English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Laisvos darbo vietos

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skelbia atranką į Vilniaus teritorinės muitinės Teisės skyriaus vyriausiojo inspektoriaus (statutiniai valstybės tarnautojai) pareigybę. Pareigybių grupė – 9.

Galioja nuo 2022-06-14 iki 2022-06-29

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 28 straipsnio 1 dalim ir 80 straipsniu, atrankoje gali dalyvauti tos pačios ar kitos statutinės įstaigos pareigūnai ir buvę pareigūnai, ministro nustatyta tvarka grąžinami į vidaus tarnybą.

 Pagrindinės funkcijos: vyriausiojo inspektoriaus pareigybė reikalinga Vilniaus teritorinės muitinės veiklos teisėtumo užtikrinimui, teisių ir teisėtų interesų gynimui, administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimui. Vyriausiasis inspektorius atlieka pareigas bendrojoje – teisės – veiklos srityje.  

Specialieji reikalavimai:

1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Teismų, Administracinių bylų teisenos, Muitinės, Mokesčių administravimo įstatymais, Civiliniu, Civilinio proceso, Administracinių nusižengimų, Sąjungos muitinės kodeksu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos  statutu, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą;

2. turėti  aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą;

3. turėti ne mažesnę nei vienerių metų darbo patirtį teisės srityje;

4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymo ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;

5. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programos priemonėmis;

6. mokėti anglų arba rusų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu:

7. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III skilties reikalavimus;

8. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo tvarkoje nustatytus reikalavimus III-jo lygio pareigūnų grupei.

Pretendentai privalo pateikti:

1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas pretendento vardas, pavardė, nekarinis pareigūno laipsnis, einamos pareigos ir elektroninio pašto adresas.

2. Asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

3. Gyvenimo aprašymą.

4. Kitus dokumentus, būtinus patikrinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams; 

4.1. dokumentus, patvirtinančius atitiktį sveikatos būklės ir fizinio pasirengimo reikalavimams (žr. pareigybės aprašymo 4.7 ir 4.8 papunkčius);

5.  dokumentus, patvirtinančius kalbos žinias (žr. pareigybės aprašymo 4.6 papunktį);

6.   privačių interesų deklaracijos kopiją.

Jeigu atrankoje dalyvauja atranką organizuojančios įstaigos pareigūnas, 2–4 punktuose nurodytų dokumentų jis gali nepateikti, nurodydamas prašyme, kad šių dokumentų kopijos yra jo tarnybos byloje.

 

Dokumentai priimami iki 2022 m.  birželio 29 d. adresu: Geležinio Vilko g. 12,  Vilnius. Prieš pateikiant dokumentus prašome susisiekti telefonu - numeris : +370 686 38808 arba elektroniniu paštu  el. pašto adresas: [email protected]. Pretendentai dokumentus gali pateikti asmeniškai, įstaigos registruotu paštu arba nurodytu elektroniniu paštu.

 

Papildoma informacija

 

 

Atranka vykdoma žodžiu vadovaujantis Atrankos į laisvas vidaus tarnybos sistemos pareigūno pareigas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1V-142 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ pakeitimo“ ir 2020 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 1V-321 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo pakeitimo“.

 

Užsienio kalbų mokėjimo lygio nustatymą reglamentuoja Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1V-447 „Dėl Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. 1V-279 redakcija).

            

                                                                                                       

PATVIRTINTA

Muitinės departamento prie

Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos

generalinio direktoriaus

2021 m. kovo 26 d.

įsakymu Nr. 1B-192

VILNIAUS TERITORINĖS MUITINĖS TEISĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO INSPEKTORIAUS  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

2.           Vilniaus teritorinės muitinės Teisės skyriaus vyriausiasis inspektorius (toliau – vyriausiasis inspektorius) yra statutinis valstybės tarnautojas  (pareigūnas).

3.           Pareigybės  grupė – 9.

II. SKYRIUS

 PASKIRTIS

 

4.     Vyriausiojo inspektoriaus pareigybė reikalinga Vilniaus teritorinės muitinės veiklos teisėtumo užtikrinimui, teisių ir teisėtų interesų gynimui, administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimui. Vyriausiasis inspektorius atlieka pareigas bendrojoje – teisės – veiklos srityje.

 

III SKYRIUS

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM  PAREIGŪNUI

 

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Teismų, Administracinių bylų teisenos, Muitinės, Mokesčių administravimo įstatymais, Civiliniu, Civilinio proceso, Administracinių nusižengimų, Sąjungos muitinės kodeksu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos  statutu, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą;

4.2. turėti  aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą;

4.3. turėti ne mažesnę nei vienerių metų darbo patirtį teisės srityje;

4.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymo ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;

4.5. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programos priemonėmis;

4.6. mokėti anglų arba rusų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu:

4.7. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III skilties reikalavimus;

4.8. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo tvarkoje nustatytus reikalavimus III-jo lygio pareigūnų grupei.

 

IV SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. rengia išvadas ir siūlymus dėl Vilniaus teritorinės muitinės teisės aktų projektų, vertina Vilniaus teritorinei muitinei pateiktų pastaboms ir siūlymams pateikti teisės aktų projektus, dalyvauja rengiant sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus, nagrinėja Vilniaus teritorinės muitinės pareikštų pretenzijų ir ieškinių pagrįstumą, teikia išvadas šiais klausimais;

5.2. teikia nagrinėjimui Muitinės departamentui asmenų gautus skundus ir prašymus dėl Vilniaus teritorinės muitinės priimtų sprendimų ir su šių sprendimų priėmimu susijusius dokumentus;

5.3. atstovauja Vilniaus teritorinės muitinės interesams teismuose, nagrinėjant civilines ir administracines bylas dėl ginčų, kylančių iš prievolių muitinei vykdymo ir bankroto teisinių santykių, administracinių nusižengimų ir kitas bylas, ir kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose ir rengia susijusius dokumentus;

5.4. kontroliuoja administracinių nusižengimų ir prekių sulaikymo protokolų surašymo pagrįstumą;

5.5. rengia nagrinėjimui administracinių nusižengimų bylas ir nutarimų jose projektus, ne teismo tvarka  nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir priima nutarimus dėl muitinės veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir kitų muitinės kompetencijai priskirtų vykdyti įstatymų reikalavimų pažeidimų, rengia ir teikia administracinių nusižengimų protokolus nagrinėti apylinkių teismams ar teikia institucijoms, kurių pareigūnai įgalioti nagrinėti administracinių nusižengimų bylas ne teismo tvarka pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatytą šių bylų nagrinėjimo priskirtinumą;

5.6. nustatyta tvarka ir terminais suveda duomenis į Administracinių nusižengimų registrą;

5.7. rengia ir teikia teismui pareiškimus dėl turto pripažinimo bešeimininkiu, suveda į Nacionalinę bylų valdymo ir žvalgybos sistemą bešeimininkio turto kategorijoje registruojamus duomenis;

5.8. pagal kompetenciją dalyvauja Vilniaus teritorinės muitinės direktoriaus ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymais sudaromų komisijų ir darbo grupių veikloje ir apie dalyvavimo rezultatus teikia ataskaitas Teisės skyriaus viršininkui;

5.9. nagrinėja asmenų prašymus, pareiškimus, skundus, išskyrus Lietuvos Respublikos muitinės įstatymo 31 ir 38 straipsniuose numatytus skundus, rengia išvadas dėl jų pagrįstumo;

5.10. teikia konsultacijas, informaciją ir kitokią pagalbą Vilniaus teritorinės muitinės struktūrinių padalinių darbuotojams teisės klausimais, taip pat ginčų, susijusių su Vilniaus teritorinės muitinės priimtais sprendimais, klausimais;

5.11.  teikia  Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Sulaikytų prekių administravimo skyriui informaciją apie Vilniaus teritorinės muitinės ir teismų priimtus ir įsiteisėjusius nutarimus administracinių nusižengimų bylose ir sprendimus dėl prekių, kurios nustatyta tvarka buvo perduotos saugoti į trečio tipo atvirą muitinės sandėlį;

5.12. nustatyta tvarka perduoda Teisės skyriaus suformuotas bylas į archyvą;

5.13. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Vilniaus teritorinės muitinės veikla susijusius pavedimus.

 

V SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis pareigūnas yra tiesiogiai pavaldus Vilniaus teritorinės muitinės Teisės skyriaus viršininkui.

_________________

 

Susipažinau

__________________

(parašas)

__________________

(vardas, pavardė)

__________________

(data)

Informacija atnaujinta 2022-06-14