau – NBVŽ) sistemoje registruoja duomenis apie asmenis, kurie buvo pripažinti  tinkamai neįvykdę mokestinių prievolių; vykdo mokestinės nepriemokos išieškojimą Europos Sąjungos valstybių narių  naudai;

5.6. nagrinėja asmenų, pageidaujančių atidėti arba išdėstyti mokestinių prievolių sumokėjimą, prašymus ir rengia sprendimus bei sutartis dėl mokestinių prievolių sumokėjimo atidėjimo ar išdėstymo, kontroliuoja sutarčių dėl mokestinių prievolių sumokėjimo atidėjimo ar išdėstymo vykdymą; apskaičiuoja ir įregistruoja palūkanas ir/ar padidintas palūkanas, palūkanų delspinigius;

5.7. kontroliuoja atleidimo nuo prievolės mokėti importo akcizus sąlygų laikymąsi prekių gabenimo iš muitinės postų į akcizais apmokestinamų prekių sandėlius atvejais; įskaito VMI importo pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM) teisės aktų numatytais atvejais, muitinei perskaičiavus mokesčius atlieka PVM įskaitymo patikslinimus;

5.8. rengia pažymas asmenims, valstybės institucijoms (apibendrinus muitinės struktūrinių padalinių išvadas bei MAKIS duomenis) apie asmenų įsipareigojimų muitinei vykdymą, mokestines nepriemokas, permokas;

5.9. pagal skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su muitinės įstaigomis ir valstybės institucijomis muitinės veiklos klausimais;

5.10. rengia ir (arba) dalyvauja rengiant ir nustatyta tvarka derinant teisės aktų ir kitų dokumentų, susijusių su skyriaus kompetencijai priklausančiomis muitinės veiklos sritimis, projektus;

5.11. vykdo kitus su Mokesčių apskaitos ir išieškojimo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis pareigūnas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus viršininkui.

 

_________________________

 

 

Susipažinau

 

(parašas)

 

(vardas, Pavardė)

 

(data)

 

 

Informacija atnaujinta 2022-06-20