English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Laisvos darbo vietos

Skelbiamas konkursas į laisvą Vilniaus teritorinės muitinės Teisės skyriaus vertėjo (darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, pareigybės lygis A2) pareigas. Valstybės tarnybos portale skelbimo Nr. 74566.

Galioja nuo 2021-10-26 iki 2021-11-09

Skelbimo nr.:

74566

Skelbimo data:

2021-10-26

Skelbimas galioja iki:

2021-11-09

Konkursą inicijuojanti įstaiga:

Vilniaus teritorinė muitinė

Konkursą organizuojanti įstaiga:

 

Pareigos:

Teisės skyrius Vertėjas (pareigines algos pastoviosios dalies intervalas pareigines algos koeficientais 7,04 - 11,6)

  

Pareiginės algos koeficientas:

7.04

Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo:

1,246.08

Darbo vieta (miestas):

Vilnius

Informacija apie įstaigą:

 

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA
Muitinės departamento prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
generalinio direktoriaus 2021 m. d.
įsakymu Nr.


VILNIAUS TERITORINĖS MUITINĖS TEISĖS SKYRIAUS VERTĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus teritorinės muitinės Teisės skyriaus vertėjas yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas).
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – užtikrinti administracinių nusižengimų teisenoje dalyvaujančių asmenų, nemokančių ar nepakankamai mokančių lietuvių kalbos, procesinių ir kitų teisių, pareigų realizavimą, teisingą ir laiku atliktą dokumentų administracinių nusižengimų bylose ir kitų dokumentų vertimą iš rusų ir lenkų kalbų į valstybinę kalbą ir iš valstybinės kalbos į rusų ir lenkų kalbas, administruoti ir sisteminti Teisės skyriuje gaunamus administracinių nusižengimų ir prekių sulaikymo protokolus.
4. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Vilniaus teritorinės muitinės Teisės skyriaus viršininkui.

II SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. išmanyti Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse, Muitinės įstatyme, muitinės įgyvendinamuose Europos Sąjungos teisės aktuose vartojamą teisinę terminiją;
5.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymu, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu, kuriuo reglamentuojamas administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo ne teismo tvarka procesas;
5.3. turėti aukštąjį universitetinį filologijos krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
5.4. mokėti rusų ir lenkų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens C1 lygiu;
5.5. mokėti lietuvių kalbos rašybos taisykles, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis;
5.6. gebėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programos priemonėmis.

III SKYRIUS
FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:
6.1. verčia administracinių nusižengimų teisenoje, administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo metu dalyvaujančių asmenų, nemokančių valstybinės kalbos, paaiškinimus, parodymus, pareiškimus iš lenkų ir rusų kalbos į valstybinę kalbą, o asmenims, nemokantiems valstybinės kalbos, paaiškinimų, parodymų, pareiškimų, balsu perskaitomų dokumentų turinį, bylą nagrinėjančių pareigūnų nurodymus, procesinius sprendimus iš valstybinės kalbos į lenkų ir rusų kalbą;
6.2. atlieka reikalingą dokumentų vertimą žodžiu ir raštu iš valstybinės kalbos į rusų ir lenkų kalbą ir atvirkščiai, įformina šiuos dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka;
6.3. organizuoja dokumentų vertimą iš kitų užsienio kalbų (nenumatytų šio pareigybės aprašymo 6.2 papunktyje) vertimų biuruose;
6.4. asmenims, nemokantiems valstybinės kalbos ar nepakankamai ją mokantiems, pageidaujant, dalyvauja jiems susipažįstant su bylos medžiaga, žodžiu išverčia jų nurodytą bylos medžiagą iš valstybinės kalbos į rusų ir lenkų kalbą;
6.5. konsultuoja priskirtos srities klausimais;
6.6. priima Teisės skyriuje gaunamus administracinių nusižengimų ir prekių sulaikymo protokolus, registruoja juos atitinkamuose registruose bei, Teisės skyriaus viršininkui pavedus ir su juo suderinus, perduoda juos Teisės skyriaus pareigūnams nagrinėjimui;
6.7. rengia nustatytos formos ataskaitas ir informaciją Teisės skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais teisės aktų nustatyta tvarka;
6.8. nustatyta tvarka perduoda administracinių nusižengimų, administracines bylas ir kitus Teisės skyriaus dokumentus į archyvą;
6.9. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Vilniaus teritorinės muitinės veikla susijusius Teisės skyriaus viršininko pavedimus.

_________________


Susipažinau

(parašas)

(vardas, pavardė)

(data)

Vertinimo metodai:

 

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

 

 

Informacija atnaujinta 2021-10-26