English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Laisvos darbo vietos

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skelbia atranką į Vilniaus teritorinės muitinės Teisės skyriaus vyresniojo inspektoriaus (statutinis valstybės tarnautojas) pareigybę. Pareigybių grupė – 11.

Galioja nuo 2022-06-14 iki 2022-06-29

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 28 straipsnio 1 dalim ir 80 straipsniu, atrankoje gali dalyvauti tos pačios ar kitos statutinės įstaigos pareigūnai ir buvę pareigūnai, ministro nustatyta tvarka grąžinami į vidaus tarnybą.

Pagrindinės funkcijos: vyresniojo inspektoriaus pareigybė reikalinga muitinės veiklos teisėtumo užtikrinimui, Vilniaus teritorinės muitinės  ir jos pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,  teisių ir teisėtų interesų gynimui administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimui pagal Muitinės departamento generalinio direktoriaus suteiktus įgaliojimus. Vyresnysis inspektorius atlieka funkcijas bendrojoje – teisės  – veiklos srityje.

Specialieji reikalavimai:

1. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Teismų, administracinių bylų teisenos, Muitinės įstatymais, Civiliniu, Civilinio proceso, Administracinių nusižengimų, Europos Sąjungos muitinės kodeksu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą;

2. Turėti aukštąjį  universitetinį  ar jam prilygintą teisės krypties išsilavinimą;

3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.  Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymo ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;

5. Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programos priemonėmis;

6. Mokėti anglų arba rusų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

7. Atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III skilties reikalavimus.

8. Atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo tvarkoje nustatytus reikalavimus  III-jo lygio pareigūnų grupei.

Pretendentai privalo pateikti:

1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas pretendento vardas, pavardė, nekarinis pareigūno laipsnis, einamos pareigos ir elektroninio pašto adresas.

2. Asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

3. Gyvenimo aprašymą.

4. Kitus dokumentus, būtinus patikrinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams; 

4.1. dokumentus, patvirtinančius atitiktį sveikatos būklės ir fizinio pasirengimo reikalavimams (žr. pareigybės aprašymo 4.7 ir 4.8 papunkčius);

5. asmens privačių interesų deklaraciją.

6. Dokumentus, patvirtinančius kalbos žinias (žr. pareigybės aprašymo 4.6 papunktį).

 

 

Jeigu atrankoje dalyvauja atranką organizuojančios įstaigos pareigūnas, 2–4 punktuose nurodytų dokumentų jis gali nepateikti, nurodydamas prašyme, kad šių dokumentų kopijos yra jo tarnybos byloje.

 

Dokumentai priimami iki 2022 m. birželio 29 d. adresu: Geležinio Vilko g. 12, Vilnius (519 kab.). Prieš pateikiant dokumentus prašome pasiteirauti telefonu  +370 686 38808 arba  el. paštu  [email protected]. dėl dokumentų pateikimo būdo.  

 

Papildoma informacija

 

 

Atranka vykdoma žodžiu vadovaujantis Atrankos į laisvas vidaus tarnybos sistemos pareigūno pareigas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1V-142 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ pakeitimo“. 2020 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 1V-321 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo pakeitimo“.

 

Užsienio kalbų mokėjimo lygio nustatymą reglamentuoja Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1V-447 „Dėl Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. 1V-279 redakcija).

 

                                                                                      

PATVIRTINTA

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. spalio 3  d.

įsakymu Nr. 1B-894

 

VILNIAUS TERITORINĖS MUITINĖS TEISĖS SKYRIAUS  VYRESNIOJO INSPEKTORIAUS  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1.            Vilniaus teritorinės muitinės Teisės skyriaus vyresnysis inspektorius (toliau – vyresnysis inspektorius) yra statutinis valstybės tarnautojas  (pareigūnas).

2.           Pareigybės  grupė – 11.

 

II SKYRIUS

 PASKIRTIS

 

3.     Vyresniojo inspektoriaus pareigybė reikalinga muitinės veiklos teisėtumo užtikrinimui, Vilniaus teritorinės muitinės ir jos pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, teisių ir teisėtų interesų gynimui, administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimui pagal   Muitinės departamento generalinio direktoriaus suteiktus įgaliojimus. Vyresnysis inspektorius atlieka pareigas bendrojoje – teisės – veiklos srityje.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS

EINANČIAM  PAREIGŪNUI

 

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Teismų, Administracinių bylų teisenos, Muitinės įstatymais, Civiliniu, Civilinio proceso, Administracinių nusižengimų, Sąjungos muitinės kodeksu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos  statutu, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą;

4.2. turėti  aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą teisės krypties išsilavinimą;

4.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymo ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;

4.5. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programos priemonėmis;

4.6. mokėti anglų arba rusų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu:

 4.7. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III skilties reikalavimus;

 4.8. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo tvarkoje nustatytus reikalavimus III-jo lygio pareigūnų grupei.

                                                              

IV SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. rengia išvadas ir siūlymus dėl pateiktų Vilniaus teritorinės muitinės norminių aktų projektų,  nagrinėja Vilniaus teritorinės muitinės pareikštų pretenzijų ir ieškinių pagrįstumą, teikia išvadas šiais klausimais;

5.2. analizuoja pateiktas medžiagas dėl asmenų patraukimo administracinėn atsakomybėn;

5.3. kontroliuoja administracinių nusižengimų ir prekių sulaikymo protokolų surašymo pagrįstumą, informuoja Teisės skyriaus viršininką apie šiame darbe esamus nesklandumus ir teikia siūlymus dėl šio darbo gerinimo;

5.4. rengia nagrinėjimui administracinių nusižengimų bylas ir nutarimų jose projektus dėl sankcijų taikymo asmenims už muitinės veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir kitų muitinės kompetencijai priskirtų vykdyti įstatymų reikalavimų pažeidimus;

5.5. ne teismo tvarka  nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir priima nutarimus;

5.6. rengia ir teikia administracinių nusižengimų protokolus nagrinėti apylinkių teismams ar teikia institucijoms, kurių pareigūnai įgalioti nagrinėti administracinių nusižengimų bylas ne teismo tvarka pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatytą šių bylų nagrinėjimo priskirtinumą;

5.7. nustatyta tvarka ir terminais suveda duomenis į Administracinių nusižengimų registrą;

5.8. rengia sprendimų dėl sulaikytų prekių atsisakius mokėti mokesčius projektus;

5.9. rengia ir teikia teismui pareiškimus dėl turto pripažinimo bešeimininkiu;

5.10. suveda duomenis į Nacionalinę bylų valdymo ir žvalgybos sistemą apie muitinio tikrinimo metu nustatytų teisės aktų pažeidimus, susijusius su atsisakymu mokėti mokesčius ir bešeimininkio turto kategorijoje registruojamus duomenis;

5.11. atstovauja Vilniaus teritorinės muitinės interesams teisme, rengia pareiškimų, skundų, atsiliepimų, apeliacinių, kasacinių ir atskirųjų skundų projektus;

5.12. rengia ataskaitas ir informaciją Teisės skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

5.13. nagrinėja ūkio subjektų ir piliečių prašymus, pareiškimus, skundus, išskyrus Lietuvos Respublikos muitinės įstatymo 31 ir 38 straipsniuose numatytus skundus, rengia išvadas dėl jų pagrįstumo;

5.14. teikia konsultacijas, informaciją ir kitokią teisinę pagalbą Vilniaus teritorinės muitinės struktūrinių padalinių pareigūnams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, teisiniais

klausimais;

5.15. teikia Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Sulaikytų prekių administravimo skyriui informaciją apie Vilniaus teritorinės muitinės ir teismų priimtus ir įsiteisėjusius nutarimus administracinių nusižengimų bylose ir sprendimus dėl prekių, kurios nustatyta tvarka buvo perduotos saugoti į trečio tipo atvirą muitinės sandėlį;

5.16. vykdo ir kitus su muitinės ar Teisės skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti statutinės įstaigos tikslai.

5.15.1 Muitinės departamento prie LR finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m.
        spalio 28 d. įsakymo Nr. 1B-99 redakcija

pildo Teisės skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraščius.

 

V SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis pareigūnas yra tiesiogiai pavaldus Vilniaus teritorinės muitinės Teisės skyriaus viršininkui.

_____________________________

 

 

Susipažinau

__________________

(parašas)

__________________

(vardas, pavardė)

__________________

Informacija atnaujinta 2022-06-14