English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Laisvos darbo vietos

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) skelbia konkursą į Vilniaus teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriaus vyriausiojo inspektoriaus (statutinis valstybės tarnautojas) 2 pareigybes. Pareigybių grupė – 9.

Galioja nuo 2021-11-08 iki 2021-11-22

Pagrindinės funkcijos: pareigybė reikalinga skyriaus nuostatuose priskirtiems uždaviniams ir funkcijoms vykdyti. Vyriausiasis inspektorius atlieka pareigas specialiojoje – prekių klasifikavimo, muitų ir mokesčių tarifų taikymo, prekių kilmės ir prekių muitinio įvertinimo teisingumo kontrolės – veiklos srityje.

Specialieji reikalavimai:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 m. įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

4.2 atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III skilties reikalavimus;

4.3. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo tvarkoje nustatytus reikalavimus III-jo lygio pareigūnų grupei;

4.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos muitų teisės aktais, už kurių įgyvendinimą atsakinga muitinė, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą pagal šiai pareigybei priskirtą darbo sritį, gebėti juos taikyti praktiškai;

4.5. mokėti dirbti „MS Office“ programiniu paketu;

4.6. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį muitinės formalumų atlikimo srityje.

 

Bendrieji reikalavimai:

1. Būti Lietuvos Respublikos pilietis ir mokėti lietuvių kalbą.

2. Būti sukakęs ne mažiau kaip 18 metų ir ne daugiau kaip 60 metų.

3. Būti nepriekaištingos reputacijos.

4. Būti lojalus Lietuvos valstybei.

5. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.

6. Būti tokios sveikatos būklės, kuri leistų eiti pareigas vidaus tarnybos sistemoje.

7. Būti tokio fizinio pasirengimo, kuris leistų eiti pareigas vidaus tarnybos sistemoje.

Pretendentai privalo pateikti:

1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame privalo būti nurodyta kontaktinė informacija kur gali būti siunčiama rašytinė informacija pretendentui.

2. Asmens tapatybę, pilietybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

3. Darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus, jeigu pareigybės aprašyme pretendentui nustatytas  reikalavimas turėti darbo patirties (stažo) tam tikroje srityje.

4. Gyvenimo aprašymą.

5. Užpildytą pretendento anketą (galima pildyti ir įstaigoje, kurioje priimami dokumentai).

6. Pretendento  privačių interesų deklaracijos kopiją.

7. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro centrinės medicinos ekspertizės komisijos išvadą ir dokumentus, kuriais patvirtinama pretendento atitiktis bendrojo fizinio pasirengimo  reikalavimams, jeigu pretendento sveikatos bei fizinio pasirengimo patikrinimai yra atlikti ne vėliau nei prieš 12 mėnesių iki konkurso dokumentų pateikimo termino pabaigos (žr. pareigybės aprašymo 4.2 ir 4.3 papunkčius).

 

 

Dokumentai priimami iki 2021 m. lapkričio 22  d. Prieš pateikiant dokumentus prašome pasiteirauti dėl dokumentų pateikimo laiko bei būdo tel. +370 675 21400 arba el. paštu  gintauta.gerojimiene@nbfcentras.lt.    Prašymai, siunčiami elektroniniu paštu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu.

 

 

Papildoma informacija:

 

 

Konkursas vykdomas vadovaujantis Konkursų į laisvas Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų pareigas organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. vasario 25 d. įsakymu 1K-56 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo finansų ministro valdymo srityje“ (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1K-322 redakcija).

 

PATVIRTINTA

Muitinės departamento prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

generalinio direktoriaus

2019 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. 1B-331

 

VILNIAUS TERITORINĖS MUITINĖS TARIFŲ IR MUITINIO ĮVERTINIMO KONTROLĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO INSPEKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

   1. Vilniaus teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis inspektorius yra statutinis valstybės tarnautojas.

  1. Pareigybės grupė – 9.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

3. Vyriausiojo inspektoriaus pareigybė reikalinga skyriaus nuostatuose priskirtiems uždaviniams ir funkcijoms vykdyti. Vyriausiasis inspektorius atlieka pareigas specialiojoje – prekių klasifikavimo, muitų ir mokesčių tarifų taikymo, prekių kilmės ir prekių muitinio įvertinimo teisingumo kontrolės – veiklos srityje.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 m. įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

4.2 atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III skilties reikalavimus;

4.3. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo tvarkoje nustatytus reikalavimus III-jo lygio pareigūnų grupei;

4.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos muitų teisės aktais, už kurių įgyvendinimą atsakinga muitinė, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą pagal šiai pareigybei priskirtą darbo sritį, gebėti juos taikyti praktiškai;

4.5. mokėti dirbti „MS Office“ programiniu paketu;

4.6. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį muitinės formalumų atlikimo srityje.

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 

5.1. atlieka išleistų į laisvą apyvartą importuotų prekių klasifikavimo, kilmės, lengvatinių muitų ir mokesčių tarifų taikymo, prekių muitinės vertės teisingumo tikrinimus, atsirenka prekes tikrinimui pagal nustatytą riziką ir apie pastebėtus pažeidimus ar neatitikimus nedelsdamas informuoja skyriaus viršininką (pavaduotoją);

5.2. atlieka mokestinius tyrimus ir supaprastintus mokestinius patikrinimus po prekių muitinio įforminimo dėl prekių klasifikavimo, kilmės, lengvatinių muitų ir mokesčių tarifų taikymo, muitinės vertės  teisingumo bei kitų muitinės deklaracijų bei pašto siuntoms įformintų dokumentų  duomenų taisymo pagal skyriui priskirtą kompetenciją ir nustatyta tvarka įformina atliktų tikrinimų rezultatus;

5.3. nagrinėja asmenų prašymus dėl muitinės deklaracijų duomenų taisymo pagal skyriui priskirtą kompetenciją;

5.4. išduoda prekių preferencinę kilmę ir Sąjungos statusą patvirtinančius dokumentus, informacijos sertifikatus INF4, atlieka vėlesnius prekių preferencinės kilmės tyrimus, taip pat veiksmus, susijusius su patvirtinto eksportuotojo įgaliojimų suteikimu, vykdo patvirtintų eksportuotojų priežiūrą;

5.5. nustatyta tvarka administruoja tarifines kvotas, vykdo Europos Sąjungos užsienio prekybos apsaugos (antidempingo, kompensacinių) priemonių taikymo priežiūrą;

5.6. kontroliuoja Europos Sąjungos bendrosios žemės ūkio politikos sričiai priklausančių  žemės ūkio ir žuvininkystės produktų importo kainas bei  muitų ir mokesčių  taikymo teisingumą;

5.7. klasifikuoja prekes, nustatyta tvarka administruoja prekių mėginius (pavyzdžius) ir rengia Prekių klasifikavimo aktus;

5.8. kaupia duomenis apie nustatytus pažeidimus, analizuoja, vertina ir nustato muitinės riziką, susijusią su prekių klasifikavimu, kilme, lengvatinių muitų ir mokesčių tarifų taikymu, muitine verte ir  nustatyta tvarka teikia informaciją kitiems struktūriniams padaliniams, postams apie pastebėtą riziką ir taiko kitus reikalingus veiksmus bei priemones rizikos sumažinimui;

5.9. rengia atsakymus, išvadas ir teikia informaciją pagal skyriui priskirtą kompetenciją suinteresuotoms valstybės institucijoms, asmenims ir kitiems teritorinės muitinės struktūriniams padaliniams;

5.10. rengia išvadas, specialisto išvadas   nebaigtų muitinės procedūrų bei  sulaikytų (konfiskuotų) prekių atvejais dėl šių prekių klasifikavimo, muitinio įvertinimo ir joms taikomų importo muitų ir mokesčių apskaičiavimo;

5.11. analizuoja skyriaus veiklos rezultatus prekių klasifikavimo, kilmės, lengvatinių muitų ir mokesčių tarifų taikymo, prekių muitinės vertės kontrolės srityje ir teikia išvadas skyriaus viršininkui (pavaduotojui) dėl veiklos rezultatų gerinimo;

5.12. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus;

5.13. Muitinės departamento prie LR finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2020 m.
          vasario 12 d. įsakymo Nr. 1B-112 redakcija

pildo Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraščius.

         

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis pareigūnas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus viršininkui.

 

 

Susipažinau

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

(data)

 

Informacija atnaujinta 2021-11-08