English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Laisvos darbo vietos

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skelbia atranką į Kauno teritorinės muitinės Mobiliųjų grupių posto inspektoriaus (statutiniai valstybės tarnautojai) pareigybę. Pareigybių grupė - 12.

Galioja nuo 2021-11-09 iki 2021-11-23

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 28 straipsnio 1 dalim ir 80 straipsniu, atrankoje gali dalyvauti tos pačios ar kitos statutinės įstaigos pareigūnai ir buvę pareigūnai, ministro nustatyta tvarka grąžinami į vidaus tarnybą.

  Pagrindinės funkcijos: inspektoriaus pareigybė reikalinga įgyvendinti muitinės kontrolės strategijos uždavinius Lietuvos Respublikos muitų teritorijoje, vykdyti viešąjį ir neviešą patruliavimą, teisės aktų pažeidimų prevenciją, muitinės priežiūrą, atlikti Mobiliųjų grupių posto kompetencijai priskirtus muitinės formalumus ir kitas Mobiliųjų grupių posto kompetencijai priskirtas funkcijas. Mobiliųjų grupių posto inspektorius pareigas atlieka specialiojoje – teisės aktų pažeidimų prevencijos – veiklos srityje.

Specialieji reikalavimai:

        1.būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos muitų teisės aktais, Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo, Muitinės įstatymais, Lietuvos Respublikos Vidaus tarnybos statutu, Administracinių nusižengimų kodeksu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą, gebėti taikyti juos praktikoje, taip pat būti susipažinęs su kitų institucijų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais tiek, kiek tai susiję su muitinės veikla;

2.      turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;

3.      atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą turėti šaunamąjį ginklą;

4.      turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti „B“ kategorijai priklausančias transporto priemones ir ne mažesnį kaip 2 metų vairavimo stažą;

5.      mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programos priemonėmis;

6.  atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado II skilties reikalavimus;

 7.  atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnams nustatytus fizinio pasirengimo II-jo lygio pareigūnų grupei reikalavimus;

 8.   atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

 

Pretendentai privalo pateikti:

1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas pretendento vardas, pavardė, nekarinis pareigūno laipsnis, einamos pareigos ir elektroninio pašto adresas.

2. Asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

3. Gyvenimo aprašymą.

4. Kitus dokumentus, būtinus patikrinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams:

4.1. dokumentus, patvirtinančius atitiktį sveikatos būklės ir fizinio pasirengimo reikalavimams (žr. pareigybės aprašymo 4.6 ir 4.7 papunkčius).

5. Asmens privačių interesų deklaracijos kopiją.

 

Jeigu atrankoje dalyvauja atranką organizuojančios įstaigos pareigūnas, 2–4 punktuose nurodytų dokumentų jis gali nepateikti, nurodydamas prašyme, kad šių dokumentų kopijos yra jo tarnybos byloje.

 

Dokumentai priimami iki 2021 m. lapkričio 23 d. Prieš pateikiant dokumentus, prašome pasiteirauti tel. 8-37- 304208 arba elektroniniu paštu: solveiga.zavalisiniene@nbfcentras.lt.  dėl dokumentų pateikimo laiko ir būdo.

 

 

 

 

 

 

 

 

Papildoma informacija

 

Pretendentai, prieš paskiriant juos į pareigas, turės nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su atitinkamos kategorijos (slaptumo žyma) įslaptinta informacija.

 

Atranka vykdoma žodžiu vadovaujantis Atrankos į laisvas vidaus tarnybos sistemos pareigūno pareigas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1V-142 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ pakeitimo“.

 

PATVIRTINTA

Muitinės departamento prie

Lietuvos Respublikos finansų  ministerijos generalinio direktoriaus

2019 m. kovo 22 d.

įsakymu Nr. 1B-261

 

KAUNO TERITORINĖS MUITINĖS MOBILIŲJŲ GRUPIŲ POSTO INSPEKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 1

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1.      Kauno teritorinės muitinės Mobiliųjų grupių posto (toliau – Mobiliųjų grupių postas)  inspektorius yra statutinis valstybės tarnautojas.

2.      Pareigybės grupė – 12.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

3.             Mobiliųjų grupių posto inspektoriaus pareigybė reikalinga įgyvendinti muitinės kontrolės strategijos uždavinius Lietuvos Respublikos muitų teritorijoje, vykdyti viešąjį ir neviešą patruliavimą, teisės aktų pažeidimų prevenciją, muitinės priežiūrą, atlikti Mobiliųjų grupių posto kompetencijai priskirtus muitinės formalumus ir kitas Mobiliųjų grupių posto kompetencijai priskirtas funkcijas. Mobiliųjų grupių posto inspektorius pareigas atlieka specialiojoje – teisės aktų pažeidimų prevencijos – veiklos srityje.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

4.             Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1.       būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos muitų teisės aktais, Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo, Muitinės įstatymais, Lietuvos Respublikos Vidaus tarnybos statutu, Administracinių nusižengimų kodeksu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą, gebėti taikyti juos praktikoje, taip pat būti susipažinęs su kitų institucijų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais tiek, kiek tai susiję su muitinės veikla;

4.2.       turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;

4.3.       atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą turėti šaunamąjį ginklą;

4.4.       turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti „B“ kategorijai priklausančias transporto priemones ir ne mažesnį kaip 2 metų vairavimo stažą;

4.5.       mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programos priemonėmis;

4.6.       atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado II skilties reikalavimus; 

4.7.       atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnams nustatytus fizinio pasirengimo II-jo lygio pareigūnų grupei reikalavimus;

4.8.       atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

5.            Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1.      vykdo pavestas tikslinio tikrinimo užduotis visoje Lietuvos Respublikos muitų teritorijoje;

5.2.      pagal nustatytus rizikos požymius ar gautą informaciją, stabdo tikrinimui transporto priemones;

5.3.      valdo ir vertina lokalią riziką, analizuoja informaciją apie pasirinktas tikrinti transporto priemones, prekes, vykstančius asmenis bei pateiktus tikrinimui dokumentus;

5.4.      atlieka gabenamų ar saugomų prekių, dokumentų, transporto priemonių, asmenų, lydimo bei nelydimo bagažo ir siuntų tikrinimus;

5.5.      pagal sudarytas bendradarbiavimo sutartis ir nustatyta tvarka teikia pagalbą ir keičiasi informacija su kitomis kontrolę atliekančioms institucijomis vykdant jų kompetencijai priskirtų teisės aktų pažeidimų prevenciją;

5.6.      pagal rizikos požymius ir turimą informaciją apie galimus muitų teisės aktų pažeidimus tikrina prekes, kurios deklaruojamos pagal elektroninių duomenų teikimo sutartis arba kurioms yra taikomos supaprastintos muitinės procedūros ir kurios pateikiamos muitiniam tikrinimui ne muitinės poste;

5.7.       bendradarbiauja su teritorinės muitinės skyriais, Muitinės kriminaline tarnyba, kitų teritorinių muitinių Mobiliųjų grupių postais, muitinės posto pareigūnais, sprendžiant prekių, dokumentų, asmenų ir transporto priemonių atrankos tikrinimui, jų tikrinimo, pažeidimų nustatymo ir fiksavimo klausimus;

5.8.      atlieka muitinio tikrinimo veiksmus ir prevencines priemones, skirtas galimų teisės aktų pažeidimams užkardyti;

5.9.      vykdo kontrabandos ir muitų taisyklių pažeidimų prevenciją;

5.10. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Mobiliųjų grupių posto viršininko (pavaduotojo) nurodymus, susijusius su Mobiliųjų grupių posto funkcijomis.

 

V SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

6.         Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Mobiliųjų grupių posto viršininkui, o jei darbą organizuoja Mobiliųjų grupių posto viršininko pavaduotojas – posto viršininko pavaduotojui.

 

Informacija atnaujinta 2021-11-09