English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Laisvos darbo vietos

Skelbiamas konkursas į laisvą Vilniaus teritorinės muitinės Muitinės procedūrų priežiūros skyriaus administratoriaus (darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, pareigybės lygis A2) pareigas. Valstybės tarnybos portale skelbimo Nr. 75060

Galioja nuo 2021-11-15 iki 2021-11-29

Skelbimo nr.:

75060

Skelbimo data:

2021-11-15

Skelbimas galioja iki:

2021-11-29

Konkursą inicijuojanti įstaiga:

Vilniaus teritorinė muitinė

Konkursą organizuojanti įstaiga:

 

Pareigos:

Muitinės procedūrų priežiūros skyriaus Administratorius (pareiginės algos pastoviosios dalies intervalas pareiginės algos koeficientais nuo 6,7 iki 11,6)

  

Pareiginės algos koeficientas:

6.70

Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo:

1,185.90

Darbo vieta (miestas):

Vilnius

Informacija apie įstaigą:

 

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA
Muitinės departamento prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus
2021 m. spalio 13 d. įsakymu
Nr. 1B-705
(Muitinės departamento prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus
2021 m. lapkričio d. įsakymo
Nr. 1B- redakcija)


VILNIAUS TERITORINĖS MUITINĖS
MUITINĖS PROCEDŪRŲ PRIEŽIŪROS SKYRIAUS ADMINISTRATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus teritorinės muitinės Muitinės procedūrų priežiūros skyriaus administratorius yra specialistas (toliau – darbuotojas).
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Muitinės procedūrų priežiūros skyriaus administratoriaus pareigybė reikalinga administruoti, organizuoti dokumentų tvarkymą Muitinės procedūrų priežiūros skyriuje, teikti informaciją ir rengti pažymas valstybės institucijoms, fiziniams ir juridiniams asmenims dėl muitinės formalumų vykdymo.
4. Administratorius yra tiesiogiai pavaldus Muitinės procedūrų priežiūros skyriaus viršininkui.

II SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu, Europos Sąjungos ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą ir susijusiais su atliekamu darbu;
5.2. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
5.3. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles ir dokumentų tvarkymo taisykles;
5.4. mokėti dirbti kompiuteriu ,,MS Office“ programiniu paketu;
5.5. turėti ne mažesnę nei 1 metų patirtį muitinės veiklos srityje.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. Vidinės komunikacijos sistemos, Muitinės leidimų sistemos priemonėmis priima pateiktus asmenų prašymus, administruoja, organizuoja dokumentų tvarkymą Muitinės procedūrų priežiūros skyriuje, formuodamas bylas pagal patvirtintą bylų nomenklatūrą, užtikrina tinkamą jų saugojimą, nustatyta tvarka perduoda bylas į dokumentų saugyklą;
6.2. Muitinės sprendimų valdymo sistemos priemonėmis priima pateiktus asmenų prašymus, tvarko leidimų bylas;
6.3. analizuoja muitinės procedūrų ir laikinojo prekių saugojimo vykdymą, rengia pažymas, ataskaitas, išvadas, tvarko bylas dėl nebaigtų muitinės procedūrų;
6.4. teikia informaciją, susijusią su skyriui priskirtomis funkcijomis, muitinės postams ir kitiems administracijos padaliniams;
6.5. nustatyta tvarka teikia informaciją ir rengia pažymas apie asmenų įsipareigojimų (dėl muitinės formalumų atlikimo) vykdymą, tvarko informaciją Lietuvos Respublikos muitinės informacinėse sistemose;
6.6. dalyvauja rengiant skyriaus darbo planus, rengia ataskaitas, tvarko skyriaus dokumentus, jų apskaitą ir užtikrina tinkamą jų saugojimą;
6.7. vykdo kitus su Vilniaus teritorinės muitinės ar Muitinės procedūrų priežiūros skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti statutinės įstaigos tikslai.
____________________


Susipažinau
________________
(parašas)
_____________________
(vardas ir pavardė)
_____________________
(data)

Vertinimo metodai:

 

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

 

 

 

Informacija atnaujinta 2021-11-16