English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Laisvos darbo vietos

Priimsime darbuotoją į laisvą Muitinės informacinių sistemų centro Programų skyriaus programinės įrangos kūrėjo (darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, pareigybės lygis A2, pareiginės algos pastoviosios dalies intervalas nuo 10,92 iki 12,61). Pretendentai turi atitikti pareigybės aprašyme nurodytus specialius reikalavimus.

Galioja nuo 2022-06-15 iki 2022-07-31

PATVIRTINTA

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

generalinio direktoriaus

2020 m. sausio  10   d.

                                                                                     įsakymu Nr. 1B-19

 

 

MUITINĖS INFORMACINIŲ SISTEMŲ CENTRO PROGRAMŲ SKYRIAUS

PROGRAMINĖS ĮRANGOS KŪRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

1. Muitinės informacinių sistemų centro Programų skyriaus programinės įrangos kūrėjas yra specialistas (toliau – darbuotojas).

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Pareigybės paskirtis – kurti integruotos Muitinės informacinės sistemos ir kitų muitinės informacinių sistemų ir registrų (toliau – MIS) vystymui reikalingą programinę įrangą.

4. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Muitinės informacinių sistemų centro Programų skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, susijusiais su informacinių bei elektroninių ryšių technologijų valdymu ir elektroninės informacijos sauga;

5.2. Muitinės departamento prie LR finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2022 m.
       birželio 6 d. įsakymo Nr. 1B-442 redakcija

turėti ne žemesnį nei aukštąjį koleginį matematikos arba informatikos mokslų studijų krypčių grupių išsilavinimą su profesiniu bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą, arba;

5.3. Muitinės departamento prie LR finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2022 m.
      birželio 6 d. įsakymo Nr. 1B-442 redakcija

turėti ne žemesnį nei aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesiniu bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą ir vienerių metų darbo patirtį taikomųjų sistemų kūrimo ir diegimo srityje naudojant Java programavimo kalbą (Spring Boot, Hibernate) ir Angular karkasą, JavaScript, TypeScript, HTML, CSS ir reliacines duomenų bazių valdymo sistemas (Oracle, PostgreSQL);

5.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

5.5. mokėti dirbti MS Office programiniu paketu.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. kuria ir palaiko MIS plėtrai reikalingas taikomųjų programų sistemas, jas testuoja, diegia, tobulina ir vysto pagal muitinės veiklos pokyčius, užtikrina kuriamų programų sistemų kokybę;

6.2. rengia sukurtų taikomųjų programų sistemų aprašymus ir instrukcijas sistemų administratoriams ir naudotojams, rengia sukurtų programų sistemų pristatymus ir žinių perteikimo sesijas;

6.3. programinėmis ir techninėmis priemonėmis užtikrina kuriamų taikomųjų programų sistemų suderinamumą su kitomis MIS komponentėmis, apdorojamų ir kaupiamų duomenų apsaugą bei vientisumą;

6.4. teikia siūlymus dėl informacinių technologijų produktų ir platformų, naudojamų Programų skyriaus kuriamai programinei įrangai, atnaujinimo, siekiant efektyvesnio jų veikimo, pritaikymo naujai aparatinei įrangai arba atnaujintoms sąsajoms su kitomis informacinėmis sistemomis;

6.5. teikia pastabas rengiamoms MIS techninėms specifikacijoms;

6.6. analizuoja ir testuoja kitų organizacijų sukurtas taikomųjų programų sistemas, vertina jų suderinamumą su MIS, dalyvauja šias sistemas diegiant, tobulinant ir vystant;

6.7. analizuoja ir sprendžia Muitinės informacinių technologijų paslaugų centre registruotus kreipinius, susijusius su sukurtų programų sistemų sutrikimais ir užklausomis;

6.8. dalyvauja Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos arba Muitinės informacinių sistemų centro direktoriaus įsakymais sudarytų darbo grupių ir komisijų darbe, rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose ir apie dalyvavimo rezultatus teikia ataskaitas skyriaus vedėjui;

6.9. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Muitinės informacinių sistemų centro Programų skyriaus vedėjo pavedimus bei užduotis, susijusias su Programų skyriaus veiklos funkcijomis.

 

_________________________________

 

 


Susipažinau

___________________________

(parašas)

___________________________

(vardas, pavardė)

___________________________

(data)

 Informacija atnaujinta 2022-06-28