English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Laisvos darbo vietos

Skelbiamas konkursas į laisvą Muitinės departamento Mokesčių administravimo skyriaus apskaitos techniko (darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, pareigybės lygis A2, terminuota darbo sutartis 1 metams) ) pareigas. Valstybės tarnybos portale skelbimo Nr. 75460

Galioja nuo 2021-12-02 iki 2021-12-16

 

 

 

Skelbimo nr.:

75460

Skelbimo data:

2021-12-02

Skelbimas galioja iki:

2021-12-16

Konkursą inicijuojanti įstaiga:

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Konkursą organizuojanti įstaiga:

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Pareigos:

Mokesčių administravimo skyriaus Apskaitos technikas

 

 

Pareiginės algos koeficientas:

7.04

Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo:

1,246.08

Darbo vieta (miestas):

Vilnius

Informacija apie įstaigą:

Danguolė Androšiūnienė - 8-5-2666098 Terminuota darbo sutartis 1 metai pareiginės algos pastoviosios dalies intervalas nuo 7,04 iki 11,6 turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį mokesčių administravimo arba buhalterinės apskaitos srityje

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA
Muitinės departamento
prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos
generalinio direktoriaus
2021 m. rugsėjo 30 d.
įsakymu Nr. 1B-674

Muitinės departamento prie LR finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2021 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. 1B-773 redakcija

MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS
APSKAITOS TECHNIKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Mokesčių administravimo skyriaus apskaitos technikas (toliau – darbuotojas) yra specialistas.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – Lietuvos Respublikos muitinės administruojamų mokesčių apskaitos tvarkymas, apskaitos įrašų teisingumo užtikrinimas, duomenų finansinei atskaitomybei parengimas ir pateikimas, Muitinės departamento surenkamųjų ir depozitinės sąskaitos tvarkymas, praktinės pagalbos mokesčių apskaitos klausimais teikimas muitinės įstaigoms ir mokesčių mokėtojams.
4. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Mokesčių administravimo skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Muitinės, Mokesčių administravimo, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą, muitinės kompetencijai priklausančių mokesčių taikymą ir apskaitą;
5.2. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
5.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį mokesčių administravimo arba buhalterinės apskaitos srityje;
5.4. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS);
5.5. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. rengia finansines ataskaitas pagal VSAFAS ir teikia duomenis Viešojo sektoriaus finansinių ataskaitų konsolidavimo sistemai;
6.2. atlieka įmokų, priklausančių Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, pervedimą į Valstybės iždo sąskaitą teisės aktų nustatyta tvarka;
6.3. tikrina automatinio banko išrašo importo ir kliringo sąskaitos tvarkymo procesą, organizuoja iškilusių nesklandumų šalinimą; tikrina automatinio mokestinių prievolių padengimo proceso teisingumą;
6.4. rengia ir teikia mokėjimo nurodymus bankams dėl grąžinamų lėšų iš Muitinės departamento surenkamųjų ir depozitinių sąskaitų;
6.5. tikrina buhalterinių įrašų teisingumą, pagal kompetenciją teikiamų ataskaitų duomenų suderinamumą bei atlieka buhalterinės apskaitos duomenų loginę kontrolę bei analizę;
6.6. pasikeitus apskaitos taisyklėms organizuoja pasikeitimų įgyvendinimą Mokesčių apskaitos ir kontrolės informacinėje sistemoje;
6.7. vykdo muitinės administruojamų biudžeto mokestinių pajamų sąskaitų plano priežiūrą ir koregavimą;
6.8. rengia Muitinės mokesčių fondo metinę inventorizaciją;
6.9. rengia funkcinius projektus informacinėms sistemoms kurti ir diegti, atlieka jų priežiūrai reikalingus darbus pagal kompetenciją;
6.10. registruoja įrašus apskaitoje pagal buhalterines pažymas;
6.11. registruoja biudžeto mokestines pajamas ir gautinų sumų nurašymo ir nuvertėjimo sąnaudas, perkelia didžiosios knygos sąskaitų likučius į kitus ataskaitinius metus, uždaro apskaitos periodą Mokesčių apskaitos ir kontrolės informacinėje sistemoje;
6.12. rengia ir nustatyta tvarka teikia ataskaitas Finansų ministerijai;
6.13. rengia ir teikia Lietuvos muitinės mokesčių duomenis pasirengiant ir vykstant Europos Komisijos atliekamam PVM nuosavų išteklių administravimo tikrinimui ir teikia atsakymus į tikrinimo ataskaitose pateiktas pastabas;
6.14. pagal kompetenciją konsultuoja asmenis;
6.15. sudaro darbo laiko apskaitos žiniaraštį ir teikia Nacionalinio bendrųjų funkcijų centrui;
6.16. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Mokesčių administravimo skyriaus vedėjo nurodymus, susijusius su Mokesčių administravimo skyriaus funkcijomis.

__________________________

Susipažinau

(parašas)

(vardas, pavardė)

(data)

Vertinimo metodai:

 

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

 

Informacija atnaujinta 2021-12-03