English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Laisvos darbo vietos

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skelbia atranką į Vilniaus teritorinės muitinės posto pamainos viršininko (statutiniai valstybės tarnautojai) 2 pareigybes. Pareigybių grupė –9.

Galioja nuo 2021-11-08 iki 2021-11-22

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 28 straipsnio 1 dalim ir 80 straipsniu, atrankoje gali dalyvauti tos pačios ar kitos statutinės įstaigos pareigūnai ir buvę pareigūnai, ministro nustatyta tvarka grąžinami į vidaus tarnybą.

  Pagrindinės funkcijos: padėti posto viršininkui organizuoti muitinės posto pamainos darbą, vadovauti pamainai ir užtikrinti, kad būtų tinkamai taikomos muitinės posto kompetencijai priskirtos muitinės priežiūros priemonės, taip pat kitos Muitinės departamento arba teritorinės muitinės pavestos užduotys, ir vadovauti muitinės postui nesant muitinės posto viršininko ir muitinės posto viršininko pavaduotojo. Posto pamainos viršininkas atlieka pareigas specialiosiose – muitinės formalumų atlikimo ir muitinės priežiūros vykdymo, posto kompetencijai priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymo užtikrinimo – veiklos srityse.

Specialieji reikalavimai:

1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vidaus tarnybos statutu, Europos Sąjungos muitų teisės aktais, Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą, gebėti taikyti juos praktikoje, taip pat būti susipažinęs su kitų institucijų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais tiek, kiek tai susiję su muitinės veikla;

2. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

3. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo ir tvarkymo taisykles;

4. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

5. mokėti anglų, vokiečių arba rusų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;

6. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III skilties reikalavimus;

7. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo tvarkoje nustatytus reikalavimus III-jo lygio pareigūnų grupei;

8. turėti ne mažesnę nei 1 metų patirtį muitinės formalumų atlikimo arba muitinės priežiūros vykdymo srityse

9. atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus gauti leidimui dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Konfidencialiai“.

 

Pretendentai privalo pateikti:

1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas pretendento vardas, pavardė, nekarinis pareigūno laipsnis, einamos pareigos ir elektroninio pašto adresas.

2. Asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

3. Gyvenimo aprašymą.

4. Kitus dokumentus, būtinus patikrinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams; 

4.1. dokumentus, patvirtinančius atitiktį sveikatos būklės ir fizinio pasirengimo reikalavimams (žr. pareigybės aprašymo 4.6 ir 4.7 papunkčius).

5. Asmens privačių interesų deklaracijos kopiją.

6. Dokumentus, patvirtinančius kalbos žinias (žr. pareigybės aprašymo 4.5 papunktį).

Jeigu atrankoje dalyvauja atranką organizuojančios įstaigos pareigūnas, 2–4 punktuose nurodytų dokumentų jis gali nepateikti, nurodydamas prašyme, kad šių dokumentų kopijos yra jo tarnybos byloje.

 

Dokumentai priimami iki 2021 m. lapkričio 22  d. Pretendentai dokumentus gali pateikti  konkursą organizuojančios įstaigos registruotu paštu arba elektroniniu  paštu ,  prieš tai susisiekę dėl pateikimo būdo ir laiko   tel. +370 687 51379  arba  elektroniniu paštu   rasa.baleisiene@nbfcentras.lt    

 

Papildoma informacija

 

 

Atranka vykdoma žodžiu vadovaujantis Atrankos į laisvas vidaus tarnybos sistemos pareigūno pareigas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1V-142 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ pakeitimo“ ir 2020 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 1V-321 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo pakeitimo“.

Pretendentai, prieš paskiriant juos į pareigas, turės nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su atitinkamos kategorijos (slaptumo žyma) įslaptinta informacija.

 

           Užsienio kalbų mokėjimo lygio nustatymą reglamentuoja Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1V-447 „Dėl Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2021 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 1V-251 redakcija).

 

 

PATVIRTINTA

Muitinės departamento prie

Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos

generalinio direktoriaus

2019 m. kovo 4 d.

įsakymu Nr. 1B-179

 

VILNIAUS TERITORINĖS MUITINĖS POSTO PAMAINOS VIRŠININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1.        Vilniaus teritorinės muitinės posto pamainos viršininkas (toliau – posto pamainos viršininkas) yra statutinis valstybės tarnautojas (pareigūnas).

2.       Pareigybės grupė – 9.

 

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

3.       Posto pamainos viršininko pareigybė reikalinga organizuoti muitinės posto pamainos darbą, vadovauti pamainai ir užtikrinti, kad būtų tinkamai taikomos muitinės posto kompetencijai priskirtos muitinės priežiūros priemonės, taip pat kitos Muitinės departamento arba teritorinės muitinės pavestos užduotys, ir vadovauti muitinės postui nesant muitinės posto viršininko ir muitinės posto viršininko pavaduotojo. Posto pamainos viršininkas atlieka pareigas specialiosiose – muitinės formalumų atlikimo ir muitinės priežiūros vykdymo, posto kompetencijai priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymo užtikrinimo – veiklos srityse.

 

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI  ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vidaus tarnybos statutu, Europos Sąjungos muitų teisės aktais, Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą, gebėti taikyti juos praktikoje, taip pat būti susipažinęs su kitų institucijų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais tiek, kiek tai susiję su muitinės veikla;

4.2. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

4.3. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo ir tvarkymo taisykles;

4.4. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

4.5. mokėti anglų, vokiečių arba rusų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;

4.6. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III skilties reikalavimus;

4.7. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo tvarkoje nustatytus reikalavimus III-jo lygio pareigūnų grupei;

4.8. turėti ne mažesnę nei 1 metų patirtį muitinės formalumų atlikimo arba muitinės priežiūros vykdymo srityse

4.9. atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus gauti leidimui dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Konfidencialiai“.

 

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. organizuoja, planuoja ir kontroliuoja muitinės posto pamainos darbą, skiria muitinės posto  pamainos pareigūnams tarnybines užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą;

5.2. kontroliuoja muitinės posto kompetencijai priskirtų muitinės priežiūros priemonių taikymą;

5.3. kontroliuoja, kaip muitinės posto pamainos pareigūnai vykdo savo pareigas, laikosi tarnybinės drausmės;

5.4. kontroliuoja lokalų rizikos valdymą poste;

5.5. užtikrina teritorinės muitinės statistinių duomenų, ataskaitų, pranešimų ir kitokios informacijos kaupimą ir sisteminimą pagal atliekamos analizės pobūdį ir tikslus;

5.6. analizuoja ir apibendrina vadovaujamos muitinės posto pamainos darbo rodiklius, tarnybinius ir drausminius nusižengimus ir jų priežastis nustatytu laikotarpiu;

5.7. sprendžia per muitinės postą gabenamų ar poste deklaruojamų prekių, dokumentų, transporto priemonių ir keleivių bagažo muitinio tikrinimo ir muitinio įforminimo sudėtingus klausimus, prireikus atlieka muitinį  tikrinimą ir įforminimą;

5.8. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų žodinius ir rašytinius prašymus, skundus, teikia jiems paaiškinimus ir informaciją muitinio tikrinimo, kitų muitinės formalumų atlikimo ir įforminimo klausimais;

5.9. informuoja muitinės posto viršininką apie įvykius muitinės poste, nelaimingus atsitikimus, tyrimo veiksmus ir teikia atlikto darbo ir įvykdytų tarnybinių užduočių ataskaitas;

5.10. teikia metodinę pagalbą muitinės posto pamainos pareigūnams dėl teisės aktų, už kurių įgyvendinimą atsakinga muitinė, taikymo;

5.11. organizuoja muitiniam įforminimui pateiktų dokumentų tvarkymą muitinės poste, jų pristatymą teritorinei muitinei;

5.12. organizuoja muitiniam įforminimui pateiktų dokumentų informacijos įvedimą į muitinės informacines sistemas ir jos perdavimą teritorinei muitinei ir Muitinės departamentui nustatyta tvarka;

5.13. vykdo kontrabandos, muitų taisyklių  pažeidimų prevenciją;

5.14. organizuoja ir kontroliuoja muitinės posto darbą taip, kad būtų išvengta sisteminių korupcijos apraiškų muitinės poste;

5.15. kontroliuoja kaip vykdomas importuojamų į Sąjungos muitų teritoriją, eksportuojamų iš Sąjungos muitų teritorijos ar tranzitu gabenamų per Sąjungos muitų teritoriją prekių, muitinės sandėlių, importo ir eksporto terminalų ir kitų muitinės prižiūrimų laikinojo saugojimo vietų aptarnavimas;

5.16. vykdo kitus su muitinės posto funkcijomis susijusius nenuolatinius pavedimus, kad būtų pasiekti Lietuvos Respublikos muitinės strateginiai tikslai.

 

 

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus teritorinės muitinės posto viršininkui.

________________________

 

Susipažinau                                

 

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

(data)

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2021-11-08