English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Laisvos darbo vietos

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) skelbia konkursą į Muitinės kriminalinės tarnybos Informacijos analizės skyriaus vyriausiojo tyrėjo pareigybės aprašymas Nr.1 (statutinis valstybės tarnautojas) pareigybę.. Pareigybės grupė – 8.Pareiginės algos koeficientas – 8.

Galioja nuo 2021-11-30 iki 2021-12-14

Pagrindinės funkcijos: pareigybė skirta užkardyti ir atskleisti muitinės veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, tvarkant kriminalinės žvalgybos ir kitą informaciją. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo funkcijas specialiojoje – muitinės veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų prevencijos ir atskleidimo – veiklos srityje.

Specialieji reikalavimai:

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

 2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį teisės aktų pažeidimų prevencijos ir atskleidimo srityje;

 3. Sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams sąvado III skiltį;

4. Atitikti trečiąjį bendrojo fizinio pasirengimo reikalavimų lygį;

5. Būti gerai susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vidaus tarnybą, viešąjį administravimą, muitinės veiklą, baudžiamąją atsakomybę, baudžiamąjį procesą, administracinių nusižengimų teiseną, kriminalinę žvalgybą, įslaptintos informacijos administravimą, asmens duomenų apsaugą;

6. Atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus gauti leidimui dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“;

7. Išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;

8. Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

9. Mokėti anglų, prancūzų arba vokiečių pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu.

   

Bendrieji reikalavimai:

1. Būti Lietuvos Respublikos pilietis ir mokėti lietuvių kalbą.

2. Būti sukakęs ne mažiau kaip 18 metų ir ne daugiau kaip 60 metų.

3. Būti nepriekaištingos reputacijos.

4. Būti lojalus Lietuvos valstybei.

5. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.

6. Būti tokios sveikatos būklės, kuri leistų eiti pareigas vidaus tarnybos sistemoje.

7. Būti tokio fizinio pasirengimo, kuris leistų eiti pareigas vidaus tarnybos sistemoje.

Pretendentai privalo pateikti:

1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame privalo būti nurodyta kontaktinė informacija kur gali būti siunčiama rašytinė informacija pretendentui.

2. Asmens tapatybę, pilietybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

3. Darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus, jeigu pareigybės aprašyme pretendentui nustatytas  reikalavimas turėti darbo patirties (stažo) tam tikroje srityje.

4. Gyvenimo aprašymą.

5. Užpildytą pretendento anketą (galima pildyti ir įstaigoje, kurioje priimami dokumentai).

6. Pretendento  privačių interesų deklaracijos kopiją.

7. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro centrinės medicinos ekspertizės komisijos išvadą ir dokumentus, kuriais patvirtinama pretendento atitiktis bendrojo fizinio pasirengimo  reikalavimams, jeigu pretendento sveikatos bei fizinio pasirengimo patikrinimai yra atlikti ne vėliau nei prieš 12 mėnesių iki konkurso dokumentų pateikimo termino pabaigos (žr. pareigybės aprašymo 4.3 ir 4.4 papunkčius)

8. Dokumentus, patvirtinančius kalbos žinias (žr. pareigybės aprašymo 4.9 papunktį).

 

 Dokumentai priimami iki 2021 m. gruodžio 14  d. adresu: Žalgirio g.127., Vilnius, 311 kab.. telefonas pasiteirauti -8-5-2748029, el. pašto adresas  ruta.narbutiene@lrmuitine.lt.    .Pretendentai dokumentus gali pateikti  konkursą organizuojančios įstaigos registruotu paštu arba nurodytu elektroniniu paštu (prašymai, siunčiami elektroniniu paštu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu.

 

Papildoma informacija

 

Pretendentai, prieš paskiriant juos į pareigas, turės nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su atitinkamos kategorijos (slaptumo žyma) įslaptinta informacija.

 

Konkursas vykdomas vadovaujantis Konkursų į laisvas Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų pareigas organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. vasario 25 d. įsakymu 1K-56 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo finansų ministro valdymo srityje“ (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1K-322 redakcija).

 

          Užsienio kalbų mokėjimo lygio nustatymą reglamentuoja Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1V-447 „Dėl Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. 1V-279 redakcija).

 

PATVIRTINTA

Muitinės departamento

prie Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos

generalinio direktoriaus

2019 m. vasario 8  d.

įsakymu Nr. 1B-112

 

 

MUITINĖS KRIMINALINĖS TARNYBOS INFORMACIJOS ANALIZĖS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO TYRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 1

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

    1.    Muitinės kriminalinės tarnybos Informacijos analizės skyriaus (toliau – Informacijos analizės skyriaus) vyriausiasis tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.

  1.     Pareigybės grupė – 8.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

3.    Pareigybė skirta užkardyti ir atskleisti muitinės veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, tvarkant kriminalinės žvalgybos ir kitą informaciją. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo funkcijas specialiojoje – muitinės veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų prevencijos ir atskleidimo – veiklos srityje.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

4.    Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1.   turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

4.2.   turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį teisės aktų pažeidimų prevencijos ir atskleidimo srityje;

4.3.   sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams sąvado III skiltį;

4.4.   atitikti trečiąjį bendrojo fizinio pasirengimo reikalavimų lygį;

4.5.   būti gerai susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vidaus tarnybą, viešąjį administravimą, muitinės veiklą, baudžiamąją atsakomybę, baudžiamąjį procesą, administracinių nusižengimų teiseną, kriminalinę žvalgybą, įslaptintos informacijos administravimą, asmens duomenų apsaugą;

4.6.   atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus gauti leidimui dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“;

4.7.   išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;

4.8.   mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“  programiniu paketu;

4.9.   mokėti anglų, prancūzų arba vokiečių pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu.

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

5.    Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1.   naudoja kriminalinės žvalgybos informacijos rinkimo būdus, atliekant kriminalinės žvalgybos informacijos patikrinimo veiksmus;

5.2.   tvarko kriminalinės žvalgybos bylas (dokumentus), kriminalinės žvalgybos ir kitų informacinių sistemų duomenis;

5.3.   renka, analizuoja, vertina ir apibendrina informaciją apie nusikalstamumo raidos tendencijas, socialines, ekonomines, teisines ir kriminogenines priežastis, inicijuoja priemones joms šalinti;

5.4.   atlieka viešai ar ribotai prieinamos kriminalinės žvalgybos ir kitos informacijos stebėseną;

5.5.   bendradarbiauja su Muitinės kriminalinės tarnybos struktūriniais padaliniais, teritorinėmis muitinėmis ir kitomis muitinės įstaigomis bei jų padaliniais;

5.6.   bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos teisėsaugos, kitomis valstybės institucijomis ir ūkio subjektais;

5.7.   bendradarbiauja su Europos Sąjungos institucijomis, užsienio šalių muitinių tarnybomis, institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis;

5.8.   atstovauja Lietuvos muitinei ir Muitinės kriminalinei tarnybai Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių, Europos Sąjungos institucijose ir tarptautinėse organizacijose;

5.9.   inicijuoja, organizuoja ir koordinuoja bendras operacijas su teisėsaugos institucijomis;

5.10.    teikia pastabas dėl teisės aktų, susijusių su muitinės veikla ir muitinės veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų prevencija ir atskleidimu muitinėje, projektų, analizuoja ir apibendrina muitinės veiklą reglamentuojančių teisės aktų taikymo praktiką, teikia siūlymus dėl jų tobulinimo;

5.11.    nagrinėja asmenų skundus ir pareiškimus, teikia išvadas dėl jų pagrįstumo, rengia atsakymų projektus;

5.12.    vykdo kitus su Muitinės kriminalinės tarnybos ar Informacijos analizės skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Muitinės kriminalinės tarnybos tikslai.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

6.    Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus Informacijos analizės skyriaus viršininkui.

_________________

 

 

Susipažinau

 

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

(data)

 

Informacija atnaujinta 2021-11-30