English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Laisvos darbo vietos

Skelbiamas konkursas į laisvą Muitinės departamento Sulaikytų prekių administravimo skyriaus sandėlininko (darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, pareigybės lygis C) ) pareigas Valstybės tarnybos portale skelbimo Nr. 74999

Galioja nuo 2021-11-12 iki 2021-11-26

 

Skelbimo nr.:

74999

Skelbimo data:

2021-11-12

Skelbimas galioja iki:

2021-11-26

Konkursą inicijuojanti įstaiga:

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Konkursą organizuojanti įstaiga:

 

Pareigos:

Sulaikytų prekių administravimo skyriaus Sandėlininkas (pareiginės algos pastoviosios dalies intervalas nuo 4,84 iki 7,80)

  

Pareiginės algos koeficientas:

4.84

Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo:

856.68

Darbo vieta (miestas):

Panevėžys

Informacija apie įstaigą:

 

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA
Muitinės departamento prie
Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos
generalinio direktoriaus
2017 m. vasario 1 d.
įsakymu Nr. 1B- 104SULAIKYTŲ PREKIŲ ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS SANDĖLININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 1


I. PAREIGYBĖ

1. Sandėlininkas yra priskiriamas kvalifikuotų darbuotojų grupei.
2. Pareigybės lygis – C.
3. Pareigybės paskirtis – vykdyti muitinės įstaigų sulaikytų ir konfiskuotų perėmimą, priėmimą į III kategorijos atvirąjį muitinės sandėlį, apskaitą, apsaugos užtikrinimą, perdavimą saugotojui ir išdavimą.
4. Sulaikytų prekių administravimo skyriaus sandėlininkas yra tiesiogiai pavaldus Sulaikytų prekių administravimo skyriaus viršininkui.
5. Sulaikytų prekių administravimo skyriaus sandėlininko pareigų atlikimo vieta yra Panevėžys.

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais materialinę atsakomybę, tarnybinės informacijos apsaugą ir muitinės sulaikytų prekių, daiktinių įrodymų, konfiskuotų, į valstybės pajamas perduotų, pripažintų bešeimininkėmis prekių perėmimą, saugojimą, apskaitą, išdavimą ir naikinimą;
6.2. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
6.3. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programos priemonėmis;
6.4. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją.


III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
7.1. laiku ir tinkamai vykdo Muitinės departamento generalinio direktoriaus, Sulaikytų prekių administravimo skyrių kuruojančio generalinio direktoriaus pavaduotojo, Sulaikytų prekių administravimo skyriaus viršininko pavedimus pagal skyriaus kompetenciją;
7.3. atlieka muitinės įstaigų sulaikytų prekių, daiktinių įrodymų, konfiskuotų, į valstybės pajamas perduotų, pripažintų bešeimininkėmis prekių perėmimą, skaičiavimą, priėmimą į III kategorijos atvirąjį muitinės sandėlį, apskaitą, užtikrina apsaugą, perdavimą saugotojui ir išdavimą;
7.4. dalyvauja prekių naikinime, vyksta perimti muitinės įstaigų sulaikytų prekių;
7.5. laiku ir nustatyta tvarka pildo, tvarko ir saugo dokumentaciją, susijusią su sulaikytų prekių, daiktinių įrodymų, konfiskuotų, į valstybės pajamas perduotų, pripažintų bešeimininkėmis prekių perėmimu, skaičiavimu, rūšiavimu, pakavimu, priėmimu į III kategorijos atvirąjį muitinės sandėlį, apskaita, apsaugos užtikrinimu, perdavimu saugotojui, išdavimu ir naikinimu;
7.6. užtikrina patikėtų materialinių vertybių apskaitą ir apsaugą;
7.9. dalyvauja komisijų darbe, tinkamai paruošia prekes komisijų darbui;
7.10. vykdo Sulaikytų prekių administravimo skyriaus viršininko pavestas užduotis;

IV. ATSAKOMYBĖ

8. Sulaikytų prekių administravimo skyriaus darbuotojas asmeniškai atsako už šiame pareigybės aprašyme ir kituose teisės aktuose nustatytų pareigų ir funkcijų vykdymą.
9. Sulaikytų prekių administravimo skyriaus darbuotojas už pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, už įstatymų pažeidimus bei kitus nusižengimus traukiamas drausminėn atsakomybėn.
10. Už Muitinės departamentui ar kitai muitinės įstaigai padarytą materialinę žalą Sulaikytų prekių administravimo skyriaus sandėlininkas traukiamas materialinėn atsakomybėn.


Susipažinau
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
(Data)

Vertinimo metodai:

 

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

 

 

Informacija atnaujinta 2021-11-15