English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Laisvos darbo vietos

Muitinės kriminalinė tarnyba skelbia atranką į Kauno skyriaus vyresniojo tyrėjo (statutinis valstybės tarnautojas) pareigybę. Pareigybių grupė – 10.

Galioja nuo 2022-06-16 iki 2022-07-01

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 28 straipsnio 1 dalim ir 80 straipsniu, atrankoje gali dalyvauti tos pačios ar kitos statutinės įstaigos pareigūnai ir buvę pareigūnai, ministro nustatyta tvarka grąžinami į vidaus tarnybą.

Pagrindinės funkcijos: pareigybė reikalinga atlikti nusikalstamų veikų, priskirtų Muitinės kriminalinės tarnybos kompetencijai, ikiteisminį tyrimą. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo funkcijas specialiojoje – muitų teisės aktų pažeidimų atskleidimo, tyrimo ir prevencijos – veiklos srityje.

Specialieji reikalavimai:

1.      turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

2.       būti gerai susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vidaus tarnybą, viešąjį administravimą, muitinės veiklą, baudžiamąją atsakomybę, baudžiamąjį procesą, administracinių nusižengimų teiseną, kriminalinę žvalgybą, įslaptintos informacijos administravimą, asmens duomenų apsaugą;

3.       atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus gauti leidimui dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“;

4.       atitikti trečiąjį bendrojo fizinio pasirengimo reikalavimų lygį;

5.       sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams sąvado III skiltį;

6.       išmanyti teisės aktų projektų ir dokumentų rengimo taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai;

7.       mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.

Pretendentai privalo pateikti:

1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas pretendento vardas, pavardė, nekarinis pareigūno laipsnis, einamos pareigos ir elektroninio pašto adresas.

2. Asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

3. Gyvenimo aprašymą.

4. Kitus dokumentus, būtinus patikrinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams:

4.1. dokumentus, patvirtinančius atitiktį sveikatos būklės ir fizinio pasirengimo reikalavimams (žr. pareigybės aprašymo 4.4 ir 4.5 papunkčius).

5. Privačių interesų deklaracijos kopiją.

Jeigu atrankoje dalyvauja atranką organizuojančios įstaigos pareigūnas, 2–4 punktuose nurodytų dokumentų jis gali nepateikti, nurodydamas prašyme, kad šių dokumentų kopijos yra jo tarnybos byloje.

 

Dokumentai priimami iki 2022 m.  liepos 1 d. adresu: Žalgirio g. 127, Vilnius, 311 kab., telefonas pasiteirauti 8-5-274 8029, el. pašto adresas  [email protected]

 

 

Papildoma informacija

 

Pretendentai, prieš paskiriant juos į pareigas, turės nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su atitinkamos kategorijos (slaptumo žyma) įslaptinta informacija bei kitus reikalavimus (žr. pareigybės aprašymo 4.3 papunktį).

 

 

 

 

Atranka vykdoma žodžiu vadovaujantis Atrankos į laisvas vidaus tarnybos sistemos pareigūno pareigas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1V-142 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ pakeitimo“ ir  Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr.IV-321 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr.1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo pakeitimo“ ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 1V-321 ‚Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ pakeitimo“.

PATVIRTINTA

Muitinės departamento

prie Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos

generalinio direktoriaus

2022 m.  birželio 16 d.

įsakymu Nr. 1BE-449

 

MUITINĖS KRIMINALINĖS TARNYBOS KAUNO SKYRIAUS

VYRESNIOJO TYRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

2.      Muitinės kriminalinės tarnybos Kauno skyriaus (toliau – Kauno skyrius) vyresnysis tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.

3.      Pareigybės grupė – 10.

 

II SKYRIUS
PASKIRTIS

 

4.      Pareigybė reikalinga atlikti nusikalstamų veikų, priskirtų Muitinės kriminalinės tarnybos kompetencijai, ikiteisminį tyrimą. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo funkcijas specialiojoje – muitų teisės aktų pažeidimų atskleidimo, tyrimo ir prevencijos – veiklos srityje.

 
III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

5.      Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

5.2. būti gerai susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vidaus tarnybą, viešąjį administravimą, muitinės veiklą, baudžiamąją atsakomybę, baudžiamąjį procesą, administracinių nusižengimų teiseną, kriminalinę žvalgybą, įslaptintos informacijos administravimą, asmens duomenų apsaugą;

5.3. atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus gauti leidimui dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“;

5.4. atitikti trečiąjį bendrojo fizinio pasirengimo reikalavimų lygį;

5.5. sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams sąvado III skiltį;

5.6. išmanyti teisės aktų projektų ir dokumentų rengimo taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai;

5.7. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“  programiniu paketu.

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

6.      Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

6.1.   atlieka nusikalstamų veikų, priskirtų Muitinės kriminalinės tarnybos kompetencijai, ikiteisminį tyrimą;

6.2.  įveda duomenis į Nacionalinę bylų valdymo ir žvalgybos sistemą;

6.3.  keičiasi informacija su Lietuvos Respublikos institucijų ir užsienio šalių įgaliotais pareigūnais;

6.4.  atlieka tyrimus pagal užsienio šalių teisėsaugos institucijų pateiktus teisinės pagalbos prašymus;

6.5.   renka, kaupia, sistemina, analizuoja duomenis gautus iš įvairių informacijos šaltinių apie asmenis, galimai vykdančius muitų teisės aktų pažeidimus, jų nusikalstamą veiklą, metodus, kryptis, formas, asmenų ar grupių organizacinę struktūrą, tarpusavio santykius, organizatorius, vykdytojus ir kt.;

6.6.    bendradarbiauja su atitinkamomis kitų šalių muitinių tarnybomis, užsienio šalių institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, Lietuvos Respublikos institucijomis, ūkio subjektais muitinės veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų prevencijos ir informacijos rinkimo ir keitimosi srityje;

6.7.      nagrinėja asmenų skundus ir pareiškimus, teikia išvadas dėl jų pagrįstumo, rengia atsakymų projektus;

6.8.      vykdo kitus su Muitinės kriminalinės tarnybos ar Kauno skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Muitinės kriminalinės tarnybos strateginiai tikslai.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNOPAVALDUMAS

 

7.      Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus Kauno skyriaus viršininkui.

___________________

 

Susipažinau

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

(data)

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2022-06-16