English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Laisvos darbo vietos

Muitinės kriminalinė tarnyba skelbia konkursą į Muitinės kriminalinės tarnybos Nusikaltimų tyrimo skyriaus vyriausiojo tyrėjo (statutinis valstybės tarnautojas) pareigybę. Pareigybių grupė – 8. Pareiginės algos koeficientas 8,6.

Galioja nuo 2022-06-14 iki 2022-06-29

Pagrindinės funkcijos: Pareigybė reikalinga įslaptintos informacijos administravimą, išslaptinimą, apsaugą ir kontrolę, organizuoti leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimų išdavimą ir panaikinimą asmenims, einantiems pareigas, susijusiais su Lietuvos Respublikos įslaptintos informacijos ir užsienio valstybių, Europos Sąjungos ar tarptautinių organizacijų Lietuvos Respublikai perduotos įslaptintos informacijos naudojimu, tvarkyti kriminalinės žvalgybos informacines sistemas, vykdyti kriminalinės žvalgybos metu gautų ir parengtų dokumentų administravimą, išaiškinti ir užkardyti teisės aktų pažeidimus renkant, analizuojant ir sisteminant kriminalinės žvalgybos ir kitą informaciją. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo funkcijas specialiojoje – kriminalinės žvalgybos informacinių sistemų tvarkymo, muitų teisės aktų pažeidimo atskleidimo, tyrimo ir prevencijos – ir bendrojoje – įslaptintos informacijos administravimo, personalo patikimumo, įslaptintų sandorių saugumo užtikrinimo – veiklos srityse. 

Specialieji reikalavimai:

              1 turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

              2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį renkant, sisteminant ir analizuojant informaciją, susijusią su nusikaltimų ir kitų teisės aktų pažeidimų atskleidimu;

              3. būti gerai susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vidaus tarnybą, viešąjį administravimą, muitinės veiklą, baudžiamąją atsakomybę, baudžiamąjį procesą, administracinių nusižengimų teiseną, kriminalinę žvalgybą, įslaptintos informacijos administravimą, asmens duomenų apsaugą;

              4. atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus gauti leidimui dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“; atitikti trečiąjį bendrojo fizinio pasirengimo reikalavimų lygį;

               5. sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams sąvado III skiltį;

               6. išmanyti teisės aktų projektų ir dokumentų rengimo taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai;

               7.mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

               8.  mokėti anglų ir rusų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu.

 

Bendrieji reikalavimai:

1. Būti Lietuvos Respublikos pilietis ir mokėti lietuvių kalbą.

2. Būti sukakęs ne mažiau kaip 18 metų ir ne daugiau kaip 60 metų.

3. Būti nepriekaištingos reputacijos.

4. Būti lojalus Lietuvos valstybei.

5. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.

6. Būti tokios sveikatos būklės, kuri leistų eiti pareigas vidaus tarnybos sistemoje.

7. Būti tokio fizinio pasirengimo, kuris leistų eiti pareigas vidaus tarnybos sistemoje.

Pretendentai privalo pateikti:

1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame privalo būti nurodyta kontaktinė informacija kur gali būti siunčiama rašytinė informacija pretendentui.

2. Asmens tapatybę, pilietybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

3. Darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus, jeigu pareigybės aprašyme pretendentui nustatytas  reikalavimas turėti darbo patirties (stažo) tam tikroje srityje.

4.Gyvenimo aprašymą.

5. Užpildytą pretendento anketą.

6. Pretendento  privačių interesų deklaracijos kopiją.

7. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro centrinės medicinos ekspertizės komisijos išvadą ir dokumentus, kuriais patvirtinama pretendento atitiktis bendrojo fizinio pasirengimo  reikalavimams, jeigu pretendento sveikatos bei fizinio pasirengimo patikrinimai yra atlikti ne vėliau nei prieš 12 mėnesių iki konkurso dokumentų pateikimo termino pabaigos (žr. pareigybės aprašymo 4.4 ir 4.5 papunkčius).

 8.  Dokumentus, patvirtinančius kalbos žinias (žr. pareigybės aprašymo 4.8 papunktį).

 

Dokumentai priimami iki 2022 m. birželio 29  d. adresu: Žalgirio g.12., Vilnius, 311 kab.. telefonas pasiteirauti -8-5-2748029, el. pašto adresas  [email protected]     Pretendentai dokumentus gali pateikti  konkursą organizuojančios įstaigos registruotu paštu arba nurodytu elektroniniu paštu (prašymai, siunčiami elektroniniu paštu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu).

Papildoma informacija

 

Pretendentai, prieš paskiriant juos į pareigas, turės nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su atitinkamos kategorijos (slaptumo žyma) įslaptinta informacija.

 

Konkursas vykdomas vadovaujantis Konkursų į laisvas Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų pareigas organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. vasario 25 d. įsakymu 1K-56 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo finansų ministro valdymo srityje“ (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1K-322 redakcija).

 

Užsienio kalbų mokėjimo lygio nustatymą reglamentuoja Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1V-447 „Dėl Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2021 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 1V-251 redakcija).

 

PATVIRTINTA

Muitinės departamento  

prie Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos

generalinio direktoriaus

2019 m. kovo 18 d.

įsakymu Nr. 1B-229

 

MUITINĖS KRIMINALINĖS TARNYBOS NUSIKALTIMŲ TYRIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO TYRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 1

 

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1.      Muitinės kriminalinės tarnybos Nusikaltimų tyrimo skyriaus (toliau – Nusikaltimų tyrimo skyrius) vyriausiasis tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2.      Pareigybės grupė – 8.

 

II SKYRIUS
PASKIRTIS

 

3.      Pareigybė reikalinga vykdyti įslaptintos informacijos administravimą, išslaptinimą, apsaugą ir kontrolę, organizuoti leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimų išdavimą ir panaikinimą asmenims, einantiems pareigas, susijusiais su Lietuvos Respublikos įslaptintos informacijos ir užsienio valstybių, Europos Sąjungos ar tarptautinių organizacijų Lietuvos Respublikai perduotos įslaptintos informacijos naudojimu, tvarkyti kriminalinės žvalgybos informacines sistemas, vykdyti kriminalinės žvalgybos metu gautų ir parengtų dokumentų administravimą, išaiškinti ir užkardyti teisės aktų pažeidimus renkant, analizuojant ir sisteminant kriminalinės žvalgybos ir kitą informaciją. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo funkcijas specialiojoje – kriminalinės žvalgybos informacinių sistemų tvarkymo, muitų teisės aktų pažeidimo atskleidimo, tyrimo ir prevencijos – ir bendrojoje – įslaptintos informacijos administravimo, personalo patikimumo, įslaptintų sandorių saugumo užtikrinimo – veiklos srityse. 

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

4.      Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1.   turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

4.2.   turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį renkant, sisteminant ir analizuojant informaciją, susijusią su nusikaltimų ir kitų teisės aktų pažeidimų atskleidimu;

4.3.   būti gerai susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vidaus tarnybą, viešąjį administravimą, muitinės veiklą, baudžiamąją atsakomybę, baudžiamąjį procesą, administracinių nusižengimų teiseną, kriminalinę žvalgybą, įslaptintos informacijos administravimą, asmens duomenų apsaugą;

4.4.   atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus gauti leidimui dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“; atitikti trečiąjį bendrojo fizinio pasirengimo reikalavimų lygį;

4.5.   sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams sąvado III skiltį;

4.6.   išmanyti teisės aktų projektų ir dokumentų rengimo taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai;

4.7.   mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

4.8.   mokėti anglų ir rusų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu.

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

5.        Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1.      vykdo įslaptintos informacijos, kuria disponuoja Muitinės kriminalinė tarnyba, administravimą, apsaugą ir kontrolę;

5.2.      nesant atsakingo asmens, vykdo kriminalinės žvalgybos metu gautų ir parengtų dokumentų administravimą, tvarko kriminalinės žvalgybos informacinę sistemą, vykdo kriminalinės žvalgybos ir slaptai bendradarbiaujančių bylų registraciją, apskaitą ir saugojimą;

5.3.      siekdamas išaiškinti muitų teisės aktų pažeidimus ir juos užkardyti, renka, sistemina, klasifikuoja, saugo ir analizuoja informaciją, gaunamą iš muitinės įstaigų ir jų padalinių, Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijų, tarptautinių organizacijų, įmonių, viešųjų šaltinių, taip pat informaciją, gautą kriminalinės žvalgybos informacijos rinkimo būdais;

5.4.      keičiasi informacija su Lietuvos Respublikos institucijų ir užsienio šalių įgaliotais pareigūnais;

5.5.      nustatyta tvarka naudoja kriminalinės žvalgybos informacijos rinkimo būdus, tvarko kriminalinės žvalgybos tyrimo bylas, atlieka tyrimus, vykdo informacijos realizavimo veiksmus;

5.6.      teikia Nusikaltimų tyrimo skyriaus viršininkui ir Muitinės kriminalinės tarnybos vadovybei siūlymus dėl naujų kriminalinės žvalgybos informacija ir rizikos analize pagrįstų kontrolės priemonių kūrimo;

5.7.       tvarko Įslaptintos informacijos ryšių ir informacinę sistemą;

5.8.      organizuoja leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimą ir panaikinimą, tvarko jų apskaitą;

5.9.           organizuoja asmens patikimumo pažymėjimų išdavimą ir panaikinimą, tvarko jų apskaitą;

5.10.       kontroliuoja, kad teisės aktų, reglamentuojančių įslaptintos informacijos apsaugą, reikalavimus vykdytų darbuotojai, dirbantys ar susipažįstantys su įslaptinta informacija;

5.11.      formuoja įslaptintų dokumentų bylas, rengia dokumentus dokumentų vertės ekspertizei;

5.12.       tvarko įslaptintos informacijos laikmenų registraciją;

5.13.      rengia įslaptintų bylų dokumentacijos planus ir kriminalinės žvalgybos dokumentacijos planus, kontroliuoja jų laikymąsi formuojant bylas struktūriniuose padaliniuose;

5.14.      rengia teisės aktų, susijusių su įslaptintos informacijos administravimu, apsauga ir kontrole, projektus, kontroliuoja jų reikalavimų vykdymą;

5.15.       kontroliuoja, kad vadovybės pavedimai būtų įvykdyti nustatytu terminu;

5.16.      teikia metodinę pagalbą darbuotojams įslaptintų dokumentų rengimo, tvarkymo, saugojimo ir apskaitos klausimais;

5.17.   nagrinėja asmenų skundus ir pareiškimus, teikia išvadas dėl jų pagrįstumo, rengia atsakymų projektus;

5.18.   vykdo kitus su Muitinės kriminalinės tarnybos ar Nusikaltimų tyrimo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Muitinės kriminalinės tarnybos strateginiai tikslai.

 

 

 

 

 

 

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

6.             Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus Nusikaltimų tyrimo skyriaus viršininkui.

___________________

 

Susipažinau

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

(data)

 

Informacija atnaujinta 2022-06-14